معماران ایرانی تلاش می کردند ساختمایه مورد نیاز خود رااز نزدیک ترین جاها به دست آورند .
چنان ساختمان می کردند که نیاز مند به ساختمایه جاهای دیگر نباشد وخود بسنده باشد .
بدین گونه کار ساخت باشتاب بیشتری انجام می شد ه و ساختمان باطبیعت پیرامون خود سازگارتر درمی آمده است وهنگام نوسازی آن همیشه ساختمایه آن دردسترس بوده است
معماران ایرانی براین باور بودند که ساختمایه باید بوم آورد یاایدری باشد .
به گفته دیگر فراورده محصول همان جایی باشد که ساختمان ساخته می شود وتاآنجا که شدنی است ازامکانات محلی بهره گیر می شود .

 

« فهرست مطالب »
تعریف خودبسندگی
آشنایی با مصالح بومی و طبیعی
خودبسندگی در اقلیم معتدل و مرطوب
معماری بومی
خودبسندگی در اقلیم گرم و خشک
نوع مصالح
معماری بومی
منابع

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمائید…