مقدمه :
هنر به عنوان یک موضوع جامع وگسترده اجتماعی –فرهنگی –اقتصادی وجامعه شناسی در قالب یک راهکار ارتباطی میان انسان ها عمل میکند تا ایده ها-مفاهیم احساسات وپیام های هنرمند از طریق آفرینشگری هنری به مخاطبان هنر که همانا جامعه هنرمند است عرضه گردد وعموم مردم با مضامین واحساساتی جدید پیوند یابند. فرایند آفرینشگری هنری از ایده –تصور-تخیل وواقعیت نشات میگیرد وسپس با ابتکار وخلاقیت هنرمند وبا ابعاد زیباییشناسی درمیامیزد تا یک اثر هنری خلق گردد . علاوه برنقش فردی هنرمند نبوغ وخلاقیت او در خلق آثار هنری- نقش اجتماع و روابط اجتماعی نیز در شکل گیری آن بسیار تاثیر گذاراست چراکه هنر فرآورده ای است اجتماعی واندیشه های هنری تاثیرپذیر از اندیشه های اجتماعی است ویک عمل هنری عملی است که از طریق نهادهای اجتماعی وایدئولوژی ها ومعیارهای زیباییشناسی حاکم در جامعه شکل میگیرد وهنرمند ازطریق آثار هنری به بیان ارزش ها- سنت ها وفرهنگ ها و باورهای اجتماعی جامعه خود میپردازد .این امر اهمیت موضوع هنر از دیدگاهی متفاوت در قالب ابعاد اجتماعی وجامعه شناسی را نمایان میسازد .از سوی دیگر بر اساس این را بطه متقابل میان هنرمند وجامعه مخاطبان هنری نیز نیازمند به آ موزش جهت درک مفاهیم نهفته درآثار هنرمندان هستند تا زمینه های رشد فکری- اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه مهیا گردد. که این امر از طریق سوا د بصری در جامعه میسر میباشد.

رساله خانه هنرمندان,مطالعات خانه هنرمندان,پایان نامه خانه هنرمندان,طرح نهائی خانه هنرمندان,برنامه فیزیکی خانه هنرمندان,سرانه و ریزفضاهای خانه هنرمندان,مطالعات تطبیقی خانه هنرمندان,نمونه موردی خانه هنرمندان,مطالعات کامل خانه هنرمندان,مطالعات معماری خانه هنرمندان,رساله معماری خانه هنرمندان,رساله کامل خانه هنرمندان,طراحی خانه هنرمندان,طرح خانه هنرمندان,پلان معماری خانه هنرمندان,پلان اتوکدی خانه هنرمندان

فصل دوم
۲- تعاریف :
۲-۱-تعریف هنر و هنرمند:
بنا به تعریف دکتر مهدی حجت، هنر ظرفی است که مظروف آن آدمی است. هنر، طراحی همهٔ چیزهایی است که انسان با آن سر و کار دارد.
– هنرمند کسی است که، وحدت نگاه خود را، بر کثرت نگاه ما، منطبق می کند. اجزای پراکندهء حس و اندیشه و نسبیت زیبائی شناسانه را به زندگی، در پدیده ای چند بُعدی و بگونه ای متحد و متشکل، به ما می نمایاند. دقیقا براین اساس، با اینکه هنرمند با همین زندگی و از همین زندگی می جوشد، آنچه به ما ارائه می دهد، متفاوت از آنچیزی ست که خود دیده و یا رسیده و دریافته ایم.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

بخشی از مطالب:

۲-۲-تاریخ پیدایش هنر
اگر با این سؤال برخورد کنیم که هنر در چه زمانی و در کجا پدید آمد و ظهور کرد و در پیشینه هستی آدمی، کندوکاو کنیم، خواهیم دید هنر همزاد انسان است. هیچ زمان و زمینی نمی‏توان یافت که اثری از هنر در آن نباشد. گویا آدمی با هنر آفریده شده، با هنر زیست کرده و با هنر از این جهان به دیار دیگر شتافته است. این همراهیِ انسان با هنر حکایت از ارتباط جوهری هنر با انسان دارد. اگر هنر امری عارضی برای انسان بود، هرگز چنین تلازمی با آن پیدا نمی‏کرد. می‏بایست چیزی در جوهر و گوهر آدمی باشد که هنر از آن سرچشمه گرفته و ظهور کرده باشد. پس برای شناخت دقیق هنر، باید انسان را شناخت و در حقیقت او کاوش کرد.
۲-۳-اثر هنری
اثر هنری آفریده هنرمند است و هنرمند، مانند هر خالق دیگری، تا جایی خالق و آفریننده است که با اراده و اختیار خود به آفرینش می‏پردازد. از این رو، اثر هنری آفریده ارادی هنرمند است و آفرینش نمی‏تواند غیرارادی باشد.
پس در هر کار هنری تا آن‏جا که هنرمند به اراده خود به آفرینش می‏پردازد، هنر ظهور می‏کند و هر قدر از نقش عنصر اراده کاسته و بر عامل تصادف و شانس تکیه شود، آفرینش هنری کاهش و هنر تنزّل و تقلیل پیدا می‏کند. در ادامه خواهیم گفت: زیبایی نیز رخ بر می‏تابد. ما هیچ‏گاه نقش زیبایی که دست تصادف و در برخورد آب و گِل و باد و آتش رقم زند، به‏عنوان یک اثر هنری نمی‏توانیم تلقّی کنیم. هنر، آفرینش ارادی هنرمند است.
۲-۴-فلسفه ی هنر
در فلسفه هنر، مبانی هنر و آنچه هنر بر مبنای آن شکل می‏گیرد و هویت پیدا می‏کند، ضرورت و ماهیت هنر، مفاهیم اساسی در هنر مانند: زیبایی، فرم، نهاد، ارتباط هنرهای مختلف با یکدیگر، رابطه هنر با امور خارج از آن مانند: فلسفه، دین، جامعه‏شناسی، روان‏شناسی،… تاریخ تحوّلات هنری، زمینه و علت این دگرگونی‏ها و سبک‏ها و روش‏های هنری، عوامل پیدایش، گسترش و افول این سبک‏ها مورد مطالعه قرار می‏گیرد.
در هنر عواملی چهارگانه دخالت دارند:
۱- هنرمند؛ ۲- کار هنری؛ ۳- پیام هنر؛ ۴- مخاطب.
هنرمند، سازنده کار هنری و خالق آن است. پس میان این دو عامل، نسبت آفرینش وجود دارد. کار هنری همان چیزی است که ما به عنوان مصداق هنر به آن اشاره می‏کنیم؛ یک تابلوی نقاشی، فیلم، یا قطعه‏ای موسیقی یک کار هنری است.
کار هنری بر پیام هنر حکایت دارد و آن را بازنمایی می‏کند. رابطه کار هنری با مخاطب، برانگیختن احساس، عاطفه یا تخیّل اوست. همین احساس، عاطفه یا تخیّل اگر مقصود هنرمند باشد، پیام هنر است و هنرمند از طریق قراردادیِ عمومی (Convention) پیام خود را منتقل می‏سازد. از سوی دیگر هنر، ابعاد مختلفی دارد:
۱- از ساختی زبانی برخوردار است؛ ۲- در آن آفرینش و خلاقیت به‏چشم می‏خورد؛ ۳- از زیبایی بهره‏مند است.
پس برای شناخت هنر باید عوامل چهارگانه، روابط بین آن‏ها و ابعاد مختلف هنر را بررسی و مطالعه کرد.
۲-۵-مخاطب
هنر، ظهور هنرمند است و ظهور برای دیگری است. هر چند هنر اصیل در هنگام خود بودن هنرمند روی می‏نماید، ولی هر هنری مخاطبی را می‏طلبد؛ مخاطبی که هنرمند قصد انتقال احساس یا خیال یا به‏طور کلی پیام خود را به او دارد. حال این به مخاطب در مواجهه با هنر با مخاطب زبان عادی متفاوت است. در حالی‏که مخاطب زبان عادی مفاهیم گوینده را از طریق الفاظ و عبارات او درک می‏کند. مخاطب هنر از طریق نمادهایی که هنرمند به کار می‏گیرد به احساس یا خیال خاصی دچار می‏شود و با تمام وجود تحت تأثیر هنر و زیبایی اثر هنری و خلاقیت هنرمند آن قرار می‏گیرد.
میزان تأثیر اثری هنری بر مخاطب، تابع توانایی فنی هنرمند، شدت احساس و خیال او در هنگام آفرینش، خود آن هنر یا آن سبک هنری است. گستره مخاطبان اثر هنری به لحاظ کلیّت و عمق احساس و عاطفه و خیال برانگیخته شده در آن‏ها به لحاظ کیفیت، یکی از معیارهای ارزیابی اثر هنری محسوب می‏شود.

۲-۶-پیام هنر
هنرمند، احساس یا تخیل یا مطلب خاصی را می‏خواهد بیان کند و دست به هنر می‏زند. هنر، ظهور اوست برای دیگران. پس او برای مخاطب پیامی دارد. یعنی احساس یا تخیّل یا مطالب خاصی را می‏خواهد بیان کند. برای رسیدن به این هدف او از ابزار هنر استفاده می‏کند؛ نمادهایی را به کار می‏گیرد تا پیام را برساند. میان او و مخاطب در این نمادها باید نوعی توافق باشد. از این رو، ناگزیر است قرارداد یا سنت خاصی را رعایت کند. اگر این قرارداد قومی باشد، او می‏تواند با قوم خود ارتباط برقرار کند و در این رابطه با وضوح و صراحت بیش‏تری پیام خود را برساند. اگر از قرار داد ملّی بهره گیرد، با ملّت خود رابطه برقرار می‏کند و اگر قرارداد او دینی باشد، هم‏کیشان او از هنرش بهره می‏برند و اگر از نمادهای انسانی بهره گیرد، با تمام آدمیان مرتبط می‏شود.
هنر و زبان
هنر، ساختی زبانی دارد. در واقع، هنر یک زبان است.
زبان هنر نیز مانند هر زبان دیگری نمادهایی دارد و پیام‏هایی. اما نمادها و پیام‏های هنری با نمادها و پیام‏های زبان عادی متفاوت است. نمادهای هنری برخی انتزاعی هستند و گروهی چنین نیستند. تفاوت دیگر زبان هنر با زبان عادی در نحوه تأثیرگذاری آن در مخاطب است. مخاطب زبان عادی، مفهوم را دریافت می‏کند و اگر مفهوم احساس یا عاطفه خاصی را دربرداشته باشد، آن احساس و عاطفه را نیز تجربه خواهد کرد، ولی مخاطب هنر ـ در بالاترین سطح ـ کاملاً با هنرمند به نوعی همدلی و هم‏زبانی می‏رسد.
۲-۷- انواع هنرها
۲-۷-۱- هنرهای پلاستیک فنوتیک و دراماتیک :
هنرها معمولا به سه گروه تقسیم بندی می شوند:
۱-هنرهای تجسمی (پلاستیک)
۲-هنرهای نمایشی(دراماتیک)
۳-هنرهای مصوت(فونتیک)

کلمه ساده هنر غالبا به آن هنرهایی میگویند که به نام هنر تجسمی یا بصری شناخته میشوند. اما در اصل باید هنر ادبیات و موسیقی را نیز در برگیرد پاره ای از خصوصیت ها میان همه هنرها مشترک است در موسیقی هنرمند بی واسطه با مخاطب ارتباط برقرار میکند ویک معمار میکوشد خواسته های خود را در زبان بنا وعمارت بیان کند. شاعر کلمات را به کار میبرد که در محاوره ها هم به کار میروند و نقاش از زبان تصاویر قابل رویت سخن میگوید. وآهنگ ساز بی واسطه از ضمیر خویشتن اثری پدید می آورد وهدف آن چیزی جز لذت بخشیدن نیست.
هنرهای هفت گانه جهان عبارت انداز:ادبیات ، نقاشی معماری ، مجسمه سازی ، موسیقی ، تئاتر ، سینما اما امروزه هنرهای جدید که تلفیقی از هفت هنر تاریخی است که با کمک تکنولوژی به عرصه ظهور رسیده اند وجود دارد که ازآن جمله:عکاسی ، گرافیک ، رایانه ای ،ویدئوارت را میتوان نام برد.
۲-۷-۱- ۱- ادبیات
زبان وادبیات جلوه گاه اندیشه آرمان فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است. ااسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنوان ابزاری در انتقال بهتر و شایسته تر و موثر تر اندیشه خود استفاده کرده اند. ادبیات در تلطیف احساسات پرورش پرورش ذوق وماندگار کردن ارزش ها و اندیشه ها سهمی بزرگ وعمده بر دوش داشته است به همین دلیل هر اندیشه ای که در قالب مناسب خویش ریخته شود پایا و مانا خواهد بود. زبان و ادب فارسی زبان دوم عالم اسلام و زبان اول عالم تشیع و وسیله انتقال مواریث ارجمند فرهنگی از نسل های گذشته به امروز و از امروز به آینده است. به همین دلیل مضامین پورشور عرفانی، حکمی، فلسفی، اخلاقی وهنری در زبان وادب فارسی چشم گیر وچشم نواز است.

۲-۷-۱-۲- نقاشی
قدیمیترین نقاشی ها در دنیا که متعلق به حدود ۳۲۰۰۰ هزار سال قبل میباشد در گروته شاوه فرانسه قرار دارد.این نقاشیها که با استفاده افرای قرمز ورنگ دانه سیاه حکاکی ورنگ شده اند،تصاویری از اسب ها، کرگدن ها، شیرها، بوفالوها وماموت ها را نشان میدهد.اینها نمونه هایی از نقاشی در غار هستند که در تمام دنیا وجود دارند.امروزه بسیاری از آثار شناخته شده و مشهور هندی مانند مونالیزا، نقاشی هستند.در حال حاضر اختلاف نظرهای جزئی در مورد کاملا هنری بودن آثاری که به روش های غیر سنتی و با روش های غیر از شیوه های کلاسیک خلق میشوند وجود دارد. از لحاظ مفهومی هنرمندانی که از صدا، نور، آتشبازی، چاپگر جوهرافشان، پیکسل های صفحه مانیتور وحتی پاستل یا مواد دیگر استفاده میکنند یا رنگ های آمیخته با زرده تخم مرغ را به کار میبرند یکسان هستند. در نتیجه به اغلب کارهای هنری نقاشی گفته میشود.
۲-۷-۱-۳- معماری
معماری، یعنی ارائه بهترین راه حل. چه استفاده از راه حل های گذشته په خلق راه حل جدید برای رسیدن به هر هدفی است.معماری هنر ودانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدی است. تعاریف جامع تر اینکه بیشتر معماری را شامل طراحی تمامی محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد، جزییات ساختمانی و حتی طراحی مبلمان میدانند. طراحی معماری در اصل استفاده خلاقانه از توده، فضا، بافت، نور، سایه، مصالح، برنامه وعناصر برنامه ریزی مانند هزینه ساخت وفناوری است به منظور دستیابی به اهداف زیباشناختی عملکردی و اغلب هنری. این تعریف معماری را از طراحی مهندسی که استفاده خلاقانه از مصالح و فرم ها با بهره گیری از ریاضیات و قواعد علمی است متمایز میکندآثار معماری، به عنوان نماد های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته میشوند. ساختمان هایی چون تخت جمشید، اهرام ثلاثه مصر، کالاسیوم روم از جمله چنین آثاری محسوب میشوند.آثاری که پیوند دهنده مهم خود آگاهی های اجتماعی بوده اند. شهرها مذاهب و فرهنگ ها از طریق همین یادواره ها خود را میشناسانند. به معانی و تعاریف باید توجه داشت که امروزه واژه معماری در دو معنای وابسته به کار میرود.یکی معماری به عنوان فرایند سازماندهی فضا، اسم معنا شمرده شده است وبه یک فعالیت آفرینشگر خلاقانه آدمی توجه دارد. وبر پایه ی علمی، تجربی، هنر و فناوری ساخت پدیدمی آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت میگیرد.دوم معماری به عنوان دستاورد سازماندهی فضا یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده است و به ساختمن هایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرآیند پیموده شده است این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان و مورخین معماری به کار میرود. در یک تعریف کلی از معماری ویلیام موریس چنین مینویسد: معماری شامل تمام محیط فیزیکی است که زندگی بشر را دربرمیگیرد وتا زمانی که جزئی از دنیای متمدن بشمار می آییم نمیتوانیم خود را از حیطه آن خارج سازیم زیرا که معماری عبارت اند از:مجموعه اصلاحات وتغییراتی که به اقتضای نیازهای انسان بر روی کره زمین ایجاد شده است که تنها صحراهای بی آب وعلف از آن بینصیب مانده اند.نمیتوان تمام منافع را در زمینه معماری در اختیار گروه کوچکی از مردمان تحصیل کرده قرار داد و آنها را مامور کرد که جستجو کنند، کشف کنند ومحیطی را که انسان باید در آن زندگی کند شکل دهند وبعد آن را ساخته و پرداخته تحویل گرفته و سپس ویژگی و کارکرد آن را جستجو کنند بتصویر هر انسانی به نوبه خود ترتیب صحیح بوجود آمدن مناظر سطح کره زمین را باید سرپرستی و دیدبانی کند و هریک از افراد باید از دستها و مغز خود سهم خود را از این وظیفه ادا کند.
در تعریفی دیگر از لوکوربزیه یکی از بزرگ ترین معماران تاریخ میگوید:(معماری بازیست با اشیاء در زیر نور)ریشه واژه معماری در زبان عربی از ریشه عمر به معنای عمران و آبادی و آبادانی است و معمار بسیار آباد کننده در زبان فارسی برابرهای گوناگونی برای آن آمده است مانند: والادگر، راز، رازیگر، بانی کار ومهراز. مهراز واژه ایست که از مه + راز درست شده و مه، برابر مهتر وبزرگ بنایان است بنابراین از دو بخش مه، به معنای بزرگ و راز به معنای سازنده درست شده است این واژه برابر مهندس معمار به تعبیر امروزی است. در زبان لاتین نیز واژه architect از دو بخش rachi به معنای سر سرپرست و رئیس و tecton به معنای سازنده درست شده که کاملا همتراز با واژه مهراز میباشد.مفهوم دقیق واژه معماری ریشه در واژه یونانی archi-tecture ساختن دارد ساختنی که هدایت شده و همراه با آرخه باشد.آرخه (arkhe)از فعل آرخین (arkhin)به معنای هدایت کردن و اداره کردن است.
۲-۷-۱-۴- مجسمه سازی
مجسمه سازی تندیسگری یا پیکرتراشی هنر همگذاری یا ریخت (شکل) دادن به اشیاءاست. این با علم قرار دادن یا ریخت دهی ممکن است در هر اندازه یا با هر سازمایه ای (مصالحی)انجام گیرد. به فرآورده های این هنر تندیس یا مجسمه گفته میشود. هر پیکر یا سازه سه بعدی که به منظور دارا بودن یک بیان هنری آفریده شده را میتوان تندیس نامید. البته باید توجه داشت که هر شکل دادنی را مجسمه سازی نمیگویند بلکه باید در ورای آن یک فکر ایده یا یک نوآوری وجود داشته باشد. مجسمه سازی یکی از قدیمیترین و پویاترین هنرهاست و مجسمه ساز(بیشتر)پیکرتراش در طول تاریخ معمولا از اعتبار زیادی برخوردار بوده است .
هنر مجسمه سازی با توجه به کیفیت منحصر به فرد آن در تغییر محیط زیست انسان و جنبه موثر اجتماعی از شاخه های مهم هنرهای تجسمی به شمار می رود.
این هنر بسیار پرهزینه بوده با توجه به آنکه بخش مهمی از حضور آن در فضاهای رسمی انجام میشود بسیار وابسته به سیاست گذاری های کلان فرهنگی کشورهاست .

و………….

 

 

فهرست مطالب:
مقدمه ۹
فصل اول : شناخت بستر طرح
بخش اول : مطالعات طبیعی ـ جغرافیایی ۱۰
شناخت استان خوزستان ۱۰
موقعیت شهرستان ۱۰
وجه تسمیه ۱۲
زمین شناسی ۱۲
بخش دوم: مطالعات اقلیمی ۱۳
تابش آفتاب ۱۴
زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتابی ۱۴
دما ۱۵
رطوبت نسبی ۱۷
باد ۱۷
بارندگی ۱۸
درجه حرارت ۱۸
اقلیم و انسان ۱۹
اقلیم و ساختمان ۲۰
فصل دوم : تعاریف
تعریف هنر و هنرمند ۲۲
تاریخ پیدایش هنر ۲۲
اثر هنری ۲۳
فلسفه ی هنر ۲۳
مخاطب ۲۴
پیام هنر ۲۵
انواع هنرها ۲۶
هنرهای پلاستیک فنوتیک و دراماتیک ۲۶
ریشه های هنر ۳۴
فضای هنرمندانه ۳۴
زیبایی چیست؟ ۳۶
زیبایی در هنر ۳۷
خلاقیت ۳۸
هنرمند خلاق کیست؟ ۳۸
محیط مناسب جهت پرورش خلاقیت ۳۹
فرهنگ ۳۹
تعریف فرهنگ ۴۰
معانی “فرهنگی “و “ دائره المعارفی “ فرهنگ ۴۰
رابطه ی فرهنگ (culture) و هنر ۴۱
فصل سوم : ضوابط واستانداردهای طراحی
سالن چند منظوره : (سالن تئاتر و سینما) ۴۲
خطوط دید ۴۳
طرح کلی ۴۴
آکوستیک ۴۴
موزه (گالری) ۴۶
اتاق ها ۴۶
نور رسانی ۴۷
بررسی چند نمونه ۴۹
گردش و مسیر حرکت در داخل نمایشگاه ۵۰
کتابخانه ۵۶
سراچه ارتباطات و سایت کامپیوتر ۵۷
تالار گفتمان ۵۸
دفاتر انجمن ها ۵۹
فضاهای آموزشی ۵۹
استودیوهای هنرهای زیبا و ظریف ۶۰
کارگاهها ۶۰
انباری ها ۶۰
بخش فضای سبز و باز مجموعه ۶۱
رستوران ۶۱
بخش اداری ۶۲
ریز فضاها ی بخش اداری ۶۳
فضاهای خدماتی ۶۳
فصل چهارم : معرفی سایت
آنالیز سایت ۶۴
موقعیت سایت در ایران ۶۴
موقعیت سایت در استان خوزستان ۶۵
موقعیت سایت در شهرستان اهواز ۶۵
مکان یابی سایت ۶۵
موقعیت سایت ۶۶
ویژگی های بارز محل پروژه ۶۶
بررسی دسترسی های سایت ۶۶
بررسی کاربری های اطراف سایت ۶۷
تجزیه تحلیل سایت از نظر اقلیمی ۶۸
فصل پنجم : برنامه ریزی فیزیکی
استانداردهای فضای اداری ۷۲
استانداردهای فضای خدماتی ۷۲
استانداردهای فضاهای فرهنگی – پژوهشی ۷۳
استانداردهای فضاهای فرهنگی –رفاهی ۷۴
فصل ششم : سازه و تاسیسات
شناخت سیستم‌های تاسیساتی ۷۵
سیستم فن کویل زمینی ۷۵
سیستم فن کویل کانالی ۷۵
سیستم فن کویل سقفی ۷۶
انتخاب سیستم حرارتی و برودتی ۷۶
بخش آموزشی ۷۷
بخش اداری ۷۷
بخش سالن غذاخوری، آمفی تئاتر و سالن های بزرگ ۷۷
شناخت نوع سازه ۷۷
مزایای ساختمان های فولادی نسبت به بتنی ۷۸
معایب ساختمان های فولادی ۷۸
فصل هفتم : نقد نمونه های مشابه
نمونه های خارجی ۷۹
مرکز هنرهای بصری کارپنتر ۷۹
بنیاد هنری پولیتزر ۸۱
خانه هنرمندان و مرکز هنرهای مدرن سانفرانسیسکو ۸۴
نمونه های داخلی ۸۷
خانه‌ی هنرمندان ایران ۸۷
مرکز آفرینش های هنری نیاوران (فرهنگسرای نیاوران) ۹۰
مرکز فرهنگی و کانون هنری سینمائی دزفول ۹۶
فصل هشت : طراحی
دلایل انتخاب موضوع خانه هنرمندان ۱۰۳
بیان اهداف ۱۰۳
ویژگی های طرح ۱۰۴
عوامل موثر در طراحی مجموعه ۱۰۵
دسترسی های مجموعه ۱۰۵
مقدمه ای بر سازماندهی فضاهای فرهنگی مجموعه ۱۰۶
فضاهای فرهنگی ۱۰۶
فضای اداری ۱۰۷
خدماتی و تاسیساتی ۱۰۷
طراحی چگونه بر قدرت انتخاب تاثیر می گذارد؟ ۱۰۸
ارائه ی مفهوم (concept ) و ایده ی طرح ۱۰۸
رواق ۱۰۹
طبیعت ۱۰۹
سایر ایده های شکل دهنده ۱۱۰
شکل گیری طرح ۱۱۱
چگونگی شکل گیری طرح ۱۱۲
ایده های اولیه ۱۱۲
ایده اصلی ۱۱۲
آنالیز ایده اصلی ۱۱۲
چگونگی رسیدن از ایده به طرح نهایی ۱۱۳
طرح نهایی ۱۱۳

فهرست تصاویر ۱۱۶

 

تصویر۱-۱ نقشه شهرستان اهواز
نمودار ۱-۲ موقعیت و زوایای تابش خورشید
نمودار۱-۳ زاوبه تابش درفصول مختلف سال
نمودار۱-۴ رژیم دمایی ماههای مختلف ایستگاه اهواز
تصویر ۳-۱ ، حد فواصل و ابعاد تجهیزات کتابخانه ای ؛ ماخذ : نویفرت
تصویر شماره ۳-۲ ، رستوران ؛ ماخذ : نویفرت
تصویر ۴-۱ ، نقشه موقعیت سایت در ایران
تصویر شماره۴-۲ ، نقشه موقعیت سایت دراستان خوزستان
تصویر شماره ۴-۳ ، موقعیت سایت در شهرستان اهواز
تصویر شماره ۴-۴ ، دسترسی‌های اطراف سایت
تصویر شماره ۴-۵ ، بررسی کاربری های اطراف سایت
تصویر شماره ۴-۶ ، جهت تابش
تصویر شماره ۴-۷ ، انواع بادها
تصویر شماره ۴-۸ ، بررسی آلودگی صوت
تصویر شماره ۴-۹ ، دید و منظر
تصویر شماره ۴-۱۰ ، تحلیل سایت
تصویر ۷-۱ ، نمایی از مرکز کارپنتر
تصویر ۷-۲ ، دسترسی به مرکز
تصویر ۷-۳ ، نمای مرکز (ترکیب بتن و شیشه)
تصاویر ۷-۴ و ۷-۵ ، نمونه هایی از فضاها و نماهای موجود بتنی مرکز
تصویر ۷-۶ ، نمای کلی بنیاد هنری پولیتزر
تصویر ۷-۷ ، کروکی اولیه طرح توسط آندو
تصویر ۷-۸ ، بازی آب در میان دیوارهای بتنی
تصاویر ۷-۹ ، ۷-۱۰ و ۷-۱۱ ، نماهایی از بیرون و درون پروژه
تصویر ۷-۱۲ ، ورودی خانه هنرمندان
تصویر ۷-۱۳ ، نمای اصلی خانه هنرمندان
تصویر ۷-۱۴ ، فضای داخلی مجموعه
تصاویر ۷-۱۵ و ۷-۱۶ ، راهروهای اصلی و دسترسی به تالارها
تصویر ۷-۱۷ ، سر در ورودی مرکز
تصویر ۷-۱۸ ، پلکان دسترسی اصلی به بنا
تصویر ۷-۱۹ ، ورودی اصلی فرهنگسرا
تصویر ۷-۲۰ ، حیاط ورودی مرکز
تصویر ۷-۲۱ ، نمایی از فضای باز مرکز
تصویر ۷-۲۲ ، مجسمه های سایت مرکز
تصویر ۷-۲۳ ، فضای داخلی مرکز
تصویر ۷-۲۴ ، کتابخانه مرکز

 

منابع به صورت پاورقی قرار گرفته است.

 

تصاویر فایل:

دانلود رساله خانه هنرمندان,دانلود رساله معماری خانه هنرمندانپروپوزال خانه هنرمندان,مطالعات معماری خانه هنرمندان,طرح نهائی خانه هنرمندان

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۶ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.