چکیده :

ورزش و تفریحات سالم یکی از مهمترین راهکارهای انسان صنعتی امروز برای حفظ سلامت و رشد جسمی وروحی و ایجاد زندگی مفرح تر و شادتر وهمچنین ایجاد بیمه زندگی برای دوران کهولت سن وپیری می باشد. ورزش از جنبه های مختلف فردی و اجتماعی قابل بررسی و توجه است . آنچه مهم است درک نقش ورزش و تفریحات سالم در زندگی ماشینی امروز واینکه باگرایش به ورزش و تقریحات سالم زندگی سنگین و پر ملال امروزی راحت تر خواهد شد. مهمترین جنبه ورزش عبارتست از همانا سلامتی جسم وکارآرایی بهتر اعضاء بدن و هماهنگی آنها که به تبع آن نقش روحی و روانی ورزش نیز آشکار می شود . ورزش از جهت آرامش روحی وروانی و کاهش از فشار زندگی نقش عمده ای دارد . نقش مثبت فردی ورزش به طور مستقیم در جامعه وپویایی آن تاثیر خواهد گذاشت . جامعه ای که افرادی با روحیه قوی داشته باشد مسلما جامعه ای پویا وپاینده خواهد بود وبسیاری از مفاسد اجتماعی وفردی که از رخوت و نداشتن روحیه سرچشمه میگیرد. از بین خواهد رفت . ورزش از طرف دیگر روحیه همکاری و هماهنگی را بین افراد مختلف تقویت می کرده و آنها را برای زندگی بهتر در جامعه آماده می کند. حال که اهمیت ورزش بر همگان آشکار است وجود امکانات ورزشی و تفریحی و بوجود آوردن ابزار و وسایل مورد نیاز برای ورزشهای مختلف ومورد علاقه مردم نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است .

 پایان نامه مجتمع ورزشی تفریحی,طرح نهائی مجتمع تفریحی ورزشی,مطالعات تطبیقی مجتمع تفریحی ورزشی,نمون های موردی مجتمع تفریحی ورزشی,نمونه موردی خارجی مجتمع تفریحی ورزشی,نمونه موردی داخلی مجتمع تفریحی ورزشی,برنامه فیزیکی مجتمع تفریحی ورزشی,ریزفضاهای مجتمع تفریحی ورزشی,استانداردهای طراحی مجتمع تفریحی ورزشی,ظوابط طراحی مجتمع تفریحی توریستی,نقشه مجتمع تفریحی ورزشی

برای ورزش کردن مکان مناسب و ابزار استاندارد و مناسب از مهمترین ملزومات می باشد. قوانین و مقررات ورزشی در مرحله بعد اهمیت پیدا میکند بنابراین باتوجه به لزوم وجودمکانهای ورزشی باید در جهت بوجود آوردن آنها اقدامات مناسبی توسط اولیاء امر صورت گیرد. رساله اخیر در مورد ورزش و طراحی مکانی برای ورزش و تفریح  می باشد. و به دنبال آن است که با توجه به استانداردهای این نوع مکانها ، استاندارد های ورزشهاو همچنین علائق مردم منطقه در مورد ورزشهای مختلف و با توجه به کمبود شدید این نوع فضاها و امکانات در منطقه ، که در مساله به تفضیل آمده است، راه حل مناسبی را جهت حل این معزل بیابد . . وطرح ، جوابگوی این مشکل و چاره باشد. محلی که برای این مجموعه ورزشی در نظر گرفته شده است ، با توجه به طرح جامع در انتخاب ورزشها نیز سعی شده است ، این انتخاب با توجه به علایق مردم منطقه ما ورزشهایی باشند که در حال حاضر چه از دیدگاه عموم و چه از نظر برنامه ریزی سازمان بر نامه و بودجه بیشتر طالب دارند. امید است که این گامی در جهت شناسایی مشکلات ورزش منطقه که هر علاقه مندی به ورزش دارد  و جوابگوی نیازهای ورزشی منطقه باشد.
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…