چکیده:

از دیرباز نقش مهم بالا بودن سواد معماران در طراحی هاي معمارانه طی دهه آینده موضوعی انکارناپذیربوده و محصولات خوب معماري از کلاس هاي سطح بالا به دست می آید. ظاهر و درون شهرهاي آینده به مناسب بودن فضاهاي آموزش ارتباط دارد. اغلب نبودن فضاهاي مناسب آموزشی هم از جهت استانداردهاي فضایی و از جهت نداشتن برنامه ریزي آموزشی در فضاهاي علمی و تداخل عملکردي در برنامه هاي عملی باعث افت کیفیت و جایگزین شدن روشهاي کم کیفیت آموزشی به جاي روشهاي نوین در تدریس معماري شده است.آنچه که باعث ایجاد تفاوت در طراحی یک دبیرستان با هنرستان معماري می شود نوع عملکرد آن و فضاهاي مورد نیاز و خاص تر در هنرستان هاي معماري است، نبودن فضاهاي کافی براي آتلیه ها، نبودن استاندارد هاي مورد نیاز و جایگزینی طراحی کامپیوتري به جاي استفاده از روشهاي اصولی تر ایرادي است که به کار طراحان در بازار کار وارد خواهد شد لذا ایجاد فضایی کاملا متناسب با معماري روز دنیا و توجه به روشهاي اصولی در تدریس معماري و پرداختن به اصول معماري ایرانی مرا بر آن داشت تا فضایی که کاملا موجه و در خور پیشینه معماري ایرانی باشد را طراحی کنم. با تاکید به این موضوع که روشهاي اصولی تدریس معماري را در فضاهاي عملکردي مناسب تر به اجرا نزدیک کنم. همچنین عملکردهاي جدید مثل کارگاه فضایی به مانند ساختمان نیمه کاره که دانش آموزان هر دوره آن را کامل کنند و صرفا اطلاعات عملی آنها را بالا ببرد و نیز جز فضاهاي اصلی خود بدانم.

 مطالعات هنرستان معماری و هنر,رساله هنرستان معماری و هنر,پایان نامه هنرستان معماری و هنر,طرح نهائی هنرستان معماری و هنر,برنامه فیزیکی هنرستان معماری,مطالعات تطبیقی هنرستان معماری,مطالعات مدرسه معماری و هنر,رساله مدرسه معماری و هنر,پایان نامه مدرسه معماری و هنر,مطالعات هنرستان کار و دانش,رساله هنرستان کار و دانش,مطالعات هنرستان فنی و حرفه ای,رساله هنرستان فنی و حرفه ای,نمونه موردی خارجی مدرسه معماری,نمونه موردی داخلی هنرستان و مدرسه معماری

در این راستا و در چارچوب نظام آموزشی حاکم ، بخش مطالعاتی پروژه به ترتیب این مراحل انجام می گیرد:
مرحله اول سعی در درك ماهیت مسئله طراحی از طریق شناخت ماهیت هنر و معماري و شناخت نقش و اهمیت محیط و آموزش از منظر روان شناختی و تاثیر آن بر طرح دارد . در راستاي تحقق این هدف ، سعی شد که ویژگی هاي طرح مدرسه معماري و هنر به منظور ایفاي نقشش در پرورش خلاقیت دانش آموز معماري و هنر تعریف شوند.
در مرحله بعد ، سعی در شناخت شرایط و خصوصیات بستر و محیط پروژه با توجه به موقعیت سایت وبازدید از آن و تهیه نقشه و تصویربرداري از آن را داریم؛سپس به شناخت خصوصیات برنامه اي و عملکردي هنرستان و استخراج استاندارها از کتب و ارگانهاي زیربط مانند سازمان نوسازي مدارس کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و نیز بررسی و تحلیل مصادیق مسئله در داخل کشور و نیز برخی نمونه هاي خارجی در جهت کمک براي تقرب به کانسپت هاي طراحی می پردازیم . نتایج مطالعات این مرحله ، کانسپتهاي طراحی هنرستان را مشخص میکند . لازم به ذکر است که کانسپتهاي طراحی، از طرفی حاصل تجزیه و تحلیل شرایط خاص اقلیمی ، ویژگیهاي معماري منطقه ، شرایط خاص سایت پروژه و شرایط و خصوصیات برنامه ریزي فیزیکی و فضایی هنرستان بوده است و از طرف دیگر متاثر از تحلیل و نقد مصادیق مسئله طراحی در ایران و جهان بوده است.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…