۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺑﺎﻻی ﺗﺮﻗﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﮥ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارو ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎره ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزشﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺪارس ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽو اﺟﺮا ﮔﺮدد.ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ در ﻓﻮﺗﺒﺎل کشور آئین نامه مدارس فوتبال در سال۱۳۸۸ﻧﮕﺎرش ﺷﺪ و ﭘﺲ ازﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺪراﺳﯿﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .

رساله معماری طراحی مدرسه فوتبال,رساله معماری مدرسه فوتبال,برنامه فیزیکی مدرسه فوتبال,پروپوزال معماری مدرسه فوتبال,رساله مدرسه فوتبال,ریزفضاهای طراحی مدرسه فوتبال,ظوابط و استانداردهای طراحی مدرسه فوتبال,مطالعات مدرسه فوتبال,دانلود رساله مدرسه فوتبال

۱-۲-تعریف طرح
مدرسه فوتبال استاندارد و مجهز عبارت است از مرکز آموزش فوتبال در رده سنی کودکان و نوجوانان که دارای امکاناتی مجهز شامل استخر.سالن بدنسازی.چمن طبیعی.چمن مصنوعی سرپوشیده.رستوران و کافی شاپ.سالن آمفی تئاتر.کلاس های آموزشی . بخش مدیریتی و…می باشد که جزء مدارس درجه وممتاز قرار میگیرد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

فصل اول
کلیات

۱-۳-دلایل انتخاب طرح
به دلیل پرطرفدار بودن این رشته ورزشی از جانب نوجوانان و جوانان و همچنین به دلیل کمبود فضای ورزشی از جمله فوتبال که بتوان بطور پایه و اصولی علاقمندان به این رشته ورزشی را آموزش داد.با وجود چنین مدارس فوتبالی است که میتوان استعدادهای برتر را کشف و شناسایی کرد و پشتوانه محکمی برای تیم ملی رده های سنی مختلف را رقم زد.

۱-۳-۱-ﻫﺪف طرح:
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
۱- ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
۲-آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ واصولی وﻋﻠﻤﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل
۳-ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ایجاد انگیزه ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن
۴-ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ ، ﺟﺬاب و ﺷﺎد ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮای آﻧﺎن
۵-ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﺎزی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ رده ﻫﺎی ﺳﻨﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ( ماخد: وزارت ورزش و جوانان فدراسیون فوتبال ایران )

۱-۳-۲- اهمیت و ضرورت موضوع
با توجه به اینکه در دنیای امروز فوتبال یک صنعت به شمار می آید ضرورت ایجاد فضایی برای تعلیم افرادی که علاقه مند به این ورزش پرطرفدار می باشند احساس می شود که هدف عمده آن استفاده از امکانات مجهز برای آموزش پایه و اصولی و ایجاد انگیزه در نوجوانان وکودکان می باشد.

۱- ۴- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح
سایت مورد نظر در استان مازندران شهرستان بابل و در کمربندی غربی بابل واقع شده است که مساحت آن ۹۰۸۰مترمربع می باشد.این سایت در طرح تفضیلی به چهار قسمت تقسیم شده است دو قسمت آن به کاربری مسکونی اختصاص داده شده و یک قظعه کاربری ورزشی و قطعه دیگر به فضای سبز اختصاص داده شده است.

۱-۵- نتیجه گیری
با توجه به افزایش نیروی انسانی جوان و با در نظر گرفتن بقیه اقشار کشور و نیاز آنان به سلامتی
(جسمانی و روانی) و تفریح که پرداختن به فعالیت های ورزشی این نیاز را رفع می کند و همچنین کسب مدال های مرغوب و شرکت در رقابت های ورزشی قاره ای و جهانی و المپیک که باعث افزایش غرور ملی و ایجاد همبستگی ملی می شود به عنوان بخشی از سیاست های کلان کشور که در چشم انداز ۲۰سال آینده کشور به تصویب مراجع قانونی رسیده است.از جمله از کارهای مهم در این حیطه پرورش و آموزش اصولی بازیکنان فوتبال-تربیت مربیان و داوران و نیروهای متخصص می باشد.بنابراین وجود چنین مدارس فوتبالی در شهر به عنوان یک فضای شهری محسوس می باشد.

 

 

و….

 

 

 

فهرست مطالب:

عنوان مطالب صفحه
فصل اول
۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲-تعریف طرح …………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۳-دلایل انتخاب طرح ……………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۳-۱-ﻫﺪف طرح ………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳-۲- اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………….. ۳
۱- ۴- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح ……………………………………………………………………………… ۳
۱-۵- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. ۶
فصل دوم
۲-۱- گردآوری قوانین و نمونه ها …………………………………………………………………………………….. ۷
۲-۱-۱- سیر تحول تاریخی موضوع……………………………………………………………………………………. ۸
۲-۱-۱-۱-سیر تحولی مدرسه فوتبال در ایران…………………………………………………………………………. ۸
۲-۱-۱-۲- نخستین رقابت های داخلی ………………………………………………………………………………… ۸
۲-۱-۲- بررسی استانداردها و ظوابط طراحی…………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۲-۱-آیین نامه مدارس فوتبال و استانداردهای زمین بازی برای بازیکننان زیر ۸ سال……………….. ۱۲
۲-۱-۲-۲- استانداردهای زمین بازی برای بازیکنان زیر۱۰سال ……………………………………………………. ۱۳
۲-۱-۲-۳- استانداردهای زمین بازی برای بازیکنان زیر۱۲سال ………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۲-۴- امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای تاسیس مدرسه فوتبال ………………………………………… ۱۶
۲-۱-۲-۵- وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪارس ﻓﻮﺗﺒﺎل …………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۱-۲-۶- درجه مدارس فوتبال…………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۱-۲-۷- دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﺪارس ﻓﻮﺗﺒﺎل ……………………………………………………………….. ۱۸
۲-۱-۲-۸- ظوابط طراحی استخر و جکوزی ………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۱-۲-۸-۱- استخر………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱-۲-۸-۲- جکوزی …………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱-۳- بررسی ظوابط شهرسازی موثر بر طرح……………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱-۳-۱-بافت همجوار ……………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۱-۳-۲- بررسی وضع ساختمانهای شهربابل ………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۱-۳-۳- کاربری های پیشنهادی مصوب در شهر بابل……………………………………………………………. ۳۲
۲-۱-۳-۴- میزان سطح اشغال کاربری ورزشی در طرح تفضیلی شهر بابلسر ………………………………….. ۳۳
۲-۱-۴- مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی و نقد حداقل ۲نمونه………………….. ۳۳
۲-۱-۴-۲- آکادمی مدرسه فوتبال در پکن ……………………………………………………………………… ۴۰
۲-۱-۴-۳- مدرسه فوتبال ایلیا ……………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱-۴-۴- تصویر مجموعه ورزشی دلاوران …………………………………………………………………… ۴۸
۲-۲- بستر طرح………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۲-۱- اقلیم بابل …………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۲-۱-۱- موقعیت شهرستان بابل دراستان مازندران ……………………………………………………………. ۵۰
۲-۲-۱-۲- درجه حرارت …………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۲-۱-۳- جهت و شدت وزش باد و طوفان ………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۲-۱-۴- دما ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۲-۱-۵- جهت استقرار ……………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۲-۱-۶- حجم و فرم ساختمان ………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۲-۲- تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۲-۲-۱- دسترسی ها ………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۲-۲-۲- همسایگی ………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۲-۲-۳- نور و باد مطلوب …………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۲-۳- گونه شناسی الگوهای معماری منطقه ……………………………………………………………… ۵۶
۲-۲-۴- مطالعات آداب اجتماعی فرهنگی اقتصادی محدوده طرح …………………………………………….. ۵۶
۲-۲-۴-۱- غذاهای محلی ………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۲-۴-۲- پوشاک ………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۲-۲-۴-۳- بازارهای سنتی …………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۴-۴- اماکن تاریخی ومذهبی ……………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۳- بررسی نمونه ای فن آوری مصالح سازه و تاسیسات مرتبط با موضوع ……………………………….. ۵۹
۲-۳-۱- مصالح ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۳-۱-۱- کامپوزیت …………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۳-۱-۲- تاریخچه و مختصری راجع به ورق های کامپوزیت پنل …………………………………………….۵۹
۲-۳-۱-۳- مزایای استفاده از کامپوزیت…………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۳-۱-۴-ورق های کامپوزیت از نظر مقاومت در برابر آتش………………………………………………………. ۶۰
۲-۳-۱-۵- کامپوزیت نما سنگ و صخره ای ……………………………………………………………………… ۶۰
۲-۳-۱-۶- مزایای پوشش سنگ نما ………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۳-۲- سازه ……………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۳-۳- تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳-۳-۲- روش تهویه با پمپ حرارتی مکانیکی………………………………………………………………. ۶۶
فصل سوم
۳-۱- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۱-۱- ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیات و شناخت موضوع ………………………………………. ۶۹
۳-۱-۲- ارائه مصادیق طرح……………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۱-۳- نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح ………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۲- برنامه ریزی کالبدی و تهیه طرح شماتیک…………………………………………………………….. ۷۲
۳-۲-۱ ارائه برنامه فیزیکی در خصوص فضاها و سطوح لازم زیر بنا و نحوه توزیع آنها با نمودار لازم……………….. ۷۲
۳-۲-۲- ارائه حداقل ۳ ایدئوگرام در سطح افقی در نحوه کاربری زمین و بنا……………………………… ۷۴
۳-۲-۳- تحلیل و نقد گزینه ها و انتخاب گزینه نهایی……………………………………………………… ۷۷
۳-۲-۴- پیشنهاد مصالح . سازه و تاسیسات ……………………………………………………………. ۷۷
۳-۲-۴-۱- مصالح …………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۲-۴-۲- سازه……………………………………………………………………………………………… ۷۸
۳-۲-۴-۳- تاسیسات ……………………………………………………………………………………… ۷۸
فصل چهارم
۴-۱ ارائه مدارک طرح ……………………………………………………………………………………….۸۰
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………… ۸۱

 

فهرست تصاویرها
عنوان صفحه
فصل اول
تصویر۱-۱ زمین پروژه………………………………………………………………………………………..۴
تصویر۱-۲ محدوده زمین پروژه …………………………………………………………………………. ۵
فصل دوم
تصویر۲-۱محاسبه عمق استخر ……………………………………………………………………….. ۲۶
تصویر۲-۲تاسیسات جکوزی……………………………………………………………………………۲۹
تصویر۲-۳ شماتیک جکوزی ……………………………………………………………………………… ۲۹
تصویر۲-۴ بافت همجوار……………………………………………………………………………………… ۳۰
تصویر۲-۵ سطح اشغال کاربری ورزشی که با رنگ سبز-قرمز نشان داده …………………….. ۳۳
تصویر۲-۶ نمای مدرسه فوتبال……………………………………………………………………….. ۳۳
تصویر۲-۷ سایت پلان مدرسه فوتبال……………………………………………………………………….. ۳۴
تصویر۲-۸ پلان طبقه اول مدرسه فوتبال……………………………………………………………… ۳۵
تصویر۲-۹ پلان طبقه دوم مدرسه فوتبال………………………………………………………………… ۳۶
تصویر۲-۱۰ پلان طبقه سوم مدرسه فوتبال …………………………………………………………… ۳۷
تصویر۲-۱۱ مدرسه فوتبال …………………………………………………………………………… ۳۸
تصویر۲-۱۲ مدرسه فوتبال ……………………………………………………………………………… ۳۸
تصویر۲-۱۳ مدرسه فوتبال ……………………………………………………………………………….. ۳۹
تصویر۲-۱۴ مدرسه فوتبال ………………………………………………………………………………. ۳۹
تصویر۲-۱۵ مدرسه فوتبال …………………………………………………………………………….. ۴۰
تصویر۲-۱۶ روند طراحی ۱مدرسه فوتبال پکن ……………………………………………………….. ۴۱
تصویر۲-۱۷ روند طراحی ۲مدرسه فوتبال پکن ……………………………………………………… ۴۲
تصویر۲-۱۸ پلان طبقه اول و دوم مدرسه فوتبال پکن …………………………………………………. ۴۳
تصویر۲-۱۹ پلان طبقه سوم مدرسه فوتبال پکن …………………………………………………………. ۴۴
تصویر۲-۲۰ مقطع مدرسه فوتبال پکن ………………………………………………………………… ۴۵
تصویر۲-۲۱ مقطع مدرسه فوتبال پکن ………………………………………………………………… ۴۵
تصویر۲-۲۲ مقطع مدرسه فوتبال پکن ……………………………………………………………….. ۴۵
تصویر ۲-۲۳ نما مدرسه فوتبال ایلیا ………………………………………………………………….. ۴۶
تصویر۲-۲۴ اتاق مدیریت و بوفه …………………………………………………………………… ۴۷
تصویر۲-۲۵ سالن سرپوشیده چمن مصنوعی ………………………………………………………… ۴۷
تصویر۲-۲۶ مجموعه ورزشی دلاوران ……………………………………………………………….. ۴۸
تصویر۲-۲۷ مجموعه ورزشی دلاوران ………………………………………………………………. ۴۸
تصویر۲-۲۸ مجموعه ورزشی دلاوران………………………………………………………………. ۴۹
تصویر۲-۲۹ مجموعه ورزشی دلاوران ………………………………………………………………. ۴۹
تصویر۲-۳۰ نقشه مازندران ………………………………………………………………………………. ۵۱
تصویر ۲-۳۱ دسترسی به سایت ……………………………………………………………………. ۵۳
تصویر ۲-۳۲ همسایگی………………………………………………………………………………….. ۵۴
تصویر ۲-۳۳ نور و باد مطلوب …………………………………………………………………………. ۵۵
تصویر۲- ۳۴ سالن المپیک وایکینگ…………………………………………………………………. ۶۴
تصویر۲- ۳۵ سالن المپیک……………………………………………………………………………. ۶۴
تصویر ۲-۳۶ سالن المپیک وایکینگ …………………………………………………………………… ۶۴
تصویر۲-۳۷ سالن المپیک وایکینگ………………………………………………………………….. ۶۴
تصویر ۲- ۳۸دیاگرام جریان هوای تاسیسات استخر در روش تهویه با پمپ حرارتی مکانیکی……….. ۶۶
فصل سوم
تصویر ۳-۱ روند طراحی۱ بخش ورزشی ……………………………………………………………۷۰
تصویر ۳-۲ روند طراحی۲ بخش ورزشی ……………………………………………………………….. ۷۰
تصویر ۳-۳ روند طراحی۳ بخش ورزشی ………………………………………………………….. ۷۰
تصویر۳-۴ روند طراحی۴ بخش ورزشی ……………………………………………………………………۷۰
تصویر۳-۵ روند طراحی۱ رستوران کافی شاپ ………………………………………………….. ۷۱
تصویر۳-۶ روند طراحی۲رستوران کافی شاپ ……………………………………………………….. ۷۱
تصویر ۳-۷ روند طراحی۳ رستوران کافی شاپ ………………………………………………………….. ۷۱
تصویر۳-۸ روند طراحی۴ رستوران کافی شاپ ……………………………………………………. ۷۱
تصویر ۳-۹ روند طراحی۵ رستوران کافی شاپ ……………………………………………………. ۷۱
تصویر ۳-۱۰ ایدئوگرامA بخش اداری……………………………………………………………………. ۷۵
تصویر۳-۱۱ایدئوگرام Aرستوران و کافی شاپ ……………………………………………………….. ۷۵
تصویر ۳-۱۲ ایدئوگرامA ساختمان ورزشی……………………………………………………………. ۷۵
تصویر۳-۱۳ایدئوگرامBبخش اداری …………………………………………………………………….. ۷۵
تصویر۳-۱۴ ایدئوگرامBرستوران و کافی شاپ……………………………………………………….. ۷۵
تصویر۳-۱۵ ایدئوگرامBساختمان ورزشی …………………………………………………………….. ۷۶
تصویر۳-۱۶حجم اولیه ………………………………………………………………………………….. ۷۶
تصویر۳-۱۷دیاگرام جریان هوای تاسیسات استخر در روش تهویه با پمپ حرارتی مکانیکی ………….. ۷۸

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال ……………………………………………………… ۲۰
جدول ۲-۲ – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال ……………………………………………………….۲۱
جدول ۲-۳ – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال………………………………………………………. ۲۲
جدول ۲-۴ – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال ……………………………………………………….. ۲۳
جدول ۲-۵ – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال………………………………………………………. ۲۴
جدول ۲-۶ – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال ………………………………………………………. ۲۵
جدول۲-۷ ابعاد قانونی استخر در سیستم امریکا……………………………………………….. ۲۷
جدول۲-۸ ابعاد واستاندارد استخر در سیستم si ………………………………………………… 28
جدول ۲-۹:کیفیت بنا درسطح کل شهربابل ……………………………………………………….. ۳۱
جدول ۲-۱۰:نوع مصالح درسطح شهربابل………………………………………………………….. ۳۱
جدول ۲-۱۱:تعدادطبقات درسطح شهربابل………………………………………………………… ۳۲
جدول ۳-۱ فضاهای اصلی …………………………………………………………………………….۷۲
جدول ۳-۲ برنامه فیزیکی پیشنهادی ……………………………………………………………….. ۷۳

 

 

 

 

تصاویر فایل:

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۸ مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.