1-2 تعریف هنر
از هنر تعریف های بسیار گوناگون داده شده و در فرهنگهای گوناگون حتی با جهان بینی های همانند از چیستی هنر و هدف و سر چشمه آن تعبیرها و تفسیرهای بسیار شده است. از میان آنها تنها به برخی از مهمترین دیدگاه ها می پردازیم .دو دید گاه در میان دیدگاه ها در فلسفه هنر غرب در این باره بیش از همه مطرح است.یکی سرچشمه را بیرون از هنرمند می داند و نقش هنرمند را همچون آینه ای می داند که بازتاب دهنده هنر از سرچشمه آن است. این نظریه عمدتا شکل بیرونی و عینی (ابژکتیو) به سرچشمه هنر می دهد و می توان آن را نظریه بازنمایی تقلید نامید.

رساله معماری مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنرهای نمایشی,مطالعات معماری مرکز هنرهای نمایشی,پروپوزال معماری مرکز هنرهای نمایشی,پایان نامه معماری مرکز هنرهای نمایشی,برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی,ظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری
در برابر آن نظریه فرانمایی است که سرچشمه هنر رادردرون هنرمند معرفی می کند و هنر مند را شخصی می داند که حالات و ویژگیهایی را در درون خود کشف کرده و آنها را به دیگران منتقل می کند.این نظریه بیشتر شکلی ذهنی (سوبژکتیو) دارد. امروزه برخی اندیشمندان معاصر غرب از جمله هایدگر دیدگاهی درباره سرچشمه اثر هنری دارند که شاید در برگیرنده هر دو دید گاه بالا باشد.او سرچشمه هنر را وجود و یا حقیقت می داند که مفهومی فراگیر نسبت به جهان درون و بیرون هنرمند است .


1-3 مفهوم هنر
هنر در لغت به معنای» فن، صنعت، علم، معرفت، امری توأم با ظرافت و ریزه كاری آن درجه از كمال كه فراست و فضل را در برداشته و نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران بنمایاند، كیاست، زیركی، خطر و اهمیت، لیاقت، كفایت و كمال« آمده است. هنر در مفاهیم دیگری نیز، از جمله » عشق «و » حقیقت « آمده چنان كه حافظ در شعر ذیل هنر را به ترتیب در دو معنی به كار برده است.
در معنای اصطلاحی هنر، اختلافات زیادی به چشم می خورد كه نشان می دهد هنر به خاطر عمق و گستردگی و ظرافت خود، در عین پیدایی ناپیداست ؛ چنان كه تولستوی، نویسنده كتاب معروف » هنر چیست؟ « می نویسد: »براستی هنر كه از دیرباز از زمان افلاطون و ارسطو این همه گفت و گو در پیرامون خود برانگیخته، چیست؟ آیاهنر از درون انسان بر می خیزد؟ آیا مائده ای است آسمانی كه از ماورای ابرها به روح و جان حلول می كند؟ یا نه،؟ آمیزه ای است از تمامی اینها و یا به باور»فروید « تبلور امیال سركوفته آدمی است « هنر وسیله ای است برای ثبت و ضبط احساس انسانی در قالب مشخص و نیز انتقال آن در خارج از عوالم ذهنی و تفهیم آن احساس به دیگران.
البته برای هنر، نمی توان مانند اشیا و عناصر طبیعی، فرمول یا ضابطه خاص تعیین نمود، و از نظر منطقی، جنس، فصل و حد آن را ترسیم نموده و تعریف علمی از آن ارائه داد؛ چرا که هنر، امری معنوی است و در دل آن نوعی اشراق و شهود نهفته است.
توضیح این که، در جهان هستی امور معنوی قابل تعریف منطقی نیستند البته برای درک امور ذوقی و روحی به ارائه تعریف روشن از آن ها نیاز نیست. درک و کشف ذوقی و وجدانی هنر و یا دریافت بی واسطه از آن مهم است، نه تعریف انتزاعی و منطقی. این موضوع تنها به هنر و زیبایی محدود نمی شود بلکه بسیاری از معانی بسیط و مجرد مانند وجود، حکمت، علم، عرفان، ادب، محبت، عدالت را نیز در بر می گیرد. از این امور نمی توان تعریف حقیقی ارائه نمود زیرا این تعاریف در محدوده و قالب علوم می گنجد و امور شهودی و ذوقی را شامل نمی شود. به همین علت است که ذات هنر در دنیای امروز، هنوز به عنوان پدیده ای اسرار آمیز در ابهام باقی مانده و تعریف جامع و گویایی از آن ارائه نشده است. گویی هنر چونان قله ای دست نیافتنی است که انسان هرچه برای سلوک به آن تلاش به عمل می آورد، کمتر به کشف و شهود آن دسترسی پیدا می کند.
محمود بستانی ضمن تفسیر زیبایی كه از هنر به دست داده است، به نقش مؤثر آن در انتقال پیامهای مهم اشاره می كند. وی می نویسد:
” هنر در تجربه انسانی، روش خاصی از بیان حقایق زندگی است، یعنی اگر زبان علمی یا عادی كه ما آن را در زندگی روزمره خود به كار می گیریم دارای این ویژگی است كه بیان مستقیم حقایق می باشد، زبان هنر نیز این ویژگی را دارد كه بیان غیرمستقیم همین حقایق است. ”
تفاوت این دو زبان آن است كه زبان نخست بر نقل حقایق به صورت واقعی خود استوار است، در حالی كه زبان هنر بر عنصر تخیل استوار است.
از مجموع تعاریفی كه برای هنر شده است، می توان دریافت كه هنر از عناصری تركیب می یابد كه با وجود آنها انسان می تواند به دستاوردهای لطیفی از احساس آدمی دست یابد كه در شرایط دیگر، چنین امكانی میسر نمی باشد.
این عناصر عبارتند از: تخیل، ذوق، خلاقیت و زیبایی. در میان این عناصر، سه عنصر نخست در تكوین و ظهور اثر هنری نقش دارند و عنصر آخری در كیفیت ارزش گذاری آن :
1-3-1 تخیل
حكمای قدیم قوای باطنی را به چهار قوه: عقلیه، غضبیه، شهویه و وهمیه تقسیم می كردند. و قوه وهمیه را شامل واهمه، خیال و متخیله می دانستند؛ واهمه، معناهای خبری را درك می كند و خیال، صورتها را؛ و متخیله بین آن دو، تركیب را بر قرار می سازد. امروزه نیز، كه تحقیقات بشری به جای تكیه بر تعقل محض، بیشتر به تجربه تكیه كرده است، وجود چنین قوه ای را در آدمی كه منشأ آثاری از جمله هنر است مورد پذیرش قرار داده اند؛ هر چند كه آن را به عنوان فعالیتهای فیزیولوژیستی پیچیده مغز می شناسند. بارزترین نمود این قوه، صنعت شعر است كه در منطق در كنار جدل و خطابه قرار گرفته است و آن را برخاسته از قوه خیال شاعر تعریف نموده اند. تصویری كه یك شاعر از پدیده های مختلف ارائه می كند. با استفاده از انواع تشبیه كنایه، استعاره، استخدام، ایهام و …. سرازیر و لبریز از پرورش خیال است كه به همین سبب به شعر، لطافت، طراوت و زیبایی می بخشد. به این خاطر است كه تنها اثر منظوم را از مصادیق شعر نمی شناسند؛ زیرا می گویند چنین اثری برخاسته از قوه های عاقله است.
2-3-1 ذوق
ذوق یكی از واژهایی است كه شاید همه بتوانند مفهوم آن را به كمك وجدان خود دریابند. با این حال، ارائه تعریف جامعی از آن بسادگی ممكن نیست. )یدرك و لا یوصف( یكی از این تعریف ها چیزی است كه تولستوی یاد كرده است. وی معتقد است ( توانمندی اندیشه آدمی در درك عمیقتر و ارائه بهتر). »ذوق شناخته نمی شود مگر به وسیله آن فداكاری كه هنرمند یا دانشمند در صرف وقت و چشمپوشی از راحتی و خوشی خویش در پیروی ذوقش می نماید. «
كانت در مورد آن چنین گفته است : »ذوق، قدرت قضاوت در چیزی یا واقعه و نمودی است به وسیله خشنودی بی شائبه كه عاری از هر سودی باشد. «نقش ذوق آدمی تا بدان جاست كه بسیاری موفقیت در امر خطابه، اجتهاد وتحقیق را به داشتن ذوق سلیم مرتبط دانسته اند.
3-3-1 خلاقیت
از شگفتیهای منحصر به فرد روان آدمی كه از امتیازات اوست، خلاقیت او می باشد كه بی تردید، این توان، شعاعی از قدرت مطلق خلاقیت حضرت باری است كه در روان آدمی به عاریه نهاده شده است و او را از رهگذر همین نشانه ها به صفات خالق رهنمون می گردد. خلاقیت، توان آفرینش اثر یا كاری است بدون آن كه پیشینه ای داشته یا از اثر و كار دیگری نمونه برداری شده باشد و این از جمله عناصری است كه هر هنری و بیش از آن بهره برده است.
نقاشی، گرافیك، مینیاتوری و … از جمله نمودهای هنری است كه عنصر خلاقیت در آنها بیشتر مشاهده می گردد. از خلاقیت گاه به نبوغ تعبیر می شود و در تفاوت آن با مهارت گویند: »ماهر در فن به كسانی گویند كه در هر رشته یك نوع كاری انجام می دهند كه در واقع تكرار زمان گذشته یا نتیجه مهارت خودشان است،)در حالی كه( نابغه، ساخته هایی ایجاد می كند كه دارای اندیشه های بكر باشد و با آثار موجود تفاوت مبینی داشته باشند. «آثار پدید آمده از نبوغ،همگی بدیع، تازه، ناگهانی، شگفت آور، زنده و مخالف معمول است.
4-3-1 زیبایی
شمار صفحاتی كه در گوشه و كنار جهان بر آنها حروفی نگاشته شده، به هزاران هزار برگ می رسد، بی آن كه مورد توجه قرار بگیرند بجز این كه همگان، مفاهیم مورد نظر نویسنده را در قالب آن حروف، جست و جو می كنند؛ اما براستی چه ویژگی باعث می شود كه یك اثر خوشنویسی برجسته، هزاران نفر را تحت تأثیر قرار می دهد و هر فرد هنردوستی را ساعتها به درنگ و توجه در مورد خود وا می دارد؟ مقدار چوپ و پارچه ای كه در تابلوهای نقاشی به كار رفته آن قدر ناچیز است كه مورد توجه قرار نمی گیرد، با این حال چنین آثار شگرف و شگفتی آفرین همواره با پولهای گزاف، خرید و فروش گردیده، در موزه ها با تجلیل فراوان نگهداری می شود!
قطعا تنها عاملی كه چنین عنایت و توجهی را به این آثار بخشیده، زیبایی افزون است كه در آنها به تصویر كشیده شده است. لیكن با این همه، تعریف دقیق و جامعی از آن، ارائه نگردیده است. مفاهیمی چون مطبوع بودن، نظم و عظمت، سود بخشی و … چیزهایی هستند كه در تعریف آن آمده اند، اما وجود هر كدام، گاهی زیبایی نیست و گاهی نزد افراد خاصی، زیبایی تلقی می شود. بنابراین می توانیم زیبایی را نسبی بدانیم.
1-4تاریخ پیدایش هنر
اگر با این سؤال برخورد كنیم كه هنر در چه زماني و در كجا پدید آمد و ظهور كرد و در پیشینه هستي آدمي، كندوكاوكنیم، خواهیم دید هنر همزاد انسان است. هیچ زمانی نمي توان یافت كه اثري از هنر در آن نباشد. گویا آدمي با هنرآفریده شده، با هنر زیست كرده و با هنر از این جهان به دیار دیگر شتافته است. این همراهي انسان با هنر حكایت ازارتباط جوهري هنر با انسان دارد. اگر هنر امري عارضي براي انسان بود، هرگز چنین تلازمي با آن پیدا نمي كرد.
مي بایست چیزي در جوهر و گوهر آدمي باشد كه هنر از آن سرچشمه گرفته و ظهور كرده باشد. پس براي شناخت دقیق هنر، باید انسان را شناخت و در حقیقت او كاوش كرد.
1-5 فلسفه هنر
در فلسفه هنر، مباني هنر و آنچه هنر بر مبناي آن شكل مي گیرد و هویت پیدا مي كند، ضرورت و ماهیت هنر، مفاهیم اساسي در هنر مانند: زیبایي، فرم، نهاد، ارتباط هنرهاي مختلف با یكدیگر، رابطه هنر با امور خارج از آن مانند:
فلسفه، دین، جامعه شناسي، روان شناسي،… تاریخ تحولات هنري، زمینه و علت این دگرگوني ها و سبك ها و روش هاي هنري، عوامل پیدایش، گسترش و افول این سبك ها مورد مطالعه قرار مي گیرد. با این وصف، فلسفه هنر گستره گسترده اي از مباحث را شامل مي شود كه یكي از آن، رابطه هنر با امور دیگر مانند دین است.
هنر چیست؟ براي بررسي رابطه دین و هنر، ابتدا باید دانست هنر چیست؟ ما چه چیز را هنر مي نامیم؟ براي پاسخ به این پرسش باید در نگاهي پدیدارشناسانه به آنچه در خارج، نام هنر بر آن نهاده شده، نظر كرد و سپس از منظري تحلیلي به یافتن تفسیري براي هنر پرداخت. حال اگر به همین شیوه عمل كنیم، خواهیم دید در هنر عواملي چهارگانه دخالت دارند:
.1 هنرمند
.2 اثر هنري
.3 پیام هنر
.4 مخاطب
هنرمند، سازنده كار هنري و خالق آن است. پس میان این دو عامل، نسبت آفرینش وجود دارد. كار هنري همان چیزي است كه ما به عنوان مصداق هنر به آن اشاره مي كنیم؛ یك تابلوي نقاشي، فیلم، یا قطعه اي موسیقي یك كار هنري است.
كار هنري بر پیام هنر حكایت دارد و آن را بازنمایي مي كند. رابطه كار هنري با مخاطب، برانگیختن احساس، عاطفه یا تخیل اوست. همین احساس، عاطفه یا تخیل اگر مقصود هنرمند باشد، پیام هنر است و هنرمند از طریق قراردادي عمومي پیام خود را منتقل مي سازد.
از سوي دیگر هنر، ابعاد مختلفي دارد:
.1 در آن آفرینش و خلاقیت به چشم مي خورد.
.2 از ساختي زباني برخوردار است.
.3 از زیبایي بهره مند است.
پس براي شناخت هنر باید عوامل چهارگانه، روابط بین آن ها و ابعاد مختلف هنر را بررسي و مطالعه كرد، ولي قبل از آن باید به سؤال دیگري پرداخت كه پاسخ به آن، راه را براي شناخت حقیقت هنر هموارتر مي كند.

 

پیشگفتار
معماری تئاتر یکی از پیچیده ترین و غنی ترین حوزه های طراحی معماری است. زمانی که کار طراحی چنین فضایی را آغاز می کنید با مسائلی مواجه می شوید که تنها با پاسخگویی به سوالات بنیادین می توانید راه حلی برایشان بیابید. سوالاتی از قبیل اینکه « چگونه می توان اتاقی طراحی کرد که با وجود بزرگ بودن، کوچک به نظر برسد؟» «چگونه باید در اتاق یک نقطه ی تمرکز ایجاد کرد؟» «چگونه گروهی از مخاطبین را چنان در فضا به جریان بیاندازیم که در مقام جمعی از انسان ها بتوانند یک احساس واحد را به شکل مشترک تجربه کنند؟» و «هندسه ی فضایی که به اشتراک گذاشته می شود چیست؟» اگر با این مسائل درگیر شوید و همه ی مهارت خود را به کار برید ممکن است به طراحی موفق دست یابید اما بدون در نظر گرفتن پرسش های بنیادین علی رغم در اختیار داشتن یک نمای شیک و مد روز و یا امکانات کافی برای تبلیغات بی شک در عمل شکست خواهید خورد.

________________________________________
چکیده
دقت در معماري تئاتر هر كشور، يكي از راه‌هايي است كه به شناخت ساختار اجرايي نمايش آن سرزمين مي‌انجامد. به لحاظ آنكه نمايش در ايران تا اواسط عصر قاجار، كه داراي مكان نمايشي شد، دوره‌گرد بود و در فضاي مسكوني شهر و روستا اجرا مي‌شد.
لاجرم، شناخت معماري سن‍ّتي، ضروري بود و فضاهايي چون بازار، كاروانسرا، قهوه‌خانه، زورخانه، باغ و منزل مسكوني كه هريك به نوعي يا خود مكان موقت اجراي نمايش بوده‌اند و يا به عنوان طرح مقدماتي براي ايجاد مكان نمايشي بررسي مي‌شد و الگو قرار مي‌گرفت.
يكي از ويژگي‌هاي معماري سن‍ّتي ايران «نظام تمركزگرايي» است. خصوصيتي كه موجب مي‌شود تا نظرها از پيرامون، معطوف‌ِ مركز شود. اين ويژگي در نمايش سن‍ّتي ايران به كار گرفته مي‌شود تا تمام قواي ديداري و شنيداري مخاطب، روي كانوني كه عمل نمايشي در آن صورت مي‌گيرد، متمركز شود (صحنه‌گرد). بي‌گمان بررسي و تحقيق دربارة مكان برگزاري نمايش‌هاي ايراني و دريافت چگونگي ارتباط فضاهاي مختلف آن، مي‌تواند ما را در به كارگيري روش‌هايي كه منجر به ايجاد فرآيند ارتباط مي‌شود، ياري كند.
اهداف پروژه:
1)ایجاد فضائی با کاربری تقریبا مشابه با اماکن فرهنگی ساخته شده اما با کیفیتی متفاوت و سبکی جدید.
2)خلق مکانی به منظور تجمع انواع هنرها و سبک های مختلف با حفظ استقلال و بدون تحت الشعاع قرار گرفتن توسط دیگری.
3)طراحی و اجرای فصاهائی که کمبود آن در کشور حس می¬شود.
4)کشف و تحلیل و آنالیز مسائل مشکلات و تنگناها و کمبود احتمالی امکانات مربوطه.
ایده اصلی طرح بر پایه نو بودن بنا نهاده شده و اصلی ترین جنبه های آن عبارتست از نمادین بودن آن جامع بودن طرح و اینکه بالاخره محلی مجزا و مستقل برای برگزاری جشنواره¬های فرهنگی و هنری کشور در این طرح در نظر گرفته شده است.

________________________________________
فهرست مطالب:
فصل اول
1-1 واژه شناسی هنر…………………………………………………………………………………………………….. 1
1-2 تعریف هنر…………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-3 مفهوم هنر…………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-3-1 تخیل………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3-2 ذوق…………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3-3خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3-4 زیبایی……………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4تاریخ پیدایش هنر………………………………………………………………………………………………… 5
1-5 فلسفه هنر…………………………………………………………………………………………………………… 6
1-6 دسته بندی هنرها بنابه موضوعات ………………………………………………………………………… 11
1-7 معرفی هنرهاي هفتگانه در جهان………………………………………………………………………….. 13
1-8 وجوه اشتراک آثار هنري………………………………………………………………………………………. 13
1-9 ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ………………………………………………………………………………………….. 14
1-10تئاتر چیست؟ چگونه با انواع هنر تفاوت پیدا می کند؟…………………………………………… 15
1-11ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﺌﺎﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎز و ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻨﺮي…………………………………………… 16
1-12 ارتباط معماری وتئاتر…………………………………………………………………………………………. 17
1-13 تقسیم بندی……………………………………………………………………………………………………… 18
1-14 ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ …………………………………………………………………………………. 21
1-15 بازشناسی وضعیت هنر نمایش در جهان …………………………………………………………….. 28
1- 15-1 تاریخچه و سیر تحول هنر نمایش در اروپا……………………………………………………… 28
1-15-2 تاریخچه هنرهای نمایشی در غرب ………………………………………………………………… 36
1-16 نگاهی به تاریخ نمایش و نمایش نامه در ایران……………………………………………………… 38
1-17 گونه های نمایش سنتی در ایران “نگاهی اجمالی به چند نمایش سنتی”……………… 40
1-18 تعزیه………………………………………………………………………………………………………………. 49
1-19ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰﻳﻪ…………………………………………………………………………………… 49
1-20ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﻪ…………………………………………………………………………………………. 50
1- 21اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺰﻳﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ……………………………………………………………………………………….. 51
1- 22وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﻪ ……………………………………………………………………………………………. 53
1-21 ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ…………………………………………………………………………….. 57
1-20 زمینه‌های تئاتر معاصر ایران……………………………………………………………………………… 58
1-21 نفوذ فرهنگ و هنر غرب درایران………………………………………………………………………. 60
1-22 ﺗﻤﺪن اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن…………………………………………………………………………………………. 63
1-23 رﻳﺨﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﺮاﻧﻲ………………………………………………………………………………… 65
فصل دوم
2-1 مراکز هنرهای نمایشی…………………………………………………………………………………………. 66
2-2 استاندارد ها و ضوابط طراحی………………………………………………………………………………. 71
2-3 ساختار عمومی فضای نمایش ………………………………………………………………………………. 84
2-4 استاندارد و ضوابط طراحی سینما ………………………………………………………………………… 80
2-5 تفاوت در طراحی سینما و سالن تئاتر……………………………………………………………………. 87
2-6 سالن موسیقی ……………………………………………………………………………………………………. 88
2-7كتابخانه و سايت كامپيوتر…………………………………………………………………………………….. 90
2-8 گالری ………………………………………………………………………………………………………………… 94

فصل سوم : سازه های فلزی
سازه های فلزی………………………………………………………………………………………………………….. 103
3-1 فلز ات………………………………………………………………………………………………………………… 103
3-1-1 سازه فضاکار …………………………………………………………………………………………………… 104
3-1-2 مزایای سازه……………………………………………………………………………………………………. 107
3-1-3 اسکلت فلزی………………………………………………………………………………………………….. 111
3-1-4معايب سازه فلزی …………………………………………………………………………………………… 117
3-1-5 اسکلتهای پیچ و مهره ای …………………………………………………………………………….. 121
3-2-1 مزایاسازه فلزی پیش ساخته…………………………………………………………………………… 123
فصل چهارم: بررسی نمونه ها
4-1- مصداق داخلی – فرهنگسرای اندیشه ……………………………………………………………… 133
4-1-1- فرهنگ سرای اندیشه در یک نگاه………………………………………………………………… 135
4-1-2- بررسی فضاهای شاخص در فرهنگسرای اندیشه……………………………………………. 137
4-1-2-1- كتابخانه …………………………………………………………………………………………………. 139
4-1-2-2- نگارخانه ………………………………………………………………………………………………… 139
4-1-2-3- سالن آمفی تئاتر ……………………………………………………………………………………. 141
4-1-2-4- سالن اجتماعات …………………………………………………………………………………….. 143
4-1-2-5-رستوران و کافی شاپ ……………………………………………………………………………… 144
4-1-2-6-فضای داخلی فرهنگسرا……………………………………………………………………………. 144
4-1-2-7- محوطه فرهنگسرا …………………………………………………………………………………. 146
4-2- مصداق خارجی : مرکز هنرهای نمایشی ابوظبی ……………………………………………….. 149
4-3-خانه اپراي گوانگژو توسط :زاها حديد…………………………………………………………………. 156
فصل پنجم: مطالعات عمومی
5-1-تهران دریک نگاه………………………………………………………………………………………………… 174
5-2-ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی…………………………………………………………………………… 176
5-2-1-موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………. 176
5-3-گسل ها ………………………………………………………………………………………………………….. 181
5-3-1-گسل مشا فشم……………………………………………………………………………………………… 181
5-3-2-گسل شمال تهران………………………………………………………………………………………….. 182
5-3-3-گسل های جنوب و شمال ری ………………………………………………………………………. 182
5-4-لرزه‌خیزی…………………………………………………………………………………………………………. 182
5-5-سیل………………………………………………………………………………………………………………… 183
5-6-آب و هوای تهران……………………………………………………………………………………………… 184
5-7-منابع آب…………………………………………………………………………………………………………… 189
5-8-بارش ……………………………………………………………………………………………………………….. 189
5-9-رودخانه های مهم استان ……………………………………………………………………………………. 191
5-10-حوزه های آبریز مورد مطالعه……………………………………………………………………………… 191
5-11-تابش آفتاب و موقعیت خورشید…………………………………………………………………………. 193
5-12-نمای شهر ……………………………………………………………………………………………………….. 194
5-13-بزرگراه ها……………………………………………………………………………………………………….. 195
5-14- مطالعه بستر طرح…………………………………………………………………………………………….. 196
5-15- معرفی سايت…………………………………………………………………………………………………… 196
5-16- ارتباطات و همجواري‌ها …………………………………………………………………………………… 197
5-17- ارتباطات و دسترسي‌ها…………………………………………………………………………………….. 198
فصل ششم: طرح پیشنهادی
مطالعات معماری………………………………………………………………………………………………………. 199
6-1-عناصر پایه ……………………………………………………………………………………………………….. 199
6-1-1-نقطه……………………………………………………………………………………………………………… 200
6-1-2-خط ……………………………………………………………………………………………………………… 201
6-1-3-سطح ………………………………………………………………………………………………………….. 204
6-2-فرم و فضا در معماری…………………………………………………………………………………………. 207
6-3-فضا و معماری…………………………………………………………………………………………………… 209
6-4-فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………. 212
6-5 توصیف و بررسی طرح………………………………………………………………………………………… 214
6 -6 مبانی نظری طرح…………………………………………………………………………………………………. 214
6-7 کانسپت اصلی طرح……………………………………………………………………………………………… 218
6-8 نقشه های معماری و تصاویر مرکز هنرهای نمایشی………………………………………………… 224
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….. 243

 

توجه: تصاویر نقشه های طرح از رساله حذف شده است.

توجه: فصل دوم ظوابط و برنامه فیزیکی دارد اما یک فایل 22 صفحه ای برنامه فیزیکی کاملتر و همچنین یک فایل 6 صفحه ای دیاگرام فضایی به رساله اضافه شده است.

 

 

تصاویر رساله:

8-1-2016 12-08-08 PM8-1-2016 12-09-21 PM8-1-2016 12-09-38 PM

دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماریمطالعات معماری مرکز هنرهای نمایشی,پروپوزال معماری مرکز هنرهای نمایشی,پایان نامه معماری مرکز هنرهای نمایشی,برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی,ظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماریپایان نامه معماری مرکز هنرهای نمایشی,برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی,ظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری

طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری8-1-2016 12-11-07 PMظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

فرمت رساله: word
حجم فایل ها: 23 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.