چكيده :

ورزش و تفريحات سالم يكي از مهمترين راهكارهاي انسان صنعتي امروز براي حفظ سلامت و رشد جسمي وروحي و ايجاد زندگي مفرح تر و شادتر وهمچنين ايجاد بيمه زندگي براي دوران كهولت سن وپيري مي باشد. ورزش از جنبه هاي مختلف فردي و اجتماعي قابل بررسي و توجه است . آنچه مهم است درك نقش ورزش و تفريحات سالم در زندگي ماشيني امروز واينكه باگرايش به ورزش و تقريحات سالم زندگي سنگين و پر ملال امروزي راحت تر خواهد شد. مهمترين جنبه ورزش عبارتست از همانا سلامتي جسم وكارآرايي بهتر اعضاء بدن و هماهنگي آنها كه به تبع آن نقش روحي و رواني ورزش نيز آشكار مي شود . ورزش از جهت آرامش روحي ورواني و كاهش از فشار زندگي نقش عمده اي دارد . نقش مثبت فردي ورزش به طور مستقيم در جامعه وپويايي آن تاثير خواهد گذاشت . جامعه اي كه افرادي با روحيه قوي داشته باشد مسلما جامعه اي پويا وپاينده خواهد بود وبسياري از مفاسد اجتماعي وفردي كه از رخوت و نداشتن روحيه سرچشمه ميگيرد. از بين خواهد رفت . ورزش از طرف ديگر روحيه همكاري و هماهنگي را بين افراد مختلف تقويت مي كرده و آنها را براي زندگي بهتر در جامعه آماده مي كند. حال كه اهميت ورزش بر همگان آشكار است وجود امكانات ورزشي و تفريحي و بوجود آوردن ابزار و وسايل مورد نياز براي ورزشهاي مختلف ومورد علاقه مردم نيز از اهميت خاصي بر خوردار است .

 پایان نامه مجتمع ورزشی تفریحی,طرح نهائی مجتمع تفریحی ورزشی,مطالعات تطبیقی مجتمع تفریحی ورزشی,نمون های موردی مجتمع تفریحی ورزشی,نمونه موردی خارجی مجتمع تفریحی ورزشی,نمونه موردی داخلی مجتمع تفریحی ورزشی,برنامه فیزیکی مجتمع تفریحی ورزشی,ریزفضاهای مجتمع تفریحی ورزشی,استانداردهای طراحی مجتمع تفریحی ورزشی,ظوابط طراحی مجتمع تفریحی توریستی,نقشه مجتمع تفریحی ورزشی

براي ورزش كردن مكان مناسب و ابزار استاندارد و مناسب از مهمترين ملزومات مي باشد. قوانين و مقررات ورزشي در مرحله بعد اهميت پيدا ميكند بنابراين باتوجه به لزوم وجودمكانهاي ورزشي بايد در جهت بوجود آوردن آنها اقدامات مناسبي توسط اولياء امر صورت گيرد. رساله اخير در مورد ورزش و طراحي مكاني براي ورزش و تفريح  مي باشد. و به دنبال آن است كه با توجه به استانداردهاي اين نوع مكانها ، استاندارد هاي ورزشهاو همچنين علائق مردم منطقه در مورد ورزشهاي مختلف و با توجه به كمبود شديد اين نوع فضاها و امكانات در منطقه ، كه در مساله به تفضيل آمده است، راه حل مناسبي را جهت حل اين معزل بيابد . . وطرح ، جوابگوي اين مشكل و چاره باشد. محلي كه براي اين مجموعه ورزشي در نظر گرفته شده است ، با توجه به طرح جامع در انتخاب ورزشها نيز سعي شده است ، اين انتخاب با توجه به علايق مردم منطقه ما ورزشهايي باشند كه در حال حاضر چه از ديدگاه عموم و چه از نظر برنامه ريزي سازمان بر نامه و بودجه بيشتر طالب دارند. اميد است كه اين گامي در جهت شناسايي مشكلات ورزش منطقه كه هر علاقه مندي به ورزش دارد  و جوابگوي نيازهاي ورزشي منطقه باشد.
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…


  مقدمه
این پایان نامه به طور کلی شامل 7 فصل به ترتیب زیر می باشد که در گرد آوری آن سعی در استفاده از زبانی گویا وساده شده است.در فصل اول به شناخت موضوع و بررسی چند نونه ی مشابه پرداختم تا با موضوع آشنا شویم.در فصل دوم به بررسی شناخت منظره،اصول منظره سازی و عناصر تشکیل دهنده ی منظره و همچنین بررسی چند نمونه ی منظره سازی پرداختم.
فصل سوم شامل شناخت بستر،ویژگیهای اکوتوریستی وویژیگیهای اقلیمی می باشد.در این فصل سعی بر آن داشتم تا با بررسی دقیق بستر طرح زمینه را برای طراحی دقیق و متناسب با بستر طرح فراهم آورم.
فصل چهارم به شناخت مهندسی موضوع اختصاص پیدا کرده است.در این فصل به بررسی سازه،آشنایی با تاسیسات گرمایش و سرمایش و روش های طراحی در روی سطح شیبدار پرداخته ام.
فصل پنجم مربوط به طرای می باشد و در آن به بررسی دقیق تر سایت پروژه ،شبکه ی دسترسی ها ،محدوده ی زمین پروژه و همسایگی ها پرداختم.در این فصل پس از بررسی های دقیق به ارائه ی برنامه ی فیزیکی و همینطور کانسپت نیز پرداختم.
فصل ششم شامل ارائه ی مدارک طراحی و نقشه ها می باشد که ارائه نخواهد شد و در صورت تمایل و زمان حداقل یک ماه تا تحویل سفارش طرح شما پذیرفته می شود.
در فصل هفتم منابع و مآخذ ارائه گشته است.
امیدوارم در گرد آوری و ارائه ی این پایان نامه به موفقیت قابل قبولی از جانب شما خوانندگان عزیز دست یافته باشم.

فصل2:شناخت منظره

2-1- منظره و شناخت كلي آن
2-1-1-عناصر تشکیل دهنده منظره:
شکل زمین , آب , گیاه و تاسیات چهار عنصر عمده در شکل گیری منظره تلقی می شوند که به ترتیب به آنها می پردازیم:
2-1-1-1-شکل زمین:
اولین نقش انسان در مناظر طبیعی همانا تاثیرش در تغییر شکل زمین بوده که امروزه با اختراع انواع ماشین آلات این تاثیر فزونی یافته بطوریکه برای شکل دهی زمین انواع ماشین با استفاده از  ماشین و ایجاد یک تپه در یک بخش و یک گودال در بخش دیگر می توان به تغییر شکل زمین اقدام کرد .
در طراحی یک منظره باید به این مسئله توجه داشت که احساس و ادراک بشر از طبیعت , سختی و ناهنجاری است تا سهل و راحتی , زمین با پستی و بلندی فراوان و نامنظم با دارا بودن طبیعت وحش مناسب ترین محل برای طراحی منظره است تا زمین مسطح و منظم . دریک محل شیب دار چنانکه از پایین نگاه کنیم سرازیری چنان محسوس نیست . در صورتیکه همان محل از بالای تپه درحد پرتکاه بنظر میرسد .تغییرشکل باید هماهنکی خود را با محیط اطراف حفظ کند .تغییر شکل با منظره طبیعی موجود ترکیب شود .

2-1-1-2-گیاه:
سه خصوصیت عمده گیاه در رابطه با منظره مورد توجه است عبارتند از شکل ترکیب و رنگ گیاه , هما نطور که قبلا نیز اشاره شد جهت ایجاد یک منظره درختان پشتی گومه هایی با رشد طولی بیشتر و از نظر رنگ تارتر از صحنه وسط و صحنه جلویی انتخاب می شوند و صحنه وسطی از درختان با رشد طولی متوسط ورنگ روشنتر از صحنه پشتی وتارتر از صحنه جلویی میباشد. درصحنه جلویی بوته های گل دهنده و بوته های همیشه سبز مناسب ترین گونه تشخیص داده می شوند .

2-1-1-3-آب:
آب ارزنده ترین نقش را در ایجاد منظره دارد . آب شادی آفرین بوده و حالت های مختلف را خلق می کند . آب جذب کننده هر تازه وارد به محل است. دلپذیر بوده و وقتی به آن نزدیک می شویم , روح بخشده است. در شکل , سبک و وضعیت انبساط متنوع ترین ترکیبات را بوجود می آورد . برای نمونه با تغییر دادن فرم زمین که آب در آن قرار گرفته , میتوان جذاب ترین مناظر را خلق کرد.

2-1-1-4-تاسیسات:
زمین , درخت و آب عناصر طبیعی شکل دهنده ساختار و ساختمان منظره هستند . و تاسیسات عنصر مصنوعی است که بوسیله بشر به طبیعت افزوده می شود . تاسیسات مربوط به روشنایی , علائم , نیمکتها , زباله دان ها و… تاسیسات در مجموع توده ای است از شکلها و رنگها , ترکیبها که باید همراه و هماهنگ باشد با توده های دیگری چون شکل زمین , گیاهان و محیط اطراف بطور کلی مهمترین مسئله که در مورد تاسیسات باید توجه شود , رابطه و هماهنگی این تاسیسات با کل مجموعه است.
در پارکهای جنگلی طبیعی عناصری چون صخره و سنگ معمولا در طبیعت فعال به نظر نمی رسند و معمولا در مقایسه با گیاه و دیگر عناصر زنده , عناصری بی روح و غیر زنده محسوب می شوند . اما در مواردی این اصل صدق نمی کند. برای مثال ترکیبی از یک مسیر گرانیتی و آبی که در آن جریان دارد یک عنصر زنده منظره را بوجود می آورد. حتی سایه درختان و صخره ها هم از عناصر زنده منظره محسوب می شوند. ایجاد صخره های مصنوعی و ترکیب از سنگهای بزرگ و بوته ها و درختچه های همیشه سبز و خزان کننده جهت ایجاد منظره شبه طبیعی در پارکهای جنگلی دست کاشت مورد استفاده قرار می گیرند.

2-1-2-اصول منظره سازی:
رفتار راحت , نشستن و برخاستن آزاد , انتخاب آزاد فضاها و مسیرها , نیازمند فضاهایی است که با طراحی آزاد برآورده می شوند. طرحهای هندسی و متقارن در نیل به این هدف به تنهایی کافی نیستند . پیروی از خطوط زمین و جریان طبیعی آب در ارضای این حس نقش کامل کننده ای  دارند.

2-1-2-1-اصل یکنواختی در منظره سازی:
با وجود تمام تنوع های موجود ,  منظره  باید در کل همانند یک تصویر باشد. وقتی در طراحی منظره موفق هستیم که مشاهده کننده دراولین نظر ، هدف و منظور و زیبایی موجود را در شکل و محتوا درک کند. بدون اینکه نیاز به تجزیه و تحلیل و صرف وقت باشد . علاوه بر یکنواختی در هر منظره , یکنواختی در مجموعه فضای منظره نیز  مورد نظر میباشد. جز به جز تاسیسات و کلیت طرح به شیوه ای همگن طراحی می شوند. در پارک های جنگلی دست کاشت ,معماری جنگل کاریها همان معماری ساختمان و معماری ساختمان همان سبک معماری جاده و همه هماهنگ با هم و با یک سبک طراحی می شوند.

2-1-2-2-اصل تنوع:
طبیعت تنوع های فراوان در خود دارد .ارزش ها و زیباییهای ناشی از آن را نمیتوان از نظر کمی ارزیابی کرد .اگر طراح 10 روز را  دریک منطقه کوهستانی صرف کند , در یک چشم انداز مورد بررسی بیش از 10 منظره متفاوت کشف خواهد کرد.
گفته شد یکنواختی از اصول عام طراحی است ولی باید به خاطر داشته باشیم , منظور از یکنواختی هم شکلی و مشابه بودن نیست.
اگر مفهوم و منظور به این طریق برداشت شود , چشم از یکنواختی خسته خواهد شد. ولی همانطوری که قبلا اشاره شد , منظور از یکنواختی مراعات یک سبک و شیوه در کل طراحی بوده و یا بع عبارت دیگر , اینجا یکنواختی به معنای یکنواختی تنوع ها میباشد. در ارتباط با تنوع , تنوع در شکل و توپوگرافی عناصر تشکیل دهنده رنگ ها , ترکیبات فصل ها , تحدب و تعقر سطح مطرح میباشد.

2-1-2-2-اصل دینامیک بودن منظره:
منظره طبیعی ترکیبی است از گونه های بیشمار گیاهی و جانوری و به طور کلی معماری منظره با مواد زنده سرو کار دارد . درخت رشد میکند , خشک میشود و از بین میرود یا در مواردی تحت تاثیر دخالت های بشری برخی از گونه های گیاهی و جانوری بوجود می آید . به طور کلی در معماری منظره زمان پیش از هر عامل دیگر خود نمایی میکند و به همین خاطر معماری منظره اصطلاحا معماری چهاربعدی نامیده میشود.
بنابراین طراجی منظره با توجه به بعد زمان باید انجام گیرد. در ایجاد مناظر در پارکهای جنگلی دست کاشت , درخت های سریع الرشد برای پر کردن فاصله زمان به کار میرود , تا موقعیت پرورش برای گونه هایی فراهم شود که ممکن است در خالت عادی , 15 تا 50 سال طول بکشد تا منظره مورد نظر شکل بگیرد.

2-1-2-3-اصل قابل رویت بودن منظره:
با وجود ایکه خصوصیات و ویژگیهای طبیعی گیاه بعنوان مواد اساسی در طراحی منظره میباشد , یکی از اصول عمده در نظر کرفتن تصویر العمل انسان به آنچه که می بیند بوده و در طراجی منظره بررسی همه جانبه محل گیاه , موانع طبیعی , تپه ها , گودالها , یالها , دره ها , آبگیرها و دیگر نشانه های طبیعی را شامل می شود .
طراح باید بتواند بهنگام طراحی تمام چشم اندازها و تغییرات و دگرگونی هی نشانه های طبیعی را تجسم کند.
در پارکهای طبیعی مسیر جاده ها و مسیر راه پیمایی را طوری انتخاب کند که چشم انداز ها و زیباییهای طبیعی انتخاب شده قابل رویت باشد  و  این امر در انتخاب محوطه های تفرجی و محل های نصب آلاچیق و .. هم باید مراعات شود .
نقش فضای باز و بسته در معماری منظره قابل ملاحظه است. وقتی وسعت محل باز در مقایسه با ارتفاع مرزها وسیع است و آسمان به عنوان بعد سوم نمایان میگردد و از طرف دیگر وقتی محل باز کوچک و یا مرزها مرتفعند فضای بسته بوجود می آید. محوطه های تفرجی اصولا در فضاهای باز انتخاب میشوند . گونه های گیاهی به عنوان عناصر ارتباط دهنده قسمتهای مختلف طرح به همدیگر محسوب شده  و  تنوع و یکنواختی آن را سبب می شوند و این  یکنواختی و نمایش تنوع ها به کمک جاده ها و پیاده رو ها و ارتباطات ممکن میگردد.
در طراحی محوطه در ارتباط با ایجاد منظره سه نوع ترکیب با سه نوع مقیاس وجود دارد که اصطلاحا صحنه پیشین , میانی و صحنه پسین نامیده می شوند.
صحنه پسین که عمده قسمت ترکیب طرح را تشکیل میدهد معمولا حاوی درختان با رنگ تار و ساده است. صحنه پیشین که چشم انداز نزدیک را تشکیل میدهد , ترکیبی است از مواد ساختمانی و پوشش بوته ای همیشه سبز . و صحنه میانی که حساس ترین و مکمل طراحی میباشد, حاوی درختان پا کوتا ه یا درختچه های ارتباط دهنده صحنه پیشین و پسین است , بطوریکه از یک نقطه مشخص , سه صحنه چون چشم انداز  یک پنجره مشخص میاشد . یک درختچه در صحنه میانی ممکن است سبب شود که چند درخت در صحنه پسین دیده نشوند.
در خلق منظره در پارک های جنگلی دست کاشت با ایجاد هر گونه منظره مصنوعی اعم از فضای سبز یا محوطه سازی به رابطه مقیاس و اندازه باید توجه شود. جنانکه اندازه ووسعت یک محل کوچک باشد , برای جبران مقیاس , طراجی را بزرگتر میگیریم , برای مثال جهت بزرگ نشان دادن یک محدوده در طراحی ,ساختمانها را بلند , چشم انداز به آسمان را وسیع , جاده ها را عریض تر و عناصر طرح را هم بزرگ انتخاب می کنیم . محل طرح را همانند اتاقی فرض می کنیم که میخواهیم به نحوی تزیین کنیم که بزرگتر به نظر بیاید . برای این کار,  بزرگی مقیاس در تمام مراحل حفظ می شود . یک درخت بزرگ به جای چندین درخت کوچک , دو یا سه محتوا با مقیاس بزرگ به جای یک سری محتوا با مقیاس کوچک , کمی عرصه طرح را تا اندازه ای جبران خواهد کرد.
و………………………………….

فصل 3-شناخت بستر

3-1-تقسیمات اکوتوریستی تهران
اکوتوریسم استان تهران بر پایه عوامل اقلیمی , طبیعی – فیزیکی , دسترسی و عناصر متشکله در محدوده ای از 15 تا 120 کیلومتری شهر تهران و منطبق بر تقسیمات سیاسی استان تهران , به نسبت دوری و نزدیکی به مراکز جمعیتی , ارزشهای تفرجگاهی و تسهیل امر برنامه ریزی و مدیریت اجرایی به شکل زیر تقسیم بندی می شوند:

3-1-1- تفرجگاه های درون شهری:
نقاط و مجموعه های گردشگاهی استان تهران و حتی تهران بزرگ محدود و ناچیزند.
محدودیت شرایط طبیعی و اقلیمی شهر و نبود رودخانه , دریاچه , چشمه , جنگل و عوارض طبیعی از سویی و توسعه سریع کالبدی شهر و از بین رفتن فضاهای باز , قنوات , باغات از سوی دیگر , محدودیت فضاهای گردشی و تفرجی درون شهری را تشدید کرده اند.
با این فرض که گردشگاه درون شهری بعضی از فضاهای فراغتی شهری است که غالبا در فضاهای باز اعم از خیابان , پارک , میدان و … واقع شده اند و نیز گردشگاه شهری مکانی است که در مقیاس های محله ای , ناحیه ای و شهری امکان استراحت , پیاده روی, گفتکو و دیدار و بازی کودکان را فراهم مینماید. باید اذهان نمود که پارکها مهمترین عنصر مکانی گردشگاه درون شهری محسوب می گردند. با توجه به کمبود گردشگاههای درون شهری پارکها از جایگاه ویژه ای در نظام گردش و تفرچ شهری برخوردارند. از این جهت پارکها , بویژه پارکهای بزرگ شهری با عملکرد و رفتارهای متناسب و گاه متناقض مواجه هستند.

3-1-2- تفرجگاه های حاشیه شهری:
استان تهران هرچند از نظر گردشگاه های درون شهری کم بهره است , لیکن وضعیت طبیعی و اقلیمی آن موثعیت ویژه ای را پدید آورده که میتواند در تنوع بخشیدن به گردشگاه های هاشیه ای و برون شهری مورد استفاده قرار گیرد . گردشگاهای حاشیه شهری استان تهران و تهران بزرگ را از دیدگاه اکوتوریسم میتوان به دو گروه پارکهای جنگلی و مبادی و مسیرهای کوهستانی تقسیم نمود.
بخش اعظمی از جنگلهای دست کاشت در محدوده پادگانها و یا فرودگاهها قرار دارند که قابلیت استفاده تفرجی ندارند.از سطوح باقی مانده نیز بدلیل عدم تجهیز گردشگاهی , استفاده مناسب بعمل نمی آید.
پارکهای جنگلی تهران که به نوعی تجهیز شده و مورداستفاده وسیع قرار می گیرد عبارتند از :
پارک چیتگر در 1450 هکتار با اراضی مشجر و پیستهای دوچرخه سواری ، لویزان در 1100 هکتار و کارکرد غالب پیک نیکی ، فرحزاد با 60 هکتار مساحت ، آزادگان در جنوب و سرخه حصار و فرح آباد سابق در غرب با مساحت مناسب ولیکن تجهیز نشده و کم تراکم.
به نظر می رسد در احداث پارکها و به طور کلی تفرجگاهها ، در نظر گرفتن خواسته های مردم در اولویت قرار گیرد.
    مبادی و مسیرهای کوهستانی :
ناحیه کوهستانی شمال تهران به دلیل اعتدال هوا در فصل گرما و جو رود خانه و چشمه سارها و باغات در جلگه های کوهستانی ، از دیر باز به عنوان منطقه ی ییلاقی و گردشگاهی ساکنین تهران شناخته شده است. رودخانه ها و دره های واقع در رشته کوههای شمال مشرف به تهران نظیر چیتگر ، سولوقان ، حصارک ، درکه ، دربند ، گلابدره با توجه به نزدیکی آنها به تهران مهمترین منطقه ی تفرجگاهی شهری و فرا شهری محسوب می گردند.
مبادی و مسیرهای کوهستانی شمال تهران مجموعه تفرجگاهی کم نظیری را فراهم آورده که قابلیت تبدیل به یک شبکه تفرجگاهی نسبتا وسیع را دارد.روستاهای قدیم کن , فرحزاد , ولنجک , درکه , سوهانک , منظریه دار آباد، بهمراه قله های چین کلاغ, توچال, کلکچال، توچال و دارآباد امروزه مورد استفاده انبوهی از شهروندان تهران و ساکنان دیگر نقاط کشور قرار میگیرد.
با توجه به ویژگیهای فوق میتوان گفت که پهنه کوهستانی شمال تهران اساسا فاقد امکانات توسعه رشد کشاورزی وصنعتی است . به همین دلایل نیز از نظر توسعه و رشد جمعیتی دارای کمترین حد رشد جمعیتی در استان است.
پیوستگی مسیرهای کوهنوردی و کوهستانی با مناطق و نواحی ییلاقی و گردشگاهی برون شهری تهران نظیر شهرستان شکر آب در شمال, مبادی کوهستانی را به شبکه گسترده تفرجگاهی تبدیل خواهد کرد.ضمن اینکه به بهینه سازی استفاده از آن و افزایش امکانات تفرجگاهی آن خواهد انجامید. درحال حاضر فعالترین و پر تعداد ترین تفرجگاههای تهران, درمحدوده بین دره کن در غرب و دار آباد در شرق میباشد. حد شمالی محدوده مذکور را قله و ارتفاعات بند عیش , توچال, کلکچال , شیرپلا و دارآبا تشکیل میدهد.

 فضاهای میانی ( حد دشت و کوه ) :
در این پهنه بزرگترین کانون جمعیتی شهری کشور ومنظومه وسیع شهری تهران استقرار یافته است. شهرهای کرج , نظر آباد, هشتگرد, رودهن و دماوند با استقرار در حد فاصل کوه و دشت , ضمن برخورداری از حوزه های آبریز وسیع , از توسعه کالبدی به طرف دشت نیز برخوردار هستند. این منطقه بدلیل وجود مبادی کوهستانی در شمال و باغات و اراضی مزروعی در جنوب این پهنه از امکانات خوبی برای تفرجگاههای حاشیه شهری برخوردار است که بدلیل ساخت و سازهای بی رویه در هر دو جهت امکان استفاده از تفرجگاههای حاشیه شمال محدود شده است. حاشیه جنوبی نیز , تقریبا از بین رفته است.

 فضای جنوبی (دشت و دشت کویر)
پهنه جنوبی یا محدوده دشت تهران شامل دشتها و دشتکهای بسیاری است که تا دشت کویر امتداد میابد. اراضی وسیع کشاورزی و باغات سرسبز واقع در این دشتها به میزان زیادی به توسعه شهری و فعالیتهای صنعتی و تاسیساتی تبدیل شده و تفرجگاههای پر رونق و خوش آب و هوای شهریار, ری و ورامین , جای خود را به شهرکهای خوابگاهی و توسعه صنعتی و نظایر آن میدهند. درحال حاضر به جز معدودی اماکن زیارتی و سیاحتی و باغات , فضای تفرجگاهی فعالی در پهنه مساعد جنوبی که از آب فراوان و اقلیم مناسب زمستانی و تابستانی برخوردار است , باقی نمانده است.
پیوستگی مسیرهای کوهنوردی و کوهستانی با مناطق و نواحی ییلاقی و گردشگاهی برون شهری تهران نظیر شهرستان شکر آب در شمال, مبادی کوهستانی را به شبکه گسترده تفرجگاهی تبدیل خواهد کرد.ضمن اینکه به بهینه سازی استفاده از آن و افزایش امکانات تفرجگاهی آن خواهد انجامید. درحال حاضر فعالترین و پر تعداد ترین تفرجگاههای تهران, درمحدوده بین دره کن در غرب و دار آباد در شرق میباشد. حد شمالی محدوده مذکور را قله و ارتفاعات بند عیش , توچال, کلکچال , شیرپلا و دارآبا تشکیل میدهد.

3-1-3- تفرجگاه های برون شهری:
با توجه به وجود پهنه کلی کوهستانی در شمال, دشتهای پایکوهی در میانه و دشتها درجنوب در استان تهران تفرجگاههای برون شهری به سه دسته تقسیم می شوند:
فضاهای شمال(کوهستانی)
پهنه شمال استان تهران را ارتفاعات البرز مرکزی تشکیل میدهد. ارتفاعات مذکور در سه رده ارتفاعی: 3 هزارمتر و بیشتر, 2 تا 3 هزارمتر و کمتر از 2 هزار متر ازسطح دریا قابل تقسیم بوده و هریک از محدوده های ارتفاعی دارای ویژگیهای بسیار موثری در شکل گیری تفرجگاههای برون شهری تهران است.
به طور کلی مشخصات طبیعی, اجتماعی و اقتصادی پهنه کوهستانی شمال را چنین میتوان برشمرد:
زمستانهای سرد وکوهستانی و تابستانهای معتدل و خنک
نزدیکی به مراکز مهم جمعیتی
دارای موقعیت ارتباطی شمال – جنوب از طریق راههای چالوس و هراز
دارای بزرگترین رودخانه های دائمی استان تهران ومجموعه بی نظیری از چشمه های معدنی و غیر معدنی, دریاچه های مصنوعی و طبیعی(سدها) وپیستهای اسکی
قلل مرتفع و جاذبه های کوهنوردی کم نظیر
باغات جلگه ای میان کوهی و دشت کوهی
کانونهای جمعیتی کم تراکم و پراکنده

فصل 4-شناخت مهندسی موضوع

4-1-اصول ساخت ومنظره سازی

4-1-1- طراحی شیب بندی
درک اینکه شیب بندی یکی از ابزار اولیه ی طراحی در دسترس معمار منظر می باشد بسیار حائز اهمیت است.هر پروژه مربوط به سایت نیازمند برخی تغییرات در شیب می باشد.چگونگی ترکیب این تغییرات شیب ،در مفهوم کلی طرح،و روی موفقیت پروژه از نظر عملکردی وبصری تاثیر می گذارد.ضرورت تغییرات شیب به محدودیت هایی چون زیبایی شناسی ادرکی و بصری بر می گردد.

4-1-2- زیبایی شناسی
شکل بصری شیب بندی می تواند به صورت گسترده ای به سه نوع طبقه بندی شود.انتخاب نوع مشخصی از شیب بندی،در یک منظر مشخص یک طرح معین معمول است،ولی امکان تلفیق انواع شیب بندی در همان پروژه وجود دارد.انواع مذکور عبارتند از ژئومورفیک ،علوم معماری و طبیعت گرایی(طبیعت شناسی).

4-1-2-1 -ژئومورفیک
بر اساس این دیدگاه شیب بندی مورد نظرازنظراکولوژیکی وبصری با ویژگی های منظر طبیعی موجودتلفیق میگردد.این دیدگاه نیروهای زمین شناختی والگوهای طبیعی که منظر رابا تکرار اشکال زمین وساختار فیزیوگرافی مشابه شکل می دهد،منتصویر می نماید،به طور کلی قصداین قسمت به حداقل رساندن میزان شیب بندی مجددبه منظور حفظ ویژگی منظر موجود می باشد.

4-1-2-2- معماری گرایانه
شیب بندی مورد نظر،سطوح واشکال یکدستی را بوجود می آوردکه معمولا به طور مختصر به عنوان اشکال هندسی تعریف می شوند.دراین حالت خطی که درطول آن،صفحات یکدیگررا قطع می کنند به وضوح منفصل کننده است تا اینکه محل تقاطع بوسیله ی لبه های مدور نرم شده باشد این نوع از شیب بندی در جایی مناسب است که اکثر کلی مربوط به تسلط انسان بوده یادرجاییکهتفاوت قوی بین منظر ساخته شده با منظر طبیعی،مورد نظر باشد.

4-1-2-3 -طبیعت گرایی
این گروه آخر شاید معمولترین نوع شیب بندی،به ویژه درمناطقحومه ی شهرهاومناطق روستایی باشد.این یک روش سنتی است که درآن اشکال زمین مجزا شده(یا ارگانیک)تا به صورت منظر طبیعی یاتقلیدازآن به نظر برسد.

4-1-3 درک حسی
4-1-3-1 شیب
درک حسی سطح شیبدار،تحت تاثیر بافت مواد تشکیل دهنده سطح ورابطه آن باشیبهای اطراف قرار می گیرد.هرچه بافت خشن تر باشدسطح کمتر قابل توجه است برای مثال شیب یک سطح مفروش هموار نظیر بتن ماله کشیده شده بیشتر از شیب سطح مفروش درشت دانه ای نظیر قلوه سنک قابل توجه است.عموما شیب های به اندازه ی دو درصد یا بیشتر در سطح مفروش براحتی قابل تشخیص هستند،همچنین خطوط مرجع افقی نظیر ردیفهای آجری یا لبه فوقانی یک دیوار،شناخت شیب را ،حتی در موقعیت های غیر مفروش افزایش می دهد.

4-1-3-2 تغییر ارتفاع
قرار گرفتن در ارتفاعی بالاتر نسبت به منظر اطراف به طور بالقوه به دلایلی مختلف هیجان انگیز است.اول اینکه،بالا رفتن در ارتفاع،ممکن است یک نوع احساس وسعت،در اثر گستردگی چشم اندازومیدان دید کلی ایجاد نماید.همچنین قرار گرفتن در یک ارتفاع بالاتر،ممکن است،یک نوع احساس برتری ایجاد کند که می تواند به احساس کنترل،یا احاطه یک مکان،کمک نماید.به علاوه یک تغییر رو به بالا در ارتفاع قادر است موقعیتی جهت ایجاد کنتراست یا مبالغه در مورد تندی شیب یا مسطح بودن منظر اطراف،بوجود آورد.بطور کلی،ناگهانی بودن تغییر ارتفاع بر چگونگی درک فضا،تاثیر می گذارد.هر چه بالا رفتن تدریجی تر باشد حالتی لطیفتر بدست می آید وهرچه شیب تندتر باشد،احساس محصور بودن،در ارتفاع پایین تر بیشتر خواهد شد،در حالیکه امکان هیجان و هیجان انگیزی در ارتفاعات بالاتر افزایش می یابد.

4-1-3-3 شیب های محدب ومقعر
عموما،یک صفحه ی مسطح نسبت به یک شکل مقعر یا محدب زمین،کمترخوشایند می باشد،اگر چه این مساله به مقیاس ومقایسه (کنتراست)بستگی دارد.(تصویر زیر)
در مقایسه دو شکل منحنی،شیب مقعر از پایین دست خوشایندتر به نظر میرسد،چرا که یک کیفیت بالا بودن را ارائه میدهد.
هر دوشکل مقعرومحدب،ازسمت پایین شیب،دیدرافشرده می کنندولی شیب محدب دیدرا به مراتب کوتاهتر وفشرده تر می نماید.در وضعیت سربالایی دریک شیب محدب،احساس بلندی تشدید می گردد.همچنین ،احساس فاصله،فشرده به نظر میرسد،چراکه میان زمینه فشرده ی گردد.

4-1-3-4- تقویت کردن
از تجزیه وتحلیل توپوگرافی وخصوصیات منظر موجود،اشکال زمین پیشنهادی،تغییرات شیب وعوامل طرح موردنظر،می توان جهت تاکید،نهی یاایجاد تاثیر اندک بر ساختار بصری منظر استفاده کرد.ملاحظات پایه در گزینه های طرح مورد نظر نشان میدهند که آیا آنها حالت ممکن،تقابل یا تضاد را با زمینه ی معین منظر افزایش خواهند داد یا خیر.

4-1-3-5- ملاحضات فضایی
تغییرات پیشنهادی در شیب،ممکن است عملکردهای فضایی متعددی رابوجود آورد.تناسب در کاربرد این عملکردهابوسیله تحلیل دقیق پتانسیل سایت و نیازهای برنامه طرح تعیین می گردد.

و………………………………………………

 

*******************************************************************************

فهرست مطالب:
فصل1-شناخت موضوع………………………………………………………………………………….  2
1-1-تعريف خاص موضوع در دل موضوع فراگير………………………………………………  3
1-2-روابط كلي دريك مجموعه ورزشی،تفریحی………………………………………………. 4
1-3-ابعادواندازه ها……………………………………………………………………………………… 5
1-5-معرفی چند نمونه ورزشی ، تفریحی………………………………………………………….11
1-5-1- مجموعه ورزشی تفریحی سینماIMAX  تهران……………………………………………………………….11
1-5-2-مجموعه ورزشی تفریحی چیتگر…………………………………………………………………………………..15
1-5-3-نگاهی به باغ موزه ی آب…………………………………………………………………………………………..19

فصل2:شناخت منظره…………………………………………………………………………………….21
2-1- منظره و شناخت كلي آن……………………………………………………………………….22
2-1-1-عناصر تشکیل دهنده منظره…………………………………………………………………………………………22
2-1-1-1-شکل زمین…………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1-2-گیاه……………………………………………………………………………………………………………………22
2-1-1-3-آب…………………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-4-تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………..23
2-1-2-اصول منظره سازی………….. …………………….. …………………….. ……………………………………….24
2-1-2-1-اصل یکنواختی در منظره سازی…. …………………….. …………………………………………………..24
2-1-2-2-اصل تنوع……………… …………………….. …………………….. …………………………………………..24
2-1-2-2-اصل دینامیک بودن منظره…….. ……………………………………. ……………………………………….25
2-1-2-3-اصل قابل رویت بودن منظره………. …………. …………………….. ……………………………………..26
2-1-3-نمونه هایی موردی از گونه های مختلف منظره سازی …………………………….. ……………………..28

فصل 3-شناخت بستر……………………………………………………………………………………..33
3-1-تقسیمات اکوتوریستی تهران…………………………………………………………………….34
3-1-1- تفرجگاه های درون شهری………………………………………………………………………………………. 34
3-1-2- تفرجگاه های حاشیه شهری……………………………………………………………………………………… 34
3-1-3- تفرجگاه های برون شهری……………………………………………………………………………………….. 37
3-2-ویژکیهای اقلیمی وجغرافیایی………………………………………………………………….38
3-2-1-وضعیت بادها ومشخصه های مربوط……………………………………………………………………………..41
3-2-2-میزان بارندگی،رطوبت هوا وتغییرات آن……………………………………………………………………… 44
3-2-3-وضعیت تابش خورشید………………………………………………………………………………………………46
3-2-4-میزان وتغییرات دما…………. ………….. ………….. ………….. ……………………….. ……………………..47
3-2-5-جهت قبله………………………………………………………………………………………………………………..48
3-3- وضعیت کلی زمین شناختی……………………………………………………………………. 48
3-3-1- زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………….48
3-3-2- زلزله و وضعیت گسلها……………………………………………………………………………………………….53
3-3-3-مکانیک خاک………………………………………………………………………………………………………….57
3-3-4-هیدرولوژی منطقه……………………………………………………………………………………………………..58
3-3-5-سیر تحول منطقه ی 22……………………………………………………………………………………………….62
3-3-6-سیر تحول تراز از1800-1400……………………………………………………………………………………..65
3-4- پتانسیل ها وجاذبه های محیطی وزیست محیطی …………………………………………66
3-4—1-پتانسيل هاي زيست محيطي منطقه22…………………………………………………………….66
3-4-2- رودخانه ها و آبراهه ها………………………………………………………………………………………………68
3-4-3 دره ها وقله ها…………………………………………………………………………………………………………….68
3-4-4- کوهستان……………………………………………………………………………………………………………….69
3-4-5 -جنگل های طبیعی و مصنوعی……………………………………………………………………………………..69
3-4-6- گیاهان دارویی وخوراکی و صنعتی……………………………………………………………………………..69
3-4-7- باغ های میوه……………………………………………………………………………………………………………70
3-4-8 -آبگیر ها استخرهاوحوضچه های…………………………………………………………………………………70
3-4-9 -چشمه هاوآبشارها……………………………………………………………………………………………………..70
3-4-10-تنوع زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………….71
3-4-11- منظر هاوچشم انداز طبیعی………………………………………………………………………………………..71
3-4-12 -روستاهای منطقه……………………………………………………………………………………………………..71

3-4-13- حیاط وحش ومنطقه ی حفاظت شده وتنوع جانوران……………………………………………………..71
4-3-14- تنوع پوشش گیاهی وسیمای طبیعی…………………………………………………………………………….72
3-4-15- تنوع اقلیمی وآب وهوای مساعد………………………………………………………………………………..72
3-4-16- دسترسی ها(جاده های آسفالته وخاکی)………………………………………………………………………72
3-4-17- پارک چیتگر اکوسیستمی بزرگ در همسایگی…………………………………………………………….73
3-4-18 باغ ملی گیاه شناسی در کنار پارک چیتگر…………………………………………………………………….76
3-4-19 امكانات و طرح هاي آتي…………………………………………………………………………………………..78

فصل 4-شناخت مهندسی موضوع……………………………………………………………………..80
4-1-اصول ساخت ومنظره سازی…………………………………………………………………….81
4-1-1- طراحی شیب بندی……………………………………………………………………………………………………81
4-1-2- زیبایی شناسی…………………………………………………………………………………………………………..81
4-1-2-1 –ژئومورفیک…………………………………………………………………………………….81
4-1-2-2- معماری گرایانه………………………………………………………………………………..82
4-1-2-3-طبیعت گرایی…………………………………………………………………………………..82
4-1-3- درک حسی………………………………………………………………………………………..82
4-1-3-1 شیب………………………………………………………………………………………………82
4-1-3-2-تغییر ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………..83
4-1-3-3-شیب های محدب ومقعر…………………………………………………………………………………………83
4-1-3-4- تقویت کردن………………………………………………………………………………………………………84
4-1-3-5- ملاحضات فضایی…………………………………………………………………………………………………84
4-2-سازه ………………………………………………………………………………………………………………………….84
4-2-1-ساختمانهای پیش ساخته …………………………………………………………………………………………….84
4-2-2-اسکلت های مدرن ……………………………………………………………………………………………………85
4-2-3-سوله……………………………………………………………………………………………………………………….86
4-3- تاسیسات……………………………………………………………………………………………..88
.4-3-1-تعریف تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………………………88
4-3-2-اهداف، مبناي مقايسه سيستم ها و عوامل موثر در انتخاب يك سيستم……………………………..  89
4-3-3-مشخصات هوا……………………………………………………………………………………………………….   91
4-3-4-سيستم هاي تهويه مطبوع………………………………………………………………………………………….  94
4-3-5-هواساز………………………………………………………………………………………………………………….. 98
4-3-6-فن کويل ها………………………………………………………………………………………………………….  102
4-3-6-1-نوع و محل نصب………………………………………………………………………………………………. 104
4-4-شرایط ایمنی……………………………………………………………………………………….106
4-4-1-مدیریت سیلاب……………………………………………………………………………………106
فصل 5-طراحی…………………………………………………………………………………………..108
5-1- شناخت سایت پروژه…………………………………………………………………………… 109
5-1-1- محدوده زمین پروژه………………………………………………………………………………………….. 109
5-1-2- همسایگی ها……………………………………………………………………………………………………….. 117
5-1-3- شبکه دسترسیها…………………………………………………………………………………….121
5-1-4- وسعت و ابعاد زمین………………………………………………………………………………124
فصل6-منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………….134

فهرست جداول
جدول1-1 زیر مجموعه های مجتمع ورزشی- تفریحی-توریستی دره کن…………………………………….     1
جدول 3-1 میانگین وزش باد،سرعت بادوجهت باد……………………………………………………………………..41
جدول 3-2 ميزان كلي بارندگي سالانه……………………………………………………………………………………. 42
جدول3-3 میانگین آمار درجه حرارت ایستگاه مهرآباد تهران……………………………………………………… 46
جدول5-1 مشخصات همسایگی های سایت و کاربریهای زیرحوزه……………………………………………   118
جدول5-2 مشخصات همسایگی های سایت و کاربریهای زیرحوزه……………………………………………   118
جدول5-3 مشخصات همسایگی های سایت و کاربریهای زیرحوزه……………………………………………   119

فهرست نمودار ها و اشكال:
شکل1-1 تصویر مجتمع ورزشی تفریحی سینما
i maxتهران……………………………………………………………………………………………………………………….10
شکل1-2 تصویر مجتمع ورزشی تفریحی سینما
i maxتهران……………………………………………………………………………………………………………………….11
شکل1-3 مقطع مجتمع ورزشی تفریحی سینما
i maxتهران……………………………………………………………………………………………………………………….11
شکل 1-4 دیاگرام ارتباطی مجتمع ورزشی تفریحی سینما       i max تهران ………………………………..12
شکل1-5 دیاگرام ارتباطی مجتمع ورزشی تفریحی سینما       i max تهران …………………………………. 13
شکل1-6تصویرمجتمع ورزشی تفریحی چیتگر…………………………………………………………………………..14
شکل1-7تصویرمجتمع ورزشی تفریحی چیتگر…………………………………………………………………………..14
شکل1-8تصویرپیست دوچرخه سواری مجتمع ورزشی تفریحی چیتگر…………………………………………..15
شکل1-9 تصویرفضای بازی مجتمع ورزشی تفریحی چیتگر………………………………………………………….15
شکل1-10تصویری از نگه داری حیوانات در مجتمع ورزشی تفریحی چیتگر…………………………………..17
شکل1-11 پلان باغ موزه ی آب……………………………………………………………………………………………..18
شکل2-1. نمونه هایی موردی از گونه های مختلف منظره سازی……………………………………………………26
شکل3-1 دیاگرام میزان وزش باد در سایت……………………………………………………………………………… 40
شکل3-2 وضعیت تابش خورشید…………………………………………………………………………………………… 44

شکل3-3 جهت قبله…………………………………………………………………………………………………………….. 46

شکل3-4 نحوه پراکنش گسلها در پهنه بندی زلزله ای تهران……………………………………………………….. 55
شکل3-5بسياري از پتانسيل هاي منطقه در اين تصوير قابل بررسي است ………………………………………..  67
شکل3-6 دسترسی ها(جاده های آسفالته وخاکی)…………………………………………………………………….  73
شکل3-7 محدوده سایت پروژه……………………………………………………………………………………………… 74
شکل3-8 جنگل‌كاری اراضی پارك چیتگر………………………………………………………………………………75
شکل3-9 تصاویری از باغ ملی گیاه شناسی در کنار پارک چیتگر………………………………………………..  77
شکل3-10 محدوده ی فضای سبز منطقه ی 22شهرداری تهران و موقعیت سایت پروژه………………………80
شکل4-3 تصویر سوله با دهانه ی باز………………………………………………………………………………………..87
شکل4-4 تصویر سوله با ستون وسط و تاج مشترک…………………………………………………………………… 88
شکل4-5 تصویر سوله با فرم تک شیب…………………………………………………………………………………… 88
شکل4-6 تصویر سوله با فرم تک شیب با ستون وسط………………………………………………………………… 88
شکل4-7 مقایسه ی دمای هوای مرطوب و خشک…………………………………………………………………….. 93
شکل4-8 تصویر دستگاه هوا ساز……………………………………………………………………………………………. 99
شکل4-9 تصویر دستگاه هوا ساز………………………………………………………………………………………….. 100
شکل4-10 تصویر دستگاه مکانیک سیالات و تهویه مطبوع……………………………………………………….. 104
شکل5-1 محدوده زمین پروژه……………………………………………………………………………………….. 107
شکل5-2 مجاورت ها ودسترسیهای عمده ی منطقه……………………………………………………….. 108
شکل5-3 تقسیمات روند طراحی منطقه22………………………………………………………………………………..109
شکل5-4 طرح تفصیلی قسمتهای شمالی منطقه 22 تهران توسط مهندسین مشاور آرمانشهر……………… 110
شکل5-5 تناسب اراضی جهت استفاده های اصلی…………………………………………………………………… 112
شکل5-6 محدوده سایت انتخابی در طرح تفصیلی ارتفاعات 1800- 1400 منطقه 22 تهران………………113
شکل5-7 محدوده سايت و بافت اطراف آن…………………………………………………………………………..  114
شکل5-8 محل عبور آزاد راه تهران شمال در حال احداث…………………………………………………………  116
شکل5-9شبکه دسترسیها…………………………………………………………………………………………………..   120
شکل5-10دسترسی های اصلی در محدوه همسایگی سایت طبق طرح تفصیلی در آینده…………………. 121
شکل5-11 ابعاد و شکل کلی سایت پروژه    …………………………………………………………………. 122
شکل5-12توپوگرافی منطقه………………………………………………………………………………………………… 124
شکل5-13 منظر های عمومی سایت………………………………………………………………………………………..125
شکل5-14 چشم انداز و موقعیت سایت…………………………………………………………………………………..126
شکل5-15 دیاگرام برنامه فیزیکی مجموعه………………………………………………………………………………126

 

 

 

 

تصاویر فایل:

رساله مجموعه تفریحی ورزشی,دانلود رساله مجموعه تفریحی ورزشی,پروپوزال مجموعه تفریحی ورزشیرساله معماری مجموعه ورزشی تفریحی,پروپوزال مجموعه ورزشی تفریحی

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 16 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.