در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
3000 تومان خريد

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سازه های غشایی……………………………………………………………………………………….۱
سازه ………………………………………………………………………………………………………….۱
سازه های فنری مهارشده تنسگریتی…………………………………………………………………۴
فری اتو …………………………………………………………………………………………………….۷
سقف بالنی ………………………………………………………………………………………………..۸
سازه های چادری ………………………………………………………………………………………….۸
سازه های کابلی ………………………………………………………………………………………….۱۱
دگرگونی مدرنیسم………………………………………………………………………………………۱۵
تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….۲۱
استوانه ها ی مقوایی ………………………………………………………………………………….۲۲
معماری پایدار ………………………………………………………………………………………….