چکیده:
خانه فضایی است که آدمی از دیرباز به طور روزمره از آن تاثیر گرفته و برآن تاثیر می گذارد و خانه اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را درآن تجربه می کند احداث یک خانه پدیده ای فرهنگی محسوب شده و شکل و سازمان فضایی آن به شدت تحت تاثیر فرهنگی است که به آن تعلق دارد از طرفی دیگر با بررسی آموزشهای دینی و اسلامی در ارتباط با ویژگیهای خانه مطلوب با مقولاتی مانند توصیه به داشتن حریم خانه، پرهیز از اشراف متقابل نور درخانه ،پرهیز از بیهودگی ایجاد آرامش ، امنیت ، سکون و … مواجه می شویم. لذا با توجه به فرهنگ غنی ایران زمین و همچنین براساس موارد مطرح شده درمسکن مطلوب دراسلام نیاز به شناخت و بیان عناصر و ویژگیهای موجود درطراحی مسکن ایرانی براساس فرهنگ ایرانی و مباحث مطرح شده دردین و شریعت احساس می شود.

فرهنگ,فرهنگ در معماری,فرهنگ در معماری مسکونی ایران,مقاله پاورپوینت فرهنگ در معماری,پروژه معماری اسلامی با موضوع فرهنگ در معماری مسکونی ایران,تحقیق پاورپوینت فرهنگ در معماری ایران,دانلود پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی,پروژه درس معماری اسلامی در مورد فرهنگ,مقاله درباره فرهنگ در معماری ایران,

از این رو در این تحقیق با هدف تبیین الگوهای طراحی مسکن با توجه به مقوله فرهنگ با درنظرداشتن مفاهیمی چون قلمرو مقیاس انسانی ، خلوت و… به نگارش درآمده است. نتایج نیز بیانگر آن است که درالگوهای طراحی معماری مسکن علاوه برجنبه سرپناه بودن خانه به عنوان نقش اصلی آن جنبه والای خانه که ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی براساس فرهنگی ایرانی است نیز بایستی بیش ازپیش مورد توجه قرارگیرد.

مقدمه:
امروز شاید بیش از هر زمان دیگر در عرصه معماری و شهر دچار نابسامانی و ناسازی هستیم. از سویی با بناهایی مواجه هستیم که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ سرزمین ما نداشته و بدون وجود زمینه های فرهنگی، اجتماعی و فلسفی، بنا به سلیقه و خوشامد کارفرمایان و طراحان، با اقتباس از نمونه های خارجی، در گوشه گوشه شهرهای ما سر بر آورده و دیدگاه متحیر شهرنشینان را به خود خیره مینمایند. از سویی دیگر، به خصوص در زمینه معماری مسکونی، شاهد ساخت بناهایی هستیم که تحت حاکمیت دیدگاه اقتصادی به شهر و معماری و در پی سودآوری هرچه بیشتر ،ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و طبیعی زمینه ساخت خود را یکسره نادیده انگاشته و بی توجه به مشخصات متنوع فرهنگی اقوام گوناگون ایرانی ،در تمامی پهنه وسیع و متنوع سرزمین ایران، یکسان و یک شکل ساخته شده و به واسطه عدم انطباق با الگوهای فرهنگی و شیوه زندگی ،امکان زیست مطلوب و رشد و تعالی انسانها در مراتب مادی و معنوی را از آنان سلب مینمایند. موارد مذکور و مثالهای دیگری از این دست حاکی از عدم توجه به وجه فرهنگی معماری و اهمیت غیرقابل انکار الگوهای فرهنگی و اجتماعی در آفرینش اثر معماری بوده و زمینه تنزل معماری به ساختمان سازی و سرپناه سازی را فراهم آورده است. در سلسله مطالب معماری و فرهنگ با هدف تبیین معماری به عنوان امری فرهنگی، در پی یافتن پاسخهایی برای سئوالات زیر هستیم:

فرهنگ چیست؟

کارکردها و مظاهر آن کدامند؟

چه ارتباطی میان الگوهای فرهنگی و معماری و شهرسازی مردمان یک سرزمین وجود دارد؟

در بستر فرهنگی ایران، نمودهای معماری الگوهای فرهنگی کدامند؟

وضعیت معماری و شهرسازی معاصر کشور ما بدین لحاظ چگونه است؟

فرهنگ در معماری مسکونی ایران,مقاله پاورپوینت فرهنگ در معماری,پروژه معماری اسلامی با موضوع فرهنگ در معماری مسکونی ایران,تحقیق پاورپوینت فرهنگ در معماری ایران,دانلود پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی,پروژه درس معماری اسلامی در مورد فرهنگ,مقاله درباره فرهنگ در معماری ایران,

فرهنگ:
فرهنگ را در یک تعریف بسیار کلی می توان مجموعه اي از اعتقادات ، باورها ، سنت ها و الگوهاي رفتاري و نیز دانش ، اطلاعات و ادبیات مکتوب و شفاهی یک جامعه دانست و آن را از تمدن که در این تعریف مجموعه اي از دستاوردهاي جامعه است متفاوت است . هر جامعه اي داراي فرهنگ خاص خود است که شالوده معماري آن جامعه را پایه گذاري می کند و معماري آن جامعه تصویرعینی آن فرهنگ مـی باشد .در حقیقت معماري وسیله واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست.فرهنـگ هـر جامعـه پاسـخگوي چگـونگی شـکل گیـري فضاهاست. حضور فرهنگ در فضاهاي معماري و شهري از راه هاي گوناگون صورت می گیرد که براي نمونه مـی تـوان بـه حضـور آن بـه شکل عناصر ، نقش ها ، تزئینات ، ترکیب هاي حجمی یا ترکیب هایی خاص در پلان اشاره کرد . هر بنـایی بـه عنـوان جزئـی از فرهنـگ معماري وظیفه عینیت بخشیدن یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ظاهري خود را دارد که نمودي است براي سنجش فرهنگ.

 

و…

 

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فرهنگ
ارتباط فرهنگ و معماري
تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری
پیشینه الگوهاي فضایی در معماري خانه هاي ایران
فرهنگ در سازماندهی درونگرای فضاهای خانه در ایران
نمونه هایی از خانه های درونگرا در ایران
حیاط
معماری و فرهنگ
نتیجه گیری
منابع تحقیق

 

 

تصاویر فایل:

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل