مقدمه:
طوفان سحر انگيز بر نردباني از امواج بالا مي رود و غرش خشم آساي خود را از فراموشي طبيعت زيبا، نثار تمام شهر نشينان كره خاكي مي نمايد.
نطفه اوليه شهرها شكل مي گرفت و آغوش باز طبيعت،آنها را در خود جاي مي داد.حد زيبايي طبيعت آنچنان بود كه شهر همچون نگيني مصنوع در بسترش خودنمايي مي نمود.
اما اينك شهرهاي بزرگ و متمدن ما به دنبال فرصتي براي اداي دين خود به طبيعت مي گردند.آنها در پي مجالي اند تا غفلتها، اشتباهات و دو اصل نياز فعلي خود را با حضور گوشه اي از طبيعت سبز جبران نمايند.

رساله معماری مجموعه اقامتی تفریحی,مطالعات معماری مجموعه اقامتی تفریحی,پایان نامه معماری مجموعه اقامتی تفریحی,طرح نهائی معماری مجموعه اقامتی تفریحی,برنامه فیزیکی مجموعه اقامتی تفریحی,مطالعات تطبیقی مجموعه اقامتی تفریحی,رساله مجموعه اقامتی تفریحی,مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی,پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی,ریزفضاهای مجموعه اقامتی تفریحی,نقشه مجموعه اقامتی تفریحی,دانلود مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی,دانلود رساله مجتمع اقامتی تفریحی,دانلود پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی,نمونه موردی داخلی مجموعه اقامتی تفریحی,نمونه موردی خارجی مجموعه اقامتی تفریحی,رساله کارشناسی معماری,مطالعات کارشناسی معماری
در اين راستا، در شهري كه به چشم اندازهاي طبيعي فراوان و جاذبه هاي دلپذيرش توجه وافر نگردد,دچار بي هويتي خواهد شد و مردم شهر صدمه خواهند ديد.همين دليل در جهان امروز،احيا و تسهيل رابطه انسان، شهر و طبيعت يكي از مهمترين اركان توسعه پايدار شهر هاست و هر عامل ارتباط دهنده بين انسان و طبيعت بايد گسترش يابد.

از طرفي ديگر كار و تفريح رفت وآمد چهار عملكرد اصلي زندگي به شمار مي رود.در مجتمهاي زيستي اوليه كه از ساختار ساده و جمعيت كمي برخوردار بودند برنامه ريزي خاصي براي تحقيق اين عملكردها انجام نمي پذيرفت و همه امور به طور خودبه خودي و بدون انديشه و نظم خاصي انجام مي شد. با افزايش جمعيت و پيچيده شدن ساختار جوامع نياز به برنامه ريزي در همه زمينه ها آشكار شد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…