بخشی از پروپزال:

۱-۱ شناخت موضوع و طرح مسئله
پایانه، یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل می باشد که در آن نوع وسیله نقلیه تغییر می کند. پایانه مسافری بین شهری (جاده ای)، پایانه ای است که مسافرین با مراجعه به این مر کز از خدمات آن مرکز استفاده نموده و توسط وسایل نقلیه از شهری به شهر دیگر مسافرت می کنند.پایانه ها انواع مختلف دارند و از حیث نوع مالکیت، حوزه عملیات، عملکرد و … قابل بررسی می باشند.

رساله ترمینال مسافربری جاده ای,مطالعات ترمینال مسافربری جاده ای,پایان نامه ترمینال مسافربری جاده ای,رساله پایانه مسافربری جاده ای,مطالعات پایانه مسافربری جاده ای,مطالعات تطبیقی ترمینال مسافربری جاده ای,برنامه فیزیکی پایانه مسافربری جاده ای,ریزفضاهای ترمینال و پایانه مسافربری جاده ای,نمونه موردی داخلی پایانه و ترمینال مسافربری جاده ای,نمونه موردی خارجی ترمینال و پایانه مسافربری جاده ای

۱-۲ هدف از انتخاب موضوع
از دیرباز سفر کردن از منطقه ای به منطقه دیگر، جزئی از فعالیت های انسان ها بوده و با به تمدن رسیدن او و استفاده از اتومبیل، جاده نقش اساسی در این زمینه داشته است. بطوری که اکنون نیز بیشتر مردم هنوز از طریق جاده به مسافرت می روند.برای سامان بخشیدن به این امر و همچنین کنترل آن بحث پایانه ها به میان می آید.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

۱-۵-۴ بیان معمارانه ی سازه و سازگاری
بر حسب فرهنگ و ضروریات زمان ، هر پدیده ای می تواند حضور یابد با این شرایط که زبان فضا ترجمه شود.عبور از مجاری معماری و یافتن جلوه ی معمارانه شرط بدون استثنا تفکر فضایی معمار بوده است . بنا نیازمند سازگاری با محیط است و تامین سرما و گرما و تهویه ، از ضروریات این سازگاری است در تفکر معمار و سازماندهی فضا ، سازگاری با محیط جلوه ای معمارانه داشته است . فضایی بنوازد . سازه همواره همساز با شبکه ی نامریی قلمرو های انسانی در ترکیبی یکپارچه فضا را تحکیم کرده است و نه مخدوش دفاع از تکرار قوس با دگیر دفاع از مرگ و فناست ، اما دفاع از چگونگی حضور و نمایش معمارانه ی بادگیر به هنگامی که هدایت بادهای مطلوب مد نظر است . دفاع از مفهومی مانا و دانا است . این تفکر ضرورت های کالبدی را به نشانه های زنده در فضا تبدیل کرده است .

۱-۵-۵ سیری از ماده به روح ، عامل مشترک معماری ایرانی
بر جسته ترین خصوصیت معماری ایران که آن را از دیگر سرزمین های جهان مشخص می کند ، شفافیت این معماری است . اصل شفافیت از اصول مهم هستی است و معنای آن حرکت همیشگی و تکامل هستی از کیفیت مادی به کیفیت روحی است . از آنجا که اصل شفافیت یک از اصول هستی است طبیعی خواهد بود که در روند کلی معماری نیز این اصل حاکم باشد و معماری جهان در طول تاریخ به سمت فافیت و به بیان معمارانه کم کردن ماده وافزایش فضا حرکت کرده باشد و چنین نیز هست . الکن این روند در معماری ایران به صورت بارزتری خود را نشان می دهد و جهان بینی اسلامی که پیش از حضور در ایران بر این سرزمین حاکم می شود و به اصل تکامل هستی از یک حالت مادی به حالت روحی معتقد است ، به این روند یعنی حرکت معماری در جهت شفاف تر شدن سرعت می بخشد. بر اساس این اصل معماری این بنا حرکتی است د رجهت هرچه شفاف تر و سبک کردن بنا و به عبارت دیگر کاستن از حجم ماده و افزایش فضاست وتمامی تلاش پدید آورنده آن در این جهت بوده و تمامی عناصر و اجزای معماری در خدمت تحقق این اصل پایه ای معماری است .
نور ، شفافیتی از وجودی مقدس : از آن جا که شفافیت با نور بسیار قرین است ، قاعدتا باید انتظار داشت که عمده ترین کار را در این معماری انجام دهد و انصافا چنین نیز هست . نور چیز عارضی بر این معماری نیست ؛ بلکه با حقیقت و ذات آن عجین است . نور دراین معماری تنها یک وظیفه ی کاربردی ندارد ، نقش آن حتی به آفرینش زیبایی هم محدود نمی شود ، بلکه نو حقیقت معماری این بنا را می سازد و آن جایی حضور دارد که تعالی ماده به نور در این معماری صورت می گیرد.
نور کیفیت مادی بنا را به مرزی ماده و در پیوند با نقش نور می رساند و مصالح زمینی را آسمان می کند و ما جدایی می آفریند که به هدف عمیق معماری یعنی تبدیل ماده به نور تجسم می بخشد .

۱-۵-۶ افق ، پیوند زمین و آسمان
افق جایی است که زمین به آسمان می پیوندد ، به عبارتی دیگر منطقه ای اتصا جهان خاکی با جهان ماورا است و بنابر این بایستی هم در فلسفه ی معماری و هم در خود معماری که بر نوعی تفکر عرفانی استوار است ، جای برجسته ای داشته باشد ضمن اینکه افق در این معماری می تواند انعکاس حافظه ی تاریخی افق فلات ایران نیز باشد.افق در این معماری حضور اصلی و تعیین کننده دارد و تاکید و چیرگی خطوط و سطوح افقی در این معماری بارز است . خط افق دو یا چند بار در این بنا اتفاق می افتد ، اولین بار با سطحی که مبنای برپایی بنا را تشکیل می دهد که به صورت یک نگاه دارنده تجلی می کند ؛ بار دیگر این خط افق به صورت لبه ی دیواره ی معماری بنا خود را نشان می دهد که عناصر عمودی بنا از آن افراشته می شود . در این بنا خطوط افقی ، انتظام بخش ، آرام کننده و تعادل دهنده ی خطوط و عناصر عمودی هستند و هیجان زدگی را در این بنا مهار می کنند . نمونه ی برجسته ی این امر فرم پله پله ای بناست که با خویشتن داری حیرت انگیزی کماکان به قوت افقی خود باقی می ماند تاکید بر وجود خط افق در این معماری به حدی است که در قسمت هایی از بدنه نیازی به ارتفاع وجود نداشته ، خط افق را دیواری که در ورای آن چیزی نیست و گشادگی هایی در آن وجود دارد ، تجسم بخشیده است . خطوط و سطوح افقی در این بنا در جهت تحقق اصل شفافیت عمل می کنند . به نظر من خطوط و سطوح افقی در معماری بدین جهت به بناها شفافیت می بخشد که احجام و عناصر بالای خود را سبک می کنند و در آسمان شناور می سازند همان گونه که در احجام این بنا فراتر از لبه ی افقی مانند فرم استوانه ای در آسمان شناور به نظر می رسند.

۱-۵-۷ از مفاهیم ذهنی تا طراحی
معماری نمادی است که نه فقط به هر حقیقت مادی بلکه به مفاهیم اشاره می کند . دنیای امروز ضرورتا پیکربندی انتزاعی است بر پایه ی حقایقی استنباط شده . زندگی روزمره بر مبنای اطلاعاتی استوار است که از حقایق آماری استنباط می شوند. بنابر این معماری قبل از آنکه یک ساختمان باشد ، دیا گرام و طرحی است برای نشان دادن اطلاعات . از انتزاع گریزی نیست پس باید معماری نمادی حقیقی باشد برای رسیدن به یک مفهوم انتزاعی هر کار معماری یک اثر هنری در بستر طبیعت و در امتداد طبیعت است . قوانین طبیعت در هر اثر هنری وجود دارند . می توان گفت آثار معماری با ایده های انتزاعی طبیعت مرتبطند . کارهای معماری بیشتر از سایر شاخه ها ، با طبیعت مربوطند . هر اثر هنری یک شکل دارد . فرم نهایی قابل لمس آن را فرم تزئین شده می نامیم . اما برای رسیدن به این فرم نهایی سلسله مراتبی وجود دارد . نخست فرم اولیه که یک فرم ایده آل و عریان است و سپس فرم تطبیقی که همان فرم اولیه است که در محیط اطرافش جای می افتد . در بعضی جاها تاکید بر بعضی از این سه مرحله بیشتر بوده است .برای هر اثر هنری تعداد زیادی فرم وجود دارد . بنابر این هر طراح با مشکل انتخاب رو به روست . آلترناتیوها از طرفی باید مطابق با قوانین طبیعت باشند و از طرفی دیگر باید پذیرش فرهنگی داشته باشند . از میان این آلترناتیوها فرمی انتخاب می شود که مطابق با ضوابط و قوانین و استاندارد ها و اصول زیبا شناسی باشد و هدف معمار را تامین کند. برای رسیدن به فرم با معنی معمار اصولی را می پذیرد . اصول همیشه نقش اساسی در آفرینش یک اثر معماری داشته اند . معماری یعنی ترکیب کارهای هنری با اصول ، اصول برای معنی بخشیدن به اثر هنری به کار می روند . منظور از اصول ویژگی های بنیادی به اضافه ی فرهنگ است . می توان گفت دنیای آثار هنری به تمام تولیدات هنری بشر اطلاق می گردد . تولید یعنی ایجاد اثر هنری از اولین ایده تا وجود نهایی آن در محیط . محیط هر نوع محیطی است که به اثر هنری مربوط می شود کالبدی ، اجتماعی ، روانی و … .

۱-۵-۸ اقلیم کویری با معماری کهن
دیوارهای بلند و حیاط‌های بسته و مرکزی، حوض در مرکز و فضای سبز اطراف حوض (گودال باغچه) از شاخصه‌های این نوع معماری است.
معمولاً حیاط‌ها از کف اصلی خیابان (به‌دلیل جمع‌آوری آب‌های جوی‌ها در اثر ریزش باران‌های فصلی و اندک؛ در سال حدود ۸۰سانتی‌متر) پایین‌ترند. مصالح به‌کاررفته در کف حیاط و دیوارها آجر است تا گرمای محیط را در شب‌های سرد زمستان ‌ ‌حفظ کند. به‌طور عمده سقف‌ها نیز نیمه‌گنبدی هستند.
دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک
۱) جلو گیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه
الف. طراحی مناطق نیمه محافظت شده در خارج بنا
ب. استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه
ج. استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان
د. استفاده از بام و دیوار دو جداره جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان
ه. استفاده از پوسته‌های دو جداره جهت جابجایی حرارت
۲) محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال
الف. طراحی محوطه
ب. ایجاد سایه برای پنجره‌های رو به آفتاب تابستان
ج. شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب تابستان
د. کاهش انعکاس زمین و سطوح بیرون از پنجره‌های رو به آفتاب تابستان
ه. تأمین سایه برای دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند
و. ایجاد سایه برای پنجره‌های رو به آفتاب تابستان

 

فصل دوم
مطالعات معماری

 ۲-۱ تعاریف پایه

پیش از پرداختن به معیارهای فنی توسعه و طرتحی پایانه های مسافری جاده ای آگاهی و شناخت نسبت به بستری که پایانه در آن شکل می گیرد همچنین اجزای تشکیل دهنده کالبد طرح ضروری است از این رو به منظور درک صحیح و یکنواخت از این رساله و جلوگیری از تعابیر مختلف در بکار گیری احتمالی مندرجات آن تعاریف پایه به شرح زیر ارائه می شود. همچنین تعاریف خاص برحسب مورد در فصل های دیگر این رساله ذکر می شود. الگوی تقاضای سفر: الگویی است که نحوه رفتار شهروندان یک شهر برای انجام سفرهای درون یا برون شهری را نشان می دهد
برنامه ریزی حمل و نقل: نوعی از فرآیند برنامه ریزی در راستای ایجاد یا بهبود سیستم
حمل و نقل کالا و مسافر با ایمنی کافی کمترین هزینه و در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی تنظیم و تدوین می شود.
پارک سوار: محلی است که شیوه ی حمل و نقل خصوصی به حمل و نقل عمومی یا بالتصویر تغییر می کند.
پارکینگ: محلی که برای توقف عموما بلندمدت وسایل نقلیه در نظر گرفته می شود.
پایانه: یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل که در آن نوع وسیله نقلیه سفر تغییر می کند.
پایانه بار: پایانه ای است با تاکید بر جابه جایی بار و کالا
پایانه مسافری: پایانه ای است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه سفر را تغییر می دهد.
پایانه مسافری بین شهری(جاده ای): پایانه مسافری است که سفر درون شهری را به سفر برون شهری و بالتصویر تبدیل می کند.
پایانه مسافری بین شهری متمرکز: کاملترین الگوی پایانه ها که در آن سرویس دهی به مسافرین به عنوان استفاده کنندگان از فضا و خودروها و رانندگان به عنوان عرضه کنندگان خدمات از یک سو و ارتباط متقابل بستر طراحی و مدل های مختلف حمل و نقل بین شهری از سوی دیگر دار قالب مجموعه ای پیوسته و منسجم شکل می گیرد.
پایانه مسافری بین شهری نیمه متمرکز: الگویی از پایانه های مسافربری که در آن اولویت بندی خدمات ارائه شده برای مسافران و در جهت تقلیل زمان توقف وسایل نقلیه می باشد.
پایانه مسافری بین شهری غیر متمرکز: الگویی از پایانه ها که اولویت اصلی خدمات آن سازماندهی مجموعه برای به حداقل رساندن زمان های توقف مسافر، تقلیل زمان های سفر درون شهری برای آغاز سفر برون شهری ارزیابی می شود.
پایانه مسافربری چندمنظوره: به پایانه هایی اطلاق می شود که امکانات و سرویس های لازم برای استفاده همزمان از چند سیستم حمل و نقلی در آن فراهم آمده است.
پایانه مسافری درون شهری: پایانه مسافری است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه خود را برای انجام یک سفر درون شهری تغییر می دهد.
تابلو: ابزاری است اطلاعاتی برای تنظیم و کنترل عبور و مرور در پایانه ها انواع آن شامل تابلوهای اخباری، اخطاری، انتظامی، اطلاع رسانی، پیام متغیر و … می شود.
حجم جریان: تعداد وسیله نقلیه ای که در مدت معین از یک مقطع معین معبر عبور می کنند.
راه (معبر): نوعی از کاربرهای شهری برای رفت و آمد عموم شهروندان در نظر گرفته شده است.
زمان سفر: مدت زمانی که سفر از مبدا آغاز و در مقصد به پایان می رسد.
زمان مطلوب برای سفر: زمانی است که مسافر آن را برای سفر خود پذیرفته است.
زمان تاخیر: زمانی که وسیله نقلیه سفر در طی سفر متوقف شده و یا سرعت حرکت آن از سرعت طرح در مسیر کمتر لحاظ می شود.
سازگاری کاربرها: میزان اثرگذاری مطلوب یا نا مطلوب میان کاربرهای همجوار شهری را گویند.
سال افق طرح: سالی است که طرح برای آن سال ارزیابی و طراحی می شود.
شاخص جابه جایی وسیله نقلیه: شاخصی است که نشان دهنده میزان پیمایش وسیله نقلیه در شبکه معابر شهری بوده و از رابطه به دست می آید که در آن تعداد وسیله نقلیه بر حسب معادل سواری ۱۰ و d فاصله پیمایش بر حسب کیلومتر است.
شبکه معابر: از تلاقی راه ها شبکه ای به وجود می آید که کاربرهای شهری را به هم متصل می کند.
شیوه حمل و نقلی: نوع وسیله نقلیه سفر را می گویند.
طرح: مجموعه اقدلماتی است که برای راه اندازی و بهره برداری از یک پایانه در این مجموعه با تامین اعتبار لازم و توسط دستگاه های مرتبط از مرحله امکان سنجی تا مرحله بهره برداری صورت می پذیرد.
طرح جامع حمل و نقل: طرحی است فرادست که در آن اهداف، چشم اندازها، راهبردها و برنامه های اجرایی سیستم های حمل و نقلی تبیین می شود.
ظرفیت پایانه: کمیتی است عددی بر حسب تعداد مسافر(یا تعداد سفرعای ورودی- خروجی و یا تعداد سرویس ها)؛ که امکان سنجی ها برای تاسیس و طراحی پایانه، به منظور سرویس دهی فعالیتها مجموعه در تناسب با آن، برنامه ریزی می شود.
ظرفیت معبر: بیشترین تعداد وسیله نقلیه ای که در مدت معین، از یک مقطع معین معبر عبور می کنند.
ظرفیت وسیله نقلیه طرح: کمیتی است عددی بر حسب نفر-مسافر که محدودیت سرویس دهی به مسافرین از سوی هریک از انواع خودروهای نقلیه را، یادآوری می کند.
فاصله هوایی: کوتاهترین فاصله مسطح بین دو نقطه از شهر که از رابطه (که در آن x و y طول و عرض مختصات نقاط مبدا و مقصد
می باشند)، قابل محاسبه است.
فضای حرکتی: فضاهایی که در آن ها مسافر یا وسیله نقلیه در حال حرکت هستند؛ مانند راه ها، راه پله ها و …
فضای سکون: فضاهایی که در آن ها رفتار مسافر یا وسیله نقلیه ساکن فرض می شود. این فضاها شامل انواع فضاهای اداری، رفاهی(تجاری و خدماتی) می شوند.
کوتاهترین مسیر: کوتاهترین فاصله بر روی شبکه معابر شهر و بین دو نقطه ابتدا و انتهای سفر را گویند.
مبدا و مقصد سفر: نقطه شروع سفر را مبدا و نقطه پایان آن را مقصد گویند.
محور تردد: معابر اصلی جریان سواره در داخل پایانه (یا در ارتباط با آن) و یا کریدورهای حرکتی پیاده در داخل مجموعه را گویند.
مسافر: کسی که اقدام به سفر می کند.
مشخصات طرح: منظور از مشخصات طرح، مشخصات فنی خصوصی، نقشه های تفصیلی اجرایی، فهرست بها و مقادیر کار، صورتجلسات و دستورالعمل های مهندس مشاور، به شرح ذکر شده در موافقت نامه پیمان است.
نوع سفر: تقسیم بندی انواع سفر بر اساس هدف برنامه ریزی، به طور عمده شامل موارد زیر می شود:
حوزه عمل: شهری، بین شهری
زمان سفر: روزانه، شبانه
هدف سفر: شغلی، تحصیلی، تفریحی و…
مبدا و مقصد سفر: پایانه ای و غیر پایانه ای
وسیله نقلیه طرح: وسیله نقلیه فرضی که وزن، ابعاد، ظرفیت و خصوصیات عملکردی آن برای طراحی معابر و پایانه مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۲ انواع پایانه های مسافری جاده ای
۲-۲-۱ انواع گونه بندی پایانه ها
در این بخش، تقسیم بندی انواع پایانه از نظر حوزه عملیاتی، نحوه مالکیت، سیستم های قابل استفاده در طراحی، حجم عملکردی، انواع شیوه های حمل و نقل، همچنین تمرکز مکانی اجزا بیان می شود.
۲-۲-۱-۱ انواع پایانه از نظر حوزه عملیات
از آنجا که حوزه عملیات پایانه به میزان وابسته به تقاضا سفر، مدت زمان و فاصله بین مبدا و مقصد سفر می باشد، در نتیجه این حوزه به صورت غیرخطی تابع این تغییرات خواهد بود. با این فرض می توان تقسیم بندی زیر را در ارتباط با عملکرد این مجموعه ها در نظر گرفت.
• پایانه های مسافری داخلی
پایانه های مسافری با حوزه عملکرد محدود:
این نوع از پایانه ها برای ساماندهی تردد وسایل نقلیه با ظرفیت پایین(مینی بوس و سواری) به کار گرفته شدن و مسافت های کوتاه( عموما سفرهای درون استانی) را سرویس دهی می کنند. گسترش آن ها اغلب در شهرهای کم جمعیت نزدیک به یکدیگر و یا در شهرهای هم جوار کلان شهرها برای تردد روزانه صورت می گیرد.
پایانه های مسافربری با حوزه عملکرد گسترده:
این نوع از پایانه ها برای ساماندهی تردد انواع خودروهای مسافربری بین شهری به کار گرفته شده و مسافت های طولانی را سرویس دهی می کنند. ساخت این پایانه ها عموما در شهرهای پرجمعیت یا با الگوی تقاضای سفر توریستی صورت می پذیرد.
• پایانه های مسافری مرزی
این پایانه ها مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور بوده و سازمان های مربوط به منظور اعمال قوانین و مقررات، همچنین انجام تشریفات قانونی ورود و یا خروج کالا، مسافر و وسیله نقلیه در آن استقرار یافته اند. ساختار یک پایانه مرزی به طور مستقیم به درجه اهمیت نقطه مرزی و همچنین ظرفیت تردد مسافر و کالا بستگی دارد.
۲-۲-۱-۲ انواع پایانه از نظر نوع مالکیت
• پایانه های مسافری دولتی
پایانه هایی که توسط سرمایه گذاری عمومی و دولتی، اجرا و بهره برداری شده و نظارت بر آن ها نیز توسط دولت صورت می گیرد.
• پایانه های مسافری خصوصی
پایانه هایی که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی و با رعایت قوانین و ضوابط فرادست، احداث و بهره برداری می شوند. دولت بر فعالیت این پایانه ها نقش نظارتی دارد.
۲-۲-۱-۳ انواع پایانه ها از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی
هدف نهایی از احداث پایانه مسافری بین شهری، ارائه خدمات به مراجعین(مسافرین ورودی به شهر یا خروجی از شهر) است. در نتیجه اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ترکیب شبکه های حرکتی انسان، بار و وسائل نقلیه با توجه به کلیه عوامل موجود و تاثیرگذار پاسخگوی نیاز فعلی و در طول دوره بهره برداری، اهمیت ویژه ای دارد.
در حالت کلی الگوهای مورد استفاده در طراحی پایانه های مسافری در قالب پایانه های تک بنایی و چند بنایی تقسیم بندی می شود.

الف) پایانه تک بنائی:
در این الگو کلیه فعالیت های اصلی مجموعه در یک ساختمان واحد و در یک یا چند طبقه ساماندهی می شود. قرارگیری بخش های مختلف در لایه های عمودی بر حسب نوع فعالیت و سطوح لازم بوده و عموما بخش های اداری در طبقه فوقانی، بخش های خدماتی در طبقه میانی و سالن های اصلی در طبقه همکف قرار می گیرد.
در این الگوی طراحی می توان از جداره های بیرونی بنا برای پهلو گرفتن خودروها و تخلیه و سوار کردن مسافرین استفاده نمود. از مزایای این ساختار می توان به تجمع تمام فعالیت های پایانه در قالب یک مجموعه اشاه کرد که از پراکندگی مسافرین در سطح وسیع و افزایش جایگاه های خدماتی جلوگیری می کند. قابلیت کم این الگو برای گسترش و پیچیده بودن نظلم سازه و تاسیسات، از معایب آن به شمار می رود.
کالبد پایانه های تک بنایی در ۳ الگوی کلی شکل می گیرد که عبارتند از:
۱-پایانه های متمرکز
۲-پایانه های شعاعی
۳-پایانه های خطی

 

و……………………………..

 

فهرست مطالب:
فصل اول:مطالعات پایه ۱
۱-۱ شناخت موضوع و طرح مسئله ۲
۱-۲ هدف از انتخاب موضوع ۲
۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع ۳
۱-۴ تاریخچه و قوانین ۳
۱-۵ مبانی نظری ۵
۱-۵-۱ ایده و روند طراحی ۵
۱-۵-۲ فضای پیر امون و پیر امون فضا ۵
۱-۵-۳ فضا نموداری از هستی: ۶
۱-۵-۴ بیان معمارانه ی سازه و سازگاری ۷
۱-۵-۵ سیری از ماده به روح ، عامل مشترک معماری ایرانی ۷
۱-۵-۶ افق ، پیوند زمین و آسمان ۸
۱-۵-۷ از مفاهیم ذهنی تا طراحی ۹
۱-۵-۸ اقلیم کویری با معماری کهن ۱۰
فصل دوم: مطالعات معماری ۱۲
۲-۱ تعاریف پایه ۱۳
۲-۲ انواع پایانه های مسافری جاده ای ۱۷
۲-۲-۱ انواع گونه بندی پایانه ها ۱۷
۲-۲-۱-۱ انواع پایانه از نظر حوزه عملیات ۱۷
۲-۲-۱-۲ انواع پایانه از نظر نوع مالکیت ۱۸
۲-۲-۱-۳ انواع پایانه ها از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی ۱۸

۲-۲-۱-۴ انواع پایانه از نظر عملکرد ۲۴
۲-۳ انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا (عملکرد) ۲۶
۲-۴ فضای پایانه و خودروی طرح ۳۰
۲-۴-۱ سکوها ۳۱
۲-۴-۲ سالن ها ۳۴
۲-۴-۳ امور اداری، انتظامی و شرکت های حمل و نقل ۳۴
۲-۴-۴ خدمات رفاهی مسافرین ۳۶
۲-۴-۵ خدمات جانبی خودروها ۳۷
۲-۴-۶ خدمات رفاهی رانندگان ۳۸
۲-۴-۷ فضاهای باز و دسترسی ها ۳۹
۲-۴-۸ پارکینگ ها ۴۰
۲-۴-۹ تاسیسات زیربنایی ۴۰
۲-۵ خودروی طرح ۴۱
۲-۶ معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری ۴۳
۲-۷ برنامه ریزی کالبدی ۴۴
۲-۷-۱ سطوح ارائه خدمات ۴۵
۲-۷-۲ سیاست های کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها ۴۵
۲-۷-۳ برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری ۴۶
۲-۸ برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری متمرکز ۴۷
۲-۹ فضاهای موجود ۴۸
۲-۱۰ انواع توقفگاه های خودروهای طرح: ۵۳

۲-۱۱ معیارهای فنی طراحی انواع پایانه ۶۳
۲-۱۱-۱ معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه ۶۴
۲-۱۱-۱-۱ بستر طرح ۶۴
۲-۱۱-۱-۲ بستر طبیعی طرح ۶۵
۲-۱۱-۱-۲-۱ عوامل اقلیمی ۶۵
۲-۱۱-۱-۲-۲ بستر جغرافیایی ۶۷
۲-۱۱-۱-۳ بستر مصنوع طرح ۷۱
۲-۱۱-۱-۳-۱ سیمای شهر ۷۱
۲-۱۱-۱-۳-۲ عناصر کیفی شهر ۷۲
۲-۱۱-۱-۴ بستر اجتماعی و فرهنگی ۷۳
۲-۱۱-۲ کالبد پایانه ۷۵
۲-۱۱-۲-۱ طراحی معماری ۷۵
۲-۱۱-۲-۱-۱ مولفه های عملکردی ۷۵
۲-۱۱-۲-۱-۲ مولفه های تجربی-زیبایی شناختی ۷۶
۲-۱۱-۳ ملاحظات طراحی سازه پایانه ها ۷۷
۲-۱۱-۳-۱ آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط ۷۸
۲-۱۱-۳-۲ مباحث بارگذاری ۷۹
۲-۱۱-۳-۳ مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب ۸۰
۲-۱۱-۳-۴ مباحث پیکربندی مناسب سازه ای ۸۱
۲-۱۱-۳-۵ مباحث ویژه طراحی سازه ای ۸۳
۲-۱۱-۳-۶ مباحث ویژه طراحی شالوده ۸۵
۲-۱۱-۴ تاسیسات ۸۶
۲-۱۱-۴-۱ مباحث تاسیسات مکانیکی ۸۶

۲-۱۱-۴-۲ مباحث تاسیسات الکتریکی ۸۷
۲-۱۱-۵ ایمنی ۸۹
۲-۱۱-۶ مسائل زیست محیطی ۹۰
۲-۱۱-۷ ارتقای کیفیت فضایی پایانه ۹۲
۲-۱۲ معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه ۹۵
۲-۱۲-۱ پایانه های متمرکز ۹۶
۲-۱۳ میزان حمل و نقل مسافر در کشور ۱۲۰
۲-۱۴ بررسی سیستم های ورود وخروج مسافر ۱۲۱
۲-۱۵ فضایابی براساس مشخص نمودن نیازهای مسافران ۱۲۵
۲-۱۶ استاندارد ها ۱۲۷
۲-۱۷ قوانین، مقررات و استانداردها ۱۳۳
۲-۱۸ تجزیه و تحلیل نمونه ها ۱۳۵
۲-۱۸-۱ تجزیه و تحلیل نمونه های داخلی ۱۳۵
۲-۱۸-۱-۱ ترمینال زنجان ۱۳۵
۲-۱۸-۱-۲ ترمینال جنوب تهران ۱۳۷
۲-۱۸-۲ تجزیه و تحلیل نمونه های خارجی ۱۳۹
۲-۱۸-۲-۱ترمینال گوتنبرگ سوئد ۱۳۹
۲-۱۸-۲-۲ ترمینال مرکزی چارلوت کارولینای شمالی ۱۴۱
فصل سوم: مطالعات بستر طرح ۱۴۴
۳-۱ شناخت بستر طرح در مقیا س ۱۴۵
۳-۲ شرایط کالبدی شهر قم ۱۴۶

۳-۳ پیشینه ی تاریخی ۱۴۷
۳-۴ قم در دوره معاصر ۱۴۹
۳-۵ قم کانون انقلاب اسلامی ۱۵۰
۳- ۶ قم و جنبه زیارتی آن ۱۵۰
۳-۷ شناخت و تحلیل وضع موجود ۱۵۳
۳-۸ بررسی اقلیمی شهر قم ۱۵۷
۳-۸-۱ باد ۱۵۷
۳–۸–۲ دما و رطوبت هوا ۱۵۹
۳–۸–۳ بارندگی ۱۶۱
۳ – ۹ انتخاب جهت مناسب ۱۶۱
۳- ۱۰ موقعیت جغرافیایی ۱۶۲
۳- ۱۱ توپوگرافی استان قم ۱۶۴
۳ – ۱۲ ناهمواری‌های استان ۱۶۴
۳- ۱۳ آب های استان قم ۱۶۷
۳- ۱۴ مخاطرات طبیعی استان ۱۶۹
۳–۱۴–۱ سیل ۱۶۹
۳–۱۴–۲ زلزله ۱۷۰
۳- ۱۵ فضای سبز ۱۷۱
۳- ۱۶ فضای عمومی ۱۷۲
۳–۱۶–۱ آب ۱۷۲
۳– ۱۶– ۲ معابر محافظت شده ۱۷۳

۳- ۱۷ زبان و نژاد ۱۷۳
۳- ۱۸ امکانات فرهنگى، تفریحى ۱۷۳
۳–۱۸–۱ کتابخانه ۱۷۳
۳–۱۸–۲ مطبوعات ۱۷۴
۳–۱۸–۳ سینما ۱۷۴
۳–۱۸– ۴ پارک ۱۷۴
۳–۱۸–۵ اماکن ورزشى ۱۷۵
۳ – ۱۹ شغل و اقتصاد در استان ۱۷۵
۳- ۲۰ تقسیمات سیاسی ۱۷۶
۳- ۲۱ معماری بومی ۱۷۷
۳-۲۱-۱‌ بافت شهری ۱۷۷
۳-۲۱-۱ معماری ابنیه ۱۷۷
۳-۲۲ نحوه شکل گیری شهر قم و محلات ۱۷۸
۳- ۲۳ سیمای شهری قم ۱۸۰
۳-۲۴ ویژگی معماری قدیم شهر قم ۱۸۱
۳-۲۴-۱ کاروانسراها ۱۸۴
۳-۲۴-۱-۱ کاروانسراهای مدور ۱۸۴
۳-۲۴-۱-۲ کاروانسراهای دوایوانی ۱۸۵
۳-۲۴-۱-۳ کاروانسرا با تالار ستون دار ۱۸۵
۳-۲۴-۱-۴ کاروانسراهای چهارایوانی ۱۸۵
۳-۲۴-۱-۵ کاروانسرا، با پلان متفرقه ۱۸۵

۳- ۲۵ ویژگی معماری معاصر شهر قم ۱۸۶
۳- ۲۶ پهنه‌بندی بافت شهر ۱۸۶
۳-۲۶-۱ بافت شهر ارگانیک (متناظر با بافت تاریخی) ۱۸۷
۳-۲۶-۲ بافت شهری نیمه منظم (متناظر با بافت میانی) ۱۸۷
۳-۲۶-۳ بافت منظم تغییر شکل یافته ۱۸۸
۳-۲۶-۴ بافت جدید شهری حاشیه‌ای (بافت شهری منظم) ۱۸۸
۳- ۲۷ ویژگیهای جمعیّتی ۱۸۸
۳-۲۷-۱جمعیت در استان ۱۸۸
۳-۲۷-۲ ساخت سنی جمعیت استان قم ۱۸۹
۳-۲۷-۳ جمعیت شهر قم ۱۸۹
۳-۲۸ مهاجرت ۱۹۰
۳-۲۸-۱ مهاجرت‌پذیری ۱۹۰
۳-۲۹ مطالعات آماری زائرین قم ۱۹۱
۳-۳۰ موقعیت سایت مورد نظر ۱۹۲
۳-۳۱ تجزیه و تحلیل سایت ۱۹۳
۳-۳۱-۱ همجواری ۱۹۳
۳-۳۱-۲ بررسی دسترسی ها ۱۹۴
۳-۳۱-۳ جهت وزش باد ۱۹۵
فصل چهارم: طرح نهایی ۱۹۶
۴-۱ آلترناتیوها ۱۹۷
۴-۱-۱ آلترناتیو شماره ۱ ۱۹۷

۴-۱-۲ آلترناتیو شماره ۲ ۱۹۸
۴-۱-۳ آلترناتیو شماره ۳ ۱۹۹
۴-۲ طرح پیشنهادی ۲۰۰

شکل ۲-۱ پایانه تک بنایی متمرکز ۲۰
شکل۲-۲ پایانه تک بنایی شعاعی ۲۰
شکل۲-۳ پایانه تک بنایی خطی ۲۱
شکل۲-۴ پایانه چند بنایی خطی ۲۲
شکل۲-۵ پایانه چند بنایی متمرکز ۲۳
شکل ۲-۶ پایانه چند بنایی شعاعی ۲۴
شکل۲-۷ الگوی سکوی خطی ۳۲
شکل۲-۸ الگوی سکوی دندانه دار ۳۲
شکل۲-۹ الگوی سکوی زاویه دار ۳۳
شکل۲-۱۰ الگوی سکوی میان گذر ۳۳
شکل۲-۱۱ ابعاد مسیر گردشی سواری تیپ ۴۱
شکل۲-۱۲ ابعاد مسیر گردشی اتوبوس تیپ ۴۲
شکل۲-۱۳ ابعاد مسیر گردشی مینی بوس ۴۲
شکل ۲-۱۴ دیاگرام ارتباطی فضاها و بخش های مختلف در یک پایانه متمرکز ۴۸
شکل ۲-۱۵ دیاگرام ارتباطی فضاها و بخش های داخلی کالبد پایانه متمرکز ۴۸
شکل۲-۱۶ پارکینگ ۴۵ درجه خودروهای طرح نوع ۱ ۵۳
شکل۲-۱۷ پارکینگ ۴۵ درجه خودروهای طرح نوع ۲ ۵۴
شکل۲-۱۸ پارکینگ ۶۰ درجه خودروهای طرح نوع ۲ ۵۵
شکل۲-۱۹ پارکینگ ۹۰ درجه خودروهای طرح ۵۶
شکل۲-۲۰ الگوی پارکینگ موقت ۴۵درجه میان گذار خودروهای طرح ۵۶
شکل۲-۲۱ الگوی پارکینگ موقت ۴۵درجه خودروهای طرح ۵۷
شکل۲-۲۲ الگوی پارکینگ ۹۰درجه خودروهای سواری ۵۷
شکل۲-۲۳ الگوی پارکینگ ۴۵ درجه خودروهای سواری ۵۸
شکل۲-۲۴ الگوی پارکینگ ۶۰ درجه خودروهای سواری ۵۸
شکل۲-۲۵ الگوی سکوی میان گذار خطی با زاویه ۶۰ درجه ۵۹
شکل۲-۲۶ الگوی سکوی میان گذار خطی با زاویه ۳۰ درجه ۵۹
شکل۲-۲۷ الگوی سکوی زاویه دار با زاویه ۴۵ درجه ۶۰
شکل۲-۲۸ الگوی سکوی زاویه دار با حاشیه ۶۱
شکل۲-۲۹ الگوی سکوی طرح دایره ای ۶۲
شکل۲-۳۰ الگوی سکوی دندانه دار ۶۲
شکل۲-۳۱ غرفه فروش بلیت ۱۰۳
شکل۲-۳۲ الگوی پیشنهادی برای سالن فروش بلیت و مسیر صف بندی ۱۰۳

شکل۲-۳۳ سالن انتظار و دروازه خروجی ۱۰۸
شکل۲-۳۴ میزان حمل و نقل مسافر در کشور ۱۲۰
شکل ۲-۳۵ ۱۲۱
شکل ۲-۳۶ ۱۲۱
شکل ۲-۳۷ ۱۲۲
شکل ۲-۳۸ ۱۲۲
شکل ۲-۳۹ ۱۲۳
شکل ۲-۴۰ ۱۲۳
شکل ۲-۴۱ ۱۲۴
شکل۲-۴۲ استاندارهای فرد پیاده ۱۲۸
شکل۲-۴۳ استانداردهای چرخ‌دستی حمل بار ۱۲۹
شکل۲-۴۴ استاندارد اتوبوسهای برون‌شهری و درون‌شهری ۱۳۰
شکل۲-۴۵ ابعاد و اندازه انواع سکوی پهلوگیری اتوبوسهای برون‌شهری ۱۳۱
شکل۲-۴۶ سکوی پهلو گیری مدور ۱۳۲
شکل۲-۴۷ فضای پارکینگ ۱۳۲
شکل۲-۴۸ سکوی پهلوگیری اتوبوسهای برون‌شهری ۱۳۳
شکل۲-۴۹ قرارگیری و اندازه‌ها ۱۳۴
شکل۲-۵۰ ترمینال جنوب تهران ۱۳۷
شکل۳-۱ نقشه تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان ۱۴۵
شکل۳-۲ شناخت بسترطرح درمقیاس شهری ۱۵۴
شکل۳-۳ بررسی گلبادها درماه های مختلف سال ۱۵۶
شکل۳- ۴ نموداربارش ودمای ماهانه ی شهرقم ۱۵۸
شکل۳-۵ میانگین سالانه دمای استان قم ۱۵۹
شکل۳-۶ میانگین بارش سالانه ۱۹۵
شکل۳-۷ مقدار بارندگی سالیانه استان طی سال های ۱۳۷۹ – ۱۳۶۵ ۱۶۱
شکل۳-۸ جهت گیری مناسب ساختمان باتوجه به نقاله ی خورشیدی ۱۶۲
شکل۳-۹ نقشه ی ناهمواریهای استان ۱۶۴
شکل۳-۱۰ برش جنوبی شمالی استان درامتداد خط الف- ب ۱۶۶
شکل۳-۱۱ رودخانه ی قمرود ۱۶۷
شکل۳-۱۲ مناطق سیل گیر و سیل خیز استان قم ۱۶۹
شکل۳-۱۳ گسل های اطراف شهر قم ۱۷۰
شکل ۳-۱۴ نحوه تشکیل محله های شهر قم در مسیر شبکه راه های ارتباطی ۱۷۸

شکل ۳-۱۵ کاروانسراهای قدیم شهر قم ۱۸۴
شکل ۳-۱۶ آمارزایرین براساس گزارش ستادتسهیلات زایرین درسال ۱۳۸۳ ۱۹۱
شکل ۳-۱۷ هیستوگرام زایرین مسجدجمکران درروزهای هفته ۱۹۱
شکل ۳-۱۸ ۱۹۲
شکل ۳-۱۹ ۱۹۳
شکل ۳-۲۰ ۱۹۴
شکل ۳-۲۱ ۱۹۵
شکل ۴-۱ ۱۹۷
شکل ۴-۲ ۱۹۸
شکل ۴-۳ ۱۹۹

جدول ۲-۱دوره حضورمسافر و وسیله نقلیه درپایانه های مسافری بین شهری ۴۷
جدول ۲-۲ لیست نام، تعداد، سرانه و مساحت فضاهای مورد نیاز ۴۹

دیاگرام ۲-۱ مسافران ورودی و استقبال کنندگان ۱۲۶
دیاگرام ۲-۲ مسافران خروجی و مشایعت‌کنندگان ۱۲۶
دیاگرام ۲-۳ گروه ارائه کنندگان خدمات ۱۲۶
دیاگرام ۲-۴ فضاهای مورد نیاز غرفه تعاونی ۱۲۶
دیاگرام ۲-۵ بخش نگهداری و سرویس اتوبوسهای برون‌شهری و ارتباط آنها ۱۲۶
دیاگرام ۲-۶ میهمانسرای رانندگان ۱۲۷

 

 

رساله های دیگر با همین موضوع:

  1. رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار ۲۶۵ صفحه –  ارشد معماری

  2. رساله معماری ترمینال مسافربری ۹۵ صفحه

  3. مطالعات طراحی ترمینال مسافربری استهبان ۵۰ صفحه و ۱۹ اسلاید – همراه با پلان ها و سه بعدی

 

 

 

تصاویر فایل:

پروپوزال پایانه مسافربری,پروپوزال ترمینال مسافربری,رساله ترمینال مسافربریدانلود رساله ترمینال مسافربری,دانلود رساله پایانه مسافربریدانلود رساله ترمینال مسافربری,دانلود رساله پایانه مسافربری

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۹ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.