رساله کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری

رساله معماری باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی ۱۴۱ صفحه

مطالعات طراجی باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی

پروپوزال معماری باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی

چکیده

محیط زیست عامل اصلی حیات بشر است که توجه به آن و ایجاد فضاهایی در جهت بهبودش حائز اهمیت است.با توجه به نقشی که باغ های گیاه شناسی در حفظ طبیعت پیرامون ما دارند  می توان از آن ها برای پاسخ گویی به چالش های محیط زیستی امروزی استفاده کرد.بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی شاخصه های ایجاد باغ گیاه شناسی و ایجاد فضایی آموزشی به منظور حفاظت از محیط زیست در بستر شهری تحلیل  می شود که به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های حیات بشر است.به علاوه با توجه به آگاهی مردم از خطرات پیش رو با ایجاد باغ گیاه شناسی می توان از این فضاها برای تفریح و گردشگری نیز استفاده کرد.در همین راستا می توان با همگام کردن محیط پیرامون خود با طبیعت از طریق علم بیونیک به حفاظت محیطی کمکی مضاعف کرد. مراکز گیاه شناسی مؤسساتی هستند که با اهدافی همچون پژوهش، آمـوزش و حفاظـت از محـیط زیسـت بـه نگـه  داری مجموعه مستنداتی از گیاهان زنده می پردازند. این مراکز می توانند مستقل، دولتی و یـا متعلـق بـه  دانشـگاه  هـا  و دیگـر  مؤسسات علمی باشند.

 رساله باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی,رساله معماری باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک,مطالعات معماری باغ گیاه شناسی,پروپوزال معماری باغ گیاه شناسی,برنامه فیزیکی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی باغ گیاه شناسی,نمونه موری داخلی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی خارجی باغ گیاه شناسی,ریزفضاهای طراحی باغ گیاه شناسی

امروزه جنبه های تحقیقاتی و مطالعاتی مراکز گیاه شناسی به اندازه ای اهمیت پیداکرده اسـت کـه   توجه بسیاری از کشورها را به سوی خود جلب کرده است. در حال حاضر از هر پنج گونـه گیـاهی بـر روی کـره زمـین، یک گونه در معرض خطر قرارگرفته است. در این شرایط مراکز گیـاه شناسـی می تواننـد بـه خـوب ی وظیفـه حفاظـت   از گونه های آسیب دیده گیاهی را به صورت مستقل و یا مشارکتی، ایفا کنند. در این مسیر شناخت فرآیندهای الگو گیری از طبیعت در علم بایونیک می تواند روش های انتخاب الگوها و بهره گیری از اصول موجود در آن ها را امکان پذیر نماید. پژوهشگران حوزه طراحی معماری معتقدند به کارگیری طرح های الهام گرفته از طبیعت در مقایسه با دیگر رویکردها، می تواند کمک شایانی به کاهش صدمات زیست محیطی پـروژه  هـای سـاختمانی   کند. در این شیوه از طراحی، معماری جزئی از طبیعت می شود و این موضوع یکی از اصول معماری بایونیـک بـوده و از  نکات اساسی این طرح است.

واژگان کلیدی: بایونیک، باغ گیاهشناسی، گلخانه

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

فصل اول کلیات

مقدمه
طبیعت منبع عظیمی از مصالح، الگوها و تکنیکهای تکامل یافته ای است که به بهترین شکل با محیط خود در ارتباط اند. این تکنیک ها و الگوها از دید مهندسی و معماری به گونه ای با یکدیگر هماهنگ شده اند که علاوه بر بهینه عمل کردن فرم و تأمین عملکرد بتوانند تنوع در آن و زیبایی را به همراه داشته باشند. مطالعه فرمهایی که در طبیعت پس از میلیون ها سال و با تکامل به فرم بهینه ای بر اساس نیروهای وارده از محیط رسیده اند، می تواند الگوی مناسبی برای طراحی بهینه باشد. با توجه به اهمیت و غنای الگوواره های طبیعی، به تدریج شاخه هایی در علم پدید آمدند که به طور مستقیم بر الهام از طبیعت متمرکزشده اند. علم بایونیک که نتیجه آمیختگی دو علم بیولوژی و تکنولوژی است یکی از اصلی ترین و شناخته شده ترین این علوم است. استفاده از فرم های بهینه شده طبیعی و الگو گیری از آن ها در ساخت پروژه های معماری و ساختمانی می تواند علاوه بر کاهش زمان و هزینه، انعطاف پذیری لازم برای طراحی و خلق فرم های جدید درزمینه معماری و طراحی معماری فراهم آورد. در رویکرد مبتنی بر طبیعت، کیفیت حقیقی و خالص درون فضای معماری جستجو می شود که تحقق آن بر کیفیت انطباق معماری با سرچشمه ی قواعد به کاررفته در طبیعت استوار است. حقیقت، زیبایی، زنده بودن، منحصر بودن، کامل بودن، تمامیت، نظم، سادگی و مشابه آن ها از مهم ترین ویژگی های این گونه فضاها به شما می روند. در این بستر فرآیند خلق به خوبی با محیط پیرامون خود هماهنگ است و به طور طبیعی شکل می گیرد، چراکه ذهنیت معمار با ساختار و نظام حاکم بر طبیعت هماهنگ بوده، به آن احترام می گذارد و چگونگی تجلی معماری را از نظام طبیعت جستجو می کند.
۱-۱٫بیان مسئله
رشد شهر نشینی و ازدیاد شهرهای بزرگ و پر جمعیت و به وجود آمدن شهرک های صنعتی زمینه ساز افزایش آلاینده های زیست محیطی،افزایش خطر ابتلا به انواع بیماری های جسمی و روحی و تخریب منابع طبیعی شده و کاهش منابع انرژی های تجدید پذیر را به دنبال داشته و ارتباط انسان و محیط طبیعی را کم رنگ نموده است.باید زمینه ای فراهم ساخت تا انسان بتواند در یک محیط پاک و منزه به تلاش معنوی مادی خود برای استمرار زندگی و بقای طبیعت حرکت کند.(آدینه فر،۱۳۹۲:۴)
بنابراین نیاز به فضایی برای آشنایی مردم با احترام به طبیعت،مزایای حفاظت از محیط زیست و فرهنگ سازی در این زمینه بیش از پیش اهمیت یابد.
بنابراین این طرح برآن است که از طریق بهره گیری از رهیافت بیونیک در قالب طراحی باغ گیاه شناسی،به صورت هدفمند از طبیعت به عنوان الگویی برای تحقق معماری مطلوب و بهینه استفاده کند و مردم را به مشارکت در این هدف تشویق کند.
علاوه بر این وجود چنین فضایی به عنوان فضای گردشگری باعث ارتقای پیشرفت اقتصادی کشور نیز می شود. از انواع گردشگری می توان به گردشگری شهری،گردشگری فرهنگی،گردشگری پایدار و گردشگری در طبیعت اشاره کرد که یکی از الگوهای شکل گرفته در عصر پسا مدرن گردشکری در طبیعت یا طبیعت گردی است.
باغ گیاه شناسی،مخزنی از گیاهان مختلف است که می تواند تاکیدی بر اهمیت وجود گیاهان در زندگی بشر باشد.امروزه بشر تاثیر منفی بر محیط زیست و منابع طبیعی داشته است که آسیب جدی به نسل های آینده خواهد زد.به عبارتی در جهان امروز انسان که محور اغلب تغییرات و دگرگونی هاست موظف است کاملا با جهان پیرامون خود همگام باشد و ضمن هر حرکتی همواره تعامل با محیط را در نظر بگیرد وعملی در جهت نقص سایر موجودات زنده و یا ایراد خساراتی جبران ناپذیر بر پیکره طبیعت انجام ندهد. در دنیای امروز، از میان رفتن روابط حقیقی انسان با طبیعت، بر چگونگی رابطه ی معماری با طبیعت تأثیر شایانی نهاده و در طراحی فضای معماری از ریشه های ساختاری طبیعت و حقیقت زندگی انسان به عوامل دیگری تغییریافته است که نتیجه ی آن معماری بیگانه با مردم و نیازهای آن ها و در بسیاری موارد بی خسته، کیفیت سرسام، کننده آور و مضر برای سلامت انسان و محیط زیست است. بنابراین انسان امروز در وضعیتی است که احیای رابطه ی هماهنگ با طبیعت را در زندگی خود جستجو می کند اما در بسیاری از مواقع از گستردگی و عمق این رابطه و معنای طبیعت آگاه نیست و رابطه اش با طبیعت بیشتر به یک رابطه ی صوری تبدیل شده است.
. ۲-۱ضرورت انجام تحقیق
ازآنجایی که انسان به عنوان یک عامل مؤثر و اثرپذیر در محیط زیست، در تغییرات آن نیز سهم بسزایی دارد، آگاه ساختن و آموزش او در رابطه با پیامدهای تغییرات اکوسیستمی، تأثیر بسزایی در حفاظت از اکوسیستم دارد. در قرن گذشته جوامع بشری شاهد تغییرات زیادی به واسطه مهاجرت به شهر ها بوده اند .شهرنشینی فرصت هایی را برای رشد اقتصادی و دسترسی به خدمات بیشتر افزایش می دهد، اما در کیفیت های محیطی، محلی و منطقه ای نیز تأثیرگذار است، که از آن قبیل می توان به تغییرات کاربری زمین، آلودگی، از بین رفتن زیستگاه ها و تنوع زیستی، تغییرات جمعیتی و افزایش تقاضا برای منابع اشاره نمود. از دیگر آثار گسترش شهرنشینی کاهش فضاهای سبز یا طبیعی در بین فضاهای شهری است که به کاهش چرخه های اکوسیستمی و پایداری در داخل شهرها منجر شده است. حفظ و نگهداری فضاهای سبز در محیط شهری جنبه بسیار مهمی از تحقق هدف بهبود کیفیت محیط زیست و داشتن شهری قابل زیستن است که به لحاظ محیط زیست و اقتصاد پایدار باشد. در کنوانسیون تنوع زیستی با عنوان ” استراتژی جهانی برای حفاظت از گیاهان” تخمین زده در سال ۱۳۶۴ شده است که دوسوم گیاهان شناخته شده به واسطه افزایش جمعیت، آلودگی، تغییرات اقلیمی و زیستگاه، قطع درختان جنگلی، استفاده بیش ازحد منابع و گسترش گونه های مهاجم، مورد تهدید قرارگرفته اند .ناپدید شدن چنین مقادیر عظیم و حیاتی تنوع زیستی، یکی از بزرگ ترین چالش ها را برای جوامع در دنیا ایجاد می نماید و آن متوقف ساختن روند تخریب تنوع گیاهان است که برای نیازهای امروز و آینده بشر بسیار حیاتی است. باغ های گیاه شناسی مراکزی هستند که در آن ها مجموعه ای از گیاهان بومی و غیربومی در فضای باز و در گلخانه ها کشت می شوند. باغهای گیاه شناسی نقش مهمی در زمینههای مختلف ازجمله علوم گیاهی و باغبانی، آموزش عمومی و آشنا ساختن مردم بااهمیت گیاهان و لزوم حفاظت از آن ها بر عهده دارند. به علاوه این مراکز می توانند به عنوان ذخیره ژنتیکی گیاهان در معرض خطر انقراض نیز مورداستفاده قرار میگیرند. باغ های گیاه شناسی مردم را به تفکر عمیق در مورد اکولوژی، گیاهان و ارتباط فرد با هردوی آن ها تشویق می کنند. امروزه نقش های زیادی از قبیل حفاظت از محیط زیست بومی، آموزش زیست محیطی و تفریح بر باغ های گیاه شناسی مترتب است .یکی از نقش های آموزشی باغ های گیاه شناسی مدرن بالا بردن اطلاعات مردم در مورد ارتباط انسان با سیستم های اکولوژیک زمین، به منظور ترویج حفاظت از محیط زیست است. یک باغ گیاه شناسی ترکیبی از استفاده ها و برنامه های متفاوت اعم از ایجاد مجموعه های گیاهی، تحقیقات علمی و کارکردهای آموزشی است که می تواند به کارکردهای تفریحی نیز نزدیک شود. نقش آموزشی باغ های گیاه شناسی پدیده چند دهه گذشته است و در حال حاضر آموزش محیط زیستی فضاهای عمومی از طریق برنامه و فعالیت ها یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین عملکردهای اصلی باغ گیاه شناسی است. استان گیلان به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی و رژیم حرارتی مدیترانه ای، دارای پوشش گیاهی بسیار متنوعی است. این پوشش گیاهی و سرسبزی بارزترین ویژگی گردشگری طبیعی این استان است. احداث مراکز گیاه شناسی می تواند پاسخی مناسب و به جا در جهت به کارگیری پتانسیل بالای استان در راستای احداث مرکز گیاه شناسی باشد و می توان از چنین پتانسیلی در استان به منظور درک و شناخت گونه های گیاهی بومی بهره برد.
است.(احمد سلیمانی۱۳۹۴)

 

 

و…

 

 

فصل دوم شناخت موضوع طرح

مقدمه
در فصل مبانی نظری مفاهیم مرتبط با علم بیونیک و زیر ساخت های آن مورد بررسی قرار میگیرد در ابتدا به بررسی علم بیونیک در علوم مختلف می پردازیم و در مرحله بعد آن را در معماری مورد بررسی قرار میدهیم . در نهایت بیونیک در حوزه معماری با الگو برداری بر اساس رویکردها و جایگاه این گونه الگوها در باغ گیاه شناسی بررسی میشود.و اهداف و ضرورت های تقلیل آلودگی زیست محیطی و کاهش اثرات تخریبی آن مطرح میشود.

.۱-۲باغ گیاه شناسی
.۱-۱-۲تعریف علم گیاه شناسی
انسان از دیرباز به گیاهان علاقه و وابستگی داشته است. از گیاهان به عنوان غذا، سرپناه، پوشش و مصالح برای ساختن ابزار بهره می گرفته است .گیاهان نقش پایه ای در شکل گیری اکوسیستم های طبیعی دارند .شناخت دقیق گونه های گیاهی و اطلاع از تنوع زیستی گیاهی، تنوع رویشگاهی ، جوامع گیاهی ما را برای برنامه ریزی پیرامون توسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی یاری خواهد داد.گیاه شناسی یا علوم گیاهی یکی از رشته های زیست شناسی است که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می پردازد .گیاه شناسی دربرگیرنده بسیاری از علوم زیستی است. گیاه شناسی به بیان ساده، مطالعه ی گیاهان است .علم شناخت و مطالعه ی شکل هایی از حیات، که ریشه دارند و حرکت نمی کنند . گیاه شناسی با حقایقی سروکار دارد که برای ما اهمیت زیادی دارند. زیرا گیاهان برای حیات روی کره ی زمین ضروری اند .همه ی آنچه می سبزی ، خوریم ها، گوشت یا حتی بستنی، مستقیم یا غیرمستقیم به گیاهان مربوط اند . گذشته از این، گیاهان سبز، تنها منبع اکسیژن جو زمین هستند.

 

و…

 

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات ۱
مقدمه ۲
۱-۱٫بیان مسئله ۲
. ۲-۱ضرورت انجام تحقیق ۴
۳-۱٫فرضیه های تحقیق ۵
.۴ -۱پرسش تحقیق ۵
. ۵-۱اهداف تحقیق ۶
۶-۱ .برنامه و روش تحقیق ۶
۷-۱٫ پیشینه تحقیق ۷
نتیجه گیری ۹
فصل دوم شناخت موضوع طرح ۱۰
مقدمه ۱۱
.۱-۲باغ گیاه شناسی ۱۱
.۱-۱-۲تعریف علم گیاه شناسی ۱۱
.۲-۱-۲باغ گیاه شناسی ۱۲
.۳-۱-۲تاریخچه باغ های گیاه شناسی ۱۴
.۴-۱-۲روند شکل گیری باغ های گیاه شناسی در ایران ۱۶
.۵-۱-۲نقش و عملکرد باغ های گیاه شناسی ۱۸
.۶-۱-۲ایجاد فضای تفریحی و توریستی ۱۹
۲-۲٫رویکرد بایونیک ۲۱
۱-۲-۲٫ تاثیر طبیعت در معماری ۲۱
۲-۲-۲٫علم بیونیک ۳۸
نتیجه گیری ۵۲
فصل سوم نمونه موردی ۵۷
مقدمه ۵۸
۳-۱٫ باغ گیاه شناسی ملی ایران ۵۸
۲-۳ .باغ گیاه شناسی کرج: ۶۳
۳-۳ .باغ گیاه شناسی برلین: ۶۵
۴-۳ . باغ گیاه شناسی Jardim Botanico، ریو د ژانیرو ۶۸
۵-۳٫باغ گیاه شناسی آمستردام ۶۹
نتیجه گیری ۷۱
فصل چهار: ضوابط ، استانداردها و برنامه ریزی کالبدی ۷۲
مقدمه ۷۳
۴-۱٫ضوابط ، استانداردها و برنامه ریزی کالبدی ۷۳
۴-۱-۱٫تقسیم بندی گلخانه ها: ۷۳
۴-۱-۲٫دیدکلی نسبت به گیاهشناسی ۸۰
۴-۱-۴٫الگو های طبیعی در روند طراحی ۸۱
۴-۱-۵٫شناسایی خصوصیات زیستی گیاهان ۸۱
۴-۱-۶٫عوارض زمین شناختی ۸۲
۴-۱-۷٫گلها ۸۲
۴-۱-۸٫اثر عرض جغرافیایی در دمای محل قرار گیری باغ گیاه شناسی ۸۲
۴-۱-۹٫اثر نور در محل قرار گیری باغ گیاه شناسی ۸۳
۴-۱-۱۰٫ضوابط و معیارهای گلخانه ۸۶
۴-۱-۱۱٫گیاهان مورد استفاده در باغ گیاه شناسی ۸۷
۴-۱-۱۲٫ضوابط کاشت ۸۸
۴-۲٫برنامه فیزیکی ۹۱
۳-۴٫سازه و تاسیسات ۹۲
۴-۳-۱٫تاسیسات و سازه های مورد استفاده در باغبانی ۹۲
۴-۳-۲٫خزانه هوای آزاد ۹۲
۴-۳-۳٫سایبان ۹۳
۴-۳-۴٫شاسی سرد ۹۳
۴-۳-۵٫شاسی گرم ۹۴
۴-۳-۶٫سرپوش ۹۴
۴-۳-۷٫گلخانه ۹۵
۸-۳-۴٫سیستم پوشش زیستگاه: ۹۶
۹-۳-۴٫گرمایش ۹۷
۱۰-۳-۴٫سیستم اب رسانی: ۹۸
فصل پنجم تحلیل سایت و روند طراحی ۱۰۰
مقدمه ۱۰۱
۵-۱٫تحلیل سایت ۱۰۵
۵-۱-۱٫مشخصه های کلی ۱۰۶
۵-۱-۲٫جمعیت ۱۱۱
۵-۱-۳٫کاربری های مفصل ۱۱۴
۴-۱-۵٫مشخصات طرح‌های موضعی منطقه ۱۱۸
۵-۲٫تحلیل و بررسی سایت ۱۲۸
۵-۲-۱٫بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین ۱۲۹
۵-۲-۳٫شیب زمین و جهت قبله ۱۳۰
۵-۲-۴٫بررسی دسترسی های اطراف سایت ۱۳۱
۵-۲-۵٫عرض دسترسی های پیرامون سایت ۱۳۲
۵-۲-۶٫محور های سایت ۱۳۳
۵-۲-۷٫تعیین ورودی های سایت ۱۳۳
۵-۲-۸٫بررسی چشم اندازهای محل پروژه ۱۳۴
۵-۲-۹٫بررسی شرایط اقلیمی ۱۳۶
منبع و ماخذ: ۱۳۷

فهرست تصاویر شماره صفحه
تصویر ۱-۲ تو ضیح خواص درمانی گیاهان ، منبع:برگرفته از کتاب د ماتریا مدیکا از نوشتهای دیوسکوریدو ۱۲
تصویر ۲-۲ گلخانه مرکزی باغ گیاه شناسی(URL ولز، انگلستان) منبع: HTTPS://PICKCAD.COM 13
تصویر ۳-۲محوطه باغ گیاه شناسی شیکاگو، آمریکا (URL4) منبع: WWW.IMNA.IR 14
تصویر ۴-۲باغ گیاه شناسی دانشگاه پیزا، ایتالیا منبع : HTTP://DANUB.DE 15
تصویر ۵-۲ باغ گیاه شناسی میسوری، آمریکا منبع: HTTPS://FA.TRAASGPU.COM 16
تصویر ۶-۲ باغ گیاه شناسی ملی ایران، منبع: HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG 18
تصویر ۷-۲ باغ گیاه شناسی ادن، انگلستان منبع: HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG 20
تصویر ۸-۲ مقبره ابو علی سینا،منبع: HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG 31
تصویر ۹-۲ مقبره نادر شاه، منبع: HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG 32
تصویر ۱۰-۲ ساختمان اینونیک ، منبع:کرمی،۱۳۹۰ ۴۶
تصویر ۱۱-۲ اگو برداری از بال های سنجاقک در طراحی برج نیویورک، منبع:(کرمی،۱۳۹۰) ۴۷
تصویر ۱۲-۳٫ باغ گیاه شناسی ملی ایران منبع: : HTTPS://WWW.EGHAMAT24.COM 59
تصویر ۱۳-۳٫ نقشه جامع باغ ملی گیاه شناسی ایران منبع: HTTPS://WWW.EGHAMAT24.COM 61
تصویر ۱۴-۳٫ باغ صخره ای از قطعه نمایشی باغ ملی گیاه شناسی ایران (موسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور) ۶۳
تصویر ۱۵-۳٫ قطعه گیاهان دارویی باغ ملی گیاه شناسی ایرانمنبع: موسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ۶۴
تصویر ۱۶-۳٫ باغ گیاه شناسی کرج منبع: HTTPS://WWW.TOURISTGAH.COM 65
تصویر ۱۷-۳٫ باغ گیاه شناسی کرج منبع: HTTPS://WWW.TOURISTGAH.COM 66
تصویر ۱۸-۳٫ باغ گیاه شناسی برلین منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM 67
تصویر ۱۹- ۳٫ باغ گیاه شناسی برلین . منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM/ 69
تصویر ۲۰-۳٫ باغ گیاه شناسی ریو د ژانیرو منبع: WWW.KOJARO.COM 71
تصویر۲۱-۳٫ باغ گیاه شناسی آمستردام منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM 72
تصویر ۲۲-۳٫ باغ گیاه شناسی آمستردام منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM 73
تصویر ۲۳-۴٫انواع گلخانه از نظر شکل منبع: (پاول،۱۳۷۴) ۷۷
تصویر ۲۴-۴٫گلخانه یک طرفه منبع: (پاول،۱۳۷۴) ۷۸
تصویر ۲۵-۴٫گلخانه نیمه دو طرفه منبع: (پاول،۱۳۷۴) ۷۹
تصویر ۲۶ -۴٫گلخانه دو طرفه منبع: (پاول،۱۳۷۴) ۸۰
تصویر ۲۷-۴٫ گلخانه نیمه استوایی منبع: (پاول،۱۳۷۴) ۸۱
تصویر ۲۸-۴٫گلخانه ی نیمه استوایی(پاول،۱۳۷۴) ۸۲
تصویر ۲۹-۴٫خزانه هوای ازاد منبعWWW.AGRONIC.IR 94
تصویر ۳۰-۴٫ شاسی گرم منبعWWW.AGRONIC.IR 95
تصویر ۳۱-۴٫سرپوش منبعWWW.AGRONIC.IR 96
تصویر ۳۲-۴٫ گلخانه منبعWWW.AGRONIC.IR 97
تصویر۳۳-۴٫نمونه ای از بویلر بایومس: منبع (پاول،۱۳۷۴) ۹۹
تصویر ۳۴-۵٫ ویژگیهای منطقه ( وضعیت موجود) منبع:طرح جامع منطقه ۱۰۶
تصویر ۳۵-۵٫عرصه بندی منطقه ۱۰۷
تصویر ۳۶-۵٫محدوده منطقه،منبع:طرح جامع منطقه ۱۱۱
تصویر ۳۷-۵٫ نقشه نواحی و محلات منطقه تصویر منبع:طرح جامع منطقه ۱۱۱
تصویر ۳۸- ۵اراضی منطقه،منبع :طرح تفضیلی منطقه ۱۱۴
تصویر ۳۹-۵٫ نقشه الگوی توسعه منطقه منبع:طرح جامع منطقه ۱۱۵
تصویر ۴۰-۵٫اطراف سایت،منبع نگارنده ۱۱۵
تصویر ۴۱-۵٫حوزه دریاچه،منبع:نگارنده ۱۱۸
تصویر ۴۲-۵٫مشخصات طرح های موضعی منطقه، منبع :طرح جامع منطقه ۱۱۹
تصویر ۴۳-۵٫ پهنه های نامناسب بلند مرتبه سازی منطقه،منبع:طرح جامع منطقه ۱۲۱
تصویر ۴۴-۵٫ پراکنش و پهنه بندی مناسب و نامناسب برای بلندمرتبه سازی منطقه،منبع:طرح جامع منطقه ۱۲۱
تصویر ۴۵-۵٫جهت باد غالب، منبع:طرح جامع منطقه ۱۲۲
تصویر ۴۶ -۵٫ تابش افتاب.منبع:نگارندگان۹۷ ۱۲۵
تصویر ۴۷-۵٫ شاخص عمودی خورشید،منبع:نگارندگان ۹۷ ۱۲۶
تصویر ۴۸-۵٫مجموعه تجاری گردشگری رزمال،منبع:نگارنده ۱۲۶
تصویر ۴۹-۵٫بیمارستان ترینا،منبع:نگارنده ۱۲۷
تصویر ۵۰-۵٫محدوده های اطراف سایت،منبع:نگارنده ۱۲۸
تصویر ۵۱-۵٫محدوه سایت،منبع :نگارنده ۱۳۰
تصویر ۵۲-۵٫ بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین،منبع:نگارنده ۱۳۱
تصویر ۵۳-۵٫ شیب زمین و جهت قبله،منبع:نگارنده ۱۳۲
تصویر ۵۴-۵٫ بررسی دسترسی های اطراف سایت،منبع،نگارنده ۱۳۳
تصویر ۵عرض دسترسی های پیرامون سایت،منبع:نگارنده ۱۳۴
تصویر ۵۶-۵٫ تعیین ورودی های سایت،منبع: نگارنده ۱۳۵
تصویر ۵۷-۵٫ بررسی چشم اندازهای محل پروژه ،منبع:نگارنده ۱۳۶
تصویر ۵۸-۵٫بررسی شرایط اقلیمی،منبع: نگارنده ۱۳۷

 

 

فهرست جداول فهرست تصاویر
جدول ۱-۲٫باغ گیاه شناسی، منبع:موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۷
جدول ۲-۲٫ الهام از منابع طبیعی در معماری،منبع: (آیوازیــان، ۱۳۷۸) ۲۸
جدول ۳-۲٫نظریه های در مورد طبیعت،منبع: نگارنده ۳۳
جدول ۴-۲٫احکام بایونیکی طراحی ۵۵
جدول ۵-۳٫ باغ گیاه شناسی کرج،منبع: موسسه ی تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۶۴
جدول ۶-۳٫باغ گیاه شناسی برلین، HTTPS://WWW.KOJARO.COM 66
جدول ۷-۳٫باغ گیاه شناسی امستردام،منبع: HTTPS://WWW.KOJARO.COM 70
جدول ۸-۴٫برنامه فیزیکی ۹۰

 

 

 

 

رساله از نظر نگارش ، منابع ، نمونه های موردی ، برنامه فیزیکی و جداول ریزفضاها و… کامل می باشد.

منابع درون متنی ، پاورقی و انتهای رساله دارد.

 

 

رساله های مشابه با این موضوع:

  1. رساله معماری طراحی باغ کتاب ۱۵۰ صفحه

  2. مطالعات معماری باغ موزه اسلام ۱۱۰ صفحه

 

تصاویر فایل:

 رساله باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک با هدف ارتقا فرهنگ طبیعت دوستی,رساله معماری باغ گیاه شناسی با رویکرد بیونیک,مطالعات معماری باغ گیاه شناسی,پروپوزال معماری باغ گیاه شناسی,برنامه فیزیکی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی باغ گیاه شناسی,نمونه موری داخلی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی خارجی باغ گیاه شناسی,ریزفضاهای طراحی باغ گیاه شناسیمطالعات معماری باغ گیاه شناسی,پروپوزال معماری باغ گیاه شناسی,برنامه فیزیکی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی باغ گیاه شناسی,نمونه موری داخلی باغ گیاه شناسی,نمونه موردی خارجی باغ گیاه شناسی,ریزفضاهای طراحی باغ گیاه شناسی

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۱۵ مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.