مقدمه :
توريسم امروزه بـه عنوان يـك صنعت ويـك امـر سود آور در تمـام زمينــه هاي سياسي , اقتصادي وفرهنگي بشمار مي آيد ودولتها در برنامه هاي توسعه ، توجه خاصي به آن مــي نمايند ، امري كه تا بحال دركشور مــا به طور خيلي جدي جا نيفتاده وبــا فراز ونشيبهاي بسياري در گير است .
نقش واهميت توريسم در زمينه تربيت رواني و فكري و همچنين اهميت توريسم بـه عنوان يك صنعت درآمد زا براي دولت ومردم بومي هر بخش از كشور بر كسي پوشيده نيست .
جهانگردي بــا پديد آوردن تفاهـم متقابل ميان ملتها بــه پيشبرد واستقرار صلــح جهاني كمكهاي شايسته اي مي كند .
جهانگردي به هيچ وجه يك پديده وارداتي نيست , بلكه در دين اسلام نسبت به آن توجـه شده وايران به عنوان يك كشور توريستي داراي جاذبه هاي فراواني مي باشد .

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات کامل مجموعه توریستی و تفریحی,رساله مجموعه توریستی و تفریحی,پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات مجتمع توریستی تفریحی,رساله مجتمع توریستی و تفریحی,استانداردهای طراحی مجموعه توریستی تفریحی,نقشه مجموعه توریستی و تفریحی,دانلود پلان اتوکدی مجموعه توریستی تفریحی,پلان معماری مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات معماری مجموعه توریستی تفریحی,رساله معماری مجموعه توریستی تفریحی

متأسفانه در زمينه سياحت اين خطر وجود دارد كه آن دسته از كشورهاي پذيراي جهانگرد كــه هنوز از رشد اقتصادي كافي برخوردار نيستند , تحت تأثير فرهنگ وآداب جهانگـردان كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته ورفته رفته در آن فرهنگ مستحيل شده وآداب سنتي و روشهاي خود را به فراموشي بسپارند .
در صنعت توريسم عصر حاضر ترتيبي براي آشنايي جهانگردان ، بــا فرهنگ جامعه ميزبان انديشيده نشده وگاهي اوقات موسساتي كه اين امر بدانها محول شده بــه جهانگردي صرفاً بعنوان صنعتي پولساز مي نگرند كه بايد اوقات فراغت جهانگردان را به دور از پيچيدگيهاي فرهنگي جوامع ميزبان پركند .
صنعت گردشگري از دو طريـق مستقيم وغيـر مستقيم اشتغال ايجاد مي كند زيـرا صنعت توريسم يك صنعت خدماتي محسوب مي شود ومي تواند مشاغل گوناگوني در بازارهاي كار عرضه كند ,در اين صنعت خدماتي نيروي انساني بيش از هر بخش ديگري اهميت مي يابد به موازات افزايش توريستها ، نياز به نيروي انساني بالا مي رود واين بـه ويژه در كشورهاي در حال توسعه مهم به نظر مي رسد وتا حدودي مي تواند مشكل بيكاري را در ايـن جوامع بر طرف كند .

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…