مطالعات معماری طراحی زندان 200 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله طراحی زندان

فصل اول مقدمه
نخستین گام در طراحی پرسش به این سوال است که چرا باید زندان طراحی کنیم و یا بسازیم ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت تا وقتی در جامعه ای جرم اتفاق میفتد و مجرم وجود دارد برای اجرای عدالت و حفظ امنیت و آرامش مردم آن جامعه باید مکانی باشد تا مجرمین در آن نگهداری شوند .
در طراحی این مجموعه در حالی که سعی در سادگی ، بی آلایشی وعاری از تزیین بوده است تاکید بر استفاده بر هندسه به عنوان فرم قالب در مجموعه زندان باشد و در همین راستا تلاش برای استفاده از هندسه های نو عدم تقلیدی بودن شده است و جایگذاری دقیق سایر عناصر در زندان ، انتخاب و تعیین ابعاد مناسب برای فضا با توجه به جمعیت پیش بینی شده که پنج هزار نفر میباشد . این جمعیت پس از بررسی و پرسش از مسئولین سازمان زندانهای استان آذربایجان شرقی به دست آمده است .
پلان زندان مهمترین بخش طراحی را به خود اختصاص میدهد که باید طوری باشد که درعین حالی که قئانین سازمان زندانها در آن رعایت شده باشد از لحاظ امنیتی و مراقبتی در شرایط ایده آل قرار بگیرد .

رساله معماری طراحی زندان 200 صفحه,رساله طراحی زندان,برنامه فیزیکی طراحی زندان,مطالعات معماری طراحی زندان,طرح نهایی معماری زندان,پایان نامه معماری با موضوع زندان,پروپوزال معماری با موضوع زندان,ریزفضاهای طراحی زندان,طراحی معماری زندان,نمونه موردی داخلی و خارجی زندان,نقشه معماری زندان,دانلود رساله زندان,دانلود مطالعات معماری زندان,رساله کامل معماری با موضوع زندان,رساله معماری زندان

زندان یکی از متداولترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب میشود ، زندان نامی آشنا در طول تاریخ است که جایگاه پاکانی چون حضرت یوسف ، آزادی خواهانی چون نلسون ماندلا و مشاهیری چون بابی ساندز و جنایتکاران نامی چون صدام حسین بوده است و گاهی زندان آخر خط برای زن بی پناه و آسیب دیده ، کودک آواره خیابانی و نیازمند فقیری می شود .
برای آن که بدانیم زندان در اجراء هدف دوم مجازات که همانا اصلاح و تربیت و ایجاد ندامت در مجرم است تا چه میزان می تواند با توفیق همراه باشد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

در ابتدا به فلسفه وجود زندان اشاره میکنیم .
به یقین بسیاری از فلسفه هایی که برای زندان گفته شد معقول و قابل درک است
و درواقع زندان با توجه به آنها یکی از ضرورت های اجتماعی است . چه برای مجازات مجرمان باشد یا اصلاح آنها یا قطع خطر یا قطع ماده فساد و یا غیر از اینها در قرآن مجید نیز اشارات متعدد به این معنی شده است .
نخستین زندان در اسلام را حضرت علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را ((نافع)) نامید و سپس زندان دیگری از خاک و گل بنا کرد اسم آنجا را ((مخیس)) (خار کردن ، نرم کردن ) گذاشت . کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاحی و توبه بوده است . در طراحی این زندان که در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز انجام می گیرد باید تمامی عوامل و اقلیم مربوط به استان و شهر تبریز و همچنین موقعیت جغرافیایی استان و تمام عوامل دخیل دیگر از جمله مردم شناسی و همچنین مکان یابی مناسب مورد توجه قرار گیرد و در روند طراحی زندان استفاده شود .
چکیده
در دﻧﻴﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻧﺪان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ را ﻫﻢ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ و ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﺮي و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. زﻧﺪان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و اﺻﻼﺣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎﻳﻲ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﻲ آورده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﻲ ﻣﻨﻌﻲ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي زﻧﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻟﻪ و ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي زﻧﺪان در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪود دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮع ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﻴﻜﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاي آن ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﻮﻳﻲ، و آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ زﻧﺪان ﺑﺮ ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﻜﺮه اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲ ﮔﺬارد؛ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺿﺮورت ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪان در اﺳﻼم و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﻟﺰوم ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺖ، و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ زﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪان در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻣﻮارد اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﺮ زﻧﺪان را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪون وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺎري و ﺗﺒﻴﻴﻦ آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎر زﻧﺪان، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، رواﻳﺎت و ﺳﻴﺮه ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺒﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﺳﻼم در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي و اﻋﻤﺎل آن در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻲ ورزد .
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
ﺟﺮم، ﻣﺠﺎزات، ﺗﻌﺰﻳﺮ، ﺣﺒﺲ، زﻧﺪان ، ﻣﻮارد زﻧﺪان، ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ.

فصل دوم

تاریخچه و تعاریف زندان

فلسفه وجود زندان
به یقین بسیارى از فلسفه هایى که براى زندان گفته شد معقول و قابل درک است. و در واقع زندان با توجّه به آنها یکى از ضرورت هاى اجتماعى است; چه براى مجازات مجرمان باشد. یا اصلاح و تأدیب آنها، یا قطع خطر، یا قطع مادّه فساد، و یا غیر از اینها، در قرآن مجید نیز اشارات متعدّدى به این معنى شده است.
انسان موجود اجتماعی است و نیازهای گوناگون او،جز در سایه تعاون و همکاری با یکدیگر تامین نمی شود،ازسوی دیگر،انسان خواسته و تمایلات فراوانی دارد که دوست دارد به همه آنها برسد واین کار عملا امکان پذیر نمی باشد فلذا اگر انسان به حال خود رها شود و حوزه فعالیت او محدود نگردد قطعا برخورد به وجود خواهد آمد،چرا که انسان با توجه به غرایضی که در نهاد او وجود دارد دوست دارد دیگران را در جهت منافع خود استثمار نماید و درنتیجه اجتماع گرفتار هرج ومرج و ناامنی خواهد شد.وبرای جلوگیری از ناامنی ضرورت وجود قانون در جامعه مطرح می گردد ودر برخی از مواقع قانون موجب زندانی شدن فرد می گردد و ضرورت وجود زندان احساس می شود

فهرست مطالب:

فصل اول :
کلیات زندان
مقدمه …………………………………………………………………………………………. 7
چکیده ………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم :

تاریخچه و تعاریف زندان
فلسفه وجود زندان ……………………………………………………………………….. 11
زندان در لغت ……………………………………………………………………………… 13
تعریف زندان …………………………………………………………………………….. . 15
مفهوم جرم ………………………………………………………………………………….. 19
ماهیت حبس ……………………………………………………………………………….. 20
اهداف حبس ………………………………………………………………………………. 22

کارکرد های حبس ……………………………………………………………………. 23
محاسن زندان …………………………………………………………………………… 25
معایب زندان …………………………………………………………………………….. 26
انواع زندان در آیین نامه سازمان زندان ها ……………………………………… 27
تعریف زندان نیمه باز ………………………………………………………………… 29
زندان از دیدگاه قرآن و روایات …………………………………………………… 34
رفتار انسانی با زندانیان ………………………………………………………………. 39
مشروعیت زندان در اسلام…………………………………………………………… 44
تاریخچه زندان در اسلام ……………………………………………………………. 46
انواع زندان ها در قرن حاضر………………………………………………………. 47
تاریخچه تحول زندان ها در ایران ……………………………………………….. 49
انواع جرائم در شرع اسلام …………………………………………………………. 52
انواع جرایم ……………………………………………………………………………… 55
انواع کیفرها …………………………………………………………………………….. 55

فصل سوم

مبانی نظری زندان
تولد زندان …………………………………………………………………………… 61
اصول زندان ها …………………………………………………………………….. 66
تعریف تکرار جرم ………………………………………………………………… 70

فصل چهارم

اقلیم استان آذربایجان شرقی
موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………….. 73
اقلیم آب وهوای استان ……………………………………………………….. 77
مردم شناسی استان آذربایجان شرقی ……………………………………… 78
منابع آب استان ………………………………………………………………….. 78
فصل پنجم

نمونه های مشابه زندان
زندان اوین………………………………………………………………………… 81
نمومه زندان خارجی ………………………………………………………….. 83
زندان لئوبن اتریش……………………………………………………………… 83
چند نمونه تصویر و نقشه………………………………………………………. 87

فصل ششم

آیین نامه سازمان زندانهای کل کشور
آیین نامه سازمان زندانهای کل کشور………………………………………….. 92

فصل هفتم
مکان یابی و روند طراحی زندان
انواع زندان و بازداشتگاه……………………………………………………… 159
مکان یابی و روند طراحی زندان……………………………………………. 159
آنالیز اولیه جمعیت زندان ……………………………………………………. 161
خصوصیات زندان بهتر ………………………………………………………. 163
شاخصه های عملکردی……………………………………………………….. 163
شاخصه های معماری …………………………………………………………. 164
نقش و دلایل ایجاد برنامه فیزیکی در طراحی زندان ………………… 165
برنامه فیزیکی و طراحی اجرا………………………………………………… 168
معماری زندان های مدرن و مزایای زندان های عمودی……………… 171

فصل هشتم
روانشناسی زندان ……………………………………………………………………….. 176
آزمایش های کلاسیک در روانشناسی زندانیان ………………………………………. 176
مهارت های برخورد با زندانیان ………………………………………………………….. 180
فصل نهم
طرح ارائه شده برای زندان به همراه تصاویر ……………………………….. 189
………………………………………………………………………………………………………
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………… 193
مقالات ………………………………………………………………………………….. 194
قوانین …………………………………………………………………………………….195

 

جداول ریزفضاهای طراحی در رساله موجود نیست.

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری طراحی زندان 200 صفحه,رساله طراحی زندان,برنامه فیزیکی طراحی زندان,مطالعات معماری طراحی زندان,طرح نهایی معماری زندان,پایان نامه معماری با موضوع زندان,پروپوزال معماری با موضوع زندان,ریزفضاهای طراحی زندان,طراحی معماری زندان,نمونه موردی داخلی و خارجی زندان,نقشه معماری زندان,دانلود رساله زندان,دانلود مطالعات معماری زندان,رساله کامل معماری با موضوع زندان,رساله معماری زندانریزفضاهای طراحی زندان,طراحی معماری زندان,نمونه موردی داخلی و خارجی زندان,نقشه معماری زندان,دانلود رساله زندان,دانلود مطالعات معماری زندان,رساله کامل معماری با موضوع زندان,رساله معماری زندان

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل