مطالعات معماری طراحی زائرسرا

رساله معماری طراحی زائرسرا 105 صفحه,رساله معماری زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,برنامه فیزیکی زائرسرا,نمونه موردی داخلی و خارجی زائرسرا,پروپوزال معماری زائرسرا,پایان نامه معماری زائرسرا,طرح نهایی معماری زائرسرا,ریزفضاهای طراحی زائرسرا,مطالعات طراحی زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,طراحی زائرسرا,مقاله معماری زائرسرا,دانلود رساله معماری زائرسرا,دانلود مطالعات طراحی زائرسرا,جداول ریزفضاهای طراحی زائرسرا,رساله کامل زائرسرا,رساله زائرسرا,مطالعات زائرسرا

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

فهرست مطالب:

فصل اول : شناخت بستر سایت(شهر مهران) ……………………………………………… ۱
مطالعات جغرافیایی …………………………………………………………………. ۲
مطالعات تاریخی …………………………………………………………………. ۷
مطالعات اجتماعی …………………………………………………………………..۱۷
مطالعات فرهنگی …………………………………………………………………..۱۷
مطالعات اقتصادی …………………………………………………………………..۱۸
مطالعات کالبدی …………………………………………………………………..۲۰
مطالعات اقلیمی ……………………………………………………………………۲۷

فصل دوم : تجزیه،تحلیل فضاها …………………………………………………………………..۳۹
شناخت موضوعی طرح …………………………………………………………………..۴۰

فصل سوم: مطالعات فیزیکی ……………………………………………………………………۵۵
فضاهای مورد نیاز و استانداردهای مربوطه ………………………………….۵۶
دیاگرام روابط …………………………………………………………..۶۰
شناخت تاسیسات ……………………………………………………………۶۵
شناخت سازه ……………………………………………………………۷۶

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نمونه های مشابه …………………………………………۷۷

فصل پنچم: تجزیه تحلیل سایت …………………………………………………….۸۶
درجه بندی معابر اطراف سایت ……………………………………………………۸۷
بررسی همجواری های سایت …………………………………………………….۸۸
تحلیل سایت از نظر اقلیمی ……………………………………………………..۸۹
فصل ششم : مبانی نظری پروژه ……………………………………………………………۹۴
فصل هفتم : سیر تکوین ایده ……………………………………………………………۱۰۱
منابع وماخذ

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری طراحی زائرسرا 105 صفحه,رساله معماری زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,برنامه فیزیکی زائرسرا,نمونه موردی داخلی و خارجی زائرسرا,پروپوزال معماری زائرسرا,پایان نامه معماری زائرسرا,طرح نهایی معماری زائرسرا,ریزفضاهای طراحی زائرسرا,مطالعات طراحی زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,طراحی زائرسرا,مقاله معماری زائرسرا,دانلود رساله معماری زائرسرا,دانلود مطالعات طراحی زائرسرا,جداول ریزفضاهای طراحی زائرسرا,رساله کامل زائرسرا,رساله زائرسرا,مطالعات زائرسراطرح نهایی معماری زائرسرا,ریزفضاهای طراحی زائرسرا,مطالعات طراحی زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,طراحی زائرسرا,مقاله معماری زائرسرا,دانلود رساله معماری زائرسرا,دانلود مطالعات طراحی زائرسرا,جداول ریزفضاهای طراحی زائرسرا,رساله کامل زائرسرا,رساله زائرسرا,مطالعات زائرسرا

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل