مقدمه:

اگر فضیلت دانشمندان،کشف وتدوین قانون مندی های جهان محیط برانسان وجوامع انسانی است،منزلت ووظیفه مهندسان،به کارگرفتن این قانونمندی ها برای تغییر وبهبود شرایط زیست وکار انسان ها وتلاش مستمر برای حل مشکلات جوامع انسانی می باشد واین تلاش است که حرکت جوامع انسانی رابه سوی تعالی میسر می سازد.

مطالعات مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,رساله مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,پایان نامه مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,طرح نهائی مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,مطالعات تطبیقی مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,برنامه فیزیکی مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,ظوابط و استانداردهای طراحی مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,طراحی مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,نقشه مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,نمونه موردی مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,نمونه های داخلی و خارجی مجموعه ورزشی بانوان و کودکان,مطالعات معماری,رساله معماری,پایان نامه معماری,انجام طرح نهائی معماری
با توجه به اهمیت ورزش و اینکه امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند برای تشویق زنان و کودکان به ورزش كردن و همچنين تربيت وپرورش استعدادها ، تصمیم به ایجاد چنین مجموعه ای با توجه به نیاز های مراجعه کنندگان گرفته شد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:
1-1-بيان مسئله ( قسمتی از پروپزال )

سالم زيستن و سلامتي روح و روان در زندگي امروز بشر مخصوصاً بانوان از اركان مهم خوب زندگي كردن محسوب مي شود وبدون شك سلامتي وتندرستي براي انسان امروز در محيط خشك و بي تحرك كار و زندگي مي تواند نقش بسيار مهمي در شاد زيستن و افزايش كارايي انسان داشته باشد. از طرفي براورده كردن اين خواست و تشويق زنان به ورزش كردن و همچنين تربيت وپرورش استعدادها براي ورزش مستلزم ايجاد فضاهاي مناسب مي باشد. كمبود چنين فضاهايي در جامعه و موقعيت سايت فوق، ما را برآن داشت كه پيشنهاد ساخت چنين مجموعه اي را در سايت بدهيم.

الف -2-1-4-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی
برای زندگی روزمره امروزی آیا معماریسنتی می تواند جوابگوی نیازهای ما باشد؟
آیا دائم نشستن و فکر کردن به مسائل فلسفی ،فرهنگی وهویتی می تواند مشکلات مارا حل کند؟
گذر زمان جبر را وارد میکند،جبری که معماران ومخاطبان را از معماری سنتی جدا ویا دور می کند،این جبر می تواندجبر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،تکنولوژیک ویا سیاسی باشد،به هر حال موجودیت جبردرتمامی موارد فوق بر اثر گذر زمان است ، هنرو معماری همیشه و در همه حال تابع اصول وضوابط معین و شناخته شده ای است و پیوندی استوار و ناگسستنی با فرهنگ، الگوهایرفتاری و ارزشهای جامعه داردو به همین دلیل است که سبک های معماری هر دوره ،انعکاسیاز فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شود، همچنانکه تغییرات در معماری با تغییراتی که در سایر عرصه های زندگی به وقوع می پیوندد متناسب است،و این تغییرات لازمه معماری پو یا و زنده است تا بتواند نیازهای جدید انسان را پاسخگو باشد. هر سبک جدید معماریبر اصول، روشها و سنتهای سبک های پیشین استوار است و به همین علت است که بین سبکهای گوناگون معماری در گذشته رابطه ای محکم وجود دارد به طوری که مرزبندی در بین آنهادشوار به نظر می رسد. این نزدیکی اصول و روشهای معمار در بین سبکهای مختلف نشاتگرفته از فرهنگ، سنن و الگوهای رفتاری مشابه افراد جامعه می باشد که با اندکتغییرات در شیوه های جدید زندگی و فرهنگ مردم که ریشه در زمان دارد،به علت پاسخگویی به نیازها جدید باعث به وجود آمدن سبکهای معماری می شده،پس باید گفت که زمان همیشه در حرکت است و آن قومی موفق است که نیازهای معماری جامعه را درک کند و زمان ومکانجامعه خود را بشناسد، معماری باید در جهان آزاد صورت پذیرد جهان آزاد بدان معنانیست که تمام مکان‌های خاص لزوماً هویت‌شان را از دست بدهند و جملگی شبیه به همشوند، جهان آزاد، جهان ارتباطات و تغییرات است، و مستلزم نوعی گونه‌گونی ‌است. بهبیان دیگر، زندگی ضرورتاً با خصوصیات محلی رابطه دارد، و تجسم هر نوع جهان بایدتجلی این خصوصیات را با نیاز و تکنولوژی روزدر بر گیردو اینکه معماری می‌تواند ریشهدر محل داشته باشد و با زمان به جلو گام بردارد یعنی می توان بر فراگیر و به روزبودن آن تأکید داشت،در واقع می توان رشد سنت جدید را در معماری از ابتدای تاریخ تاکنون مشاهده کرد، پس نمی توان گفت ظهور معماری جدید که بر اساس همان فرهنگ والگوهای رفتاری انسان در زمان خویش و بر اساس نیازها و امکانات جدید و نه بر اساسفرهنگ ، نیازهاو محدودیتهای گذشته شکل گرفته است ،باعث گسست پیوندهای محکم و استواربین برخی از مظاهر و جلوه های زندگی با فرهنگ جامعه و در نتیجه از بین رفتن معماری سنتی شده است زیرا اگر اینگونه می بود بایستی تمامی سبکهای معماری که باعث رشد ،پیشرفت و تکامل معماری در طول زمان شده است به دلیل آنکه سبک قبلی خود را دگرگونکرده و یا تکامل بخشیده را مخل و نابود کننده معماری سنتی و هویت معماری بدانیم وطبق دیدگاه و نظریه سنت گرایان متعصب بگوییم که اصولاً انسانها وظیفه نداشتند کهعمر و توان خویش را صرف کشف یااختراع و ایده های جدید و برپایی چنین دستاوردهایینمایند و می بایستی گرایش به سنتها و راههای گذشته داشته باشند، هر چند با کمی تاملمی توان سنت گرایی آنان را با پیشرفت همان سنت در طول زمان به چالش کشید،زیرا ممکن است که همان چیزی که امروز مدرن است فردا سنت شود.به نظر من و بسیاری دیگر، سنتچیزی در گذشته نیست ،سنت همیشه با ماست و خواهد بود سنت نیاز واعتقاد ما در دورانیاست که در آن به سر می بریم، البته شاید معماری مبتنی بر سنت باشد اما دیگر متعلقبه آن نیست، معماری همیشه و در همه حال با زمان همراه و هم قدم بوده است، و اینزمان است که بر اساس ماهیت و جبر خویش فرهنگها،سنن و الگوهای رفتاری را می سازد ویا تغییر می دهد، باید بپذیریم که معماری و هنرهای سنتی یکی پس از دیگری بر اثر جبرگذر زمان از بین خواهند رفت همانگونه که از ابتدا تا به حال در هر دوره کم رنگ وکمرنگ تر شده و در آخر ضعیف یا از بین رفته اند. سنت باید گسست کامل از آن باشد منتهاگسستی که آگاهانه و هوشیارانه است و به بقای فرهنگ می‌اندیشد نه تخریب آن، سنتمتعصب حاصل یک جهان‌نگری مداوم و تقلیدی است که امروز منسوخ شده، به هر حال جبرزمان و جود دارد و بهترین راه مقابله با آن همراهی با آن است ،یعنی با این جبرهمراه شد و آن را واقعیتی غیر قابل انکار دانست.اگرمعماری سنتی و ایرانی نمی‌تواند تکنولوژی و روشهای معاصر را در خودجا دهد و نیاز امروز را بر طرف کند به این خاطر است که نتوانسته با تپش‌های زندگیامروزی همراه شود، اتفاقی که در شعر معاصر با هوشمندی نیما افتاد گسستن از سنت شعرکلاسیک بودکه از راه نقد آن اتفاق افتاد. نیما به این نتیجه رسید که جهان‌بینی شاعرکلاسیک مبتنی بر سوبژکتیویته است؛ او به پیرامون خود نگاه عینی و ابژکتیو ندارد. نیما سعی کرد که این رویه را در شعر خود دنبال نکند. خوب! این یعنی نقد تاریخ. امانغمه‌های محزون موسیقی ،معماری و دیگر هنرهای ایرانی هنوز هم گرفتار همان جهان‌بینیسوبژکتیو است که از دیرباز بر کلیت فرهنگ ما حاکم بوده است. به همین دلیل پاسخگوینیاز نسل امروز نیست. من متاسفم که هنوز چنان نگاه هویت‌خواهانه و متصلبی بر هنرهاومعماری ایرانی حاکم است که حاضر نیست به آن نگاه انتقادی بیندازد و طرحی نو بیاورد…
گویا جبری که از آن سخن به میان است درخصوص معماری ایرانی به جای تکامل تدریجی آن بر اساس نیازهای روز و نوع جهان بینی وفرهنگ و هویت ایرانی جبری است کنترل نشده که متاسفانه سعی درحذف معماری ایرانی وجایگزینی آن با معماری همگام با زمان ،مطابق با نیازهای جدید به روز و بسته بندیشده اما وارداتی دارد ،و به نظر من این هیچ دلیلی ندارد مگر مقابله متعصبانه بعضیافراد که سعی در حفظ هنر و معماری ایرانی به شکل سنتی خود(سنت متعصبانه) و عدم توجه به جبر زمان هستند و بدون توجه به قابلیتهای جدید در معماری ایرانی و نیازهای جدیدبشری بر سنتی بودن آن اصرار می ورزند و مخالف با همگام نمودن آن با زمان بر اساس اصول و فرهنگ و جهان بینی ایرانی هستند.

الف -2-1-5-فضا و زمان
در نگاه اول فضا نه با حرکت ارتباطی دارد و نه با زمان . اما در زبان انگلیسی طبق فرهنگ آکسفورد ، واژه فضا دست کم از سال 1300 میلادی به این طرف هر دو معنی زمانی و مکانی را باهم داشته است . تا پیش از آغاز این قرن ، فضاو زمان همواره دو مفهوم مجزا به شمار می آمدند . اما از زمان شکل گیری نظریه های نسبیت خاص و عام ، و مفاهیم مجزای فضا و زمان روز به روز به مفهوم ترکیبی فضا _ زمان نزدیک تر شده اند . به گفته هرمان مینکو سکی که در سال1908این مفهوم را مطرح کرد ، فضا _ زمان یک پیوستگی چهار بعدی است که سه بعد فضا را با بعد زمان ترکیب می کند بنابر این هر شیء نه تنها باید طول ،عرض و ارتفاء داشته باشد که باید تداوم زمانی نیز داشته باشد

الف -2-1-6-مفهوم فضا _ زمان
که تداوم در زمان در آن مستتر است ، درهنر و معماری با حرکت در درون فضا مصداق پیدا می کند . معماری به معنای مکانی که موجودیت جسمی یافته است می تواند زندگی شود و پیموده شود یا می تواند اندازه گیری مکانی و اندازه گیری زمانی شود بدین معنا که بیننده برای درک کامل فضای معماری و یک ترکیب فضایی بایستی در آن حرکت کند تا بتواند آن را از جهات مختلف ببیند و حرکت احتیاج به رمان دارد . به این ترتیب زمان اصطلاحآ تبدیل به بعد چهارم در ادراک فضا می شود . به عبارتی بعد چهارم یعنی زمان ، به فضا تحرک می بخشد . روشی که می توانیم بعد چهارم ( زمان )را به شکلی معنا دار به فضا وارد کنیم ، این است که توجه خود را به فرایند تکامل و تحول فضا معطوف کنیم . دنبال کردن خط سیر ساخته شدن و دگر گون شدن فضا به ما اجازه می دهد که چهارمین بعد را به درک فضایی خود بیفزاییم از یک سو باید فضا را در متن روند سیاسی و اقتصادی تولید کننده آن برسی کنیم . از سوی دیگر با دیدن فضا به مثابه محصولی اجتماعی ، می توانیم بعد چهارم را در درک فضایی خود جای دهیم . چرا که تحرکی در روابط اجتماعی است که تنها به کار گیری مفهوم فضا _ زمان این مکان را بوجود می آورد چنین تحرکی به روابط اجتماعی _ فضا ساختی وارد شود . تجربه زیست در فضا ، از موادی است که زمان در آن نهفته است .
از لحاظ دخالت پارامتر زمان در تدوین فضای معماری دو گونه فضا یا معماری قابل تفکیک است برخیاز بنا ها می تواند به سادگی پیموده شوند و موجودیت مکانی شان برای بیننده آشکار و شناخته شود ، یعنی اینکه به ترتیبی باشند که بیننده بتواند به یکباره بر آن چیره شود . در این بناها
اندازه گذاری بر زمان و بر مکان در حیطه توانایی های تجربه شده انسان در ادراک فضای ساخته شده در انطباق با یکدیگر صورت می گیرد و این دو موجودیت هم زمان وبه موازات یکدیگر طرح ریزی می شوند . در این حالت ، فضای معماری دارای ویژگی سکون است و تصویری را ارایه می دهد که
در آن کلیات شکلی مکان از هر نقطه یکسان می نماید و شخص را نیاز بر آن نیست که به قصد شناخت مکان های ترکیب کننده یا تشکیل دهنده بنا به باز پیمودن راهی که پیموده بپردازد . _ در بنا هایی دیگر ، دیدار و گذر در طول و عرض بنا متصمن شناخت موجودیت مکانی آنها نیست و بیننده
نمی تواند یکباره بر آن مستولی شود . در این بنا ها شناخت فضای مکانی تنها هنگامی میسور است بیننده نتواند به چگونگی های پیوند و ترکیب یا آمیزش و مرتبط یافتن پاره های مکانی دست یابد ، مگر آنکه دو نوبت یا به نوبت هایی بیش ، از طول و عرض بنا گذر کند . وروشن است که منظور
نه گذر کردن مجدد به معنای عینی یا قراردادی اش ، بلکه باز خوانی ویژگی های شکلی بنا از دید گاه هایی متفاوت و در اوقات مختلف است.

الف -2-1-7- معماری همگام با زمان
معماری همیشه و در همه حال همگام با زمان با توجه به نیازها و نوع جهان بینی که نسبت به زمان تعریف می شوند و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست و در تعارض با یکدیگر نیز نمی باشند به پیش رفته است هدف آن نیز عبارت است از فراهم آوردن مکان‌هایی که زندگی بتواند در آن به راحتی و با آسایش «به وقوع پیوندد. زمانی که بشر بر روی زمین اسکان یافت، قبل از تولد هر حرفه ای معمار و معماری متولد شد زیرا بشر برای یافتن و یا خلق مکان مناسب برای زندگی تلاش خویش را آغاز نمود و این تلاشها تا به امروز ادامه دارد هر چند که در طول زمان این تلاشها متکامل گردیده ولیکن تمامی این تلاشها با یک هدف به پیش می رود و آن هم رسیدن به هدف غایی معماری، که خلق و محافظت از مکان است. مکان می‌تواند به عنوان شناسه سازماندهی فضایی درک شود و فرم ساخته شده، و معنای آن با زبان معماری که شامل نیازها، نوع جهان بینی یا سنت است نشان داده ‌شود، معماری تنها مسئله چگونه و چه نیست، بلکه مسئله کی و کجا نیز هست.بنابراین، مسئله نهایی ما این است که معماری در خلق مکان‌های رضایت‌بخش برای شیوهای جدید و به روز زندگی باید به سرچشمه‌هایی رجوع کند که در زبان‌های متفاوت فرم مشترک‌اند، معماری پیش از آنکه چیزی را نمایش دهد شیوه‌های متفاوت هستی بین زمین و آسمان را مجسم می‌کند. البته تمام چیزها با زمین و آسمان رابطه دارند، و این رابطه بخشی از جهان آنهاست، در معماری این جنبه اهمیت اساسی می‌یابد، یا به بیان دیگر، آثار معماری، نوع جهان بینی وآنچه را که ما «مکانمندی» جهان می‌نامیم نشان می‌دهند. این نکته مسلماً خصیصه اصلی هر اثر معماری است که فضایی عرضه کند که امکان می‌دهد زندگی «اتفاق بیافتد». اما این فضا باید با فرم‌های ساخته شده در کار مشخص باشد تا بتوان گفت مکان است، یعنی زندگی می‌تواند در آن «رخ دهد». زمانی که چیزی اتفاق می‌افتد، در واقع می‌گوییم که زندگی توانسته است رخ دهد.ولی این رخ داد چگونه رخ می دهد ؟همانگونه که گفته شد به مرور زمان شیوه های جدید زندگی، تجدد نظری،تعبیرها وتفسیرها، عملکردهای مشخص ساختمانی ونیازهای جدید بشری و بسیاری دیگر، مانند آنهایی که به مبانی نظری و اعتقادی و نوع نگرش به جهان مربوط می‌شدند آشکار میگشتند.«چیزهای» جدید مسلماً برای خودشان چیزهای جالبی‌اند، اما تغیرات کلی در روابط میان انسان و محیط ‌زیستی و ماورا الطبیعه که در پی این امر شکل می‌گیرد، مهم‌ترند. بنابراین ما در خصوص پویایی،ارتباط و همزمانی صحبت می‌کنیم. تمام این واژگان به ساختارهایی وابسته به فضا و زمان اشاره دارند و به نظر می‌رسد که تازگی جهان اساساً باید در شرایط چنینی درک شود. یعنی به طور ضمنی می‌گوییم که خیلی بی‌معنی است که درباره زندگی از یک سو و مکان از سوی دیگر صحبت کنیم. مکان جزء مکمل حیات بشری است، و این فرصت مناسبی برای معماری است تا مکان‌هایی عرضه کند که مناسب زندگی انسان باشد. معماری باید در جهان آزاد صورت پذیرد جهان آزاد بدان معنا نیست که تمام مکان‌های خاص لزوماً هویت‌شان را از دست بدهند و جملگی شبیه به هم شوند. جهان آزاد، جهان ارتباطات و تغییرات است، و مستلزم نوعی گونه‌گونی ‌است. به بیان دیگر، زندگی ضرورتاً با خصوصیات محلی رابطه دارد، و تجسم هر نوع جهان باید تجلی این خصوصیات را با نیاز و تکنولوژی روزدر بر گیردو اینکه معماری می‌تواند ریشه در محل داشته باشد و با زمان به جلو گام بردارد یعنی می توان بر فراگیر و به روز بودن آن و جنبه‌ های محلی موقعیت تأکید داشت،در واقع می توان رشد سنت جدید را در معماری از ابتدای تاریخ تاکنون مشاهده کرد،معماری همگام با زمان. معماری را باید با مناسبات خود معماری درک کرد. البته این بدین معنی نیست که معماری را رشته‌ای «مجزا و خود مختار» برشمریم. معماری به مثابه نوعی هنر، به زندگی تعلق دارد. معماری همیشه و در همه حال همگام با زمان با توجه به نیازها و نوع جهان بینی که نسبت به زمان تعریف می شوند و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست و در تعارض با یکدیگر نیز نمی باشند به پیش رفته است هدف آن نیز عبارت است از فراهم آوردن مکان‌هایی که زندگی بتواند در آن به راحتی و با آسایش «به وقوع پیوندد». مکان، مجموعه‌ای از منابع یا احیاناً ظرفی خنثی وبی‌طرف نیست؛ بلکه درواقع محیطی است عینی و ملموس که نوعی نظم و منش و ویژگی را برای برآوردن نیازها در خود دارد. در نهایت می توان گفت معماری در هر زمان با نگرشی از جهان نو و نیاز انسان برای جهت‌گیری و تعیین هویت در آن، آغاز گردیده و ادامه دارد. معماری به طور کلی این نیاز را از طریق سازماندهی فضایی و بیان صوری، برآورده می‌سازد. اهمیت بنیادین این مفاهیم، مدت‌ها پیش تشخیص داده شد لیکن تا امروز متاسفانه هیچ‌گاه بحث شایسته و درخوری در مورد آن صورت نپذیرفته است.
الف -2-1-8-انسان فضا معماری
معماری اجتماعی‌ترین هنر بشری است. به غیر از دوران گردآوری خوراك، حضور فضا، بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آینده، لحظه‌ای از زندگی روزمره آدمیان غایب نبوده و نخواهد بود. بشر نیازمند فضایی است كه او را در مقابل تأثیرات محیط محافظت نماید. این نیاز از ابتدای زندگی تا به امروز تغییر چندانی نداشته است. این فضای محافظ یا همان فضای معماری، مركزی است كه بر مبنای آن تمامی ارتباطات فضایی شكل یافته و سنجیده می‌شوند.ارتباطات فضایی بین افراد، سیستمی است پیچیده از تمایل به نزدیكی، فرار، نادیده گرفتن، توجه نكردن و … به این دلیل فضای معماری نمی‌تواند تنها با توجه به فضایی ریاضی طرح شده باشد، بلكه لازم است طرح فضا به ترتیبی باشد كه تمامی ارتباطات اجتماعی ـ روانی انسانها تقویت شوند یا اینكه لااقل برای آنها مزاحمتی ایجاد نشود.مفهوم فضای ساخته شده یا فضای كالبدی به معنای كلیه شكلهای كالبدی قابل لمسی كه انسان‎ها به وجود می‌آورند و یا تغییر شكل‎هایی كه در همین زمینه اعمال می‌كنند، می‌تواند به صورت یك مفصل بین فضای كالبدی ـ طبیعی و فضای زیستی انسانها تعریف شود. این فضا نقطه شروع انسان برای شناخت محیط است.فضای معماری به بیانی توصیف مادی مكان یا ظرفی است كه در آن بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی بشر صورت می‌پذیرد. بنابراین فضای معماری با زندگی رابطه‌ای ناگسستنی دارد. انسان هنگامی كه از رحم مادر جدا می‌شود، در فضایی جدید قرار می‌گیرد كه همان فضای معماری است. انسان در فضای معماری زندگی می‌كند، به فضا فكر می‌كند و فضا را خلق می‌نماید. معماری هنر به نظم درآوردن فضاست و انسان نمی‌تواند قبل از آنكه افعال خود را منظم كرده و به زندگی خود نوعی سازمان بخشیده باشد، فضا را به نظم درآورد.رابطه انسان با فضای معماری رابطه‌ای است روزمره كه بخش مهمی از زندگی او را در بر می‌گیرد. این رابطه پیچیده‌تر از رابطه انسان با فضای هنری نقاشی و مجسمه سازی‌ است، زیرا انسان این فضا را از درون نیز تجربه می‌كند. از این رو بعد از قرن‎ها، هنوز مسأله اصلی معماری، فضا و زندگی و چگونگی ارتباط بین این دو است. فضای معماری كه اصلی‌ترین وجه معماری است، از طریق اصلی‌ترین وجه زندگی یعنی خلاقیت می‌تواند ایجاد شود. با اینكه فضای معماری به فضای زندگی انسانها مربوط است، ولی این ارتباط از فرمول خاصی نتیجه نمی‌شود. فضای زندگی بصورت الگویی از پیش تعیین شده، در جهان ایده‌آل‎ها وجود ندارد، بلكه بایستی ایجاد شود و معمار مسؤول ایجاد آن است.

الف-2-2-مبانی نظری طراحی موضوع

الف -2-2-1-معماری مینیمالیسم و ساده گرا
طراحی مینیمال، یکی از جنبش های قابل توجه، در طراحی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است.طراحی مینیمال، خیلی لوکس، پر زرق و برق و متداول نیست اما در بسیاری از رشته ها و زمینه های مختلف نفوذ کرده است، مخصوصا در زمینه های هنری.
هر چیزی که به رابط کاربریارتباط داشته باشد از طراحی سخت افزار، ماشین، فیلم ها، بازی ها، طراحی وب سایت گرفته تا طراحی بصری و موارد دیگر، تحت تاثیر مینیمالیسم قرار گرفته اند.
خیلی ها ممکن است معنی مینیمالیسم را نداند، اما در روز با آنها سر و کار داشته باشند. مثل استفاده از یک تلفن مدرن، بررسی یک وب سایت ساده و مرتب، استفاده از یک نرم افزار یا جدید، یا هنگام ورق زدن یک بروشور یا یک مجله یا هنگام انتظار در یک اتاق نشمین ساده که با یک مبل راحتی براق تزئین شده است.
دلیل اصلی اینکه چرا مینیمالیسم در رشته ها و زمینه های مختلف نفوذ کرده هنوز معلوم نیست اما خیلی ها آن را نفوذ هنر پاپیولار ( هنر توده ) می نامند.زیرا مینیمالیسم بیشتر شبیه یک اصل است تا یک شیوه بصری . و تا زمانی که یک اصل باشد همه زمینه ها حتی طراحان معماری نمای ساختمان و طراحان صنعتی هم می توانند از آن استفاده و آن را توسعه دهند. کاری که در حال حاضر طراحان وب و طراحان بصری در حال انجام آنند.

و………………………….
فهرست مطالب    

عنوان                                                                                                       شماره صفحه
فصل اول
مقدمه    1
1-1-بیان مسئله    2
1-2-اهداف طرح    2
1-3-دلایل انتخاب موضوع    2
فصل دوم
الف-2-1-مبانی نظری    3
مقدمه    3
الف-2-1-1-ممبانی نظری معماری    4
الف -2-1-2-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح    4
الف-2-1-3-مبانی نظری طراحی معماری    4
الف -2-1-4-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی    4
الف -2-1-5-فضا و زمان    6
الف -2-1-7- معماری همگام با زمان    7
الف-2-1-8-انسان فضا معماری    8
الف2-2-مبانی نظری طراحی موضوع    10
الف-2-2-1-معماری مینیمالیسم و ساده گرا    10
الف-2-2-2-طراح مینیمال چیست؟    11
الف-2-2-3-ریشه طراحی مینیمال    12
الف-2-2-4-چکیده ای از تاریخچه طراحی مینیمال    15
الف-2-2-5-طراحان مینیمالیست تاثیرگذار    15
ب-2-1-بررسی نمونه های موردی و تحلیل و جمع بندی آن    18
ب-2-1-1-استخر شنای سر پوشیده کلدینگ    18
ب-2-1-2-استخر شنای لندن    20
ب-2-1-3-سالن ورزشی راونا(ایتالیا)    20
ب-2-1-4-مجموعه المپیک مونترال کانادا    21
ب-2-1-5-مجموعه ورزشی چند منظوره شهر مسکو    21
ج-1-2-معرفی موضوع مورد نظر طراحی و ارائه استانداردها و ضوابط طراحی    24
ج-2-1-1-معرفی موضوع    24
ج-2-1-2-استانداردها و ضوابط طراحی    24
ج-2-1-3-ابعاد استاندارد زمین های ورزشی    24
ج-2-1-4-ابعاد سالن های ورزشی    25
ج-2-1-5-دسترسی سالن ها    25
ج-2-1-6-کفسازی سالن های چند منظوره در دو گروه    25
ج-2-1-7-انواع کفها    25
ج-2-1-8-دیوارها        27
ج-2-1-9-مشخصه های دیوار ها در سالن های چندمنظوره    27
ج-2-1-10- گردش هوا در بخش تماشاچیان    27
ج-2-1-11-نور پردازی    28
ج-2-1-12-دسترسی های خاص    28
ج-2-1-12-ارتفاع سال های ورزشی    28
ج-2-1-13-خواص سالن های چندمنظوره    28
فصل سوم
3-1-برنامه ریزی کالبدی    31
3-1-1-ضوابط ساخت وساز    31
3-1-2-فضاهای طرح-ابعاد استاندارد-برنامه فیزیکی-دیاگرام های عملکردی    32
3-1-3-استاندارد رشته های ورزشی     36
3-1-4-والیبال    39
3-1-5-هندبال    44
3-1-6-بسکتبال    48
3-1-7-تنیس روی میز    51
3-1-8-بدمینتون    53
3-1-9-اسکواش تنیس    58
3-1-106-ورزشهای آبی داخل سالن    61
3-2-بررسی زمینه بستر طرح(سایت)    67
الف-3-2-مشخصات جغرافیایی استان تهران    67
الف-3-2-1-اقلیم    67
الف-3-2-2-دما    68
الف-3-2-3-بارندگی    68
الف-3-2-4-رطوبت نسبی    68
الف-3-2-5-باد    68
الف-3-2-6-تابش خورشید    68
الف-3-2-7-وضعیت زمین شناختی تهران    69
الف-3-2-8-آلودگی های شهر تهران    69
الف-3-2-9-وضعیت دسترسی در تهران    69
الف-3-2-10-ساختار خدماتی تهران    70
الف-3-2-11-سیاست    70
الف-3-2-12-اقتصاد    71
الف-3-2-13-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران    72
الف-3-2-14-جاذبه های طبیعی استان تهران    72
ب-3-1-موقعیت سایت    73
ب-3-2-مشخصاتجغرافیایی و اقلیمی منطقه22    74
ب-3-3-تاریخچه    75
ب-3-4-دسترسی ها    75
ب-3-5-همجواری ها    75
ب-3-6-آنالیز کلی سایت    76
ب-3-7-دلایل انتخاب سایت    78
فصل چهارم
4-1-روند طراحی و ایده طرح و بیان روش طراحی و دسترسی ها    79
4-2-کانسپت    80
4-3-بیان مراحل طراحی    83
4-3-1-ایده طرح های نمای اصلی مجموعه با توجه به پوستر های مینیمال    83
4-3-2-استفاده از سازه گرایی در نمای شرقی    89
4-3-3-میس ون دررو:سهم او در راه یافتن مظاهر سازه و تکنولوژی در معماری    91
4-4-دیاگرام های فضایی    92
4-5-آلترناتیوهای پیشنهادی    99
4-6-خرپا    101
4-7-بتن و فولاد    102
فصل پنجم ( ارائه نمی شود )
مدارک پروژه    105
منابع و ماخذ    121

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                       شماره صفحه
فصل دوم
تصویر2-1    11
تصویر2-2    12
تصویر2-3    13
تصویر2-4    14
تصویر2-5    16
تصویر2-6    16
تصویر2-7    18
تصویر2-8    19
تصویر2-9    19
تصویر2-10    20
تصویر2-11    21
تصویر2-12    22
تصویر2-13    22
تصویر2-14    23
تصویر2-15    26
تصویر2-16    27
تصویر2-17    29
تصویر2-18    30
فصل سوم
تصویر3-1    34
تصویر3-2    35
تصویر3-3    37
تصویر3-4    40
تصویر3-5    40
تصویر3-6    41
تصویر3-7    42
تصویر3-8    42
تصویر3-9    43
تصویر3-10    43
تصویر3-11    44
تصویر3-12    45
تصویر3-13    45
تصویر3-14    47
تصویر3-15    48
تصویر3-16    48
تصویر3-17    49
تصویر3-18    50
تصویر3-19    51
تصویر3-20    52
تصویر3-21    54
تصویر3-22    54
تصویر3-23    55
تصویر3-24    57
تصویر3-25    58
تصویر3-26    59
تصویر3-27    61
تصویر3-28    63
تصویر3-29    63
تصویر3-30    64
تصویر3-31    65
تصویر3-32    66
تصویر3-33    73
تصویر3-34    74
تصویر3-35    76
تصویر3-36    77
فصل چهارم
تصویر4-1    83
تصویر4-2    84
تصویر4-3    85
تصویر4-4    86
تصویر4-5    87
تصویر4-6    88
تصویر4-7    89
تصویر4-8    90
تصویر4-9    91
تصویر4-10    92
تصویر4-11    93
تصویر4-12    93
تصویر4-13    94
تصویر4-14    95
تصویر4-15    96
تصویر4-16    96
تصویر4-17    97
تصویر4-18    97
تصویر4-19    98
تصویر4-20    99
تصویر4-21    99
تصویر4-22    100
تصویر4-23    101
فصل پنجم
تصویر5-1    115
تصویر5-2    116
تصویر5-3    117
تصویر5-4    118
تصویر5-5    119
تصویر5-6    1120

فهرست نقشه ها و مدارک ( ارائه نمی شود )

عنوان                                                                                                       شماره صفحه
نقشه 5-1-سایت پلان    105
نقشه 5-2- پلان زیرزمین    106
نقشه 5-3- پلان همکف    107
نقشه 5-4- پلان اول    108
نقشه 5-5- پلان دوم    109
نقشه 5-6- پلان بام    110
نقشه 5-7- برشA-A-     111
نقشه 5-8- برشB-B-     112
نقشه 5-9- برشC-C-     113
نقشه 5-10- برشD-D-     114

 

 

 

تصاویر فایل:

11-23-2015 5-36-11 PM11-23-2015 5-36-18 PM

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 7 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.