پيشگفتار
مقدمه
بخش اول : پروپزال
ضرورت واهميت موضوع
بيان مسأله
اهداف
روش تحقيق
بخش دوم : شناخت
    فصل اول : مطالعات پايه
گفتار اول : مفاهيم كلي در ارتباط با علوليت و نقص شنوايي در كودكان
1-1- كودكان استثنايي و معلوليت
1-2- خصيصه ناشنوايي
1-2-1- تعريف و طبقه بندي
1-2-2- آسيب هاي شنوايي در كودكان و علل محيطي مربوط به آن و موارد پيشگيري از آن
گفتار دوم : روانشناسي ناشنوايي
2-1- آغاز سخن
2-2- ضرورت شناخت ويژگيها و اختلالات خردسالان مبتلا به نقص ناشنوايي
2-3- اهميت حس شنوايي در جنبه هاي رشدي كودك
2-4- ويژگيها و اختلالات كودكان مبتلا به نقص ناشنوايي
2-4-1- اختلالات ارتباطي
2-4-1-1- تعاريف (ارتباط به زبان ، گفتار)
2-4-1-2- رابطه شنيدن و يادگيري زبان
2-4-1-3- تأثير ناشنوايي در روند تحول زبان و گفتار كودك
2-4-2- ويژگيهاي رفتاري ، اجتماعي، عاطفي
2-4-3- ويژگيهاي شخصيتي
2-4-4- اختلالات يادگيري
2-4-4-1- هوش و رشد ذهني در كودكان مبتلا به نقص شنوايي
2-4-4-2- يادگيري مفاهيم انتزاعي
2-4-4-3- حافظه (حافظه شنيداري، حافظه بصري)
2-4-4-4- فراخناي توجه
2-4-4-5- يادگيري اتفاقي
2-4-4-6- يادگيري با طرح قبلي
2-4-5- مهارت هاي حسي ـ حركتي
2-4-6- تفاوت هاي فردي
    فصل دوم : مطالعات تكميلي
گفتار اول : آموزش و توانبخشي كودكان ناشنوا
1-1- ضرورت آموزش كودكان ناشنوا در سنين كودكي
1-2- سيرتحولي تعليم و تربيت كودكان دچار نقص شنوايي در جهان و ايران
1-3- آموزش ويژه (آموزش و پرورش استثنايي واهداف آن)
1-3-1- جايگزيني كودك ، نياز ويژه در محيط هاي آموزشي مناسب
1-3-2- اهداف آموزشي ـ تربيتي مراكز آموزشي و توانبخشي كودكان ناشنوا
1-4- اصول آموزش زبان به كودكان دچار نقص شنوايي
1-4-1- زبان آموزي به شيوه طبيعي
1-4-1-1- نوع بافت زمينه يا محيط يادگيري زبان
1-4-1-2- زبان آموزي در بستر فضاي خردسالي
1-4-1-3- ابزارها و روش هاي آموزش در فرايند زبان آموزي به شيوه طبيعي (روش تجربه ، روش هنري، روش بازي ، روش شعرگويي و قصه خواني )
1-4-2- محورهاي آموزشي كودكان مبتلا به نقص شنوايي
1-4-2-1- محورحسي
1-4-2-2- محور حركتي
1-4-2-3- محور علوم تجربي
1-4-2-4- محور مفاهيم فضايي (يادگيري درك مفاهيم فضايي براي كودك)
1-4-2-5- محور علوم اجتماعي
1-4-2-6- محور زباني
1-4-3- تنظيم فضاي بسته آموزشي براساس شيوه ها و محورهاي آموزشي
1-5- ماهيت توانبخشي كودك مبتلا به نقص شنوايي (توانبخشي چند تخصصي)61
1-5-1- توانبخشي (پرورش) سمعي كودك مبتلا به نقص شنوايي
1-5-1-1- فعاليت هاي تشخيصي (از طريق خدمات شنوايي سنجي
1-5-1-2- تجهيز كودك با وسايل كمك شنوايي
1-5-1-3- شرايط محيطي مناسب براي نگهداري و استفاده از وسايل كمك شنوايي
1-5-1-4- تربيت شنوايي
1-5-1-5- گفتار درماني
1-5-2- واحد آموزش و مشاوره خانواده
1-5-3- توانبخشي جانبي و فعاليت هاي پرورشي كودكان ناشنوا به عنوان مهمترين
ابزارهاي ارتباطي
1-5-3-1- توانبخشي كودك ناشنوا از طريق موسيقي و صوت درماني
1-5-3-2- نمايش و تئاتر در آموزش و توانبخشي كودك ناشنوا (تئاتر درماني)
1-5-3-3- نقاشي درماني (زبان نمادين كودكان ناشنوا)
1-5-3-4- بازي درماني در كودكان با نقص سيستم شنوايي
1-5-3-5- متناسب سازي وسايل ارتباطي و فعاليت هاي پرورشي كودكان ناشنوا و فضاهاي
ارتباطي مربوط به هر يك
گفتار دوم : مفاهيم فضايي
2-1- فضا و مباني ادارك آن
2-2- درك كودك ناشنوا از محيط
2-2-1- فضاي شنيداري و اهميت حس شنوايي در درك محيط 86
2-2-2- درك كودك ناشنوا از فضاي ديداري
2-3- معيارهاي كيفيت فضا8
2-4- شرايط محيط مطلوب شنيداري و آسايش محيطي در فضاي آموزشي كودكان ناشنوا
(مناسب سازي محيط)
2-5- شرايط مطلوب كالبدي
2-6- تراكم جمعيت و اندازه مطلوب فضاهاي آموزشي ـ تربيتي كودكان ناشنوا
گفتار سوم : اصول ايمني در فضاهاي آموزشي كودكان ناشنوا
گفتار چهارم : تناسبات انساني كودك و نقش آن در طراحي
گفتار پنجم : معرفي فضاها در مراكز خاص توانبخشي و آموزش كودكان ناشنوا
5-1- تعريف كلي از مراكز خاص توانبخشي ـ آموزشي كودكان ناشنوا و طبقه بندي فضاهاي عملكردي
5-2- فضاهاي اداري 1
5-3-1- واحد پزشكي (متخصص مغز و اعصاب يا نورولوژيست)
5-3-2- فضاهاي واحد تشخيصي
5-3-2-1- اتاق شنوايي سنجي نوزادان (Audiotry Brainstem Response)ABR
5-3-2-2- اتاق شنوايي سنجي PTA (اتاق اديومتري)(Pure ton Audiometric)
5-3-2-3- اتاق شنوايي سنجي به صورت بازي (Visual Rein Audiometric)
5-3-2-4- اتاق آزمون تعادل (Electro Nystagmo Grapy)ENG
5-3-3- فضاهاي واحد توانبخشي سمعي
5-3-3-1- لابراتوار ارزيابي و تجويز سمعك
5-3-3-2- اتاق تربيت شنوايي
5-3-3-3- اتاق گفتار درماني
5-3-3-4- اتاق كاليبراسيون
ضميمه
5-3-4-1- اتاق صوت درماني با موسيقي (موسيقي درماني)
5-3-4-2- اتاق بازي درماني
5-3-4-3- واحد فعاليت هاي ادراكي حركتي
5-3-4-4- واحد هنر درماني
5-3-5- واحد آموزش و مشاوره والدين (مركز خانوادگي )
5-3-6- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان ناشنوا
5-3-6-1- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان 7-2 سال (سنين پيش از دبستان)
(واحد آموزش طفل و مادرـ واحد مهدكودك ، واحد پيش دبستاني، كلاس آزاد و ….)
5-3-6-2- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان 11-7 سال
(كلاس هاي آموزشي ، كلاس هاي ويژه وكارگروهي ، كتابخانه ، كارگاه هاي هنري و …)
5-3-6-3- فضاهاي پرورشي مشترك بين دو گروه سني
(سالن ژيمناستيك ، سالن چند منظوره ، نمايشگاه و ….)
5-3-7- معرفي فضاهاي خدماتي و پشتيباني
5-3-8- معرفي فضاهاي باز مجموعه
5-3-9- معرفي فضاهاي گردش (ورودي، فضاهاي ارتباطي افقي ، فضاهاي ارتباطي عمودي)
    فصل سوم : مطالعات تطبيقي
گفتار اول : بررسي نمونه هاي داخلي
1-1- مركز آموزش پيش دبستاني امام رضا (ع) (مشهد)
1-2- مركز آموزش پيش دبستاني باغچه بان شماره 5 (تهران )
1-3- مجتمع آموزشي نيمروز (تهران)
گفتار سوم : بررسي نمونه هاي خارجي
2-1- مدرسه شمپاين لي. نوز
2-2- مدرسه كلايتون مونته سوري
فصل چهارم : مطالعات زمينه
گفتار اول : مطالعات مشهد درارتباط با موضوع پروژه
1-1- مطالعات جمعيتي
1-2- بررسي وضعيت آموزشي كودكان با نيازهاي ويژه
1-3- نتايج بدست آمده از جداول آماري
گفتار دوم :‌مطالعات اقليمي
2-1- خصوصيات اقليتي شهر مشهد
2-2- اثرات اقليم در طراحي فضاهاي آموزشي و فضاهاي مشابه آن در مشهد
2-3- جمع بندي يافته هاي ويژگيهاي اقليمي مشهد
گفتار سوم : مكان يابي كالبدي و اصول انتخاب سايت
3-1- سازگاري
3-2- مطلوبيت
3-3- بررسي گزينه هاي مختللف و مقايسة آنها و انتخاب گزينه نهايي
گفتار چهارم : بررسي منطقه پروژه در مشهد
4-1- ويژگي هاي تاريخي محدوده
4-2- موقعيت مكاني در شهر
4-3- موقعيت محدوده به لحاظ توزيع كاربريها7
4-4- موقعيت محدوده به لحاظ دسترسي
بخش سوم : تحليل
فصل اول :‌تدقيق اهداف و ارائه راهكارها9
    فصل دوم : تدوين مباني طراحي معماري پروژه (تدوين مباني عام و خاص طرح )
    فصل سوم : تدوين برنامه فيزيكي
گفتار اول : شناخت و تعريف جمعيت مخاطب
گفتار دوم : تعيين اجزاء و عناصر فضايي پروژه
گفتار سوم : جداول برنامه فيزيكي
بخش چهارم : طراحي
  فصل اول : سايت آناليز
    فصل دوم : قابليت سنجي اراضي
    فصل سوم : روند طراحي
    فصل چهارم : سازه و تأسيسات
منابع و مآخذ