رساله کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری

رساله معماری باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی 141 صفحه

مطالعات طراجی باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی

پروپوزال معماری باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی

چکیده

محیط زیست عامل اصلی حیات بشر است که توجه به آن و ایجاد فضاهایی در جهت بهبودش حائز اهمیت است.با توجه به نقشی که باغ های گیاه شناسی در حفظ طبیعت پیرامون ما دارند  می توان از آن ها برای پاسخ گویی به چالش های محیط زیستی امروزی استفاده کرد.بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی شاخصه های ایجاد باغ گیاه شناسی و ایجاد فضایی آموزشی به منظور حفاظت از محیط زیست در بستر شهری تحلیل  می شود که به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های حیات بشر است.به علاوه با توجه به آگاهی مردم از خطرات پیش رو با ایجاد باغ گیاه شناسی می توان از این فضاها برای تفریح و گردشگری نیز استفاده کرد.در همین راستا می توان با همگام کردن محیط پیرامون خود با طبیعت از طریق علم بیونیک به حفاظت محیطی کمکی مضاعف کرد. مراكز گیاه شناسی مؤسساتی هستند كه با اهدافی همچون پژوهش، آمـوزش و حفاظـت از محـیط زيسـت بـه نگـه  داری مجموعه مستنداتی از گیاهان زنده می پردازند. اين مراكز می توانند مستقل، دولتی و يـا متعلـق بـه  دانشـگاه  هـا  و ديگـر  مؤسسات علمی باشند.

 رساله باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی,رساله معماری باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک,مطالعات معماری باغ گیاه شناسی,پروپوزال معماری باغ گیاه شناسی,برنامه فیزیکی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی باغ گیاه شناسی,نمونه موری داخلی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی خارجی باغ گیاه شناسی,ریزفضاهای طراحی باغ گیاه شناسی

امروزه جنبه های تحقیقاتی و مطالعاتی مراكز گیاه شناسی به اندازه ای اهمیت پیداكرده اسـت كـه   توجه بسیاری از كشورها را به سوی خود جلب كرده است. در حال حاضر از هر پنج گونـه گیـاهی بـر روی كـره زمـین، يك گونه در معرض خطر قرارگرفته است. در اين شرايط مراكز گیـاه شناسـی می تواننـد بـه خـوب ی وظیفـه حفاظـت   از گونه های آسیب ديده گیاهی را به صورت مستقل و يا مشاركتی، ايفا كنند. در اين مسیر شناخت فرآيندهای الگو گیری از طبیعت در علم بايونیك می تواند روش های انتخاب الگوها و بهره گیری از اصول موجود در آن ها را امکان پذير نمايد. پژوهشگران حوزه طراحی معماری معتقدند به كارگیری طرح های الهام گرفته از طبیعت در مقايسه با ديگر رويکردها، می تواند كمك شايانی به كاهش صدمات زيست محیطی پـروژه  هـای سـاختمانی   كند. در اين شیوه از طراحی، معماری جزئی از طبیعت می شود و اين موضوع يکی از اصول معماری بايونیـك بـوده و از  نکات اساسی اين طرح است.

واژگان کلیدی: بایونیک، باغ گیاهشناسی، گلخانه

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

فصل اول کلیات

مقدمه
طبیعت منبع عظیمی از مصالح، الگوها و تکنیكهای تکامل يافته ای است كه به بهترين شکل با محیط خود در ارتباط اند. اين تکنیك ها و الگوها از ديد مهندسی و معماری به گونه ای با يکديگر هماهنگ شده اند كه علاوه بر بهینه عمل كردن فرم و تأمین عملکرد بتوانند تنوع در آن و زيبايی را به همراه داشته باشند. مطالعه فرمهايی كه در طبیعت پس از میلیون ها سال و با تکامل به فرم بهینه ای بر اساس نیروهای وارده از محیط رسیده اند، می تواند الگوی مناسبی برای طراحی بهینه باشد. با توجه به اهمیت و غنای الگوواره های طبیعی، به تدريج شاخه هايی در علم پديد آمدند كه به طور مستقیم بر الهام از طبیعت متمركزشده اند. علم بايونیك كه نتیجه آمیختگی دو علم بیولوژی و تکنولوژی است يکی از اصلی ترين و شناخته شده ترين اين علوم است. استفاده از فرم های بهینه شده طبیعی و الگو گیری از آن ها در ساخت پروژه های معماری و ساختمانی می تواند علاوه بر كاهش زمان و هزينه، انعطاف پذيری لازم برای طراحی و خلق فرم های جديد درزمینه معماری و طراحی معماری فراهم آورد. در رويکرد مبتنی بر طبیعت، كیفیت حقیقی و خالص درون فضای معماری جستجو می شود كه تحقق آن بر كیفیت انطباق معماری با سرچشمه ی قواعد به كاررفته در طبیعت استوار است. حقیقت، زيبايی، زنده بودن، منحصر بودن، كامل بودن، تمامیت، نظم، سادگی و مشابه آن ها از مهم ترين ويژگی های اين گونه فضاها به شما می روند. در اين بستر فرآيند خلق به خوبی با محیط پیرامون خود هماهنگ است و به طور طبیعی شکل می گیرد، چراكه ذهنیت معمار با ساختار و نظام حاكم بر طبیعت هماهنگ بوده، به آن احترام می گذارد و چگونگی تجلی معماری را از نظام طبیعت جستجو می كند.
1-1.بیان مسئله
رشد شهر نشینی و ازدیاد شهرهای بزرگ و پر جمعیت و به وجود آمدن شهرک های صنعتی زمینه ساز افزایش آلاینده های زیست محیطی،افزایش خطر ابتلا به انواع بیماری های جسمی و روحی و تخریب منابع طبیعی شده و کاهش منابع انرژی های تجدید پذیر را به دنبال داشته و ارتباط انسان و محیط طبیعی را کم رنگ نموده است.باید زمینه ای فراهم ساخت تا انسان بتواند در یک محیط پاک و منزه به تلاش معنوی مادی خود برای استمرار زندگی و بقای طبیعت حرکت کند.(آدینه فر،1392:4)
بنابراین نیاز به فضایی برای آشنایی مردم با احترام به طبیعت،مزایای حفاظت از محیط زیست و فرهنگ سازی در این زمینه بیش از پیش اهمیت یابد.
بنابراین این طرح برآن است که از طریق بهره گیری از رهیافت بیونیک در قالب طراحی باغ گیاه شناسی،به صورت هدفمند از طبیعت به عنوان الگویی برای تحقق معماری مطلوب و بهینه استفاده کند و مردم را به مشارکت در این هدف تشویق کند.
علاوه بر این وجود چنین فضایی به عنوان فضای گردشگری باعث ارتقای پیشرفت اقتصادی کشور نیز می شود. از انواع گردشگری می توان به گردشگری شهری،گردشگری فرهنگی،گردشگری پایدار و گردشگری در طبیعت اشاره کرد که یکی از الگوهای شکل گرفته در عصر پسا مدرن گردشکری در طبیعت یا طبیعت گردی است.
باغ گیاه شناسی،مخزنی از گیاهان مختلف است که می تواند تاکیدی بر اهمیت وجود گیاهان در زندگی بشر باشد.امروزه بشر تاثیر منفی بر محیط زیست و منابع طبیعی داشته است که آسیب جدی به نسل های آینده خواهد زد.به عبارتی در جهان امروز انسان که محور اغلب تغییرات و دگرگونی هاست موظف است کاملا با جهان پیرامون خود همگام باشد و ضمن هر حرکتی همواره تعامل با محیط را در نظر بگیرد وعملی در جهت نقص سایر موجودات زنده و یا ایراد خساراتی جبران ناپذیر بر پیکره طبیعت انجام ندهد. در دنیای امروز، از میان رفتن روابط حقیقی انسان با طبیعت، بر چگونگی رابطه ی معماری با طبیعت تأثیر شايانی نهاده و در طراحی فضای معماری از ريشه های ساختاری طبیعت و حقیقت زندگی انسان به عوامل ديگری تغییريافته است كه نتیجه ی آن معماری بیگانه با مردم و نیازهای آن ها و در بسیاری موارد بی خسته، كیفیت سرسام، كننده آور و مضر برای سلامت انسان و محیط زيست است. بنابراين انسان امروز در وضعیتی است كه احیای رابطه ی هماهنگ با طبیعت را در زندگی خود جستجو می كند اما در بسیاری از مواقع از گستردگی و عمق اين رابطه و معنای طبیعت آگاه نیست و رابطه اش با طبیعت بیشتر به يك رابطه ی صوری تبديل شده است.
. 2-1ضرورت انجام تحقیق
ازآنجايی كه انسان به عنوان يك عامل مؤثر و اثرپذير در محیط زيست، در تغییرات آن نیز سهم بسزايی دارد، آگاه ساختن و آموزش او در رابطه با پیامدهای تغییرات اكوسیستمی، تأثیر بسزايی در حفاظت از اكوسیستم دارد. در قرن گذشته جوامع بشری شاهد تغییرات زيادی به واسطه مهاجرت به شهر ها بوده اند .شهرنشینی فرصت هايی را برای رشد اقتصادی و دسترسی به خدمات بیشتر افزايش می دهد، اما در كیفیت های محیطی، محلی و منطقه ای نیز تأثیرگذار است، كه از آن قبیل می توان به تغییرات كاربری زمین، آلودگی، از بین رفتن زيستگاه ها و تنوع زيستی، تغییرات جمعیتی و افزايش تقاضا برای منابع اشاره نمود. از ديگر آثار گسترش شهرنشینی كاهش فضاهای سبز يا طبیعی در بین فضاهای شهری است كه به كاهش چرخه های اكوسیستمی و پايداری در داخل شهرها منجر شده است. حفظ و نگهداری فضاهای سبز در محیط شهری جنبه بسیار مهمی از تحقق هدف بهبود كیفیت محیط زيست و داشتن شهری قابل زيستن است كه به لحاظ محیط زيست و اقتصاد پايدار باشد. در كنوانسیون تنوع زيستی با عنوان ” استراتژی جهانی برای حفاظت از گیاهان” تخمین زده در سال 1364 شده است كه دوسوم گیاهان شناخته شده به واسطه افزايش جمعیت، آلودگی، تغییرات اقلیمی و زيستگاه، قطع درختان جنگلی، استفاده بیش ازحد منابع و گسترش گونه های مهاجم، مورد تهديد قرارگرفته اند .ناپديد شدن چنین مقادير عظیم و حیاتی تنوع زيستی، يکی از بزرگ ترين چالش ها را برای جوامع در دنیا ايجاد می نمايد و آن متوقف ساختن روند تخريب تنوع گیاهان است كه برای نیازهای امروز و آينده بشر بسیار حیاتی است. باغ های گیاه شناسی مراكزی هستند كه در آن ها مجموعه ای از گیاهان بومی و غیربومی در فضای باز و در گلخانه ها كشت می شوند. باغهای گیاه شناسی نقش مهمی در زمینههای مختلف ازجمله علوم گیاهی و باغبانی، آموزش عمومی و آشنا ساختن مردم بااهمیت گیاهان و لزوم حفاظت از آن ها بر عهده دارند. به علاوه اين مراكز می توانند به عنوان ذخیره ژنتیکی گیاهان در معرض خطر انقراض نیز مورداستفاده قرار میگیرند. باغ های گیاه شناسی مردم را به تفکر عمیق در مورد اكولوژی، گیاهان و ارتباط فرد با هردوی آن ها تشويق می كنند. امروزه نقش های زيادی از قبیل حفاظت از محیط زيست بومی، آموزش زيست محیطی و تفريح بر باغ های گیاه شناسی مترتب است .يکی از نقش های آموزشی باغ های گیاه شناسی مدرن بالا بردن اطلاعات مردم در مورد ارتباط انسان با سیستم های اكولوژيك زمین، به منظور ترويج حفاظت از محیط زيست است. يك باغ گیاه شناسی تركیبی از استفاده ها و برنامه های متفاوت اعم از ايجاد مجموعه های گیاهی، تحقیقات علمی و كاركردهای آموزشی است كه می تواند به كاركردهای تفريحی نیز نزديك شود. نقش آموزشی باغ های گیاه شناسی پديده چند دهه گذشته است و در حال حاضر آموزش محیط زيستی فضاهای عمومی از طريق برنامه و فعالیت ها يکی از مهم ترين و شناخته شده ترين عملکردهای اصلی باغ گیاه شناسی است. استان گیلان به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی و رژيم حرارتی مديترانه ای، دارای پوشش گیاهی بسیار متنوعی است. اين پوشش گیاهی و سرسبزی بارزترين ويژگی گردشگری طبیعی اين استان است. احداث مراكز گیاه شناسی می تواند پاسخی مناسب و به جا در جهت به كارگیری پتانسیل بالای استان در راستای احداث مركز گیاه شناسی باشد و می توان از چنین پتانسیلی در استان به منظور درک و شناخت گونه های گیاهی بومی بهره برد.
است.(احمد سلیمانی1394)

 

 

و…

 

 

فصل دوم شناخت موضوع طرح

مقدمه
در فصل مبانی نظری مفاهیم مرتبط با علم بیونیک و زیر ساخت های آن مورد بررسی قرار میگیرد در ابتدا به بررسی علم بیونیک در علوم مختلف می پردازیم و در مرحله بعد آن را در معماری مورد بررسی قرار میدهیم . در نهایت بیونیک در حوزه معماری با الگو برداری بر اساس رویکردها و جایگاه این گونه الگوها در باغ گیاه شناسی بررسی میشود.و اهداف و ضرورت های تقلیل آلودگی زیست محیطی و کاهش اثرات تخریبی آن مطرح میشود.

.1-2باغ گياه شناسی
.1-1-2تعريف علم گياه شناسی
انسان از ديرباز به گیاهان علاقه و وابستگی داشته است. از گیاهان به عنوان غذا، سرپناه، پوشش و مصالح برای ساختن ابزار بهره می گرفته است .گیاهان نقش پايه ای در شکل گیری اكوسیستم های طبیعی دارند .شناخت دقیق گونه های گیاهی و اطلاع از تنوع زيستی گیاهی، تنوع رويشگاهی ، جوامع گیاهی ما را برای برنامه ريزی پیرامون توسعه پايدار و مديريت منابع طبیعی ياری خواهد داد.گیاه شناسی يا علوم گیاهی يکی از رشته های زيست شناسی است كه به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می پردازد .گیاه شناسی دربرگیرنده بسیاری از علوم زيستی است. گیاه شناسی به بیان ساده، مطالعه ی گیاهان است .علم شناخت و مطالعه ی شکل هايی از حیات، كه ريشه دارند و حركت نمی كنند . گیاه شناسی با حقايقی سروكار دارد كه برای ما اهمیت زيادی دارند. زيرا گیاهان برای حیات روی كره ی زمین ضروری اند .همه ی آنچه می سبزی ، خوريم ها، گوشت يا حتی بستنی، مستقیم يا غیرمستقیم به گیاهان مربوط اند . گذشته از اين، گیاهان سبز، تنها منبع اكسیژن جو زمین هستند.

 

و…

 

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات 1
مقدمه 2
1-1.بیان مسئله 2
. 2-1ضرورت انجام تحقیق 4
3-1.فرضیه های تحقیق 5
.4 -1پرسش تحقیق 5
. 5-1اهداف تحقیق 6
6-1 .برنامه و روش تحقیق 6
7-1. پیشینه تحقیق 7
نتیجه گیری 9
فصل دوم شناخت موضوع طرح 10
مقدمه 11
.1-2باغ گياه شناسی 11
.1-1-2تعريف علم گياه شناسی 11
.2-1-2باغ گياه شناسی 12
.3-1-2تاريخچه باغ های گياه شناسی 14
.4-1-2روند شکل گيری باغ های گياه شناسی در ایران 16
.5-1-2نقش و عملکرد باغ های گياه شناسی 18
.6-1-2ايجاد فضای تفريحی و توريستی 19
2-2.رویکرد بایونیک 21
1-2-2. تاثیر طبیعت در معماری 21
2-2-2.علم بیونیک 38
نتیجه گیری 52
فصل سوم نمونه موردی 57
مقدمه 58
3-1. باغ گياه شناسی ملی ايران 58
2-3 .باغ گیاه شناسی کرج: 63
3-3 .باغ گیاه شناسی برلین: 65
4-3 . باغ گیاه شناسی Jardim Botanico، ریو د ژانیرو 68
5-3.باغ گیاه شناسی آمستردام 69
نتیجه گیری 71
فصل چهار: ضوابط ، استانداردها و برنامه ریزی کالبدی 72
مقدمه 73
4-1.ضوابط ، استانداردها و برنامه ریزی کالبدی 73
4-1-1.تقسیم بندی گلخانه ها: 73
4-1-2.دیدکلی نسبت به گیاهشناسی 80
4-1-4.الگو های طبیعی در روند طراحی 81
4-1-5.شناسایی خصوصیات زیستی گیاهان 81
4-1-6.عوارض زمین شناختی 82
4-1-7.گلها 82
4-1-8.اثر عرض جغرافیایی در دمای محل قرار گیری باغ گیاه شناسی 82
4-1-9.اثر نور در محل قرار گیری باغ گیاه شناسی 83
4-1-10.ضوابط و معیارهای گلخانه 86
4-1-11.گیاهان مورد استفاده در باغ گیاه شناسی 87
4-1-12.ضوابط کاشت 88
4-2.برنامه فیزیکی 91
3-4.سازه و تاسیسات 92
4-3-1.تاسیسات و سازه های مورد استفاده در باغبانی 92
4-3-2.خزانه هوای آزاد 92
4-3-3.سایبان 93
4-3-4.شاسی سرد 93
4-3-5.شاسی گرم 94
4-3-6.سرپوش 94
4-3-7.گلخانه 95
8-3-4.سیستم پوشش زیستگاه: 96
9-3-4.گرمایش 97
10-3-4.سیستم اب رسانی: 98
فصل پنجم تحلیل سایت و روند طراحی 100
مقدمه 101
5-1.تحلیل سایت 105
5-1-1.مشخصه های کلی 106
5-1-2.جمعیت 111
5-1-3.کاربری های مفصل 114
4-1-5.مشخصات طرح‌هاي موضعي منطقه 118
5-2.تحلیل و بررسی سایت 128
5-2-1.بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین 129
5-2-3.شیب زمین و جهت قبله 130
5-2-4.بررسی دسترسی های اطراف سایت 131
5-2-5.عرض دسترسی های پیرامون سایت 132
5-2-6.محور های سایت 133
5-2-7.تعیین ورودی های سایت 133
5-2-8.بررسی چشم اندازهای محل پروژه 134
5-2-9.بررسی شرایط اقلیمی 136
منبع و ماخذ: 137

فهرست تصاویر شماره صفحه
تصویر 1-2 تو ضیح خواص درمانی گیاهان ، منبع:برگرفته از كتاب د ماتريا مديکا از نوشتهای ديوسکوريدو 12
تصویر 2-2 گلخانه مرکزی باغ گیاه شناسی(URL ولز، انگلستان) منبع: HTTPS://PICKCAD.COM 13
تصویر 3-2محوطه باغ گیاه شناسی شیکاگو، آمريکا (URL4) منبع: WWW.IMNA.IR 14
تصویر 4-2باغ گیاه شناسی دانشگاه پیزا، ايتالیا منبع : HTTP://DANUB.DE 15
تصویر 5-2 باغ گیاه شناسی میسوری، آمريکا منبع: HTTPS://FA.TRAASGPU.COM 16
تصویر 6-2 باغ گیاه شناسی ملی ایران، منبع: HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG 18
تصویر 7-2 باغ گیاه شناسی ادن، انگلستان منبع: HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG 20
تصویر 8-2 مقبره ابو علی سینا،منبع: HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG 31
تصویر 9-2 مقبره نادر شاه، منبع: HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG 32
تصویر 10-2 ساختمان اینونیک ، منبع:کرمی،1390 46
تصویر 11-2 اگو برداری از بال های سنجاقک در طراحی برج نیویورک، منبع:(کرمی،1390) 47
تصویر 12-3. باغ گیاه شناسی ملی ایران منبع: : HTTPS://WWW.EGHAMAT24.COM 59
تصویر 13-3. نقشه جامع باغ ملی گیاه شناسی ايران منبع: HTTPS://WWW.EGHAMAT24.COM 61
تصویر 14-3. باغ صخره ای از قطعه نمايشی باغ ملی گیاه شناسی ايران (موسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور) 63
تصویر 15-3. قطعه گیاهان دارويی باغ ملی گیاه شناسی ايرانمنبع: موسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور 64
تصویر 16-3. باغ گیاه شناسی کرج منبع: HTTPS://WWW.TOURISTGAH.COM 65
تصویر 17-3. باغ گیاه شناسی کرج منبع: HTTPS://WWW.TOURISTGAH.COM 66
تصویر 18-3. باغ گیاه شناسی برلین منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM 67
تصویر 19- 3. باغ گیاه شناسی برلین . منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM/ 69
تصویر 20-3. باغ گیاه شناسی ریو د ژانیرو منبع: WWW.KOJARO.COM 71
تصویر21-3. باغ گیاه شناسی آمستردام منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM 72
تصویر 22-3. باغ گیاه شناسی آمستردام منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM 73
تصویر 23-4.انواع گلخانه از نظر شکل منبع: (پاول،1374) 77
تصویر 24-4.گلخانه یک طرفه منبع: (پاول،1374) 78
تصویر 25-4.گلخانه نیمه دو طرفه منبع: (پاول،1374) 79
تصویر 26 -4.گلخانه دو طرفه منبع: (پاول،1374) 80
تصویر 27-4. گلخانه نیمه استوایی منبع: (پاول،1374) 81
تصویر 28-4.گلخانه ی نیمه استوایی(پاول،1374) 82
تصویر 29-4.خزانه هوای ازاد منبعWWW.AGRONIC.IR 94
تصویر 30-4. شاسی گرم منبعWWW.AGRONIC.IR 95
تصویر 31-4.سرپوش منبعWWW.AGRONIC.IR 96
تصویر 32-4. گلخانه منبعWWW.AGRONIC.IR 97
تصویر33-4.نمونه ای از بویلر بایومس: منبع (پاول،1374) 99
تصویر 34-5. ویژگیهای منطقه ( وضعیت موجود) منبع:طرح جامع منطقه 106
تصویر 35-5.عرصه بندی منطقه 107
تصویر 36-5.محدوده منطقه،منبع:طرح جامع منطقه 111
تصویر 37-5. نقشه نواحي و محلات منطقه تصویر منبع:طرح جامع منطقه 111
تصویر 38- 5اراضی منطقه،منبع :طرح تفضیلی منطقه 114
تصویر 39-5. نقشه الگوي توسعه منطقه منبع:طرح جامع منطقه 115
تصویر 40-5.اطراف سایت،منبع نگارنده 115
تصویر 41-5.حوزه دریاچه،منبع:نگارنده 118
تصویر 42-5.مشخصات طرح های موضعی منطقه، منبع :طرح جامع منطقه 119
تصویر 43-5. پهنه های نامناسب بلند مرتبه سازی منطقه،منبع:طرح جامع منطقه 121
تصویر 44-5. پراکنش و پهنه بندی مناسب و نامناسب برای بلندمرتبه سازی منطقه،منبع:طرح جامع منطقه 121
تصویر 45-5.جهت باد غالب، منبع:طرح جامع منطقه 122
تصویر 46 -5. تابش افتاب.منبع:نگارندگان97 125
تصویر 47-5. شاخص عمودی خورشید،منبع:نگارندگان 97 126
تصویر 48-5.مجموعه تجاری گردشگری رزمال،منبع:نگارنده 126
تصویر 49-5.بیمارستان ترینا،منبع:نگارنده 127
تصویر 50-5.محدوده های اطراف سایت،منبع:نگارنده 128
تصویر 51-5.محدوه سایت،منبع :نگارنده 130
تصویر 52-5. بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین،منبع:نگارنده 131
تصویر 53-5. شیب زمین و جهت قبله،منبع:نگارنده 132
تصویر 54-5. بررسی دسترسی های اطراف سایت،منبع،نگارنده 133
تصویر 5عرض دسترسی های پیرامون سایت،منبع:نگارنده 134
تصویر 56-5. تعیین ورودی های سایت،منبع: نگارنده 135
تصویر 57-5. بررسی چشم اندازهای محل پروژه ،منبع:نگارنده 136
تصویر 58-5.بررسی شرایط اقلیمی،منبع: نگارنده 137

 

 

فهرست جداول فهرست تصاویر
جدول 1-2.باغ گیاه شناسی، منبع:موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 17
جدول 2-2. الهام از منابع طبیعی در معماری،منبع: (آیوازیــان، 1378) 28
جدول 3-2.نظریه های در مورد طبیعت،منبع: نگارنده 33
جدول 4-2.احکام بایونیکی طراحی 55
جدول 5-3. باغ گیاه شناسی کرج،منبع: موسسه ی تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 64
جدول 6-3.باغ گیاه شناسی برلین، HTTPS://WWW.KOJARO.COM 66
جدول 7-3.باغ گیاه شناسی امستردام،منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM 70
جدول 8-4.برنامه فیزیکی 90

 

 

 

 

رساله از نظر نگارش ، منابع ، نمونه های موردی ، برنامه فیزیکی و جداول ریزفضاها و… کامل می باشد.

منابع درون متنی ، پاورقی و انتهای رساله دارد.

 

 

رساله های مشابه با این موضوع:

  1. رساله معماری طراحی باغ کتاب ۱۵۰ صفحه

  2. مطالعات معماری باغ موزه اسلام ۱۱۰ صفحه

 

تصاویر فایل:

 رساله باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی,رساله معماری باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک,مطالعات معماری باغ گیاه شناسی,پروپوزال معماری باغ گیاه شناسی,برنامه فیزیکی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی باغ گیاه شناسی,نمونه موری داخلی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی خارجی باغ گیاه شناسی,ریزفضاهای طراحی باغ گیاه شناسیمطالعات معماری باغ گیاه شناسی,پروپوزال معماری باغ گیاه شناسی,برنامه فیزیکی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی باغ گیاه شناسی,نمونه موری داخلی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی خارجی باغ گیاه شناسی,ریزفضاهای طراحی باغ گیاه شناسی

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 15 مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.