۱-۲ تعریف هنر
از هنر تعریف های بسیار گوناگون داده شده و در فرهنگهای گوناگون حتی با جهان بینی های همانند از چیستی هنر و هدف و سر چشمه آن تعبیرها و تفسیرهای بسیار شده است. از میان آنها تنها به برخی از مهمترین دیدگاه ها می پردازیم .دو دید گاه در میان دیدگاه ها در فلسفه هنر غرب در این باره بیش از همه مطرح است.یکی سرچشمه را بیرون از هنرمند می داند و نقش هنرمند را همچون آینه ای می داند که بازتاب دهنده هنر از سرچشمه آن است. این نظریه عمدتا شکل بیرونی و عینی (ابژکتیو) به سرچشمه هنر می دهد و می توان آن را نظریه بازنمایی تقلید نامید.

رساله معماری مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنرهای نمایشی,مطالعات معماری مرکز هنرهای نمایشی,پروپوزال معماری مرکز هنرهای نمایشی,پایان نامه معماری مرکز هنرهای نمایشی,برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی,ظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری
در برابر آن نظریه فرانمایی است که سرچشمه هنر رادردرون هنرمند معرفی می کند و هنر مند را شخصی می داند که حالات و ویژگیهایی را در درون خود کشف کرده و آنها را به دیگران منتقل می کند.این نظریه بیشتر شکلی ذهنی (سوبژکتیو) دارد. امروزه برخی اندیشمندان معاصر غرب از جمله هایدگر دیدگاهی درباره سرچشمه اثر هنری دارند که شاید در برگیرنده هر دو دید گاه بالا باشد.او سرچشمه هنر را وجود و یا حقیقت می داند که مفهومی فراگیر نسبت به جهان درون و بیرون هنرمند است .


۱-۳ مفهوم هنر
هنر در لغت به معنای» فن، صنعت، علم، معرفت، امری توأم با ظرافت و ریزه کاری آن درجه از کمال که فراست و فضل را در برداشته و نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران بنمایاند، کیاست، زیرکی، خطر و اهمیت، لیاقت، کفایت و کمال« آمده است. هنر در مفاهیم دیگری نیز، از جمله » عشق «و » حقیقت « آمده چنان که حافظ در شعر ذیل هنر را به ترتیب در دو معنی به کار برده است.
در معنای اصطلاحی هنر، اختلافات زیادی به چشم می خورد که نشان می دهد هنر به خاطر عمق و گستردگی و ظرافت خود، در عین پیدایی ناپیداست ؛ چنان که تولستوی، نویسنده کتاب معروف » هنر چیست؟ « می نویسد: »براستی هنر که از دیرباز از زمان افلاطون و ارسطو این همه گفت و گو در پیرامون خود برانگیخته، چیست؟ آیاهنر از درون انسان بر می خیزد؟ آیا مائده ای است آسمانی که از ماورای ابرها به روح و جان حلول می کند؟ یا نه،؟ آمیزه ای است از تمامی اینها و یا به باور»فروید « تبلور امیال سرکوفته آدمی است « هنر وسیله ای است برای ثبت و ضبط احساس انسانی در قالب مشخص و نیز انتقال آن در خارج از عوالم ذهنی و تفهیم آن احساس به دیگران.
البته برای هنر، نمی توان مانند اشیا و عناصر طبیعی، فرمول یا ضابطه خاص تعیین نمود، و از نظر منطقی، جنس، فصل و حد آن را ترسیم نموده و تعریف علمی از آن ارائه داد؛ چرا که هنر، امری معنوی است و در دل آن نوعی اشراق و شهود نهفته است.
توضیح این که، در جهان هستی امور معنوی قابل تعریف منطقی نیستند البته برای درک امور ذوقی و روحی به ارائه تعریف روشن از آن ها نیاز نیست. درک و کشف ذوقی و وجدانی هنر و یا دریافت بی واسطه از آن مهم است، نه تعریف انتزاعی و منطقی. این موضوع تنها به هنر و زیبایی محدود نمی شود بلکه بسیاری از معانی بسیط و مجرد مانند وجود، حکمت، علم، عرفان، ادب، محبت، عدالت را نیز در بر می گیرد. از این امور نمی توان تعریف حقیقی ارائه نمود زیرا این تعاریف در محدوده و قالب علوم می گنجد و امور شهودی و ذوقی را شامل نمی شود. به همین علت است که ذات هنر در دنیای امروز، هنوز به عنوان پدیده ای اسرار آمیز در ابهام باقی مانده و تعریف جامع و گویایی از آن ارائه نشده است. گویی هنر چونان قله ای دست نیافتنی است که انسان هرچه برای سلوک به آن تلاش به عمل می آورد، کمتر به کشف و شهود آن دسترسی پیدا می کند.
محمود بستانی ضمن تفسیر زیبایی که از هنر به دست داده است، به نقش مؤثر آن در انتقال پیامهای مهم اشاره می کند. وی می نویسد:
” هنر در تجربه انسانی، روش خاصی از بیان حقایق زندگی است، یعنی اگر زبان علمی یا عادی که ما آن را در زندگی روزمره خود به کار می گیریم دارای این ویژگی است که بیان مستقیم حقایق می باشد، زبان هنر نیز این ویژگی را دارد که بیان غیرمستقیم همین حقایق است. ”
تفاوت این دو زبان آن است که زبان نخست بر نقل حقایق به صورت واقعی خود استوار است، در حالی که زبان هنر بر عنصر تخیل استوار است.
از مجموع تعاریفی که برای هنر شده است، می توان دریافت که هنر از عناصری ترکیب می یابد که با وجود آنها انسان می تواند به دستاوردهای لطیفی از احساس آدمی دست یابد که در شرایط دیگر، چنین امکانی میسر نمی باشد.
این عناصر عبارتند از: تخیل، ذوق، خلاقیت و زیبایی. در میان این عناصر، سه عنصر نخست در تکوین و ظهور اثر هنری نقش دارند و عنصر آخری در کیفیت ارزش گذاری آن :
۱-۳-۱ تخیل
حکمای قدیم قوای باطنی را به چهار قوه: عقلیه، غضبیه، شهویه و وهمیه تقسیم می کردند. و قوه وهمیه را شامل واهمه، خیال و متخیله می دانستند؛ واهمه، معناهای خبری را درک می کند و خیال، صورتها را؛ و متخیله بین آن دو، ترکیب را بر قرار می سازد. امروزه نیز، که تحقیقات بشری به جای تکیه بر تعقل محض، بیشتر به تجربه تکیه کرده است، وجود چنین قوه ای را در آدمی که منشأ آثاری از جمله هنر است مورد پذیرش قرار داده اند؛ هر چند که آن را به عنوان فعالیتهای فیزیولوژیستی پیچیده مغز می شناسند. بارزترین نمود این قوه، صنعت شعر است که در منطق در کنار جدل و خطابه قرار گرفته است و آن را برخاسته از قوه خیال شاعر تعریف نموده اند. تصویری که یک شاعر از پدیده های مختلف ارائه می کند. با استفاده از انواع تشبیه کنایه، استعاره، استخدام، ایهام و …. سرازیر و لبریز از پرورش خیال است که به همین سبب به شعر، لطافت، طراوت و زیبایی می بخشد. به این خاطر است که تنها اثر منظوم را از مصادیق شعر نمی شناسند؛ زیرا می گویند چنین اثری برخاسته از قوه های عاقله است.
۲-۳-۱ ذوق
ذوق یکی از واژهایی است که شاید همه بتوانند مفهوم آن را به کمک وجدان خود دریابند. با این حال، ارائه تعریف جامعی از آن بسادگی ممکن نیست. )یدرک و لا یوصف( یکی از این تعریف ها چیزی است که تولستوی یاد کرده است. وی معتقد است ( توانمندی اندیشه آدمی در درک عمیقتر و ارائه بهتر). »ذوق شناخته نمی شود مگر به وسیله آن فداکاری که هنرمند یا دانشمند در صرف وقت و چشمپوشی از راحتی و خوشی خویش در پیروی ذوقش می نماید. «
کانت در مورد آن چنین گفته است : »ذوق، قدرت قضاوت در چیزی یا واقعه و نمودی است به وسیله خشنودی بی شائبه که عاری از هر سودی باشد. «نقش ذوق آدمی تا بدان جاست که بسیاری موفقیت در امر خطابه، اجتهاد وتحقیق را به داشتن ذوق سلیم مرتبط دانسته اند.
۳-۳-۱ خلاقیت
از شگفتیهای منحصر به فرد روان آدمی که از امتیازات اوست، خلاقیت او می باشد که بی تردید، این توان، شعاعی از قدرت مطلق خلاقیت حضرت باری است که در روان آدمی به عاریه نهاده شده است و او را از رهگذر همین نشانه ها به صفات خالق رهنمون می گردد. خلاقیت، توان آفرینش اثر یا کاری است بدون آن که پیشینه ای داشته یا از اثر و کار دیگری نمونه برداری شده باشد و این از جمله عناصری است که هر هنری و بیش از آن بهره برده است.
نقاشی، گرافیک، مینیاتوری و … از جمله نمودهای هنری است که عنصر خلاقیت در آنها بیشتر مشاهده می گردد. از خلاقیت گاه به نبوغ تعبیر می شود و در تفاوت آن با مهارت گویند: »ماهر در فن به کسانی گویند که در هر رشته یک نوع کاری انجام می دهند که در واقع تکرار زمان گذشته یا نتیجه مهارت خودشان است،)در حالی که( نابغه، ساخته هایی ایجاد می کند که دارای اندیشه های بکر باشد و با آثار موجود تفاوت مبینی داشته باشند. «آثار پدید آمده از نبوغ،همگی بدیع، تازه، ناگهانی، شگفت آور، زنده و مخالف معمول است.
۴-۳-۱ زیبایی
شمار صفحاتی که در گوشه و کنار جهان بر آنها حروفی نگاشته شده، به هزاران هزار برگ می رسد، بی آن که مورد توجه قرار بگیرند بجز این که همگان، مفاهیم مورد نظر نویسنده را در قالب آن حروف، جست و جو می کنند؛ اما براستی چه ویژگی باعث می شود که یک اثر خوشنویسی برجسته، هزاران نفر را تحت تأثیر قرار می دهد و هر فرد هنردوستی را ساعتها به درنگ و توجه در مورد خود وا می دارد؟ مقدار چوپ و پارچه ای که در تابلوهای نقاشی به کار رفته آن قدر ناچیز است که مورد توجه قرار نمی گیرد، با این حال چنین آثار شگرف و شگفتی آفرین همواره با پولهای گزاف، خرید و فروش گردیده، در موزه ها با تجلیل فراوان نگهداری می شود!
قطعا تنها عاملی که چنین عنایت و توجهی را به این آثار بخشیده، زیبایی افزون است که در آنها به تصویر کشیده شده است. لیکن با این همه، تعریف دقیق و جامعی از آن، ارائه نگردیده است. مفاهیمی چون مطبوع بودن، نظم و عظمت، سود بخشی و … چیزهایی هستند که در تعریف آن آمده اند، اما وجود هر کدام، گاهی زیبایی نیست و گاهی نزد افراد خاصی، زیبایی تلقی می شود. بنابراین می توانیم زیبایی را نسبی بدانیم.
۱-۴تاریخ پیدایش هنر
اگر با این سؤال برخورد کنیم که هنر در چه زمانی و در کجا پدید آمد و ظهور کرد و در پیشینه هستی آدمی، کندوکاوکنیم، خواهیم دید هنر همزاد انسان است. هیچ زمانی نمی توان یافت که اثری از هنر در آن نباشد. گویا آدمی با هنرآفریده شده، با هنر زیست کرده و با هنر از این جهان به دیار دیگر شتافته است. این همراهی انسان با هنر حکایت ازارتباط جوهری هنر با انسان دارد. اگر هنر امری عارضی برای انسان بود، هرگز چنین تلازمی با آن پیدا نمی کرد.
می بایست چیزی در جوهر و گوهر آدمی باشد که هنر از آن سرچشمه گرفته و ظهور کرده باشد. پس برای شناخت دقیق هنر، باید انسان را شناخت و در حقیقت او کاوش کرد.
۱-۵ فلسفه هنر
در فلسفه هنر، مبانی هنر و آنچه هنر بر مبنای آن شکل می گیرد و هویت پیدا می کند، ضرورت و ماهیت هنر، مفاهیم اساسی در هنر مانند: زیبایی، فرم، نهاد، ارتباط هنرهای مختلف با یکدیگر، رابطه هنر با امور خارج از آن مانند:
فلسفه، دین، جامعه شناسی، روان شناسی،… تاریخ تحولات هنری، زمینه و علت این دگرگونی ها و سبک ها و روش های هنری، عوامل پیدایش، گسترش و افول این سبک ها مورد مطالعه قرار می گیرد. با این وصف، فلسفه هنر گستره گسترده ای از مباحث را شامل می شود که یکی از آن، رابطه هنر با امور دیگر مانند دین است.
هنر چیست؟ برای بررسی رابطه دین و هنر، ابتدا باید دانست هنر چیست؟ ما چه چیز را هنر می نامیم؟ برای پاسخ به این پرسش باید در نگاهی پدیدارشناسانه به آنچه در خارج، نام هنر بر آن نهاده شده، نظر کرد و سپس از منظری تحلیلی به یافتن تفسیری برای هنر پرداخت. حال اگر به همین شیوه عمل کنیم، خواهیم دید در هنر عواملی چهارگانه دخالت دارند:
.۱ هنرمند
.۲ اثر هنری
.۳ پیام هنر
.۴ مخاطب
هنرمند، سازنده کار هنری و خالق آن است. پس میان این دو عامل، نسبت آفرینش وجود دارد. کار هنری همان چیزی است که ما به عنوان مصداق هنر به آن اشاره می کنیم؛ یک تابلوی نقاشی، فیلم، یا قطعه ای موسیقی یک کار هنری است.
کار هنری بر پیام هنر حکایت دارد و آن را بازنمایی می کند. رابطه کار هنری با مخاطب، برانگیختن احساس، عاطفه یا تخیل اوست. همین احساس، عاطفه یا تخیل اگر مقصود هنرمند باشد، پیام هنر است و هنرمند از طریق قراردادی عمومی پیام خود را منتقل می سازد.
از سوی دیگر هنر، ابعاد مختلفی دارد:
.۱ در آن آفرینش و خلاقیت به چشم می خورد.
.۲ از ساختی زبانی برخوردار است.
.۳ از زیبایی بهره مند است.
پس برای شناخت هنر باید عوامل چهارگانه، روابط بین آن ها و ابعاد مختلف هنر را بررسی و مطالعه کرد، ولی قبل از آن باید به سؤال دیگری پرداخت که پاسخ به آن، راه را برای شناخت حقیقت هنر هموارتر می کند.

 

پیشگفتار
معماری تئاتر یکی از پیچیده ترین و غنی ترین حوزه های طراحی معماری است. زمانی که کار طراحی چنین فضایی را آغاز می کنید با مسائلی مواجه می شوید که تنها با پاسخگویی به سوالات بنیادین می توانید راه حلی برایشان بیابید. سوالاتی از قبیل اینکه « چگونه می توان اتاقی طراحی کرد که با وجود بزرگ بودن، کوچک به نظر برسد؟» «چگونه باید در اتاق یک نقطه ی تمرکز ایجاد کرد؟» «چگونه گروهی از مخاطبین را چنان در فضا به جریان بیاندازیم که در مقام جمعی از انسان ها بتوانند یک احساس واحد را به شکل مشترک تجربه کنند؟» و «هندسه ی فضایی که به اشتراک گذاشته می شود چیست؟» اگر با این مسائل درگیر شوید و همه ی مهارت خود را به کار برید ممکن است به طراحی موفق دست یابید اما بدون در نظر گرفتن پرسش های بنیادین علی رغم در اختیار داشتن یک نمای شیک و مد روز و یا امکانات کافی برای تبلیغات بی شک در عمل شکست خواهید خورد.

________________________________________
چکیده
دقت در معماری تئاتر هر کشور، یکی از راه‌هایی است که به شناخت ساختار اجرایی نمایش آن سرزمین می‌انجامد. به لحاظ آنکه نمایش در ایران تا اواسط عصر قاجار، که دارای مکان نمایشی شد، دوره‌گرد بود و در فضای مسکونی شهر و روستا اجرا می‌شد.
لاجرم، شناخت معماری سن‍ّتی، ضروری بود و فضاهایی چون بازار، کاروانسرا، قهوه‌خانه، زورخانه، باغ و منزل مسکونی که هریک به نوعی یا خود مکان موقت اجرای نمایش بوده‌اند و یا به عنوان طرح مقدماتی برای ایجاد مکان نمایشی بررسی می‌شد و الگو قرار می‌گرفت.
یکی از ویژگی‌های معماری سن‍ّتی ایران «نظام تمرکزگرایی» است. خصوصیتی که موجب می‌شود تا نظرها از پیرامون، معطوف‌ِ مرکز شود. این ویژگی در نمایش سن‍ّتی ایران به کار گرفته می‌شود تا تمام قوای دیداری و شنیداری مخاطب، روی کانونی که عمل نمایشی در آن صورت می‌گیرد، متمرکز شود (صحنه‌گرد). بی‌گمان بررسی و تحقیق درباره مکان برگزاری نمایش‌های ایرانی و دریافت چگونگی ارتباط فضاهای مختلف آن، می‌تواند ما را در به کارگیری روش‌هایی که منجر به ایجاد فرآیند ارتباط می‌شود، یاری کند.
اهداف پروژه:
۱)ایجاد فضائی با کاربری تقریبا مشابه با اماکن فرهنگی ساخته شده اما با کیفیتی متفاوت و سبکی جدید.
۲)خلق مکانی به منظور تجمع انواع هنرها و سبک های مختلف با حفظ استقلال و بدون تحت الشعاع قرار گرفتن توسط دیگری.
۳)طراحی و اجرای فصاهائی که کمبود آن در کشور حس می¬شود.
۴)کشف و تحلیل و آنالیز مسائل مشکلات و تنگناها و کمبود احتمالی امکانات مربوطه.
ایده اصلی طرح بر پایه نو بودن بنا نهاده شده و اصلی ترین جنبه های آن عبارتست از نمادین بودن آن جامع بودن طرح و اینکه بالاخره محلی مجزا و مستقل برای برگزاری جشنواره¬های فرهنگی و هنری کشور در این طرح در نظر گرفته شده است.

________________________________________
فهرست مطالب:
فصل اول
۱-۱ واژه شناسی هنر…………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۲ تعریف هنر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۳ مفهوم هنر…………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۳-۱ تخیل………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳-۲ ذوق…………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳-۳خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳-۴ زیبایی……………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴تاریخ پیدایش هنر………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵ فلسفه هنر…………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶ دسته بندی هنرها بنابه موضوعات ………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۷ معرفی هنرهای هفتگانه در جهان………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۸ وجوه اشتراک آثار هنری………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۹ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۱۰تئاتر چیست؟ چگونه با انواع هنر تفاوت پیدا می کند؟…………………………………………… ۱۵
۱-۱۱ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﺌﺎﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎز و ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻨﺮی…………………………………………… ۱۶
۱-۱۲ ارتباط معماری وتئاتر…………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۱۳ تقسیم بندی……………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۱۴ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ …………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۱۵ بازشناسی وضعیت هنر نمایش در جهان …………………………………………………………….. ۲۸
۱- ۱۵-۱ تاریخچه و سیر تحول هنر نمایش در اروپا……………………………………………………… ۲۸
۱-۱۵-۲ تاریخچه هنرهای نمایشی در غرب ………………………………………………………………… ۳۶
۱-۱۶ نگاهی به تاریخ نمایش و نمایش نامه در ایران……………………………………………………… ۳۸
۱-۱۷ گونه های نمایش سنتی در ایران “نگاهی اجمالی به چند نمایش سنتی”……………… ۴۰
۱-۱۸ تعزیه………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۱-۱۹ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰﻳﻪ…………………………………………………………………………………… ۴۹
۱-۲۰ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﻪ…………………………………………………………………………………………. ۵۰
۱- ۲۱اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺰﻳﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ……………………………………………………………………………………….. ۵۱
۱- ۲۲وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺗﻌﺰﻳﻪ ……………………………………………………………………………………………. ۵۳
۱-۲۱ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ…………………………………………………………………………….. ۵۷
۱-۲۰ زمینه‌های تئاتر معاصر ایران……………………………………………………………………………… ۵۸
۱-۲۱ نفوذ فرهنگ و هنر غرب درایران………………………………………………………………………. ۶۰
۱-۲۲ ﺗﻤﺪن اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن…………………………………………………………………………………………. ۶۳
۱-۲۳ رﻳﺨﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﺮاﻧﻲ………………………………………………………………………………… ۶۵
فصل دوم
۲-۱ مراکز هنرهای نمایشی…………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲-۲ استاندارد ها و ضوابط طراحی………………………………………………………………………………. ۷۱
۲-۳ ساختار عمومی فضای نمایش ………………………………………………………………………………. ۸۴
۲-۴ استاندارد و ضوابط طراحی سینما ………………………………………………………………………… ۸۰
۲-۵ تفاوت در طراحی سینما و سالن تئاتر……………………………………………………………………. ۸۷
۲-۶ سالن موسیقی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۸
۲-۷کتابخانه و سایت کامپیوتر…………………………………………………………………………………….. ۹۰
۲-۸ گالری ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

فصل سوم : سازه های فلزی
سازه های فلزی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۳-۱ فلز ات………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۳-۱-۱ سازه فضاکار …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۳-۱-۲ مزایای سازه……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۳-۱-۳ اسکلت فلزی………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۱-۴معایب سازه فلزی …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
۳-۱-۵ اسکلتهای پیچ و مهره ای …………………………………………………………………………….. ۱۲۱
۳-۲-۱ مزایاسازه فلزی پیش ساخته…………………………………………………………………………… ۱۲۳
فصل چهارم: بررسی نمونه ها
۴-۱- مصداق داخلی – فرهنگسرای اندیشه ……………………………………………………………… ۱۳۳
۴-۱-۱- فرهنگ سرای اندیشه در یک نگاه………………………………………………………………… ۱۳۵
۴-۱-۲- بررسی فضاهای شاخص در فرهنگسرای اندیشه……………………………………………. ۱۳۷
۴-۱-۲-۱- کتابخانه …………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
۴-۱-۲-۲- نگارخانه ………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
۴-۱-۲-۳- سالن آمفی تئاتر ……………………………………………………………………………………. ۱۴۱
۴-۱-۲-۴- سالن اجتماعات …………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴-۱-۲-۵-رستوران و کافی شاپ ……………………………………………………………………………… ۱۴۴
۴-۱-۲-۶-فضای داخلی فرهنگسرا……………………………………………………………………………. ۱۴۴
۴-۱-۲-۷- محوطه فرهنگسرا …………………………………………………………………………………. ۱۴۶
۴-۲- مصداق خارجی : مرکز هنرهای نمایشی ابوظبی ……………………………………………….. ۱۴۹
۴-۳-خانه اپرای گوانگژو توسط :زاها حدید…………………………………………………………………. ۱۵۶
فصل پنجم: مطالعات عمومی
۵-۱-تهران دریک نگاه………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴
۵-۲-ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی…………………………………………………………………………… ۱۷۶
۵-۲-۱-موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………. ۱۷۶
۵-۳-گسل ها ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱
۵-۳-۱-گسل مشا فشم……………………………………………………………………………………………… ۱۸۱
۵-۳-۲-گسل شمال تهران………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲
۵-۳-۳-گسل های جنوب و شمال ری ………………………………………………………………………. ۱۸۲
۵-۴-لرزه‌خیزی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲
۵-۵-سیل………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳
۵-۶-آب و هوای تهران……………………………………………………………………………………………… ۱۸۴
۵-۷-منابع آب…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۹
۵-۸-بارش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹
۵-۹-رودخانه های مهم استان ……………………………………………………………………………………. ۱۹۱
۵-۱۰-حوزه های آبریز مورد مطالعه……………………………………………………………………………… ۱۹۱
۵-۱۱-تابش آفتاب و موقعیت خورشید…………………………………………………………………………. ۱۹۳
۵-۱۲-نمای شهر ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۴
۵-۱۳-بزرگراه ها……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵
۵-۱۴- مطالعه بستر طرح…………………………………………………………………………………………….. ۱۹۶
۵-۱۵- معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………… ۱۹۶
۵-۱۶- ارتباطات و همجواری‌ها …………………………………………………………………………………… ۱۹۷
۵-۱۷- ارتباطات و دسترسی‌ها…………………………………………………………………………………….. ۱۹۸
فصل ششم: طرح پیشنهادی
مطالعات معماری………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۹
۶-۱-عناصر پایه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۹
۶-۱-۱-نقطه……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
۶-۱-۲-خط ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۱
۶-۱-۳-سطح ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۴
۶-۲-فرم و فضا در معماری…………………………………………………………………………………………. ۲۰۷
۶-۳-فضا و معماری…………………………………………………………………………………………………… ۲۰۹
۶-۴-فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۲
۶-۵ توصیف و بررسی طرح………………………………………………………………………………………… ۲۱۴
۶ -۶ مبانی نظری طرح…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۴
۶-۷ کانسپت اصلی طرح……………………………………………………………………………………………… ۲۱۸
۶-۸ نقشه های معماری و تصاویر مرکز هنرهای نمایشی………………………………………………… ۲۲۴
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۳

 

توجه: تصاویر نقشه های طرح از رساله حذف شده است.

توجه: فصل دوم ظوابط و برنامه فیزیکی دارد اما یک فایل ۲۲ صفحه ای برنامه فیزیکی کاملتر و همچنین یک فایل ۶ صفحه ای دیاگرام فضایی به رساله اضافه شده است.

 

 

تصاویر رساله:

8-1-2016 12-08-08 PM8-1-2016 12-09-21 PM8-1-2016 12-09-38 PM

دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماریمطالعات معماری مرکز هنرهای نمایشی,پروپوزال معماری مرکز هنرهای نمایشی,پایان نامه معماری مرکز هنرهای نمایشی,برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی,ظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماریپایان نامه معماری مرکز هنرهای نمایشی,برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی,ظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری

طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری8-1-2016 12-11-07 PMظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی,دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل

فرمت رساله: word
حجم فایل ها: ۲۳ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.