عنوان :  مقاله و پروژه های معماری و عمران

موضوع : دانلود پروژه بتن کامل با فهرست بهای ۸۸ ( محاسبات ETABS ، گزارش کار و نقشه های اجرائی )

ارسال شده از :آرشیو سایت

معرفی پروژه :

این پروژه یک سازه ساختمانی در ۳ طبقه که طبقه همکف بصورت همکف و پارکینگ پیش بینی شده و با کاربری مسکونی  می باشد .

از سیستم قاب صلب خمشی بتنی استفاده شده است .

کف ها و یا به عنوان دیگر سقف های ساختمان بصورت بتنی و از نوع تیرچه بلوک و بلوکه سفالی استفاده شده است .

ارتفاع طبقات در تمامی طبقات m 4/3 منظور گردیده است .

پلان معماری این پروژه بصورت فایل اتوکد ترسیم و ارائه شده است .

دانلود پروژه بتن کامل با فهرست بهای 88 ( محاسبات ETABS ، گزارش کار و نقشه های اجرائی )

 

توضیحات : دانلود پروژه بتن کامل با فهرست بهای ۸۸ ( محاسبات ETABS ، گزارش کار و نقشه های اجرائی )

آیین نامه های مورد استفاده :

در این پروژه از مفاد آئین نامه های زیر استفاده می شود :

  • آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث ششم بارهای وارده به ساختمان برای استفاده از بارگذاری ثقلی و جانبی .
  • آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث نهم اجرای ساختمانهای بتن آرمه ، برای طراحی قابهای بتنی .
  • چون در برنامه از آیین نامه کانادا CSA-A23.3-94 استفاده شده است بایستی با تغییراتی برای هم خواهی با آیین نامه ایران برای طراحی قاب بتنی استفاده نماییم.
  • برای طراحی سقف تیرچه و بلوک  بر اساس نشریه ۸۲ عمل شده و همچنین می توان از نشریه ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاده نمود .

تعیین ضخامت سقف :

تعیین ضخامت سقف یکی از پارامترهای مهم قبل از مدل سازی و بارگذاری می باشد . برای این منظور به استناد مبحث نهم حداقل ضخامت سقف های تیرچه بلوک بایستی از یک بیست و هشتم طول دهانه بیشتر باشد . به جهت سهولت در اجرا و عملی بودن آن بیشترین طول دهانه را مفروض قرار داده که ۵/۶ متر می باشد . برای این منظور بایستی از سقف ۲۳ سانتیمتری استفاده نمود ولی به جهت رایج بودن سقف در بازار از سقف ۲۵ سانتیمتری استفاده می نماییم که ارتفاع بلوک مورد استفاده ۲۰ سانتیمتر خواهد شد .

بارگذاری :

بار های ثقلی :

بارهای ثقلی شامل بارهای مرده و زنده می باشند که بر اساس جزئیات اجرایی سقف ها و دیوارها مقدار آنها را بدست خواهیم آورد . برای این منظور از جرم مخصوص مصالح و ضخامت آنها استفاده می نماییم .

بارهای زنده بر اساس نوع کاربری بر اساس آیین نامه مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تعیین خواهد شد . برای ساختمانهای مسکونی این مقدار ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع می باشد .

نکته مهمی که بایستی در نظر داشته باشیم اینست که باید اجزای ساختمانها را با حداقل های ضخامت و وزن طراحی و اجرا نماییم . برای این منظور تا حد امکان از مصالح سبک و مقاوم استفاده کرده تا وزن ساختمان کاهش یابد .

بار زنده :

حال به محاسبه بار زنده در ساختمان می پردازیم . بر اساس مبحث ششم در ساختمانهای مسکونی مقدار بار زنده کف طبقات ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و بار زنده راه پله و راهرو های اصلی ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع می باشد . بار زنده برای بام های تخت ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و بار برف برای شهر مشهد در منطقه با بار برف زیاد برابر ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مربع می باشد . بار زنده با برابر حداکثر دو مقدار فوق می باشد که برابر ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود .

بارگذاری جانبی :

با توجه به منظم بودن ساختمان و کمتر بودن ارتفاع آن از ۵۰ متر ، طبق بند ۶-۷-۲-۳-۱ مبحث ششم برای محاسبه و اعمال نیروی جانبی زلزله از روش استاتیکی استفاده می شود .

برای اعمال نیروی زلزله به ساختمان ، ضریب زلزله را به برنامه ETABS وارد کرده ، برنامه بصورت خودکار برش پایه را محاسبه و آن را بین طبقات توزیع می کند .با توجه به اینکه سیستم سازه در دو جهت یکسان است ، ضریب زلزله در دو جهت برابر خواهد بود . ضریب زلزله بر اساس مبحث ششم بصورت زیر بدست می آید :

۱-   با توجه به موقعیت ساختمان ( شهر مشهد ) بر اساس پیوست شماره ۶-۴ مبحث ششم در پهنه با خطر نسبی زیاد  قرار دارد که از جدول ۶-۷-۲ مبحث ششم شتاب مبنای طرح (A) برداشت می شود :

A = 0.3

۲-  با توجه به اینکه کاربری ساختمان مسکونی است ، بر اساس بند ۶-۷-۱-۷ مبحث ششم ساختمان در گروه III ساختمانهای با اهمیت متوسط قرار می گیرد که ضریب اهمیت ساختمان (I) از جدول ۶-۷-۵ مبحث ششم برابر است با:

I = 1.0

۳-  سیستم ساختمان در دو جهت قاب ساده فولادی با مهار بندی هم محور ( همگرا ) می باشد ، ضریب رفتار سازه در دو جهت برابر بوده و از جدول شماره ۶-۷-۶ مبحث ششم برداشت می شود :

Rx = Ry =  ۷

۴-   طبقه بندی نوع زمین محل پروژه بر اساس جدول ۶-۷-۴ مبحث ششم انجام می شود که نوع زمین محل احداث ساختمان مورد نظر نوع II در نظر گرفته می شود . حال با توجه به نوع زمین و خطر نسبی زلزله پارامترهای محاسبه نیروی زلزله از جدول  ۶-۷-۳ مبحث ششم برداشت می شود که عبارتند از :

T0 = 0.1 , Ts = 0.5 , S = 1. 5

۵-   زمان تناوب اصلی ساختمان بر اساس بند ۶-۷-۲-۵-۶ مبحث ششم و با توجه به نوع سیستم سازه ای تعیین می گردد . ارتفاع ساختمان از روی فونداسیون ( تراز مبنا ) تا تراز بام برابر ۱۳٫۶ متر می باشد که بر اساس آن زمان تناوب اصلی ساختمان محاسبه می شود :

H = 4 * 3.40 = 13.6    Y  T = 0.05 * H 3/4 = 0.05 * 13.63/4  = ۰٫۳۵۴ sec

* طبق نظر آیین نامه در صورتی که وزن خرپشته کمتر از ۲۵ درصد وزن بام باشد ، ارتفاع ساختمان برای محاسبه زمان تناوب اصلی تا تراز بام در نظر گرفته می شود . در این حالت وزن خرپشته به وزن بام اضافه شده و در محاسبه نیروی زلزله محاسبه می شود .

* در برنامه باید دقت داشته باشیم که اگر پریود ساختمان کمتر و یا مساوی ۷/۰ثانیه بود در تعریف بار زلزله از user coefficient استفاده می نماییم . اگر از ۰٫۷ ثانیه بیشتر بود از user load استفاده می نماییم . که در این پروژه چون کمتر از ۷/۰ ثانیه می باشد بایستی از user coefficient استفاده نماییم .

       ۶-  ضریب بازتاب ساختمان (B) بر اساس بند ۶-۷-۲-۵-۴ مبحث ششم به صورت زیر محاسبه می شود :

T0 ≤ T ≤ Ts Y B = 1+S = 1+1. 5 = 2. 5

۷-     طبق مبحث ششم باید کنترل شود که نسبت B/R از ۰٫۱ کمتر نباشد :

B/R = 2. 5 / 7 = 0.357 ≥ ۰٫۱     ok

۸-     ضریب زلزله برای دو جهت ساختمان یکسان بوده که بصورت زیر محاسبه می شود :

Cx = Cy = (ABI)/R = (0.3 * 2. 5 * 1)/6 = 0.125

* طبق بند ۶-۷-۲-۵-۱۰-۴ مبحث ششم ، در ارتباط با لنگر پیچشی ، در ساختمانهایی که تا ۵ سقف و یا کوتاهتر ۱۸ متر می باشند در مواردی که برون مرکزی بین مرکز جرم و سختی در هر راستا از ۵ درصد بعد ساختمان عمود بر آن راستا کمتر باشد ، محاسبه لنگر پیچشی الزامی نمی باشد . بررسی این بند پس از تحلیل ممکن می باشد که اگر غیر از آن باشد بایستی این مقدار را لحاظ کرده و مجددا تحلیل را انجام دهیم .

پس از انجام محاسبات بالا که در مدل سازی برنامه به آن نیازمند خواهیم بود بایستی برنامه ETABS را راه اندازی کرده و با ساختن خطوط شبکه ، فواصل بین آنها ، تعداد طبقه ، ارتفاع آنها و چندی تنظیمات که به سهولت مدل سازی در برنامه به ما کمک خواهد کرد بپردازیم .

در قسمت Story Data  گزینه  Splice pointبایستی وجود وصله را تعیین نماییم داده و مقدار آن را بصورت زیر بدست آورده و در فیلد مربوطه وارد نماییم . با توجه به اینکه شکل پذیری قاب بتنی متوسط معرفی شده است می توانیم محل وصله ها را در محل تراز طبقات در نظر بگیریم . برای این منظور نیازی به تغییر پارامترهای  در Splice point نیست . پس از انجام این موارد ok را می زنیم .

ترسیم :

حال بایستی به ترسیم تیر و ستون و کف ها بپردازیم . تیر و ستونها توسط نوار ابزار کناری صفحه برنامه ترسیم خواهد شد . برای ترسیم کف ها از گزینه DECK1 استفاده خواهیم کرد . در ترسیم کف ها اگر دقت به جهت پخش بار مناسب بین دو تیر داشته باشیم می توانیم طراحی مناسب تری در انتها داشته باشیم . می دانیم که هرچه بارها روی دهانه های بزرگتر پخش شوند ، به عبارت دیگر بار روی تیرهای کوتاه تر قرار گیرد ابعاد تیر ها کوچک تر و مرقوم به صرفه تر خواهد بود .

تعریف مشخصات :

در این قسمت با استفاده از منوی  Define  مشخصات ساختمان را برای موضوعات سازه ای تعریف می نماییم . این موضوعات شامل مقاطع خطی ، مقاطع صفحه ای ، نام بارها ، و ترکیبات بارگذاری می باشد .

با توجه به اینکه تیر و ستونها و کف ها بتنی می باشند بایستی روی ماده CONC کلیک کرده و مشخصات اجرایی را به برنامه معرفی  می کنیم .

تعریف مقاطع موضوعات خطی :

برای موضوعات خطی بایستی ابعاد مقطع به برنامه معرفی شود . برای تیرها بهترین و اقتصادی ترین مقطع برای تیرها مقطعی است که ارتفاع آن ۵/۱ برابر عرض آن باشد . بایستی دقت داشته باشیم از مقاطع مستطیلی با ارتفاع زیاد استفاده ننماییم چون باعث ارتفاع سقف می شود .

برای ستونها بر اساس پیشنهاد استاد ۴۰*۴۰ منظور می گردد .

برای تعریف مقاطع تیر و ستونها از منوی Define دستور Frame Section  را اجرا می نماییم . گزینه  ADD Rectangular را اجرا کرده و بسته به تیر و ستون بودن مقاطع ابعاد ، نام ، جنس و مشخصات آنها را تعریف می نماییم .

در برنامه نام تیر را B40x45 و ستون را C40x40 معرفی کرده ایم . B مخفف Beam و C مخفف Column می باشد .

تعریف مقاطع موضوعات صفحه ای :

حال بایستی به تعریف مقاطع صفحه ای مانند کف ها بپردازیم . برای این منظور چون سقف تیرچه بلوک می باشد و پخش بار بصورت یکطرفه می باشد بایستی در منوی Define دستور Wall/Slab/Deck Sections را اجرا نماییم و از گزینه Deck1 برای تعریف کف استفاده نماییم . ما در برنامه از کف تو خالی استفاده کرده و بار سقف را بصورت جداگانه به عنوان بار مرده بر روی سقف ها وارد          می نماییم .

تعریف بارهای استاتیکی :

در این قسمت بایستی بارهای استاتیکی را تعریف نماییم . برای این منظور از منوی Define دستور Static Load Cases استفاده کرده و بارها را در آن تعریف می نماییم . این بارها بارهای مرده ، زنده و زلزله در دو جهت X وY با خروج از مرکزیتهای اتفاقی مثبت و منفی خواهد بود .

تعریف ترکیبات بارگذاری :

حال بایستی به برنامه اعلام نماییم که بارهای تعریف شده را به چه صورتی با هم ترکیب کرده و به سازه وارد نماید . برای این منظور بایستی از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان استفاده نماییم . ضوابط آیین نامه ایران در برنامه تعریف نشده است. در صورتیکه از آیین نامه CSA-A23.3-94 برنامه استفاده نماییم برنامه بصورت خودکار ترکیبات بارگذاری را انجام می دهد. ولی در شرایط فعلی بایستی این ترکیبات را بصورت دستی به برنامه وارد نماییم .

برای این منظور از منوی  Defineدستور Load Combinations را اجرا می نماییم .