معـرفـی اثـر :
مسجـد جـامـع کـاشـان در محلـه میــدان کهنـه ودر میــان بـافت قــدیـم کـاشــان ودر واقـع در هستـه اولیــه شهــر قــرار دارد .
ایـن مسجـد دارای سـر در رفیـع ورودی و صحـن بـزرگ و دو شبستـان وسیـع بـا پـایـه هـای قطـور و مقصـوره و گنبـدخـانـه رفیعـی است کـه در سـالهـای اخیـر محـراب گچـی دوران سلجـوقـی کـه بخشـی از آن سـالـم است در شبستـان ضلــع غـربـی کشـف شـده است و همینطــور در شبستـان تحتـانـی آن در حفـاریهـای بـاستـان شنـاسـی در ســالهـای اخیــر آثــار کـوره هـای سفـال هـویـدا شـده است کـه نشـان از قـدمت بـالای مسجـد دارد .
منـاره آجـری آن دارای کتیبـه آجـری مـورخ قـرن پنجـم بـه ســال : ۴۶۶ هجـری قمـری نشـان از قـدمت سلجـوقـی بنـا دارد .

 نقشه مسجد جامع کاشان,بناهای تاریخی کاشان,تصویر های کاشان,دانلود پروژه های معماری اسلامی,پروژه معماری اسلامی,آشنایی با معماری اسلامی,بناهای تاریخی ایران,بناهای قدیمی کاشان,نقشه بناهای قدیمی کاشان,خانه بروجردی های کاشان,نقشه خانه های قدیمی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…