بخشی از پروپزال:

1-1 شناخت موضوع و طرح مسئله
پایانه، یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل می باشد که در آن نوع وسیله نقلیه تغییر می کند. پایانه مسافری بین شهری (جاده ای)، پایانه ای است که مسافرین با مراجعه به این مر کز از خدمات آن مرکز استفاده نموده و توسط وسایل نقلیه از شهری به شهر دیگر مسافرت می کنند.پایانه ها انواع مختلف دارند و از حیث نوع مالکیت، حوزه عملیات، عملکرد و … قابل بررسی می باشند.

رساله ترمینال مسافربری جاده ای,مطالعات ترمینال مسافربری جاده ای,پایان نامه ترمینال مسافربری جاده ای,رساله پایانه مسافربری جاده ای,مطالعات پایانه مسافربری جاده ای,مطالعات تطبیقی ترمینال مسافربری جاده ای,برنامه فیزیکی پایانه مسافربری جاده ای,ریزفضاهای ترمینال و پایانه مسافربری جاده ای,نمونه موردی داخلی پایانه و ترمینال مسافربری جاده ای,نمونه موردی خارجی ترمینال و پایانه مسافربری جاده ای

1-2 هدف از انتخاب موضوع
از دیرباز سفر کردن از منطقه ای به منطقه دیگر، جزئی از فعالیت های انسان ها بوده و با به تمدن رسیدن او و استفاده از اتومبیل، جاده نقش اساسی در این زمینه داشته است. بطوری که اکنون نیز بیشتر مردم هنوز از طریق جاده به مسافرت می روند.برای سامان بخشیدن به این امر و همچنین کنترل آن بحث پایانه ها به میان می آید.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

1-5-4 بيان معمارانه ي سازه و سازگاري
بر حسب فرهنگ و ضروريات زمان ، هر پديده اي مي تواند حضور يابد با اين شرايط كه زبان فضا ترجمه شود.عبور از مجاري معماري و يافتن جلوه ي معمارانه شرط بدون استثنا تفكر فضايي معمار بوده است . بنا نيازمند سازگاري با محيط است و تامين سرما و گرما و تهويه ، از ضروريات اين سازگاري است در تفكر معمار و سازماندهي فضا ، سازگاري با محيط جلوه اي معمارانه داشته است . فضايي بنوازد . سازه همواره همساز با شبكه ي نامريي قلمرو هاي انساني در تركيبي يكپارچه فضا را تحكيم كرده است و نه مخدوش دفاع از تكرار قوس با دگير دفاع از مرگ و فناست ، اما دفاع از چگونگي حضور و نمايش معمارانه ي بادگير به هنگامي كه هدايت بادهاي مطلوب مد نظر است . دفاع از مفهومي مانا و دانا است . اين تفكر ضرورت هاي كالبدي را به نشانه هاي زنده در فضا تبديل كرده است .

1-5-5 سيري از ماده به روح ، عامل مشترك معماري ايراني
بر جسته ترين خصوصيت معماري ايران كه آن را از ديگر سرزمين هاي جهان مشخص مي كند ، شفافيت اين معماري است . اصل شفافيت از اصول مهم هستي است و معناي آن حركت هميشگي و تكامل هستي از كيفيت مادي به كيفيت روحي است . از آنجا كه اصل شفافيت يك از اصول هستي است طبيعي خواهد بود كه در روند كلي معماري نيز اين اصل حاكم باشد و معماري جهان در طول تاريخ به سمت فافيت و به بيان معمارانه كم كردن ماده وافزايش فضا حركت كرده باشد و چنين نيز هست . الكن اين روند در معماري ايران به صورت بارزتري خود را نشان مي دهد و جهان بيني اسلامي كه پيش از حضور در ايران بر اين سرزمين حاكم مي شود و به اصل تكامل هستي از يك حالت مادي به حالت روحي معتقد است ، به اين روند يعني حركت معماري در جهت شفاف تر شدن سرعت مي بخشد. بر اساس اين اصل معماري اين بنا حركتي است د رجهت هرچه شفاف تر و سبك كردن بنا و به عبارت ديگر كاستن از حجم ماده و افزايش فضاست وتمامي تلاش پديد آورنده آن در اين جهت بوده و تمامي عناصر و اجزاي معماري در خدمت تحقق اين اصل پايه اي معماري است .
نور ، شفافيتي از وجودي مقدس : از آن جا كه شفافيت با نور بسيار قرين است ، قاعدتا بايد انتظار داشت كه عمده ترين كار را در اين معماري انجام دهد و انصافا چنين نيز هست . نور چيز عارضي بر اين معماري نيست ؛ بلكه با حقيقت و ذات آن عجين است . نور دراين معماري تنها يك وظيفه ي كاربردي ندارد ، نقش آن حتي به آفرينش زيبايي هم محدود نمي شود ، بلكه نو حقيقت معماري اين بنا را مي سازد و آن جايي حضور دارد كه تعالي ماده به نور در اين معماري صورت مي گيرد.
نور كيفيت مادي بنا را به مرزي ماده و در پيوند با نقش نور مي رساند و مصالح زميني را آسمان مي كند و ما جدايي مي آفريند كه به هدف عميق معماري يعني تبديل ماده به نور تجسم مي بخشد .

1-5-6 افق ، پيوند زمين و آسمان
افق جايي است كه زمين به آسمان مي پيوندد ، به عبارتي ديگر منطقه اي اتصا جهان خاكي با جهان ماورا است و بنابر اين بايستي هم در فلسفه ي معماري و هم در خود معماري كه بر نوعي تفكر عرفاني استوار است ، جاي برجسته اي داشته باشد ضمن اينكه افق در اين معماري مي تواند انعكاس حافظه ي تاريخي افق فلات ايران نيز باشد.افق در اين معماري حضور اصلي و تعيين كننده دارد و تاكيد و چيرگي خطوط و سطوح افقي در اين معماري بارز است . خط افق دو يا چند بار در اين بنا اتفاق مي افتد ، اولين بار با سطحي كه مبناي برپايي بنا را تشكيل مي دهد كه به صورت يك نگاه دارنده تجلي مي كند ؛ بار ديگر اين خط افق به صورت لبه ي ديواره ي معماري بنا خود را نشان مي دهد كه عناصر عمودي بنا از آن افراشته مي شود . در اين بنا خطوط افقي ، انتظام بخش ، آرام كننده و تعادل دهنده ي خطوط و عناصر عمودي هستند و هيجان زدگي را در اين بنا مهار مي كنند . نمونه ي برجسته ي اين امر فرم پله پله اي بناست كه با خويشتن داري حيرت انگيزي كماكان به قوت افقي خود باقي مي ماند تاكيد بر وجود خط افق در اين معماري به حدي است كه در قسمت هايي از بدنه نيازي به ارتفاع وجود نداشته ، خط افق را ديواري كه در وراي آن چيزي نيست و گشادگي هايي در آن وجود دارد ، تجسم بخشيده است . خطوط و سطوح افقي در اين بنا در جهت تحقق اصل شفافيت عمل مي كنند . به نظر من خطوط و سطوح افقي در معماري بدين جهت به بناها شفافيت مي بخشد كه احجام و عناصر بالاي خود را سبك مي كنند و در آسمان شناور مي سازند همان گونه كه در احجام اين بنا فراتر از لبه ي افقي مانند فرم استوانه اي در آسمان شناور به نظر مي رسند.

1-5-7 از مفاهيم ذهني تا طراحي
معماري نمادي است كه نه فقط به هر حقيقت مادي بلكه به مفاهيم اشاره مي كند . دنياي امروز ضرورتا پيكربندي انتزاعي است بر پايه ي حقايقي استنباط شده . زندگي روزمره بر مبناي اطلاعاتي استوار است كه از حقايق آماري استنباط مي شوند. بنابر اين معماري قبل از آنكه يك ساختمان باشد ، ديا گرام و طرحي است براي نشان دادن اطلاعات . از انتزاع گريزي نيست پس بايد معماري نمادي حقيقي باشد براي رسيدن به يك مفهوم انتزاعي هر كار معماري يك اثر هنري در بستر طبيعت و در امتداد طبيعت است . قوانين طبيعت در هر اثر هنري وجود دارند . مي توان گفت آثار معماري با ايده هاي انتزاعي طبيعت مرتبطند . كارهاي معماري بيشتر از ساير شاخه ها ، با طبيعت مربوطند . هر اثر هنري يك شكل دارد . فرم نهايي قابل لمس آن را فرم تزئين شده مي ناميم . اما براي رسيدن به اين فرم نهايي سلسله مراتبي وجود دارد . نخست فرم اوليه كه يك فرم ايده آل و عريان است و سپس فرم تطبيقي كه همان فرم اوليه است كه در محيط اطرافش جاي مي افتد . در بعضي جاها تاكيد بر بعضي از اين سه مرحله بيشتر بوده است .براي هر اثر هنري تعداد زيادي فرم وجود دارد . بنابر اين هر طراح با مشكل انتخاب رو به روست . آلترناتيوها از طرفي بايد مطابق با قوانين طبيعت باشند و از طرفي ديگر بايد پذيرش فرهنگي داشته باشند . از ميان اين آلترناتيوها فرمي انتخاب مي شود كه مطابق با ضوابط و قوانين و استاندارد ها و اصول زيبا شناسي باشد و هدف معمار را تامين كند. براي رسيدن به فرم با معني معمار اصولي را مي پذيرد . اصول هميشه نقش اساسي در آفرينش يك اثر معماري داشته اند . معماري يعني تركيب كارهاي هنري با اصول ، اصول براي معني بخشيدن به اثر هنري به كار مي روند . منظور از اصول ويژگي هاي بنيادي به اضافه ي فرهنگ است . مي توان گفت دنياي آثار هنري به تمام توليدات هنري بشر اطلاق مي گردد . توليد يعني ايجاد اثر هنري از اولين ايده تا وجود نهايي آن در محيط . محيط هر نوع محيطي است كه به اثر هنري مربوط مي شود كالبدي ، اجتماعي ، رواني و … .

1-5-8 اقلیم كویری با معماری كهن
دیوارهای بلند و حیاط‌های بسته و مركزی، حوض در مركز و فضای سبز اطراف حوض (گودال باغچه) از شاخصه‌های این نوع معماری است.
معمولاً حیاط‌ها از كف اصلی خیابان (به‌دلیل جمع‌آوری آب‌های جوی‌ها در اثر ریزش باران‌های فصلی و اندك؛ در سال حدود 80سانتی‌متر) پایین‌ترند. مصالح به‌كاررفته در كف حیاط و دیوارها آجر است تا گرمای محیط را در شب‌های سرد زمستان ‌ ‌حفظ كند. به‌طور عمده سقف‌ها نیز نیمه‌گنبدی هستند.
دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک
1) جلو گیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه
الف. طراحی مناطق نیمه محافظت شده در خارج بنا
ب. استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه
ج. استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان
د. استفاده از بام و دیوار دو جداره جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان
ه. استفاده از پوسته‌های دو جداره جهت جابجایی حرارت
2) محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال
الف. طراحی محوطه
ب. ایجاد سایه برای پنجره‌های رو به آفتاب تابستان
ج. شکل و جهت دادن به بدنة ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب تابستان
د. کاهش انعکاس زمین و سطوح بیرون از پنجره‌های رو به آفتاب تابستان
ه. تأمین سایه برای دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند
و. ایجاد سایه برای پنجره‌های رو به آفتاب تابستان

 

فصل دوم
مطالعات معماری

 2-1 تعاریف پایه

پیش از پرداختن به معیارهای فنی توسعه و طرتحی پایانه های مسافری جاده ای آگاهی و شناخت نسبت به بستری که پایانه در آن شکل می گیرد همچنین اجزای تشکیل دهنده کالبد طرح ضروری است از این رو به منظور درک صحیح و یکنواخت از این رساله و جلوگیری از تعابیر مختلف در بکار گیری احتمالی مندرجات آن تعاریف پایه به شرح زیر ارائه می شود. همچنین تعاریف خاص برحسب مورد در فصل های دیگر این رساله ذکر می شود. الگوی تقاضای سفر: الگویی است که نحوه رفتار شهروندان یک شهر برای انجام سفرهای درون یا برون شهری را نشان می دهد
برنامه ریزی حمل و نقل: نوعی از فرآیند برنامه ریزی در راستای ایجاد یا بهبود سیستم
حمل و نقل کالا و مسافر با ایمنی کافی کمترین هزینه و در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی تنظیم و تدوین می شود.
پارک سوار: محلی است که شیوه ی حمل و نقل خصوصی به حمل و نقل عمومی یا بالتصویر تغییر می کند.
پارکینگ: محلی که برای توقف عموما بلندمدت وسایل نقلیه در نظر گرفته می شود.
پایانه: یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل که در آن نوع وسیله نقلیه سفر تغییر می کند.
پایانه بار: پایانه ای است با تاکید بر جابه جایی بار و کالا
پایانه مسافری: پایانه ای است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه سفر را تغییر می دهد.
پایانه مسافری بین شهری(جاده ای): پایانه مسافری است که سفر درون شهری را به سفر برون شهری و بالتصویر تبدیل می کند.
پایانه مسافری بین شهری متمرکز: کاملترین الگوی پایانه ها که در آن سرویس دهی به مسافرین به عنوان استفاده کنندگان از فضا و خودروها و رانندگان به عنوان عرضه کنندگان خدمات از یک سو و ارتباط متقابل بستر طراحی و مدل های مختلف حمل و نقل بین شهری از سوی دیگر دار قالب مجموعه ای پیوسته و منسجم شکل می گیرد.
پایانه مسافری بین شهری نیمه متمرکز: الگویی از پایانه های مسافربری که در آن اولویت بندی خدمات ارائه شده برای مسافران و در جهت تقلیل زمان توقف وسایل نقلیه می باشد.
پایانه مسافری بین شهری غیر متمرکز: الگویی از پایانه ها که اولویت اصلی خدمات آن سازماندهی مجموعه برای به حداقل رساندن زمان های توقف مسافر، تقلیل زمان های سفر درون شهری برای آغاز سفر برون شهری ارزیابی می شود.
پایانه مسافربری چندمنظوره: به پایانه هایی اطلاق می شود که امکانات و سرویس های لازم برای استفاده همزمان از چند سیستم حمل و نقلی در آن فراهم آمده است.
پایانه مسافری درون شهری: پایانه مسافری است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه خود را برای انجام یک سفر درون شهری تغییر می دهد.
تابلو: ابزاری است اطلاعاتی برای تنظیم و کنترل عبور و مرور در پایانه ها انواع آن شامل تابلوهای اخباری، اخطاری، انتظامی، اطلاع رسانی، پیام متغیر و … می شود.
حجم جریان: تعداد وسیله نقلیه ای که در مدت معین از یک مقطع معین معبر عبور می کنند.
راه (معبر): نوعی از کاربرهای شهری برای رفت و آمد عموم شهروندان در نظر گرفته شده است.
زمان سفر: مدت زمانی که سفر از مبدا آغاز و در مقصد به پایان می رسد.
زمان مطلوب برای سفر: زمانی است که مسافر آن را برای سفر خود پذیرفته است.
زمان تاخیر: زمانی که وسیله نقلیه سفر در طی سفر متوقف شده و یا سرعت حرکت آن از سرعت طرح در مسیر کمتر لحاظ می شود.
سازگاری کاربرها: میزان اثرگذاری مطلوب یا نا مطلوب میان کاربرهای همجوار شهری را گویند.
سال افق طرح: سالی است که طرح برای آن سال ارزیابی و طراحی می شود.
شاخص جابه جایی وسیله نقلیه: شاخصی است که نشان دهنده میزان پیمایش وسیله نقلیه در شبکه معابر شهری بوده و از رابطه به دست می آید که در آن تعداد وسیله نقلیه بر حسب معادل سواری 10 و d فاصله پیمایش بر حسب کیلومتر است.
شبکه معابر: از تلاقی راه ها شبکه ای به وجود می آید که کاربرهای شهری را به هم متصل می کند.
شیوه حمل و نقلی: نوع وسیله نقلیه سفر را می گویند.
طرح: مجموعه اقدلماتی است که برای راه اندازی و بهره برداری از یک پایانه در این مجموعه با تامین اعتبار لازم و توسط دستگاه های مرتبط از مرحله امکان سنجی تا مرحله بهره برداری صورت می پذیرد.
طرح جامع حمل و نقل: طرحی است فرادست که در آن اهداف، چشم اندازها، راهبردها و برنامه های اجرایی سیستم های حمل و نقلی تبیین می شود.
ظرفیت پایانه: کمیتی است عددی بر حسب تعداد مسافر(یا تعداد سفرعای ورودی- خروجی و یا تعداد سرویس ها)؛ که امکان سنجی ها برای تاسیس و طراحی پایانه، به منظور سرویس دهی فعالیتها مجموعه در تناسب با آن، برنامه ریزی می شود.
ظرفیت معبر: بیشترین تعداد وسیله نقلیه ای که در مدت معین، از یک مقطع معین معبر عبور می کنند.
ظرفیت وسیله نقلیه طرح: کمیتی است عددی بر حسب نفر-مسافر که محدودیت سرویس دهی به مسافرین از سوی هریک از انواع خودروهای نقلیه را، یادآوری می کند.
فاصله هوایی: کوتاهترین فاصله مسطح بین دو نقطه از شهر که از رابطه (که در آن x و y طول و عرض مختصات نقاط مبدا و مقصد
می باشند)، قابل محاسبه است.
فضای حرکتی: فضاهایی که در آن ها مسافر یا وسیله نقلیه در حال حرکت هستند؛ مانند راه ها، راه پله ها و …
فضای سکون: فضاهایی که در آن ها رفتار مسافر یا وسیله نقلیه ساکن فرض می شود. این فضاها شامل انواع فضاهای اداری، رفاهی(تجاری و خدماتی) می شوند.
کوتاهترین مسیر: کوتاهترین فاصله بر روی شبکه معابر شهر و بین دو نقطه ابتدا و انتهای سفر را گویند.
مبدا و مقصد سفر: نقطه شروع سفر را مبدا و نقطه پایان آن را مقصد گویند.
محور تردد: معابر اصلی جریان سواره در داخل پایانه (یا در ارتباط با آن) و یا کریدورهای حرکتی پیاده در داخل مجموعه را گویند.
مسافر: کسی که اقدام به سفر می کند.
مشخصات طرح: منظور از مشخصات طرح، مشخصات فنی خصوصی، نقشه های تفصیلی اجرایی، فهرست بها و مقادیر کار، صورتجلسات و دستورالعمل های مهندس مشاور، به شرح ذکر شده در موافقت نامه پیمان است.
نوع سفر: تقسیم بندی انواع سفر بر اساس هدف برنامه ریزی، به طور عمده شامل موارد زیر می شود:
حوزه عمل: شهری، بین شهری
زمان سفر: روزانه، شبانه
هدف سفر: شغلی، تحصیلی، تفریحی و…
مبدا و مقصد سفر: پایانه ای و غیر پایانه ای
وسیله نقلیه طرح: وسیله نقلیه فرضی که وزن، ابعاد، ظرفیت و خصوصیات عملکردی آن برای طراحی معابر و پایانه مورد استفاده قرار می گیرد.

2-2 انواع پایانه های مسافری جاده ای
2-2-1 انواع گونه بندی پایانه ها
در این بخش، تقسیم بندی انواع پایانه از نظر حوزه عملیاتی، نحوه مالکیت، سیستم های قابل استفاده در طراحی، حجم عملکردی، انواع شیوه های حمل و نقل، همچنین تمرکز مکانی اجزا بیان می شود.
2-2-1-1 انواع پایانه از نظر حوزه عملیات
از آنجا که حوزه عملیات پایانه به میزان وابسته به تقاضا سفر، مدت زمان و فاصله بین مبدا و مقصد سفر می باشد، در نتیجه این حوزه به صورت غیرخطی تابع این تغییرات خواهد بود. با این فرض می توان تقسیم بندی زیر را در ارتباط با عملکرد این مجموعه ها در نظر گرفت.
• پایانه های مسافری داخلی
پایانه های مسافری با حوزه عملکرد محدود:
این نوع از پایانه ها برای ساماندهی تردد وسایل نقلیه با ظرفیت پایین(مینی بوس و سواری) به کار گرفته شدن و مسافت های کوتاه( عموما سفرهای درون استانی) را سرویس دهی می کنند. گسترش آن ها اغلب در شهرهای کم جمعیت نزدیک به یکدیگر و یا در شهرهای هم جوار کلان شهرها برای تردد روزانه صورت می گیرد.
پایانه های مسافربری با حوزه عملکرد گسترده:
این نوع از پایانه ها برای ساماندهی تردد انواع خودروهای مسافربری بین شهری به کار گرفته شده و مسافت های طولانی را سرویس دهی می کنند. ساخت این پایانه ها عموما در شهرهای پرجمعیت یا با الگوی تقاضای سفر توریستی صورت می پذیرد.
• پایانه های مسافری مرزی
این پایانه ها مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور بوده و سازمان های مربوط به منظور اعمال قوانین و مقررات، همچنین انجام تشریفات قانونی ورود و یا خروج کالا، مسافر و وسیله نقلیه در آن استقرار یافته اند. ساختار یک پایانه مرزی به طور مستقیم به درجه اهمیت نقطه مرزی و همچنین ظرفیت تردد مسافر و کالا بستگی دارد.
2-2-1-2 انواع پایانه از نظر نوع مالکیت
• پایانه های مسافری دولتی
پایانه هایی که توسط سرمایه گذاری عمومی و دولتی، اجرا و بهره برداری شده و نظارت بر آن ها نیز توسط دولت صورت می گیرد.
• پایانه های مسافری خصوصی
پایانه هایی که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی و با رعایت قوانین و ضوابط فرادست، احداث و بهره برداری می شوند. دولت بر فعالیت این پایانه ها نقش نظارتی دارد.
2-2-1-3 انواع پایانه ها از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی
هدف نهایی از احداث پایانه مسافری بین شهری، ارائه خدمات به مراجعین(مسافرین ورودی به شهر یا خروجی از شهر) است. در نتیجه اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ترکیب شبکه های حرکتی انسان، بار و وسائل نقلیه با توجه به کلیه عوامل موجود و تاثیرگذار پاسخگوی نیاز فعلی و در طول دوره بهره برداری، اهمیت ویژه ای دارد.
در حالت کلی الگوهای مورد استفاده در طراحی پایانه های مسافری در قالب پایانه های تک بنایی و چند بنایی تقسیم بندی می شود.

الف) پایانه تک بنائی:
در این الگو کلیه فعالیت های اصلی مجموعه در یک ساختمان واحد و در یک یا چند طبقه ساماندهی می شود. قرارگیری بخش های مختلف در لایه های عمودی بر حسب نوع فعالیت و سطوح لازم بوده و عموما بخش های اداری در طبقه فوقانی، بخش های خدماتی در طبقه میانی و سالن های اصلی در طبقه همکف قرار می گیرد.
در این الگوی طراحی می توان از جداره های بیرونی بنا برای پهلو گرفتن خودروها و تخلیه و سوار کردن مسافرین استفاده نمود. از مزایای این ساختار می توان به تجمع تمام فعالیت های پایانه در قالب یک مجموعه اشاه کرد که از پراکندگی مسافرین در سطح وسیع و افزایش جایگاه های خدماتی جلوگیری می کند. قابلیت کم این الگو برای گسترش و پیچیده بودن نظلم سازه و تاسیسات، از معایب آن به شمار می رود.
کالبد پایانه های تک بنایی در 3 الگوی کلی شکل می گیرد که عبارتند از:
1-پایانه های متمرکز
2-پایانه های شعاعی
3-پایانه های خطی

 

و……………………………..

 

فهرست مطالب:
فصل اول:مطالعات پایه 1
1-1 شناخت موضوع و طرح مسئله 2
1-2 هدف از انتخاب موضوع 2
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع 3
1-4 تاریخچه و قوانین 3
1-5 مبانی نظری 5
1-5-1 ایده و روند طراحی 5
1-5-2 فضاي پير امون و پير امون فضا 5
1-5-3 فضا نموداري از هستي: 6
1-5-4 بيان معمارانه ي سازه و سازگاري 7
1-5-5 سيري از ماده به روح ، عامل مشترك معماري ايراني 7
1-5-6 افق ، پيوند زمين و آسمان 8
1-5-7 از مفاهيم ذهني تا طراحي 9
1-5-8 اقلیم كویری با معماری كهن 10
فصل دوم: مطالعات معماری 12
2-1 تعاریف پایه 13
2-2 انواع پایانه های مسافری جاده ای 17
2-2-1 انواع گونه بندی پایانه ها 17
2-2-1-1 انواع پایانه از نظر حوزه عملیات 17
2-2-1-2 انواع پایانه از نظر نوع مالکیت 18
2-2-1-3 انواع پایانه ها از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی 18

2-2-1-4 انواع پایانه از نظر عملکرد 24
2-3 انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا (عملکرد) 26
2-4 فضای پایانه و خودروی طرح 30
2-4-1 سکوها 31
2-4-2 سالن ها 34
2-4-3 امور اداری، انتظامی و شرکت های حمل و نقل 34
2-4-4 خدمات رفاهی مسافرین 36
2-4-5 خدمات جانبی خودروها 37
2-4-6 خدمات رفاهی رانندگان 38
2-4-7 فضاهای باز و دسترسی ها 39
2-4-8 پارکینگ ها 40
2-4-9 تاسیسات زیربنایی 40
2-5 خودروی طرح 41
2-6 معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری 43
2-7 برنامه ریزی کالبدی 44
2-7-1 سطوح ارائه خدمات 45
2-7-2 سیاست های کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها 45
2-7-3 برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری 46
2-8 برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری متمرکز 47
2-9 فضاهای موجود 48
2-10 انواع توقفگاه های خودروهای طرح: 53

2-11 معیارهای فنی طراحی انواع پایانه 63
2-11-1 معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه 64
2-11-1-1 بستر طرح 64
2-11-1-2 بستر طبیعی طرح 65
2-11-1-2-1 عوامل اقلیمی 65
2-11-1-2-2 بستر جغرافیایی 67
2-11-1-3 بستر مصنوع طرح 71
2-11-1-3-1 سیمای شهر 71
2-11-1-3-2 عناصر کیفی شهر 72
2-11-1-4 بستر اجتماعی و فرهنگی 73
2-11-2 کالبد پایانه 75
2-11-2-1 طراحی معماری 75
2-11-2-1-1 مولفه های عملکردی 75
2-11-2-1-2 مولفه های تجربی-زیبایی شناختی 76
2-11-3 ملاحظات طراحی سازه پایانه ها 77
2-11-3-1 آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط 78
2-11-3-2 مباحث بارگذاری 79
2-11-3-3 مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب 80
2-11-3-4 مباحث پیکربندی مناسب سازه ای 81
2-11-3-5 مباحث ویژه طراحی سازه ای 83
2-11-3-6 مباحث ویژه طراحی شالوده 85
2-11-4 تاسیسات 86
2-11-4-1 مباحث تاسیسات مکانیکی 86

2-11-4-2 مباحث تاسیسات الکتریکی 87
2-11-5 ایمنی 89
2-11-6 مسائل زیست محیطی 90
2-11-7 ارتقای کیفیت فضایی پایانه 92
2-12 معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه 95
2-12-1 پایانه های متمرکز 96
2-13 میزان حمل و نقل مسافر در کشور 120
2-14 بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر 121
2-15 فضايابي براساس مشخص نمودن نيازهاي مسافران 125
2-16 استاندارد ها 127
2-17 قوانين، مقررات و استانداردها 133
2-18 تجزیه و تحلیل نمونه ها 135
2-18-1 تجزیه و تحلیل نمونه های داخلی 135
2-18-1-1 ترمینال زنجان 135
2-18-1-2 ترمینال جنوب تهران 137
2-18-2 تجزیه و تحلیل نمونه های خارجی 139
2-18-2-1ترمینال گوتنبرگ سوئد 139
2-18-2-2 ترمینال مرکزی چارلوت کارولینای شمالی 141
فصل سوم: مطالعات بستر طرح 144
3-1 شناخت بستر طرح در مقیا س 145
3-2 شرایط كالبدی شهر قم 146

3-3 پیشینه ی تاریخی 147
3-4 قم در دوره معاصر 149
3-5 قم كانون انقلاب اسلامی 150
3- 6 قم و جنبه زیارتی آن 150
3-7 شناخت و تحلیل وضع موجود 153
3-8 بررسی اقلیمی شهر قم 157
3-8-1 باد 157
3–8–2 دما و رطوبت هوا 159
3–8–3 بارندگی 161
3 – 9 انتخاب جهت مناسب 161
3- 10 موقعیت جغرافیایی 162
3- 11 توپوگرافی استان قم 164
3 – 12 ناهمواری‌های استان 164
3- 13 آب های استان قم 167
3- 14 مخاطرات طبیعی استان 169
3–14–1 سیل 169
3–14–2 زلزله 170
3- 15 فضای سبز 171
3- 16 فضای عمومی 172
3–16–1 آب 172
3– 16– 2 معابر محافظت شده 173

3- 17 زبان و نژاد 173
3- 18 امكانات فرهنگى، تفریحى 173
3–18–1 كتابخانه 173
3–18–2 مطبوعات 174
3–18–3 سینما 174
3–18– 4 پارك 174
3–18–5 اماكن ورزشى 175
3 – 19 شغل و اقتصاد در استان 175
3- 20 تقسیمات سیاسی 176
3- 21 معماری بومی 177
3-21-1‌ بافت شهری 177
3-21-1 معماری ابنیه 177
3-22 نحوه شکل گيري شهر قم و محلات 178
3- 23 سیمای شهری قم 180
3-24 ویژگی معماری قدیم شهر قم 181
3-24-1 کاروانسراها 184
3-24-1-1 کاروانسراهای مدور 184
3-24-1-2 کاروانسراهای دوایوانی 185
3-24-1-3 کاروانسرا با تالار ستون دار 185
3-24-1-4 کاروانسراهای چهارایوانی 185
3-24-1-5 کاروانسرا، با پلان متفرقه 185

3- 25 ویژگی معماری معاصر شهر قم 186
3- 26 پهنه‌بندي بافت شهر 186
3-26-1 بافت شهر ارگانيک (متناظر با بافت تاريخي) 187
3-26-2 بافت شهري نيمه منظم (متناظر با بافت مياني) 187
3-26-3 بافت منظم تغيير شکل يافته 188
3-26-4 بافت جديد شهري حاشيه‌اي (بافت شهري منظم) 188
3- 27 ويژگيهاي جمعيّتي 188
3-27-1جمعيت در استان 188
3-27-2 ساخت سنی جمعیت استان قم 189
3-27-3 جمعيت شهر قم 189
3-28 مهاجرت 190
3-28-1 مهاجرت‌پذيري 190
3-29 مطالعات آماري زائرين قم 191
3-30 موقعیت سایت مورد نظر 192
3-31 تجزیه و تحلیل سایت 193
3-31-1 همجواری 193
3-31-2 بررسی دسترسی ها 194
3-31-3 جهت وزش باد 195
فصل چهارم: طرح نهایی 196
4-1 آلترناتیوها 197
4-1-1 آلترناتیو شماره 1 197

4-1-2 آلترناتیو شماره 2 198
4-1-3 آلترناتیو شماره 3 199
4-2 طرح پیشنهادی 200

شکل 2-1 پایانه تک بنایی متمرکز 20
شکل2-2 پایانه تک بنایی شعاعی 20
شکل2-3 پایانه تک بنایی خطی 21
شکل2-4 پایانه چند بنایی خطی 22
شکل2-5 پایانه چند بنایی متمرکز 23
شکل 2-6 پایانه چند بنایی شعاعی 24
شکل2-7 الگوی سکوی خطی 32
شکل2-8 الگوی سکوی دندانه دار 32
شکل2-9 الگوی سکوی زاویه دار 33
شکل2-10 الگوی سکوی میان گذر 33
شکل2-11 ابعاد مسیر گردشی سواری تیپ 41
شکل2-12 ابعاد مسیر گردشی اتوبوس تیپ 42
شکل2-13 ابعاد مسیر گردشی مینی بوس 42
شکل 2-14 دیاگرام ارتباطی فضاها و بخش های مختلف در یک پایانه متمرکز 48
شکل 2-15 دیاگرام ارتباطی فضاها و بخش های داخلی کالبد پایانه متمرکز 48
شکل2-16 پارکینگ 45 درجه خودروهای طرح نوع 1 53
شکل2-17 پارکینگ 45 درجه خودروهای طرح نوع 2 54
شکل2-18 پارکینگ 60 درجه خودروهای طرح نوع 2 55
شکل2-19 پارکینگ 90 درجه خودروهای طرح 56
شکل2-20 الگوی پارکینگ موقت 45درجه میان گذار خودروهای طرح 56
شکل2-21 الگوی پارکینگ موقت 45درجه خودروهای طرح 57
شکل2-22 الگوی پارکینگ 90درجه خودروهای سواری 57
شکل2-23 الگوی پارکینگ 45 درجه خودروهای سواری 58
شکل2-24 الگوی پارکینگ 60 درجه خودروهای سواری 58
شکل2-25 الگوی سکوی میان گذار خطی با زاویه 60 درجه 59
شکل2-26 الگوی سکوی میان گذار خطی با زاویه 30 درجه 59
شکل2-27 الگوی سکوی زاویه دار با زاویه 45 درجه 60
شکل2-28 الگوی سکوی زاویه دار با حاشیه 61
شکل2-29 الگوی سکوی طرح دایره ای 62
شکل2-30 الگوی سکوی دندانه دار 62
شکل2-31 غرفه فروش بلیت 103
شکل2-32 الگوی پیشنهادی برای سالن فروش بلیت و مسیر صف بندی 103

شکل2-33 سالن انتظار و دروازه خروجی 108
شکل2-34 میزان حمل و نقل مسافر در کشور 120
شکل 2-35 121
شکل 2-36 121
شکل 2-37 122
شکل 2-38 122
شکل 2-39 123
شکل 2-40 123
شکل 2-41 124
شکل2-42 استاندارهای فرد پیاده 128
شکل2-43 استانداردهاي چرخ‌دستي حمل بار 129
شکل2-44 استاندارد اتوبوسهاي برون‌شهري و درون‌شهري 130
شکل2-45 ابعاد و اندازة انواع سكوي پهلوگيري اتوبوسهاي برون‌شهري 131
شکل2-46 سکوی پهلو گیری مدور 132
شکل2-47 فضاي پاركينگ 132
شکل2-48 سكوي پهلوگيري اتوبوسهاي برون‌شهري 133
شکل2-49 قرارگيري و اندازه‌ها 134
شکل2-50 ترمینال جنوب تهران 137
شکل3-1 نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان 145
شکل3-2 شناخت بسترطرح درمقیاس شهری 154
شکل3-3 بررسی گلبادها درماه های مختلف سال 156
شکل3- 4 نموداربارش ودمای ماهانه ی شهرقم 158
شکل3-5 میانگین سالانه دمای استان قم 159
شکل3-6 میانگین بارش سالانه 195
شکل3-7 مقدار بارندگی سالیانه استان طی سال های 1379 – 1365 161
شکل3-8 جهت گیری مناسب ساختمان باتوجه به نقاله ی خورشیدی 162
شکل3-9 نقشه ی ناهمواریهای استان 164
شکل3-10 برش جنوبی شمالی استان درامتداد خط الف- ب 166
شکل3-11 رودخانه ی قمرود 167
شکل3-12 مناطق سیل گیر و سیل خیز استان قم 169
شکل3-13 گسل های اطراف شهر قم 170
شکل 3-14 نحوه تشکیل محله های شهر قم در مسیر شبکه راه های ارتباطی 178

شکل 3-15 کاروانسراهای قدیم شهر قم 184
شکل 3-16 آمارزایرین براساس گزارش ستادتسهیلات زایرین درسال 1383 191
شکل 3-17 هیستوگرام زایرین مسجدجمکران درروزهای هفته 191
شکل 3-18 192
شکل 3-19 193
شکل 3-20 194
شکل 3-21 195
شکل 4-1 197
شکل 4-2 198
شکل 4-3 199

جدول 2-1دوره حضورمسافر و وسیله نقلیه درپایانه های مسافری بین شهری 47
جدول 2-2 لیست نام، تعداد، سرانه و مساحت فضاهای مورد نیاز 49

دیاگرام 2-1 مسافران ورودي و استقبال كنندگان 126
دیاگرام 2-2 مسافران خروجي و مشايعت‌كنندگان 126
دیاگرام 2-3 گروه ارائه كنندگان خدمات 126
دیاگرام 2-4 فضاهاي مورد نياز غرفة تعاوني 126
دیاگرام 2-5 بخش نگهداري و سرويس اتوبوسهاي برون‌شهري و ارتباط آنها 126
دیاگرام 2-6 ميهمانسراي رانندگان 127

 

 

رساله های دیگر با همین موضوع:

  1. رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار ۲۶۵ صفحه –  ارشد معماری

  2. رساله معماری ترمینال مسافربری ۹۵ صفحه

  3. مطالعات طراحی ترمينال مسافربری استهبان 50 صفحه و 19 اسلاید – همراه با پلان ها و سه بعدی

 

 

 

تصاویر فایل:

پروپوزال پایانه مسافربری,پروپوزال ترمینال مسافربری,رساله ترمینال مسافربریدانلود رساله ترمینال مسافربری,دانلود رساله پایانه مسافربریدانلود رساله ترمینال مسافربری,دانلود رساله پایانه مسافربری

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 9 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.