مقدمه :
هنر به عنوان یک موضوع جامع وگسترده اجتماعی –فرهنگی –اقتصادی وجامعه شناسی در قالب یک راهکار ارتباطی میان انسان ها عمل میکند تا ایده ها-مفاهیم احساسات وپیام های هنرمند از طریق آفرینشگری هنری به مخاطبان هنر که همانا جامعه هنرمند است عرضه گردد وعموم مردم با مضامین واحساساتی جدید پیوند یابند. فرایند آفرینشگری هنری از ایده –تصور-تخیل وواقعیت نشات میگیرد وسپس با ابتکار وخلاقیت هنرمند وبا ابعاد زیباییشناسی درمیامیزد تا یک اثر هنری خلق گردد . علاوه برنقش فردی هنرمند نبوغ وخلاقیت او در خلق آثار هنری- نقش اجتماع و روابط اجتماعی نیز در شکل گیری آن بسیار تاثیر گذاراست چراکه هنر فرآورده ای است اجتماعی واندیشه های هنری تاثیرپذیر از اندیشه های اجتماعی است ویک عمل هنری عملی است که از طریق نهادهای اجتماعی وایدئولوژی ها ومعیارهای زیباییشناسی حاکم در جامعه شکل میگیرد وهنرمند ازطریق آثار هنری به بیان ارزش ها- سنت ها وفرهنگ ها و باورهای اجتماعی جامعه خود میپردازد .این امر اهمیت موضوع هنر از دیدگاهی متفاوت در قالب ابعاد اجتماعی وجامعه شناسی را نمایان میسازد .از سوی دیگر بر اساس این را بطه متقابل میان هنرمند وجامعه مخاطبان هنری نیز نیازمند به آ موزش جهت درک مفاهیم نهفته درآثار هنرمندان هستند تا زمینه های رشد فکری- اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه مهیا گردد. که این امر از طریق سوا د بصری در جامعه میسر میباشد.

رساله خانه هنرمندان,مطالعات خانه هنرمندان,پایان نامه خانه هنرمندان,طرح نهائی خانه هنرمندان,برنامه فیزیکی خانه هنرمندان,سرانه و ریزفضاهای خانه هنرمندان,مطالعات تطبیقی خانه هنرمندان,نمونه موردی خانه هنرمندان,مطالعات کامل خانه هنرمندان,مطالعات معماری خانه هنرمندان,رساله معماری خانه هنرمندان,رساله کامل خانه هنرمندان,طراحی خانه هنرمندان,طرح خانه هنرمندان,پلان معماری خانه هنرمندان,پلان اتوکدی خانه هنرمندان

فصل دوم
2- تعاریف :
2-1-تعریف هنر و هنرمند:
بنا به تعریف دکتر مهدی حجت، هنر ظرفی است که مظروف آن آدمی است. هنر، طراحی همهٔ چیزهایی است که انسان با آن سر و کار دارد.
– هنرمند کسی است که، وحدت نگاه خود را، بر کثرت نگاه ما، منطبق می کند. اجزای پراکندهء حس و اندیشه و نسبیت زیبائی شناسانه را به زندگی، در پدیده ای چند بُعدی و بگونه ای متحد و متشکل، به ما می نمایاند. دقیقا براین اساس، با اینکه هنرمند با همین زندگی و از همین زندگی می جوشد، آنچه به ما ارائه می دهد، متفاوت از آنچیزی ست که خود دیده و یا رسیده و دریافته ایم.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

بخشی از مطالب:

2-2-تاريخ پيدايش هنر
اگر با اين سؤال برخورد كنيم كه هنر در چه زماني و در كجا پديد آمد و ظهور كرد و در پيشينه هستي آدمي، كندوكاو كنيم، خواهيم ديد هنر همزاد انسان است. هيچ زمان و زميني نمي‏توان يافت كه اثري از هنر در آن نباشد. گويا آدمي با هنر آفريده شده، با هنر زيست كرده و با هنر از اين جهان به ديار ديگر شتافته است. اين همراهيِ انسان با هنر حكايت از ارتباط جوهري هنر با انسان دارد. اگر هنر امري عارضي براي انسان بود، هرگز چنين تلازمي با آن پيدا نمي‏كرد. مي‏بايست چيزي در جوهر و گوهر آدمي باشد كه هنر از آن سرچشمه گرفته و ظهور كرده باشد. پس براي شناخت دقيق هنر، بايد انسان را شناخت و در حقيقت او كاوش كرد.
2-3-اثر هنري
اثر هنري آفريده هنرمند است و هنرمند، مانند هر خالق ديگري، تا جايي خالق و آفريننده است كه با اراده و اختيار خود به آفرينش مي‏پردازد. از اين رو، اثر هنري آفريده ارادي هنرمند است و آفرينش نمي‏تواند غيرارادي باشد.
پس در هر كار هنري تا آن‏جا كه هنرمند به اراده خود به آفرينش مي‏پردازد، هنر ظهور مي‏كند و هر قدر از نقش عنصر اراده كاسته و بر عامل تصادف و شانس تكيه شود، آفرينش هنري كاهش و هنر تنزّل و تقليل پيدا مي‏كند. در ادامه خواهيم گفت: زيبايي نيز رخ بر مي‏تابد. ما هيچ‏گاه نقش زيبايي كه دست تصادف و در برخورد آب و گِل و باد و آتش رقم زند، به‏عنوان يك اثر هنري نمي‏توانيم تلقّي كنيم. هنر، آفرينش ارادي هنرمند است.
2-4-فلسفه ی هنر
در فلسفه هنر، مباني هنر و آنچه هنر بر مبناي آن شكل مي‏گيرد و هويت پيدا مي‏كند، ضرورت و ماهيت هنر، مفاهيم اساسي در هنر مانند: زيبايي، فرم، نهاد، ارتباط هنرهاي مختلف با يكديگر، رابطه هنر با امور خارج از آن مانند: فلسفه، دين، جامعه‏شناسي، روان‏شناسي،… تاريخ تحوّلات هنري، زمينه و علت اين دگرگوني‏ها و سبك‏ها و روش‏هاي هنري، عوامل پيدايش، گسترش و افول اين سبك‏ها مورد مطالعه قرار مي‏گيرد.
در هنر عواملي چهارگانه دخالت دارند:
1- هنرمند؛ 2- كار هنري؛ 3- پيام هنر؛ 4- مخاطب.
هنرمند، سازنده كار هنري و خالق آن است. پس ميان اين دو عامل، نسبت آفرينش وجود دارد. كار هنري همان چيزي است كه ما به عنوان مصداق هنر به آن اشاره مي‏كنيم؛ يك تابلوي نقاشي، فيلم، يا قطعه‏اي موسيقي يك كار هنري است.
كار هنري بر پيام هنر حكايت دارد و آن را بازنمايي مي‏كند. رابطه كار هنري با مخاطب، برانگيختن احساس، عاطفه يا تخيّل اوست. همين احساس، عاطفه يا تخيّل اگر مقصود هنرمند باشد، پيام هنر است و هنرمند از طريق قرارداديِ عمومي (Convention) پيام خود را منتقل مي‏سازد. از سوي ديگر هنر، ابعاد مختلفي دارد:
1- از ساختي زباني برخوردار است؛ 2- در آن آفرينش و خلاقيت به‏چشم مي‏خورد؛ 3- از زيبايي بهره‏مند است.
پس براي شناخت هنر بايد عوامل چهارگانه، روابط بين آن‏ها و ابعاد مختلف هنر را بررسي و مطالعه كرد.
2-5-مخاطب
هنر، ظهور هنرمند است و ظهور براي ديگري است. هر چند هنر اصيل در هنگام خود بودن هنرمند روي مي‏نمايد، ولي هر هنري مخاطبي را مي‏طلبد؛ مخاطبي كه هنرمند قصد انتقال احساس يا خيال يا به‏طور كلي پيام خود را به او دارد. حال اين به مخاطب در مواجهه با هنر با مخاطب زبان عادي متفاوت است. در حالي‏كه مخاطب زبان عادي مفاهيم گوينده را از طريق الفاظ و عبارات او درك مي‏كند. مخاطب هنر از طريق نمادهايي كه هنرمند به كار مي‏گيرد به احساس يا خيال خاصي دچار مي‏شود و با تمام وجود تحت تأثير هنر و زيبايي اثر هنري و خلاقيت هنرمند آن قرار مي‏گيرد.
ميزان تأثير اثري هنري بر مخاطب، تابع توانايي فني هنرمند، شدت احساس و خيال او در هنگام آفرينش، خود آن هنر يا آن سبك هنري است. گستره مخاطبان اثر هنري به لحاظ كليّت و عمق احساس و عاطفه و خيال برانگيخته شده در آن‏ها به لحاظ كيفيت، يكي از معيارهاي ارزيابي اثر هنري محسوب مي‏شود.

2-6-پيام هنر
هنرمند، احساس يا تخيل يا مطلب خاصي را مي‏خواهد بيان كند و دست به هنر مي‏زند. هنر، ظهور اوست براي ديگران. پس او براي مخاطب پيامي دارد. يعني احساس يا تخيّل يا مطالب خاصي را مي‏خواهد بيان كند. براي رسيدن به اين هدف او از ابزار هنر استفاده مي‏كند؛ نمادهايي را به كار مي‏گيرد تا پيام را برساند. ميان او و مخاطب در اين نمادها بايد نوعي توافق باشد. از اين رو، ناگزير است قرارداد يا سنت خاصي را رعايت كند. اگر اين قرارداد قومي باشد، او مي‏تواند با قوم خود ارتباط برقرار كند و در اين رابطه با وضوح و صراحت بيش‏تري پيام خود را برساند. اگر از قرار داد ملّي بهره گيرد، با ملّت خود رابطه برقرار مي‏كند و اگر قرارداد او ديني باشد، هم‏كيشان او از هنرش بهره مي‏برند و اگر از نمادهاي انساني بهره گيرد، با تمام آدميان مرتبط مي‏شود.
هنر و زبان
هنر، ساختي زباني دارد. در واقع، هنر يك زبان است.
زبان هنر نيز مانند هر زبان ديگري نمادهايي دارد و پيام‏هايي. اما نمادها و پيام‏هاي هنري با نمادها و پيام‏هاي زبان عادي متفاوت است. نمادهاي هنري برخي انتزاعي هستند و گروهي چنين نيستند. تفاوت ديگر زبان هنر با زبان عادي در نحوه تأثيرگذاري آن در مخاطب است. مخاطب زبان عادي، مفهوم را دريافت مي‏كند و اگر مفهوم احساس يا عاطفه خاصي را دربرداشته باشد، آن احساس و عاطفه را نيز تجربه خواهد كرد، ولي مخاطب هنر ـ در بالاترين سطح ـ كاملاً با هنرمند به نوعي همدلي و هم‏زباني مي‏رسد.
2-7- انواع هنرها
2-7-1- هنرهای پلاستیک فنوتیک و دراماتیک :
هنرها معمولا به سه گروه تقسیم بندی می شوند:
1-هنرهای تجسمی (پلاستیک)
2-هنرهای نمایشی(دراماتیک)
3-هنرهای مصوت(فونتیک)

کلمه ساده هنر غالبا به آن هنرهایی میگویند که به نام هنر تجسمی یا بصری شناخته میشوند. اما در اصل باید هنر ادبیات و موسیقی را نیز در برگیرد پاره ای از خصوصیت ها میان همه هنرها مشترک است در موسیقی هنرمند بی واسطه با مخاطب ارتباط برقرار میکند ویک معمار میکوشد خواسته های خود را در زبان بنا وعمارت بیان کند. شاعر کلمات را به کار میبرد که در محاوره ها هم به کار میروند و نقاش از زبان تصاویر قابل رویت سخن میگوید. وآهنگ ساز بی واسطه از ضمیر خویشتن اثری پدید می آورد وهدف آن چیزی جز لذت بخشیدن نیست.
هنرهای هفت گانه جهان عبارت انداز:ادبیات ، نقاشی معماری ، مجسمه سازی ، موسیقی ، تئاتر ، سینما اما امروزه هنرهای جدید که تلفیقی از هفت هنر تاریخی است که با کمک تکنولوژی به عرصه ظهور رسیده اند وجود دارد که ازآن جمله:عکاسی ، گرافیک ، رایانه ای ،ویدئوارت را میتوان نام برد.
2-7-1- 1- ادبیات
زبان وادبیات جلوه گاه اندیشه آرمان فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است. ااسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنوان ابزاری در انتقال بهتر و شایسته تر و موثر تر اندیشه خود استفاده کرده اند. ادبیات در تلطیف احساسات پرورش پرورش ذوق وماندگار کردن ارزش ها و اندیشه ها سهمی بزرگ وعمده بر دوش داشته است به همین دلیل هر اندیشه ای که در قالب مناسب خویش ریخته شود پایا و مانا خواهد بود. زبان و ادب فارسی زبان دوم عالم اسلام و زبان اول عالم تشیع و وسیله انتقال مواریث ارجمند فرهنگی از نسل های گذشته به امروز و از امروز به آینده است. به همین دلیل مضامین پورشور عرفانی، حکمی، فلسفی، اخلاقی وهنری در زبان وادب فارسی چشم گیر وچشم نواز است.

2-7-1-2- نقاشی
قدیمیترین نقاشی ها در دنیا که متعلق به حدود 32000 هزار سال قبل میباشد در گروته شاوه فرانسه قرار دارد.این نقاشیها که با استفاده افرای قرمز ورنگ دانه سیاه حکاکی ورنگ شده اند،تصاویری از اسب ها، کرگدن ها، شیرها، بوفالوها وماموت ها را نشان میدهد.اینها نمونه هایی از نقاشی در غار هستند که در تمام دنیا وجود دارند.امروزه بسیاری از آثار شناخته شده و مشهور هندی مانند مونالیزا، نقاشی هستند.در حال حاضر اختلاف نظرهای جزئی در مورد کاملا هنری بودن آثاری که به روش های غیر سنتی و با روش های غیر از شیوه های کلاسیک خلق میشوند وجود دارد. از لحاظ مفهومی هنرمندانی که از صدا، نور، آتشبازی، چاپگر جوهرافشان، پیکسل های صفحه مانیتور وحتی پاستل یا مواد دیگر استفاده میکنند یا رنگ های آمیخته با زرده تخم مرغ را به کار میبرند یکسان هستند. در نتیجه به اغلب کارهای هنری نقاشی گفته میشود.
2-7-1-3- معماری
معماری، یعنی ارائه بهترین راه حل. چه استفاده از راه حل های گذشته په خلق راه حل جدید برای رسیدن به هر هدفی است.معماری هنر ودانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدی است. تعاریف جامع تر اینکه بیشتر معماری را شامل طراحی تمامی محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد، جزییات ساختمانی و حتی طراحی مبلمان میدانند. طراحی معماری در اصل استفاده خلاقانه از توده، فضا، بافت، نور، سایه، مصالح، برنامه وعناصر برنامه ریزی مانند هزینه ساخت وفناوری است به منظور دستیابی به اهداف زیباشناختی عملکردی و اغلب هنری. این تعریف معماری را از طراحی مهندسی که استفاده خلاقانه از مصالح و فرم ها با بهره گیری از ریاضیات و قواعد علمی است متمایز میکندآثار معماری، به عنوان نماد های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته میشوند. ساختمان هایی چون تخت جمشید، اهرام ثلاثه مصر، کالاسیوم روم از جمله چنین آثاری محسوب میشوند.آثاری که پیوند دهنده مهم خود آگاهی های اجتماعی بوده اند. شهرها مذاهب و فرهنگ ها از طریق همین یادواره ها خود را میشناسانند. به معانی و تعاریف باید توجه داشت که امروزه واژه معماری در دو معنای وابسته به کار میرود.یکی معماری به عنوان فرایند سازماندهی فضا، اسم معنا شمرده شده است وبه یک فعالیت آفرینشگر خلاقانه آدمی توجه دارد. وبر پایه ی علمی، تجربی، هنر و فناوری ساخت پدیدمی آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت میگیرد.دوم معماری به عنوان دستاورد سازماندهی فضا یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده است و به ساختمن هایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرآیند پیموده شده است این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان و مورخین معماری به کار میرود. در یک تعریف کلی از معماری ویلیام موریس چنین مینویسد: معماری شامل تمام محیط فیزیکی است که زندگی بشر را دربرمیگیرد وتا زمانی که جزئی از دنیای متمدن بشمار می آییم نمیتوانیم خود را از حیطه آن خارج سازیم زیرا که معماری عبارت اند از:مجموعه اصلاحات وتغییراتی که به اقتضای نیازهای انسان بر روی کره زمین ایجاد شده است که تنها صحراهای بی آب وعلف از آن بینصیب مانده اند.نمیتوان تمام منافع را در زمینه معماری در اختیار گروه کوچکی از مردمان تحصیل کرده قرار داد و آنها را مامور کرد که جستجو کنند، کشف کنند ومحیطی را که انسان باید در آن زندگی کند شکل دهند وبعد آن را ساخته و پرداخته تحویل گرفته و سپس ویژگی و کارکرد آن را جستجو کنند بتصویر هر انسانی به نوبه خود ترتیب صحیح بوجود آمدن مناظر سطح کره زمین را باید سرپرستی و دیدبانی کند و هریک از افراد باید از دستها و مغز خود سهم خود را از این وظیفه ادا کند.
در تعریفی دیگر از لوکوربزیه یکی از بزرگ ترین معماران تاریخ میگوید:(معماری بازیست با اشیاء در زیر نور)ریشه واژه معماری در زبان عربی از ریشه عمر به معنای عمران و آبادی و آبادانی است و معمار بسیار آباد کننده در زبان فارسی برابرهای گوناگونی برای آن آمده است مانند: والادگر، راز، رازیگر، بانی کار ومهراز. مهراز واژه ایست که از مه + راز درست شده و مه، برابر مهتر وبزرگ بنایان است بنابراین از دو بخش مه، به معنای بزرگ و راز به معنای سازنده درست شده است این واژه برابر مهندس معمار به تعبیر امروزی است. در زبان لاتین نیز واژه architect از دو بخش rachi به معنای سر سرپرست و رئیس و tecton به معنای سازنده درست شده که کاملا همتراز با واژه مهراز میباشد.مفهوم دقیق واژه معماری ریشه در واژه یونانی archi-tecture ساختن دارد ساختنی که هدایت شده و همراه با آرخه باشد.آرخه (arkhe)از فعل آرخین (arkhin)به معنای هدایت کردن و اداره کردن است.
2-7-1-4- مجسمه سازی
مجسمه سازی تندیسگری یا پیکرتراشی هنر همگذاری یا ریخت (شکل) دادن به اشیاءاست. این با علم قرار دادن یا ریخت دهی ممکن است در هر اندازه یا با هر سازمایه ای (مصالحی)انجام گیرد. به فرآورده های این هنر تندیس یا مجسمه گفته میشود. هر پیکر یا سازه سه بعدی که به منظور دارا بودن یک بیان هنری آفریده شده را میتوان تندیس نامید. البته باید توجه داشت که هر شکل دادنی را مجسمه سازی نمیگویند بلکه باید در ورای آن یک فکر ایده یا یک نوآوری وجود داشته باشد. مجسمه سازی یکی از قدیمیترین و پویاترین هنرهاست و مجسمه ساز(بیشتر)پیکرتراش در طول تاریخ معمولا از اعتبار زیادی برخوردار بوده است .
هنر مجسمه سازی با توجه به کیفیت منحصر به فرد آن در تغییر محیط زیست انسان و جنبه موثر اجتماعی از شاخه های مهم هنرهای تجسمی به شمار می رود.
این هنر بسیار پرهزینه بوده با توجه به آنکه بخش مهمی از حضور آن در فضاهای رسمی انجام میشود بسیار وابسته به سیاست گذاری های کلان فرهنگی کشورهاست .

و………….

 

 

فهرست مطالب:
مقدمه 9
فصل اول : شناخت بستر طرح
بخش اول : مطالعات طبيعي ـ جغرافيايي 10
شناخت استان خوزستان 10
موقعيت شهرستان 10
وجه تسميه 12
زمين شناسي 12
بخش دوم: مطالعات اقليمي 13
تابش آفتاب 14
زاويه تابش آفتاب و درصد روزهاي آفتابي 14
دما 15
رطوبت نسبي 17
باد 17
بارندگي 18
درجه حرارت 18
اقليم و انسان 19
اقليم و ساختمان 20
فصل دوم : تعاریف
تعریف هنر و هنرمند 22
تاريخ پيدايش هنر 22
اثر هنري 23
فلسفه ی هنر 23
مخاطب 24
پيام هنر 25
انواع هنرها 26
هنرهای پلاستیک فنوتیک و دراماتیک 26
ریشه های هنر 34
فضای هنرمندانه 34
زیبایی چیست؟ 36
زیبایی در هنر 37
خلاقيت 38
هنرمند خلاق كيست؟ 38
محيط مناسب جهت پرورش خلاقيت 39
فرهنگ 39
تعريف فرهنگ 40
معاني “فرهنگي “و “ دائره المعارفي “ فرهنگ 40
رابطه ی فرهنگ (culture) و هنر 41
فصل سوم : ضوابط واستانداردهاي طراحي
سالن چند منظوره : (سالن تئاتر و سینما) 42
خطوط دید 43
طرح کلی 44
آکوستیک 44
موزه (گالری) 46
اتاق ها 46
نور رسانی 47
بررسی چند نمونه 49
گردش و مسیر حرکت در داخل نمایشگاه 50
کتابخانه 56
سراچه ارتباطات و سایت کامپیوتر 57
تالار گفتمان 58
دفاتر انجمن ها 59
فضاهای آموزشی 59
استودیوهای هنرهای زیبا و ظریف 60
کارگاهها 60
انباری ها 60
بخش فضای سبز و باز مجموعه 61
رستوران 61
بخش اداری 62
ريز فضاها ي بخش اداري 63
فضاهای خدماتی 63
فصل چهارم : معرفی سایت
آناليز سايت 64
موقعيت سايت در ايران 64
موقعيت سايت در استان خوزستان 65
موقعيت سايت در شهرستان اهواز 65
مکان یابی سایت 65
موقعیت سایت 66
ویژگی های بارز محل پروژه 66
بررسي دسترسي هاي سايت 66
بررسی کاربری های اطراف سایت 67
تجزیه تحلیل سایت از نظر اقلیمی 68
فصل پنجم : برنامه ريزي فيزيکی
استانداردهای فضای اداری 72
استانداردهای فضای خدماتی 72
استانداردهای فضاهای فرهنگی – پژوهشی 73
استانداردهای فضاهای فرهنگی –رفاهی 74
فصل ششم : سازه و تاسيسات
شناخت سيستم‌هاي تاسيساتي 75
سيستم فن کويل زميني 75
سيستم فن کويل کانالي 75
سيستم فن کويل سقفي 76
انتخاب سيستم حرارتي و برودتي 76
بخش آموزشي 77
بخش اداري 77
بخش سالن غذاخوري، آمفي تئاتر و سالن هاي بزرگ 77
شناخت نوع سازه 77
مزاياي ساختمان هاي فولادي نسبت به بتني 78
معايب ساختمان هاي فولادي 78
فصل هفتم : نقد نمونه هاي مشابه
نمونه های خارجی 79
مرکز هنرهای بصری کارپنتر 79
بنیاد هنری پولیتزر 81
خانه هنرمندان و مرکز هنرهاي مدرن سانفرانسيسكو 84
نمونه های داخلی 87
خانه‌ي هنرمندان ايران 87
مركز آفرينش هاي هنري نياوران (فرهنگسراي نياوران) 90
مركز فرهنگي و کانون هنری سينمائي دزفول 96
فصل هشت : طراحی
دلایل انتخاب موضوع خانه هنرمندان 103
بیان اهداف 103
ویژگی های طرح 104
عوامل موثر در طراحي مجموعه 105
دسترسي هاي مجموعه 105
مقدمه ای بر سازماندهی فضاهای فرهنگی مجموعه 106
فضاهای فرهنگی 106
فضای اداری 107
خدماتی و تاسیساتی 107
طراحی چگونه بر قدرت انتخاب تاثیر می گذارد؟ 108
ارائه ی مفهوم (concept ) و ايده ی طرح 108
رواق 109
طبيعت 109
ساير ايده هاي شکل دهنده 110
شکل گیری طرح 111
چگونگی شکل گیری طرح 112
ایده های اولیه 112
ایده اصلی 112
آنالیز ایده اصلی 112
چگونگی رسیدن از ایده به طرح نهایی 113
طرح نهایی 113

فهرست تصاویر 116

 

تصوير1-1 نقشه شهرستان اهواز
نمودار 1-2 موقعيت و زواياي تابش خورشيد
نمودار1-3 زاوبه تابش درفصول مختلف سال
نمودار1-4 رژيم دمايي ماههاي مختلف ايستگاه اهواز
تصوير 3-1 ، حد فواصل و ابعاد تجهیزات کتابخانه ای ؛ ماخذ : نويفرت
تصوير شماره 3-2 ، رستوران ؛ ماخذ : نويفرت
تصوير 4-1 ، نقشه موقعيت سايت در ايران
تصوير شماره4-2 ، نقشه موقعيت سايت دراستان خوزستان
تصوير شماره 4-3 ، موقعیت سایت در شهرستان اهواز
تصوير شماره 4-4 ، دسترسي‌هاي اطراف سايت
تصوير شماره 4-5 ، بررسی کاربری های اطراف سایت
تصوير شماره 4-6 ، جهت تابش
تصوير شماره 4-7 ، انواع بادها
تصوير شماره 4-8 ، بررسي آلودگي صوت
تصوير شماره 4-9 ، ديد و منظر
تصوير شماره 4-10 ، تحليل سايت
تصوير 7-1 ، نمايي از مركز كارپنتر
تصوير 7-2 ، دسترسي به مركز
تصوير 7-3 ، نماي مركز (تركيب بتن و شيشه)
تصاوير 7-4 و 7-5 ، نمونه هايي از فضاها و نماهای موجود بتني مركز
تصوير 7-6 ، نماي كلي بنياد هنري پوليتزر
تصوير 7-7 ، كروكي اوليه طرح توسط آندو
تصوير 7-8 ، بازي آب در ميان ديوارهاي بتني
تصاوير 7-9 ، 7-10 و 7-11 ، نماهايي از بيرون و درون پروژه
تصوير 7-12 ، ورودي خانه هنرمندان
تصوير 7-13 ، نماي اصلي خانه هنرمندان
تصوير 7-14 ، فضاي داخلي مجموعه
تصاوير 7-15 و 7-16 ، راهروهاي اصلي و دسترسي به تالارها
تصویر 7-17 ، سر در ورودي مركز
تصوير 7-18 ، پلكان دسترسي اصلي به بنا
تصوير 7-19 ، ورودي اصلي فرهنگسرا
تصوير 7-20 ، حياط ورودي مركز
تصوير 7-21 ، نمايي از فضاي باز مركز
تصوير 7-22 ، مجسمه هاي سايت مركز
تصوير 7-23 ، فضاي داخلي مركز
تصوير 7-24 ، كتابخانه مركز

 

منابع به صورت پاورقی قرار گرفته است.

 

تصاویر فایل:

دانلود رساله خانه هنرمندان,دانلود رساله معماری خانه هنرمندانپروپوزال خانه هنرمندان,مطالعات معماری خانه هنرمندان,طرح نهائی خانه هنرمندان

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 6 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.