1-1 بیان موضوع

پردیس معماران ( مرکز گردهمایی معماران در اصفهان)

“معماری یک جریان دائما در حال تحول و دگرگونی است که ریشه در گذشته ی دور و نزدیک دارد. معمارجوان نیازمند اتصال تاریخی به این ریشه هاست، اما هیچ نهاد و نظامی نه در طول آموزش و نه درطول کار حرفه ای وجود ندارد که میراث معمارگذشته و تجارب نسل های معاصر را به جوانان انتقال دهد و شناخت تاریخیِ پیوسته ای را در ذهن آنان بپروراند. ” ( هاشمی، 1380، ص3)

رساله پردیس معماران ( مرکز گردهمایی معماران در اصفهان ) 75 صفحه - مطالعات پردیس معماران,پایان نامه پردیس معماران,پایان نامه مرکز گردهمایی معماران,رساله مرکز گردهمایی معماران,مطالعات مرکز گردهمایی معماران,مطالعات پردیس معماران,رساله پردیس معماری,پایان نامه پردیس معماری,برنامه فیزیکی پردیس معماران,برنامه فیزیکی پردیس معماری,برنامه فیزیکی مرکز گردهمایی معماران,رساله معماری با موضوع پردیس معماران,دانلود رساله پردیس معماری,دانلود مطالعات پردیس معماری,دانلود پایان نامه پردیس معماری,ظوابط طراحی پردیس معماران,طراحی پردیس معماران,نقشه پردیس معماران,

پردیس معماران مجموعه ای است که در عصراطلاعات و ارتباطات، مُهره های از هم پاشیده ی معماری را دوباره گردهم آورده و به عنوان یک مرکزرشد، ازجمله سازمانهای تسریع کننده ی توسعه ی معماری در جامعه در راستای تکمیل چرخه ی تحقیقات با بخش های مرتبط با معماری، به شمار می رود.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…