چكيده :

ورزش و تفريحات سالم يكي از مهمترين راهكارهاي انسان صنعتي امروز براي حفظ سلامت و رشد جسمي وروحي و ايجاد زندگي مفرح تر و شادتر وهمچنين ايجاد بيمه زندگي براي دوران كهولت سن وپيري مي باشد. ورزش از جنبه هاي مختلف فردي و اجتماعي قابل بررسي و توجه است . آنچه مهم است درك نقش ورزش و تفريحات سالم در زندگي ماشيني امروز واينكه باگرايش به ورزش و تقريحات سالم زندگي سنگين و پر ملال امروزي راحت تر خواهد شد. مهمترين جنبه ورزش عبارتست از همانا سلامتي جسم وكارآرايي بهتر اعضاء بدن و هماهنگي آنها كه به تبع آن نقش روحي و رواني ورزش نيز آشكار مي شود . ورزش از جهت آرامش روحي ورواني و كاهش از فشار زندگي نقش عمده اي دارد . نقش مثبت فردي ورزش به طور مستقيم در جامعه وپويايي آن تاثير خواهد گذاشت . جامعه اي كه افرادي با روحيه قوي داشته باشد مسلما جامعه اي پويا وپاينده خواهد بود وبسياري از مفاسد اجتماعي وفردي كه از رخوت و نداشتن روحيه سرچشمه ميگيرد. از بين خواهد رفت . ورزش از طرف ديگر روحيه همكاري و هماهنگي را بين افراد مختلف تقويت مي كرده و آنها را براي زندگي بهتر در جامعه آماده مي كند. حال كه اهميت ورزش بر همگان آشكار است وجود امكانات ورزشي و تفريحي و بوجود آوردن ابزار و وسايل مورد نياز براي ورزشهاي مختلف ومورد علاقه مردم نيز از اهميت خاصي بر خوردار است .

 پایان نامه مجتمع ورزشی تفریحی,طرح نهائی مجتمع تفریحی ورزشی,مطالعات تطبیقی مجتمع تفریحی ورزشی,نمون های موردی مجتمع تفریحی ورزشی,نمونه موردی خارجی مجتمع تفریحی ورزشی,نمونه موردی داخلی مجتمع تفریحی ورزشی,برنامه فیزیکی مجتمع تفریحی ورزشی,ریزفضاهای مجتمع تفریحی ورزشی,استانداردهای طراحی مجتمع تفریحی ورزشی,ظوابط طراحی مجتمع تفریحی توریستی,نقشه مجتمع تفریحی ورزشی

براي ورزش كردن مكان مناسب و ابزار استاندارد و مناسب از مهمترين ملزومات مي باشد. قوانين و مقررات ورزشي در مرحله بعد اهميت پيدا ميكند بنابراين باتوجه به لزوم وجودمكانهاي ورزشي بايد در جهت بوجود آوردن آنها اقدامات مناسبي توسط اولياء امر صورت گيرد. رساله اخير در مورد ورزش و طراحي مكاني براي ورزش و تفريح  مي باشد. و به دنبال آن است كه با توجه به استانداردهاي اين نوع مكانها ، استاندارد هاي ورزشهاو همچنين علائق مردم منطقه در مورد ورزشهاي مختلف و با توجه به كمبود شديد اين نوع فضاها و امكانات در منطقه ، كه در مساله به تفضيل آمده است، راه حل مناسبي را جهت حل اين معزل بيابد . . وطرح ، جوابگوي اين مشكل و چاره باشد. محلي كه براي اين مجموعه ورزشي در نظر گرفته شده است ، با توجه به طرح جامع در انتخاب ورزشها نيز سعي شده است ، اين انتخاب با توجه به علايق مردم منطقه ما ورزشهايي باشند كه در حال حاضر چه از ديدگاه عموم و چه از نظر برنامه ريزي سازمان بر نامه و بودجه بيشتر طالب دارند. اميد است كه اين گامي در جهت شناسايي مشكلات ورزش منطقه كه هر علاقه مندي به ورزش دارد  و جوابگوي نيازهاي ورزشي منطقه باشد.
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…