چکیده

این مقاله یک طرح پژوهشی در مورد خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری در ایران است و در آن جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مورد بررسی قرار گرفته است. تا کنون برنامه ریزی استقرار این مجتمع ها بیشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، لیکن با توجه به اینکه عملاً این مجتمع ها کارکردهایی فراتر از تامین خدمات رهگذران جاده ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می رسد که ضمن توجه به اصول محتوایی، ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای این مجتمع ها نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.

مطالعات معماری مجتمع های خدماتی - رفاهی - بین راهی,رساله معماری مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی,پایان نامه معماری مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی,طرح نهائی معماری مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی,برنامه فیزیکی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی,مطالعات آماده مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,رساله آماده مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,طرح نهائی آماده مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,پایان نامه آماده مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,دانلود مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,دانلود پایان نامه مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,ظوابط طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
به منظور بررسی جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، در این مقاله از شیوه توصیفی کاربردی استفاده شده است، لذا با توجه به آنکه دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای نسبت به پدیده های پیرامون نگاهی جامع نگر و نظام مند دارد، این مقاله ابعاد اقتصادی، بازرگانی؛اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، بصری و زیست محیطی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…