طرح مساله و اهميت موضوع:

پيشگفتار

موضوع: ( توضيح طرح )
مجتمع درماني فوق تخصصی بیماران سرطانی
اين مجموعه شامل بخش هايي از قبيل فضاهاي مشاوره و روان درماني ، گردهمايي و کنفرانس، آموزشي و پژوهشي ، بستري موقت، فضاي استراحت پزشکان ، فضاهاي نقاشي بیماران سرطانی ، فضاي سرگرمي بیماران سرطانی ، فضاي مطالعه بیماران سرطانی ، سمعي و بصري، کافي شاپ ، رستوران ، فضاهاي مشاوران ،مددکاران و پرستاران ، فضاهاي اداري و مديريت وسالن خيريه مي باشد.

مطالعات مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران 237 صفحه,رساله مرکز نگهداری کودکان سرطانی,رساله مرکز فرهنگی درمانی کودکان سرطانی,مطالعات بیمارستان کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,دانلود رساله معماری مرکز درمانی کودکان سرطانی,طوابط طراحی مرکز درمانی کودکان سرطانی,ریزفضاهای مرکز درمانی کودکان سرطانی,ریزفضاهای مجموعه درمانی کودکان سرطانی,پروپوزال مرکز درمانی کودکان سرطانی,پروپوزال مجتمع درمانی کودکان سرطانی,دانلود پایان نامه مجموعه درمانی کودکان سرطانی

شناخت موضوع و مراحل و روش تحقيق :
جهت تهيه مباني نظري طراحي مجتمع درمانی بیماران سرطانی و براي شناخت کلي مسئله به دليل خاص و چند جنبه ايي بودن موضوع
ابتدا به شناخت بیماران سرطانی و موشکافي در فضاي زندگي آنها و سپس به شناخت سرطان و فضاي مناسب براي تجمع و زندگي بيماران سرطاني و چگونگي رفتار با بیماران سرطانی در آخر به ترکيب اين دو بخش فضاهاي مناسب براي بیماران سرطانی را مشخص مي نماييم .
سپس به شناسايي فضاهاي موجود که در اين بخش فعالند مي پردازيم (نمونه هاي موردي) و به نوعي کمبودها نقاط ضعف و قوت اين فضاها را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
در آخر به نتيجه گيري و طراحي فضا خواهيم رسيد

مقدمه
بیماران سرطانی جزيي از جامعه انساني به شمار مي آيند، بنابراين به عنوان عضوي از جوامع شهري، بايد از حقوق شهروندي به نحوه مطلوبي برخوردار باشند، و اين در حالي است که با نيم نگاهي به فضاهاي عمومي موجود مي توان دريافت؛ بیماران سرطانی و فضاهاي مرتبط، به عنوان عناصر فراموش شده اماکن عمومي و اجتماعي لحاظ مي شوند. به عبارت ديگر مکان هاي کار تفريح در پارک ها و فضاهای عمومی ، فضاهاي جمعي بیماران سرطانی را تشکيل مي دهند که بي ترديد در بسياري موارد فاقد ضوابط و استاندارد محيطي – فضايي بوده؛ و فاقد مکاني ايده آل با چيدمان فضايي مطلوب هستند. از سوي ديگر رشد و شکوفايي هر جامعه اي در گرو بهره گيري از استعدادها و توانايي هاي موجود در آن جامعه است، لذا يکي از راه هاي مطمئن در تحقق اين آرمان، فرآهم آوردن بستري مناسب جهت آماده سازي فعاليت هاي جمعي، فراروي همه استعدادهاست.
: اگر چه سرطان ها در دوران كودكي ناشايع هستند ولي دومين علت مرگ و مير در كودكان زير 14 ساله را تشكيل مي دهند. به طور كلي بدخيمي هاي لنفوهماتوپوئتيك مانند لنفوم ها، لوسمي لنفوبلاستيك حدود 40%، تومورهاي دستگاه عصبي مركزي حدود 30% و بدخيمي هاي امبريوني و ساركوم ها حدود 10% سرطان هاي کودکان را تشكيل مي دهند. سرطان هاي کودکان به طور بارز با بدخيمي هاي بزرگسالان از نظر نوع سرطان، توزيع و پيش آگهي متفاوتند.
هدف: بررسي اپيدميولوژي سرطان هاي کودکان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور بين سال هاي 1386-1380.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مشاهده اي – توصيفي بود و به روش مقطعي انجام شده است. در اين مطالعه اپيدميولوژي انواع سرطان هاي كودكان كه در بخش انكولوژي بيمارستان 17 شهريور رشت در استان گيلان بين سال هاي 1386-1380 مراجعه كرده و درمان شده بودند بررسي شده است. اطلاعات مربوط به سن، جنس، نوع بدخيمي و محل زندگي هنگام تشخيص از پرونده بيماران استخراج و در پرسشنامه وارد شد. 152 پرسشنامه تكميل شد، سپس، اطلاعات مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: بررسي نتايج اين مطالعه نشانگر آن است كه توزيع فراواني سرطان هاي كودكان زير 15 سال در جنس مذكر (58.6%) و در جنس مونث (41.4%) است. نسبت جنسي مذكر به مونث در لوسمي حاد لنفوبلاستيك 1.36، لوسمي حاد ميلوئيدي 0.71، لنفوم غير هوچكين 4، ساركوم يوئينگ 0.33، تومور ويلمز 1.6، هوچكين 2، نوروبلاستوم 5، ساركوم بافت نرم 0.25 و در مدلوبلاستوم 0.5 بود. بيشترين فراواني سرطان در سن 4-3 سالگي (11.2%) و كمترين آن در 15-14 سالگي (0.7%) بود.
در اين مطالعه بيشترين فراواني بدخيمي مربوط به لوسمي حاد لنفوبلاستيك (47.6%) و كمترين آن مربوط به هيستيوسيتوزيس (0.7%) بدست آمد. بعد از لوسمي حاد لنفوبلاستيك به ترتيب لنفوم غير هوچكين (9.9%)، تومور ويلمز (8.6%)، لوسمي ميلوئيدي حاد (7.9%)، تومورهاي سيستم عصبي (5.9%) و هوچكين (5.9%) قرار داشتند. بيشترين موارد ثبت سرطان مربوط به شهرستان رشت (4/47%) و كمترين آن مربوط به املش و سياهكل با 7/0% بود. پس از رشت به ترتيب بيشترين موارد مربوط به هشتپر (7.2%)، رودسر (5.9%)، لنگرود (5.3%) و فومن (4.6%) بود.
نتيجه گيري: در بررسي ما سرطان كودكان در جنس مذكر بيش از جنس مونث بوده و ساير مشخصه هاي اپيدميولوژي بدست آمده تفاوت آشكاري با ساير مطالعات نشان داد كه اين موضوع خود بررسي بيشتري را طلب مي كند.

شناسایی موضوع
سَرَطان (به پارسی سره: چَنگار) یعنی رشد، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلول‌های بدن. بدن انسان از میلیونها میلیون سلول تشکیل شده است که در کنار هم، بافتهایی مانند ماهیچه ها، استخوان و پوست را می‌‌سازند. بیشتر سلول‌های طبیعی بدن در پاسخ به تحریکاتی که از داخل و خارج بدن به آنها وارد می‌‌شود، رشد و تولید مثل می‌کنند و در نهایت می‌‌میرند. اگر این فرآیند در مسیر تعادل و صحیح خود اتفاق بیفتد، بدن سالم می‌‌ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می‌‌کند. اما مشکلات، زمانی شروع می‌‌شود که برخی از ژن‌های یک یاخته طبیعی دچار جهش شده و سلول به یک سلول سرطانی تبدیل شود. سرطان یک بیماری ژنتیکی است. یک یاخته طبیعی ممکن است بدون هیچ دلیل واضحی به یک سلول سرطانی تبدیل شود، ولی در اغلب موارد، تبدیل در اثر مواجهه مکرر با مواد سرطان زا مانند الکل و دخانیات صورت می‌‌گیرد. شکل ظاهری و نیز عملکرد سلول‌های سرطانی شده با سلول‌های طبیعی تفاوت دارد. جهش یا تغییر ایجاد شده در DNA یا ماده ژنتیکی سلول اتفاق می‌‌افتد. DNA همان مسئول کنترل شکل ظاهری و عملکرد سلول است. وقتی DNA یک سلول تغییر می‌‌کند، آن سلول با سلولهای سالم کنار خود تفاوت می‌‌یابد و دیگر کار سلول‌های طبیعی بدن را انجام نمی‌دهد. این سلول تغییر یافته از سلولهای همسایه اش جدا می‌‌شود و نمی‌داند چه زمانی رشدش باید به پایان برسد و بمیرد. به عبارت دیگر سلول تغییر یافته از دستورها و علائم داخلی که سلولهای دیگر در کنترل آنها هستند، پیروی نمی‌کند و به جای هماهنگی با سلولهای دیگر خودسرانه عمل می‌‌کند.

و…

 

 

فهرست مطالب:

Table of Contents
(مجموعه فرهنگي درماني کودکان سرطاني ايران) 2
تقديم به : 3
سپاسگزاري : 3
فهرست موضوعات 4
انواع سرطان‌ها 16
راههای پیشگیری 16
انکوژن 17
تومور 17
تومورهای خوش‌خیم 18
تومورهای بدخیم 18
انتشار تومورها 19
متاستاز 20
آشنايي اجمالي با بيماري سرطان ؟ 21
سبب شناسي سرطان 22
الگوهاي درمان سرطان 23
حقوق بيماران سرطاني 26
درمانهای تکمیلی یا جانبی 33
بیوفیدبک ( پس خوراندن زیستی 33
منحرف کردن فکر DISTRACTION 34
هیپنوتیزم 34
تصویر سازی ذهنی IMAGERY 34
ماساژدرمانی 35
عبادت و دعا MEDITATION AND PRAYER 35
ورزشهای فیزیکی 36
تنفس منظم 36
تصویر سازی : 36
معرفي حدود و دامنه 36
گروه پرستاري 38
.شرح وظايف مدير خدمات پرستاري 39
شرح وظايف سرپرستار 43
راحتي و دنجي فضا 52
بخش کودکان سرطانی 62
کودکان و فضاي مناسب براي تجمع آنها: 62
فضاهاي نوجوانان 64
شناسايي کودکان سرطاني و عمده ترين سرطانهاي شايع کودکان: 66
لوسمي ها 67
لنفومها 68
تومورهاي سيستم عصبي 68
تومورهاي استخواني 68
رابدوميوسارکوم 69
رتينوبلاستوم 69
کودکان سرطاني 69
شناسايي بيماري کودکان 70
اقدامات مفيد جهت بهبود کودکان سرطاني 72
– برنامه ريزي منظم و دقيق مددکاري براي بيماران 73
نمونه هاي موردي 77
موسسه حمايت از کودکان سرطاني محک 77
مرکز پزشکي بيماريهاي خاص بيرجند 77
بيمارستان شهيد رجايي 78
بيمارستان دکتر شيخ 78
بيمارستان افضلي پوردانشگاه علوم پزشکي کرمان 79
بيمارستان امام خميني(ره) 80
بيمارستان شهيد دستغيب شيراز 81
مشخصات بيمارستان 81
خدمات اورژانس فوريتهاي پزشکي: 82
بيمارستان وليعصر 82
بخش خون و هموفيلي: 83
نمونه مشابه خارجي 84
بیمارستان فوق تخصصی سرطان بیکن 84
بيمارستان بيماري هاي خاص / دفتر معماري 85
معماري به عنوان بستر فرهنگ : 86
معماري يعني خلاقيت : 88
زمينه هاي خلاقيت : 89
تخيل : 89
نمايش ارزش – نظم و بي نظمي ( تضاد ) : 90
حركت از جزء به كل و كل به جزء 91
زمينه هاي معني بخش به يك فرم و خلق يك اثر معماري 91
معماري ارگانيك 92
دريافتن اوضاع و نيازها و بدست آوردن اطلاعات 93
تركيب فضائي و طبيعت در طراحی مجموعه بیماران سرطانی ( سياست برخورد با سايت ) 94
درمان سرطان با سایبرنایف 96
مزایای استفاده از سایبرنایف 96
PET/CT پت اسکن 103
سیکلوترون 103
I-CAD ماموگرافی به کمک 104
64-MULTI SLICE CT SCAN 104
LINAC WITH IMRT & IGRT 105
اتاق عمل انیستیتو کانسر زیر مجموعه ای از : دفتر پرستاری مسئول بخش : لیلا اعتبار سرپرستار 66913535 – 09192059832 107
لیست خدمات : 108
خدمات جدیدی که تا سال 1389 در بخش ژنتیک انیستیتو کانسر راه اندازی خواهد شد: 108
بخش فیزیک رادیوتراپی 116
سیتولوژی 117
موارد و مشخصات مورد نظر در طراحي فضاها 118
تعريف 119
موارد ايجاد محيط مناسب 119
نور طبيعي 120
جلوگيري از صداي نامطلوب 122
محل استقرار ساختمان 122
پوسته خارجي ساختمان 123
فضاهاي داخلي و خارجي بخش كه توليد صدا مي كند 123
مقررات مديريت پرستاري در جلوگيري از صداي نامطلوب 123
– رنگ و فضاي معماري 124
رنگ 125
آسايش در مجموعه : 127
عناصر محيط آرامش بخش و نشاط بخش: 130
نور: 135
رنگ: 136
کيفيت صوتي (ACOUSTICS): 137
نگرشي بر اصول معماري ايران- 138
. چراغهاي ميکروب کش 144
چراغهاي ميکروب کش 145
بو 146
فضا 147
آب: 147
آبنما 148
فواره 149
اهميت ايجاد بامهاي سبز در مجموعه 150
موقعيت و زواياي تابش خورشيد 151
انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم 151
وزش باد 152
اهداف طراحي اقليمي: 154
اهداف عمده طراحي اقليمي فضاهاي باز: 154
اهداف عمده طراحي اقليمي فضاهاي داخلي 155
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد 157
اهداف عمده طراحي اقليمي فضاهاي داخلي 158
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد 160
مناسب ترين جهت استقرار 161
جهت گيري محورهاي حرکتي 161
بازشوها 162
نوع مصالح : 163
جهت گيري محورهاي حرکتي 163
جهت گيري مناسب محورهاي حرکتي در روزهاي سرد سال 164
ساير موارد موثر 165
تحليل سايت و روند طراحي 165
اختلاف سطوح (شيب سايت) 166
ارتباطات در سايت 167
پوشش گياهي سايت 168
استفاده از گياهان : 168
بافت سايت 170
الگوي طراحي 171
تصاوير سايت و منطقه 172
دياگرام هاي حرکتي 178
خصوصيات طرح 183
مراكز تاريخي و ديدني 193
جمعـيــت: 207
فرهنگ ايلام 216
روزهاي يخبدان 221
فهرست منابع وماخذ: 222

 

 

تصاویر رساله:

مطالعات مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,پایان نامه مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,طرح نهایی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,نمونه موردی مجموعه درمانی کودکان سرطانی,دانلود رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,برنامه فیزیکی بیمارستان کودکان سرطانیپایان نامه مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,طرح نهایی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,نمونه موردی مجموعه درمانی کودکان سرطانی,دانلود رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,برنامه فیزیکی بیمارستان کودکان سرطانیطرح نهایی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,نمونه موردی مجموعه درمانی کودکان سرطانی,دانلود رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,برنامه فیزیکی بیمارستان کودکان سرطانی

6-26-2016 11-39-31 AM6-26-2016 11-39-57 AM

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

فرمت رساله: word
حجم فایل ها: ۶ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.