بخشی از پروپزال:

بيان مسئله
هنگاميكه صحبت از بانک خون به ميان ميآيد، از دو زاويه متفاوت با اين موضوع برخورد ميشود:
1: اهداي خون وزندگي بخشي.
2: آزمايشات خوني وبيماريهايي خوني (نظير هموفيلي- تالاسمي و در سالهاي اخير ايدز).
معماري با هدف کمک به درک ابعاد مختلف زندگي انسانها به جنبه هايي از زندگي که زبان در بيان آن قاصر است شکل ميبخشد و به کونه ای نمادين( با ابراز پاره‌اي از معاني)، فضاي معنوي را از محيط دنيوی جدا ميكند. اهدا خون به عنوان شايد ” خالصترين نمونه” رفتار بشردوستانه در نظر گرفته مي شود. اين آواي نمادين با مضمون «يک هديه بي نام و نشان از جنس زندگي براي يک فرد ناشناس » تاکيدي بيشتر بر همان روح بشردوستانه است كه محيطي خاص را مي‌طلبد .
ساماندهي به فضاهاي اهداي خون به لحاظ اهميت روابط بين بخشهاي تشكيلدهنده آن با مخاطب، از پيچيدگي و دشواري خاصي برخوردار است ، ارجحيت روابط عملكردي و درماني بدون توجه به مخاطب، در طراحي بانكهاي خون و ديگر نهادهاي مردمي طرحها را به سوي يكنواختي هدايت كرده است .

مطالعات مرکز انتقال خون,رساله مرکز انتقال خون,پایان نامه مرکز انتقال خون,طرح نهائی مرکز انتقال خون,برنامه فیزیکی مرکز انتقال خون,مطالعات تطبیقی مرکز انتقال خون,مطالعات معماری مرکز انتقال خون,رساله معماری مرکز انتقال خون,نقشه مرکز انتقال خون,پلان معماری مرکز انتقال خون,دانلود نقشه معماری مرکز انتقال خون,طرح معماری مرکز انتقال خون,نمونه موردی مرکز انتقال خون,نمونه موردی خارجی مرکز انتقال خون,نمونه موردی داخلی مرکز انتقال خون,نقشه های مرکز انتقال خون

در واقع ساختمانهاي اهداي خون براي بيان يك محتواي ارزشي در جامعه، به عنوان يك نهاد اجتماعي كه تنها منبع تغذيه ان مردمند، نيازمند توجه خاص به الگوهاي رفتاري اهدا كننده خون به عنوان مخاطب دارد تا بتواند با قدرت دعوت كنندگي بالا چه از لحاظ فرمي و چه تسهيلات عملكردي و امكانات، فضاهاي پويا و زنده براي نمايش پديده ذهني اهدا خلق كند.
لزوم نگرش
ايمان به لزوم خلق فضاهايي زنده، براي اهداي زندگي (اهداي خون )
چگونه ميتوان براي دريافت و ادراك مرزهاي فضا و كالبد معماري بعدي متصور شد اگر به اصول جامع و عناصر تاثير گزار محيطي- فرهنگي-اجتماعي در كالبد بنايي كه هم مفهوم دار زندگي است، و هم زندگي بخش توجه نكرد. ميدانيم كه تنها منبع تهيه خون سالم مردمند و سازمان انتقال خون، برابر بااستانداردهاي بين المللي ،خونها راپس از مراحل تائيد سلامت در اختيار مراجع وبخشهاي درمان کشور قرار ميدهد. ولي تا کنون هيچ تلاش ساختاري در جهت ايجاد فضاي مردمي –عملکردي براي اهداي خون صورت نگرفته است و کماکان به ساختمانهاي اهداي خون و به اهدا کننده، نگاهي تک بعدي در جهت عملکرد صرف وجود دارد و ايماني به لزوم فضاهاي زنده براي اهداي زندگي (خون) وخلق محيطي دعوت کننده به چشم نمي خورد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

تغيير الگوهاي رفتاري مردم، در عين حال كاهش قدرت ارزشها و كمك به هم نوع در جامعه ، به همراه پيشرفتهاي لحظه به لحظه در توليد تجهيزات جديد و از طرفي ترس از اهداي خون و شيوع آسيبهاي رواني جديدي كه به پيامد رشد بيماريهاي خوني و ‌گاها نوظهوري چون ايدز در ايران است ، ساختمانهاي خدماتي انتقال خون و طبعا” طرحهاي عملکردي فضاهاي اهدا را در هالهاي از ابهام فرو برده است . به دنبال بي‌توجهي شديد در آماده كردن بستر فضايي مناسب براي رشد كنش اجتماعي اهدا، در طراحي ساختمانهاي اهداي خون ، نياز به بازنگري بر اين مقوله احساس شد و طراحي فضاي اهدا با هدف درگيركردن تمام جامعه (چه به عنوان اهدا كننده خون، چه به عنوان گيرنده خون ) موضوع ارائه پاياننامه تحصيلي قرار گرفت.

بخشی از مطالب:

  شناخت خون و انتقال آن

1-1- تعريف خون
خون در طول حيات بشر بخشي از زندگي،‌ تفكر و انديشه انساني بوده است. با نگاهي به شواهد تاريخي در مسير تكامل طب و باور خون، 4 مرحله را به‌طور مشخص ملاحظه ميكنيم
‌أ. در اولين شواهد انسان اوليه هميشه خون را مترادف با مرگ و زندگي ميديده، به هنگام شكار با خونريزي حيوان تسلط انسان امكان پذير ميشد و به عكس با از دست دادن خون قدرت حيات و زندگي هم از دست ميرفت و با همين ديد خون وسيله حيات و زندگي در نگاه انسان اوليه بود، همچنان كه امروز هم به شكلي خون وسيله حيات و زندگي است.
‌ب. با همين ديدگاه و نقش خون در حيات و زندگي بود كه خون اشامي به عنوان ابزار قدرت در جوامع امروزي شكل گرفت كه داستان خونخواري از گلادياتورها و يا توسط حاكمان قدرتمند بخشي از چنين ديدگاهي است.
‌ج. با توسعه علم استفاده و كاربرد درماني از خون مطرح شد و حجامت براي كاهش الام و درمان بيماريها در جوامع انساني توسعه يافت.
‌د. امروزه طب انتقال خون مجموعه ارزشمند را از كاربرد خون به عنوان ابزار حيات و زندگي تا توسعه روشهاي فرزيس براي جداسازي اجزاي مختلف خون توسعه داده است كه با كاربردهاي مشخص مورد استفادهقرار ميگيرد.

خون از نگاه علم نوين:
« بافت زندهاي است از عناصر سلولي معلق در مايعي سيال به نام پلاسما »
خون در طب مايع حيات بخشي است كه در رگهاي بدن جريان داشته و قلب با عمل تلمبه‌اي خود اين بافت مايع را به جريان مي‌اندازد. خون مواد غذايي و اكسيژن را به تمام سلولهاي بدن ميرساند و مواد زايد آنها را جهت دفع به كليه‌ها، كبد و ششها حمل مي‌كند يك شخص بالغ با وزن حدود 70 كيلوگرم بطور متوسط در حدود 5 ليتر خون دارد. معمولاً خون هر شخص با وزن بدنش تناسب دارد، بطوري كه در مردها به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن 70 ميلي ليتر و در زنها 65 ميلي ليتر خون وجود دارد
1-2- تركيبات خون
خون بافت زنده اي است كه حجم آن درافراد بالغ حدود 5/5 ليتر مي‌باشد و از دو قسمت: قسمت سلولي كه شامل سه نوع سلول است و قسمت مايع كه پلاسما ناميده مي‌شود تشكيل شده است.
1) عناصر سلولي: كه ٤٥ درصد حجم خون را تشكيل مي‌دهند:
الف- گلبول هاي قرمز كه مسئول اكسيژن رساني به سلولهاي بدن مي‌باشند.
ب- گلبولهاي سفيد كه وظيفه دفاع بدن در مقابل عوامل خارجي را برعهده دارند.
ج- پلاكت ها كه در عمل بند آمدن خونريزي دخالت دارند.
2) پلاسما: كه ٥٥ درصد حجم خون را تشكيل مي‌دهد ومايع است :
آب و املاح مختلف، مواد قندي، چربي، پروتئين، هورمون ها وفاكتورهاي انعقادي خون
1-2-1- فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي مشتق از خون
سالهاست كه خون‌شناسان در روياي ايجاد جانشيني براي خون طبيعي هستند تا براي مواقع بروز سوانح طبيعي و يا جهت مصارف نظامي در مقادير نامحدود در دسترس باشد، ولي تاكنون هنوز رويا باقي مانده و هر نوع جانشين ساخته شده در آزمايشگاه تنها يك نمونه ضعيف از خون واقعي بوده است.
خوني كه از يك فرد اهدا كننده گرفته ميشود حاوي كليه فرآورده هاي پايدار مي‌باشد كه به اين خون، خون كامل گفته ميشود. خون كامل فقط 10 درصد خون مصرفي مراكز درماني را تشكيل ميدهد. بنابراين لازم است مابقي خونهاي كامل جهت توليد فرآورده‌هاي مختلف خوني تحويل واحد توليد فرآورده گردد. محصولات خوني كه در مراكز انتقال خون تهيه ميشوند عبارتند از: خون كامل، گلبول قرمز متراكم، پلاسماي تازه منجمد، كرايو پرسي پتيت پلاكت كنسانتره گلبول قرمز شسته شده.
1) خون كامل:
منبع اصلي كليه فرآورده‌هاي خوني است وحاوي گلبولهاي قرمز،گلبولهاي سفيد،پلاكتها و پلاسما است. بدون هيچگونه تغييري و به‌همان شكل اوليه از اهداء كننده گرفته شده و در شرايط استاندارد و در حرارت يك تا شش درجه سانتيگراد تا 35 روز قابل مصرف مي‌باشد.
مورد مصرف: هنگامي‌است كه بيمار خونريزي فعال داشته و بيش از30-25 درصد حجم خون بصورت حاد كاهش پيدا كرده باشد. همچنين جهت تعويض خون نوزادان خون كاملي كه كمتر از 7 روز از تاريخ اهداي آن گذشته باشد استفاده مي‌شود.
2) گلبول قرمز متراكم:
فرآورده اي است كه از خون كامل در اثر سانتريفيوژ نمودن و خارج كردن 80-65 درصد پلاسما تهيه ميشود. حجم آن بين 280-250 ميلي ليتر و هماتوكريت آن 80-65 درصد است در حرارت يك تا شش درجة سانتيگراد نگهداري و تا 35 روز قابل مصرف است.

مورد مصرف : در كم‌خوني هاي مزمن مانند تالاسمي‌و يا كم‌خونيهاي مزمن
ناشي از نارسايي كليوي يا بدخيم.

3) پلاسماي تازه منجمد:
پلاسمايي است كه از خون كامل تازه كه كمتر از 6-8 ساعت از جمع آوري آن گذشته بوسيله سانتريفيوژ مجزا شده و بلافاصله پس از جداسازي سريعاً منجمد و در حرارت 18- درجه‌سانتيگراد يا پائينتر تا يكسال، و پس از آب شدن حداكثر تا 6 ساعت بايد مصرف شود.
مورد مصرف: اين فرآورده در موارد زير مصرف ميشود:
الف) بيماراني كه كاهش همزمان چندين فاكتور انعقادي دارند.
ب) بيماران مبتلا به انعقاد داخل عروقي
ج) بيماراني كه به‌دنبال تعويض يا تزريق خون با حجم زياد مقدار زيادي وارفارين مصرف كرده‌اند (مسموميت با وارفارين).

4) كرايو پرسي پيتيت:
فرآورده خوني است كه از ذوب نمودن پلاسماي تازه منجمد در حرارت 6-1درجه سانتيگراد و سانتريفيوژ نمودن حاصل آن تهيه مي‌شود. اين رسوب سرد نامحلول مجدداً منجمد ميگردد و در حرارت 18- درجه سانتيگراد يا پائين‌تر نگهداري ميشود و تا يك سال قابل مصرف است. اين فرآورده حاوي فاكتورهاي هشتِ، فيبرينوژن و . . . است.
موردمصرف: استفادة آن نيز در هنگام كاهش فاكتورهاي مذكور مي‌باشد. منبع اصلي فيبرينوژن تغليظ يافته فاكتور ضد هموفيلي كرايو پرسي پيتيت مي‌باشد.
5) پلاكت كنسانتره:
عبارتست از فرآورده اي از خون كامل كه كمتر از 8-6 ساعت از جمع آوري آن گذشته باشد و بوسيله سانتريفيوژ نمودن در طي دو مرحله تهيه مي‌گردد. تجويز پلاكت در بيماراني صورت ميگيرد كه بعلت اختلال كمي‌يا كيفي در پلاكت دچار خونريزي شده اند. در ايران مدت نگهداري پلاكت معمولاً سه روز ميباشد
6) گلبول قرمز شسته شده:
گلبول قرمز متراكمي‌است كه بنا به دلايلي با سرم فيزيولوژي حداقل 3 بار شسته شده تا بدين ترتيب قسمت اعظم پلاسما و گلبولهاي سفيد موجود در فرآورده گلبول قرمز خارج گردد. چون تهية اين فرآورده در سيستمِ باز انجام مي‌شود بايد هرچه زودتر پس از تهيه مصرف گردد و ذخيره سازي و نگهداري آن كه در دماي 6-1 درجه سانتيگراد بمدت 24 ساعت و در دماي 24-20 درجه سانتيگراد بمدت يك ساعت ميباشد.
مورد مصرف : اين فرآورده براي بيماراني است كه متعاقب تزريق خون دچار آلرژي و يا واكنشهاي تب زاي غير خونريزي دهنده شده و نيز بيماراني است كه كانديداي پيوند مغز استخوان هستند. در ايران بعلت تعداد زياد مبتلايان به تالاسمي‌و جلوگيري از واكنشهاي تبدار در اين بيماران بعلت تزريق زياد خون، قسمت عمده گلبول قرمز شسته شده براي اين بيماران به مصرف مي‌رسد.
1-3- انتقال خون و سير پيدايش و تكامل آن
1-3-1- پيشينه تاريخي انتقال خون در جهان
از دير باز در تاريخ شواهدي در دست است كه بشر در تجسس دارو و يا وسيله اي بوده است تا به 3 هدف زير برسد :
1_ بيمار نشود.
2_ به عوارض پيري مبتلا نگردد.
3_ مرگ گريبان او را نگيرد.
در حالی كه با ديدن خروج خون از بدن مجروحين، دچار وحشت و ترس مي‌شدند براي خون خواص عجيب و غريب و جادويي قايل بودند . خون را نشانه حيات ، شجاعت ، سلامتي و جواني ابدي مي‌دانستند و ضرت المثل هاي متعددي در اينباره در زبانهاي مختلف ديده مي‌شود:
 گلادياتورها خون سربازان مغلوب را به منظور تقويت مي‌آشاميدند .
 سران مغول به سربازان خود دستور مي‌دادند كه براي تقويت از خون اسبان خود بنوشند .
 امپراطور مغول قوبلاي خان عموي خود را به مرگ محكوم كرد و براي اينكه خون امپراطور به زمين ريخته نشود و در معرض آسمان و زمين قرار نگيرد دستور داد وي را داخل كرباسي به قتل برسانند.
 در جريان انقلاب فرانسه خون اشراف محكوم را به بيچارگان مورد مرحمت به عنوان يك آشاميدني مخصوص هديه مي‌نمودند.
 بالاخره در بعضي از قبايل خون اولين شكار يك شكارچي جوان را مي‌نوشيدند .
 تقريبا در تمام كتب قديمي مذهبي، خوردن خون به صورت مستقيم منع شده است.

اولين اشاره به انتقال خون در تاريخ كه بيشتر جنبه افسانه دارد در حكايت اويد (ovid) آمده است كه مدآ ( medea) براي بازگشت جواني به پدرش خون از رگهاي او گرفته و به جايش خون فرد جوان يا ديگر معجون عجيبي كه با خون ساخته بود جايگزين نمود.
و بالاخره در سال 1492 كه كريستف كلمب قاره آمريكا را كشف نمود به دستور جادوگري براي بهبود پاپ هشتم كه از بيماري مزمن كليه و پيری رنج مي‌برد اقدام به تعويض خون وي با خون سه جوان نمود، در اثر اين عمل هر چهار نفر در گذشتند. در آن زمان هنوز مرز بين جادوگري و پزشكي معلوم نشده بود. تا مدتها بعد ديگر صحبتي در اين‌باره ديده نمي‌شود تا نوبت به كشف جريان خون مي‌رسد .
1-3-2- كشف جريان خون
جريان خون ريوي بوسيله «ابن نفيس» پزشكي از اهالي دمشق در اواسط قرن 13 ميلادي كشف گرديد. او در تفسيري ارا و عقايد پيشينيان درباره جريان خون را مورد تجدبد نظر قرار داده است و مينويسد :« هنگامي كه خون در بطن راست تصفيه شد بايد به بطن چپ برود ولي بين اين دو بطن مجرايي وجود ندارد، لذا به ناچار بايد از راه شريان ريوي به ريه‌ها رفته و و در آنجا منتشر شده و با هوا مخلوط گردد. سپس از طريق وريد ريوي به بطن چپ وارد شود». پزشك اسپانيولي “ميشل سروه” كه در سال 1553 ميلادي به جرم اشاعه كفر و مخلوط نمودن علوم الهي با تشريح، محكوم به سوزاندن گشت نيز، در نوشته‌هاي خود جريان خون ريوي را شرح داده است.
و بالاخره افتخار كشف جريان خون نصيب ويليام هاروي گرديد . وي در اثر تجربات خود در سال 1616 جريان خون را كشف كرد. انتشار مقاله او در اين باره باعث بحثهاي مفصلي بين موافقين و مخالفين گرديد از جمله پاتن عضو دانشكده پاريس آنرا مضر، بي‌فايده و دروغ دانست. ولي با تمام اين مخالفتها دانشمندان در نقاط مختلف جهان با دستگاه‌هاي عجيب و غريب ابداعي مبادرت به انتقال خون نمودند از جمله شخصي به نام پيشو(Pisho) كه با دستگاهي مشتمل بر دو لوله نقره متصل به يك كيسه چرمي در حيوانات مبادرت به انتقال خون نمود.
1-3-3- پيدايش سرنگ
در سال 1656 كريستوفر ورن نوعي سرنگ ابداع نمود. وي كه ستاره شناس و پزشك معروفي بود دستيار يكي از شاگردان ويليم هاروي بود و با كمك همكلاسي خود «روبرت بويل» به فكر تزريق داخل وريدي افتادند و با دستگاهي شامل مثانه خالي يك حيوان شامل يك پر توخالي مرغ يا به قولي نوعي سرنگ كه به قسمت باريك يك سوزني شكل تو خالي منتهي ميشد، محلول مرفين درشراب را داخل وريد يك سگ تزريق نمودند و چند سال بعد بويل از اين روش براي تزريق دارو به بيماران استفاده كرد.

 

و……..

 

 

 

فهرست مطالب:

کلیات

بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
لزوم نگرش………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
هدف اصلي طرح………………………………………………………………………………………………………………………… 9
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
فصل اول:معرفی و اهداف پژوهش،تاریخچه و پیشینه
بخش اول : شناخت خون و انتقال آن
1-1-تعريف خون……………………………………………………………………………………………………………….13
1-2-تركيبات خون……………………………………………………………………………………………………………..13
1-2-1-. فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي مشتق از خون…………………………………………………………14
1-3-انتقال خون و سير پيدايش و تكامل آن
1-3-1-پيشينه تاريخي انتقال خون در جهان………………………………………………………………………. 16
1-3-2-كشف جريان خون………………………………………………………………………………………………….17
1-3-3-پيدايش سرنگ…………………………………………………………………………………………………….. 17
1-3-4-شروع انتقال خون………………………………………………………………………………………………… 18
1-3-5-كشف ضد انعقاد = تولد بانكهاي خون…………………………………………………………………….. 19
1-3-6-انتقال خون در ايران………………………………………………………………………………………………20
1-3-7-سالنماي انتقال خون………………………………………………………………………………………………20
بخش دوم : شناخت جايگاه خون در طب سنتي
2-1-تعريف سنت…………………………………………………………………………………………………………… 23
2-2-طب سنتي ايراني………………………………………………………………………………………………………23
2-3-اصول طب سنتي………………………………………………………………………………………………………….24
2-4-عناصر چهارگانه……………………………………………………………………………………………………………24
2-4-1-خاك……………………………………………………………………………………………………………………….26
2-4-2-آب………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-4-3-هوا ………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-4-4-آتش……………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-5-خون در سنت و ادبيات……………………………………………………………………………………………….. 28
2-6-حجامت…………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-6-1-حجامت و تاريخچه آن……………………………………………………………………………………………. 29
2-6-2-انواع حجامت…………………………………………………………………………………………………………. 29
2-6-3-جايگاه حجامت در دنياي اسلام………………………………………………………………………………. 30
2-6-4-جايگاه حجامت در دنياي امروز……………………………………………………………………………….. 30
2-6-5-فعاليتهاي موسسه تحقيقات حجامت ايران…………………………………………………………….. 31
2-6-6-مقايسه حجامت با اهداي خون……………………………………………………………………………….. 31
2-7-فصد خون = اهداي خون………………………………………………………………………………………….. 32
بخش سوم : معرفي بيماريهاي درگير با اهدا و انتقالخون
3-1-شناخت بيماريهاي پر خطر در اهداي خون
3-1-1-دوره پنجره و ضرورت آن ازديدگاه طراحي…………………………………………………………….. 33
3-1-2-سانحه ايدز…………………………………………………………………………………………………………….33
3-1-3-روشهاي تشخيص بيماري ايدز………………………………………………………………………………..34
3-1-4-راههاي انتقال ويروس…………………………………………………………………………………………….36
3-1-5-بيماري ايدز در جهان…………………………………………………………………………………………….. 37
3-1-6-بيماري ايدز در ايران……………………………………………………………………………………………… 38
3-1-7-درمان و واكسن ايدز…………………………………………………………………………………………….. 39
3-1-8-دعوتي براي پيشگيري…………………………………………………………………………………………..40
3-2-شناخت بيماريهاي قابل درمان با اهدا و انتقال خون……………………………………………………..40
3-2-1-تالاسمي………………………………………………………………………………………………………………40
3-2-1-1-معرفي بيماري و انواع آن………………………………………………………………………………………….40
3-2-1-2-درمان تالاسمي و لزوم اهدا خون……………………………………………………………………………….40
3-2-2-هموفيلي…………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-2-2-1-معرفي بيماري و انواع آن…………………………………………………………………………………………. 42
3-2-2-2-درمان هموفيلي و لزومِ اهدايخون …………………………………………………………………………….42
بخش چهارم : روشهاي اهداي خون
4-1-اهداي خون كامل………………………………………………………………………………………………………..43
4-2-اهداي آفرزيس…………………………………………………………………………………………………………….44
4-2-1-آفرزيس چيست؟………………………………………………………………………………………………………44
4-2-2-اصول اهداي آفرزيس……………………………………………………………………………………………….44
4-2-3-انواع آفرزيس…………………………………………………………………………………………………………..44
4-1-1-مراحل آفرزيس………………………………………………………………………………………………………. 45
بخش پنجم :فضاهاي آزمايشگاهي و اهداي خون
5-1-انواع آزمايشگاه…………………………………………………………………………………………………………….46
5-2-1-سيرکولاسيون بيمار
5-2-2-سيرکولاسيون نمونه…………………………………………………………………………………………………. 48
5-2-3-سير كولاسيون كادر……………………………………………………………………………………………………52
5-2-4-روابط عملكردي…………………………………………………………………………………………………………53
5-3-عملكردهاي اصلي ازمايشگا ه پزشكي 43
5-3-1-معرفي رشته هاي اصلي آزمايشگاه پزشكي………………………………………………………………….53
5-3-2-تقسيم بندي فضايي آزمايشگاههاي پزشكي………………………………………………………………… 55
5-4-آزمايشگاه هماتولوژي (خون شناسي) و بانك خون……………………………………………………………56
5-4-1-بررسي عملكردي ازمايشگاه هماتوژي وبانك خون………………………………………………………..56
5-4-2-فضاهاي مورد نياز آزمايشگاه هماتولوژي و بانك خون…………………………………………………..56
5-4-2-1-فضاهاي قسمت هماتولوژي(خون شناسي)…………………………………………………………………..57
5-4-3-چهارچوب استاندارد ، براي روشهاي آزمايشگاهي………………………………………………..57
5-4-2-2-فضاهاي قسمت بانك خون( انتقال خون)………………………………………………………………….. 59
فصل دوم:شناخت بستر طرح(مطلعات جغرافیایی،طبیعی،اجتماعی و اقتصادی)
بررسی ویژگی های جغرافیایی شهر اسلامشهر
3-1 موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………..60
3-2 موقعیت نسبی …………………………………………………………………………………………………………………62
3-3 -تاریخچه شهر اسلامشهر ……………………………………………………………………………………………….62
3-4-اسلامشهر در تقسیمات کشوری ………………………………………………………………………………………63
3-5 ویژگی های طبیعی
3-5-1- زمین شناسی و توپوگرافی اسلامشهر ………………………………………………………………………… 65
3-5-2 اقلیم …………………………………………………………………………………………………………………………66
3-5-3 منابع آب …………………………………………………………………………………………………………………….67
3-5-4 خاک شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 67
3-6 بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر اسلامشهر…………………………………………………….. 68
3-6-1 -جمعیت شهر اسلامشهر
3-6-2- ساختمان سنی و جنسی جمعیت ……………………………………………………………………………….. 68
3-6-3 بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………………………70
3-6-4 تراکم خانوار در واحد مسکونی ……………………………………………………………………………………..70
3-6-5 سواد و آموزش ………………………………………………………………………………………………………….. 71
3-6-6 مهاجرت …………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-7 وضع فعالیت اقتصادی جمعیت شهر اسلامشهر
3-7-1 اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-8 -ویژگی های کالبدی – فیزیکی شهر اسلامشهر
3-8-1 -روند توسعه فیزیکی شهر اسلامشهر ………………………………………………………………………….. 75
3-8-2 -بررسی ساختار و خصوصیات عمده تسهیلات و خدمات رفاهی شهری……………………………..76
فصل سوم:شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
بررسي و شناخت بانک‌خون احمدآباد هند
موقعيت و معرفي پروژه…………………………………………………………………………………………………………. 79
تاثير فرم بر جذب مخاطب…………………………………………………………………………………………………….. 80
موقعيت و معرفي پروژه……………………………………………………………………………………………………………. 79
عملكردهاي بنا………………………………………………………………………………………………………………………… 88
بخش پنجم :
معرفي و شناخت سازمان انتقال خون تبریز………………………………………………………………………………… 89
مطالعات وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………….. 89
بررسي عملكردي فضاها……………………………………………………………………………………………………………90
بخش اول :
تاسيسات كنترل‌دما، تعويض هوا و تهويه مطبوع…………………………………………………………………………93
لزوم توجه به تاسيسات بهداشتي بانك خون ………………………………………………………………………………93
رطوبت نسبي هوا و تاثير ان ……………………………………………………………………………………………………..94
تصفيه هوا……………………………………………………………………………………………………………………………….94
فصل چهارم:شناخت و تحلیل برنامه طرح(برنامه فیزیکی،ضوابط واستاندارد ها)
بخش اول :
كيفيت مطلوب فضايي با توجه به اصول صحيح توليد
1-1- اهداف و مقررات……………………………………………………………………………………………..97
1-2- غربالگري اهداكننده……………………………………………………………………………………………………. 97
1-2-1- مفهوم غربالگري اهدا کننده
1-2-2- اهداف غربالگري…………………………………………………….¬……………………….. 98
1-2-3- پيامدهاي غربالگري…………………………………………………………………………. 99
1-2-4- عملكردهاي فضاهاي جمع آوري خون‏…………………………………………………………….. 99
1-3- كيفيت فضاهاي توليد فرآورده ومواد مورد استفاده………………………………………………………….. 101
1-3-1- استانداردها و ملاحظات كلي فضا……………………………………………………… 101
1-3-2- كيفيت فضايي بخشهاي ذخيره سازي، نگهداري خون………………………… 102
1-3-3- ‏ كيفيت فضايي بخش‌هاي آزمايشگاهي………………………………………………………….. 103
1-3-4- نظم فضايي در جهت كنترل الودگي………………………………………………………………. 103
1-3-5- ترابري و پاركينگ…………………………………………………………………………………………..103
1-3-6- مواد و وسايل………………………………………………………………………………………………….104
1-3-7- فضاي توزيع فرآورده ها……………………………………………………………………………… 105
2- بخش دوم : ………………………………………………………………………………………………………….. 105
3- معرفي فضاهاي مركز ملي اهدا و انتقال خون……………………………………………………………. 105
4- تقسيم بندي فضاهاي تشكيل دهنده………………………………………………………………………… 105
فضاهاي تشكيل دهنده فني……………………………………………………………………………………………………106
الف ) فضاهاي عمومي……………………………………………………………………………………………….106
1- فضاهاي اهداكنندگان خون كامل و افرزیش………………………………………………… 106
1- ازمايشگاه تشخيص طبي و خون شناسي…………………………………………………….. 108
ب ) فضاهاي تشخيصي و توليد…………………………………………………………………………………. 109
بخش فراورده‌ها…………………………………………………………………………………………………. 109
2- كنترل كيفي……………………………………………………………………………………………..110
فضاهاي تشكيل دهنده غير فني
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
1- اداري كادر و پرسنل………………………………………………………………………………….112
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
2- اداري توليد فراورده‌ها و كنترل كيفي………………………………………………………….113
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
3- نظارت فني و مالي…………………………………………………………………………………….114
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
4- روابط عمومي اهداكنندگان…………………………………………………………………………114
ب ) فضاهاي اجتماعي
1- امفي تاتر…………………………………………………………………………………………………116
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
1- كتابخانه………………………………………………………………………………………………….116
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
2- بخش اموزش…………………………………………………………………………………………118
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
3- بخش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 119
فصل پنجم:
مبانی نظری معماری،اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی.
مباني طراحي و ايده پروژه
1-1- تدوين مباني طراحي پروژه………………………………………………………………………………….121
1-2-تدوين ايده كلي طراحي…………………………………………………………………………………………… 123
ایده و مبانی نظری طراح…………………………………………………………………………………………………….126
عوامل موثر در طراحی………………………………………………………………………………………………………..126
فصل ششم:
دیاگرام،لکه گذاری و جانمایی سایت
موقعیت سایت……………………………………………………………………………………………………………….. 127
تصویرهای سایت پلان…………………………………………………………………………………………………….. 128
اتووود های اولیه…………………………………………………………………………………………………………….129
فصل هفتم:
تصویر های ماکت……………………………………………………………………………………………………………130
نقشه طبقه همکف…………………………………………………………………………………………………………132
نقشه طبقه اول……………………………………………………………………………………………………………… 129
نقشه طبقه تیپ طبقات………………………………………………………………………………………………….. 129
مقطع(A-A)…………………………………………………………………………………………………………………..130
مقطع(B-B)…………………………………………………………………………………………………………………..130
مقطع(C-C)…………………………………………………………………………………………………………………..130
نمای شمالی…………………………………………………………………………………………………………………. 135
نمای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………. 135
نمای شرقی…………………………………………………………………………………………………………………. 135
نمای غربی………………………………………………………………………………………………………………….. 135

 

سه فصل اول منابع پاورقی دارد. فصل چهارم نشریه های سازمان برنامه و بودجه و نویفرت

 

تصاویر فایل:

دانلود رساله مرکز انتقال خون,دانلود رساله ساختمان انتقال خون,رساله معماری ساختمان انتقال خونمطالعات معماری ساختمان انتقال خون,پروپوزال معماری ساختمان انتقال خون

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 14 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.