مطالعات معماری طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی – اوتیسم 148 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی

چکيده
اين اثر مي کوشد ابعاد مختلفي از نيازهاي جامعه معلوليت ذهني کودکان را در نظر گرفته و با توجه به اين دسته نيازها تسهيلات مکاني مناسبي براي اين کودکان ايجاد نمايد تا بدين وسيله بتوان در تربيت و آموزش ناتوانان ذهني و بازگرداندن آن ها به حيات جامعه قدمي هر چند اندک برداشت. اين مرکز براي کودکان آموزش پذير و تربيت پذير کودکان و ارائه خدمات به صورت روزانه مي باشد. باتوجه به روحيات اين، کودکان و نياز به فضاي آرام جهت پرورش آنان و همچنين نظر به ضوابط سازمان بهزيستي، در محيطي آرام با منظر عالي به دور از بافت متراکم مسکوني انتخاب گرديده، همچنين با توجه به کمبود مرکز روزانه نگهداري کودکان معلول ذهني در اين منطقه ايجاد چنين مرکزي ضرورت مي يابد.

رساله معماری مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی - اوتیسم,مطالعات معماری مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی - اوتیسم,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی اوتیسم,نمونه موردی داخلی و خارجی مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی اوتیسم,پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی - اوتیسم,ظوابط و برنامه فیزیکی مجموعه آموزشی کودکان کم توان ذهنی

در پرداختن به مسئله فوق تحقيق را با مطالعه کتابخانه اي و سپس پيگيري از طريق سازمان بهزيستي (معاونت توانبخشي، دفتر امور فني و مهندسي بهزيستي کشور)، بازديد از مراکز، مصاحبه با کارشناسان ذيربط صورت داده، و در تدوين رساله ابتدا به مبحث شناخت کودک، استانداردهاي مرتبط با آنان و ويژگي هاي کودک معلول ذهني، معماري و دنياي کودک پرداخته، سپس به شناخت انواع مراکز نگهداري کودکان معلول ذهني و استانداردهاي مرتبط با معلولين پرداخته و درآخر فرايند طراحي و رسيدن به طرح نهايي مد نظر مي باشد.

کلید واژه ها
توانبخشی- مرکز توانبخشی- کودکان- کم توان ذهنی

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…