فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
پيشگفتار
مقدمه
بيان مسئله
فصل اول : شناخت
بخش اول : باغ    2
1-1 تعريف باغ و پرديس    2
1-2 تاريخچه با هنر باغسازي در جهان    4
1-2-1 توسعه باغسازي كهن    5
1- بابل    5
2- يونان    6
3- امپراطوري رم    6
1-2-2 توسعه باغسازي در قرون وسطي    7
1- باغهاي اروپا    7
2- باغهاي اسلامي‌در اسپانيا    8
1-2-3 توسعه باغسازي در زمان رنسانس يا عصر طلايي تا امروز    9
1- ايتاليا    9
2- فرانسه    10
3- انگلستان    11
1-3 باغهاي رسمي و هندسي    11
2-3 باغهاي طبيعي و سبك آزاد    12
4- خاور دور    13
1-3 سابقه تاريخي پرديس درايران زمين    14
1-3-1 باغهاي تيموري    17
1-3-2 باغهاي صفوي    18
1-3-3 باغهاي قاجاري    20
عنوان                                         صفحه
1-3-4 باغهاي پهلوي    22
1-4 عناصر باغ ايراني    24
1-5 انواع پاركها    27
1-5-1 طبقه بندي پاركها    27
1-6 تعريف گياه شناسي به عنوان يك دانش    28
1-7 تاريخچه گياه شناسي    29
1-8 تعريف باغ گياه شناسي    32
1-9 تاريخچه ايجاد باغ هاي گياه شناسي    32
1-10 وظايف باغهاي گياه شناسي    34
1-11 لزوم احداث باغ هاي گياه شناسي    35
1-12 اهداف احداث باغ هاي گياه شناسي    36
1-13 طرح توسعه باغهاي گياه شناسي در كشور    38
يافته ها    39
بخش دوم : اوقات فراغت و باغ هاي گياه شناسي    42
2-1 تعريف واژه اي اوقات فراغت    43
2-2 فراغت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف    44
2-3 نقش و كاركردهاي اوقات فراغت    46
2-4 مواردي از آثار و نتايج اوقات فراغت    47
2-4-1 اوقات فراغت و بهداشت رواني     47
2-4-2 اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي    48
2-4-3 اوقات فراغت و خلاقيت    49
2-4-4 اوقات فراغت و تعالي شخصيت    49
2-4-5 اوقات فراغت و آسيب پذيريهاي اجتماعي    49
2-4-6 اوقات فراغت و رشد توسعه فرهنگي    50
2-5 اوقات فراغت در ايران    51
2-6 اوقات فراغت و باغ گياه شناسي    55
عنوان                                         صفحه
يافته ها    58
بخش سوم : باغ هاي گياه شناسي و آموزش    60
3-1 تعريف ها و مفهوم فرهنگ    60
3-1-1 تعريف واژه    60
3-1-2 تعريف فرهنگ از ديدگاههاي مختلف    60
3-1-3 تعريف فرهنگ از نظر مردم شناسان    61
3-2 ويژگيهاي مهم فرهنگ    63
3-2-1 مشترك بودن    63
3-2-2 اكتسابي بودن    63
3-2-3 قابليت انتقال    63
3-3 كاركردهاي مهم فرهنگ    63
3-4 نقش فرهنگ در جامعه    64
3-5 فرهنگ سازي و آموزش    65
3-6 نقش آموزش درارتقاء دانش عمومي جامعه    66
3-7 راه حل هاي پيشنهادي آموزش درمسير فضاي سبز    69
3-8 كودك و فرهنگ    71
3-9 كودك و آموزش    72
3-10 كودك و ضرورت تماس با طبيعت    74
يافته ها    75
بخش چهارم : باغ گياه شناسي و تحقيقات     77
4-1 ارزشهاي تحقيقاتي و آموزشي باغ هاي گياه شناسي    78
4-2 اهميت هرباريوم يا گنجينه گياهان    79
4-3 اهميت باغ هاي گياه شناسي در امر آموزش    79
4-4 اهميت باغ هاي گياه شناسي از نظر تحقيق و بررسي    79
4-5 فرضيه هاي عمده تحقيقاتي    80

عنوان                                         صفحه
فصل دوم : مطالعات تكميلي
بخش اول :‌گلخانه    81
1-1 تعريف گلخانه    82
1-2 نيازهاي اقليمي و مطلوبيت اقليمي    83
1-3 انواع سازه هاي گلخانه اي    86
1-4 تهويه ، خنك سازي ، گرمادهي و كنترل رطوبت    87
1-5 سكوها و بسترهاي كشت    94
بخش دوم : احداث باغهاي گياه شناسي در اقليم هاي متفاوت كشور    95
2-1 احداث باغ گياه شناسي در هفت نقطه در مراكز اصلي و اقليمي    96
مشخصات زمين مورد نياز براي باغهاي گياه شناسي    97
پرسنل مورد نياز    98
فصل سوم : مطالعات تطبيقي
نمونه هاي خارجي    100
باغ سلطنتي گياه شناسي كيو در انگلستان    100
باغ گياه شناسي ادن    109
باغ گياه شناسي ادينبورگ    112
موزه ميوه – ياماناشي ژاپن    114
نمونه هاي داخلي    115
باغ گياه شناسي ملي ايران – تهران    115
باغ گياه شناسي دانشگاه تهران – كرج    120
باغ گياه شناسي ارم – شيراز    128
يافته ها     135
فصل چهارم : مطالعات زمينه
4-1 موقعيت شهر مشهد     140
ارتفاعات و دره ها    140
4-2 اقليم شهر مشهد    141
عنوان                                         صفحه
4-3 پوشش گياهي    142
4-4 جاذبه هاي طبيعي درون شهري مشهد    146
4-5 باغها و پاركهاي مهم شهر مشهد    147
4-6 نواحي ييلاقي مشهد    150
4-7 فضاهاي باز و عمومي‌شهر مشهد    153
4-8 مراكز فرهنگي – تفريحي شهر مشهد    154
معرفي سايت    157
دلايل انتخاب سايت    157
فصل پنجم : برنامه فيزيكي
دسته بندي فعاليت هاي پيشنهادي    159
تدوين برنامه فيزيكي     160
تدقيق برنامه فيزيكي     175
مباني نظري عام پروژه    182
فصل ششم : تحليل سايت (آناليز سايت)
نتيجه گيري     184
فصل هفتم : معرفي پروژه
رطوبت
آبياري    187