مقدمه :
توریسم امروزه بـه عنوان یـک صنعت ویـک امـر سود آور در تمـام زمینــه های سیاسی , اقتصادی وفرهنگی بشمار می آید ودولتها در برنامه های توسعه ، توجه خاصی به آن مــی نمایند ، امری که تا بحال درکشور مــا به طور خیلی جدی جا نیفتاده وبــا فراز ونشیبهای بسیاری در گیر است .
نقش واهمیت توریسم در زمینه تربیت روانی و فکری و همچنین اهمیت توریسم بـه عنوان یک صنعت درآمد زا برای دولت ومردم بومی هر بخش از کشور بر کسی پوشیده نیست .
جهانگردی بــا پدید آوردن تفاهـم متقابل میان ملتها بــه پیشبرد واستقرار صلــح جهانی کمکهای شایسته ای می کند .
جهانگردی به هیچ وجه یک پدیده وارداتی نیست , بلکه در دین اسلام نسبت به آن توجـه شده وایران به عنوان یک کشور توریستی دارای جاذبه های فراوانی می باشد .

رساله مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات مجموعه توریستی تفریحی,برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی,نمونه موردی مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات تطبیقی مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات کامل مجموعه توریستی تفریحی,رساله کامل مجموعه توریستی تفریحی,دانلود مطالعات مجموعه توریستی تفریحی,دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی,دانلود پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی,طراحی مجموعه توریستی تفریحی,طرح مجموعه توریستی تفریحی,ریزفضاهای طراحی مجموعه توریستی تفریحی,ظوابط طراحی مجموعه توریستی تفریحی

متأسفانه در زمینه سیاحت این خطر وجود دارد که آن دسته از کشورهای پذیرای جهانگرد کــه هنوز از رشد اقتصادی کافی برخوردار نیستند , تحت تأثیر فرهنگ وآداب جهانگـردان کشورهای توسعه یافته قرار گرفته ورفته رفته در آن فرهنگ مستحیل شده وآداب سنتی و روشهای خود را به فراموشی بسپارند .
در صنعت توریسم عصر حاضر ترتیبی برای آشنایی جهانگردان ، بــا فرهنگ جامعه میزبان اندیشیده نشده وگاهی اوقات موسساتی که این امر بدانها محول شده بــه جهانگردی صرفاً بعنوان صنعتی پولساز می نگرند که باید اوقات فراغت جهانگردان را به دور از پیچیدگیهای فرهنگی جوامع میزبان پرکند .
صنعت گردشگری از دو طریـق مستقیم وغیـر مستقیم اشتغال ایجاد می کند زیـرا صنعت توریسم یک صنعت خدماتی محسوب می شود ومی تواند مشاغل گوناگونی در بازارهای کار عرضه کند ,در این صنعت خدماتی نیروی انسانی بیش از هر بخش دیگری اهمیت می یابد به موازات افزایش توریستها ، نیاز به نیروی انسانی بالا می رود واین بـه ویژه در کشورهای در حال توسعه مهم به نظر می رسد وتا حدودی می تواند مشکل بیکاری را در ایـن جوامع بر طرف کند .

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…