1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺑﺎﻻي ﺗﺮﻗﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﮥ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارو ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎره اي و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزشﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺪارس ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽو اﺟﺮا ﮔﺮدد.ﻟﺬا در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ در ﻓﻮﺗﺒﺎل کشور آئین نامه مدارس فوتبال در سال1388ﻧﮕﺎرش ﺷﺪ و ﭘﺲ ازﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺪراﺳﯿﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .

رساله معماری طراحی مدرسه فوتبال,رساله معماری مدرسه فوتبال,برنامه فیزیکی مدرسه فوتبال,پروپوزال معماری مدرسه فوتبال,رساله مدرسه فوتبال,ریزفضاهای طراحی مدرسه فوتبال,ظوابط و استانداردهای طراحی مدرسه فوتبال,مطالعات مدرسه فوتبال,دانلود رساله مدرسه فوتبال

1-2-تعریف طرح
مدرسه فوتبال استاندارد و مجهز عبارت است از مرکز آموزش فوتبال در رده سنی کودکان و نوجوانان که دارای امکاناتی مجهز شامل استخر.سالن بدنسازی.چمن طبیعی.چمن مصنوعی سرپوشیده.رستوران و کافی شاپ.سالن آمفی تئاتر.کلاس های آموزشی . بخش مدیریتی و…می باشد که جزء مدارس درجه وممتاز قرار میگیرد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

فصل اول
کلیات

1-3-دلایل انتخاب طرح
به دلیل پرطرفدار بودن این رشته ورزشی از جانب نوجوانان و جوانان و همچنین به دلیل کمبود فضای ورزشی از جمله فوتبال که بتوان بطور پایه و اصولی علاقمندان به این رشته ورزشی را آموزش داد.با وجود چنین مدارس فوتبالی است که میتوان استعدادهای برتر را کشف و شناسایی کرد و پشتوانه محکمی برای تیم ملی رده های سنی مختلف را رقم زد.

1-3-1-ﻫﺪف طرح:
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
1- ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
2-آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ واصولی وﻋﻠﻤﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل
3-ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و ایجاد انگیزه ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن
4-ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ ، ﺟﺬاب و ﺷﺎد ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮاي آﻧﺎن
5-ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﺎزي ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ رده ﻫﺎي ﺳﻨﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ( ماخد: وزارت ورزش و جوانان فدراسیون فوتبال ایران )

1-3-2- اهمیت و ضرورت موضوع
با توجه به اینکه در دنیای امروز فوتبال یک صنعت به شمار می آید ضرورت ایجاد فضایی برای تعلیم افرادی که علاقه مند به این ورزش پرطرفدار می باشند احساس می شود که هدف عمده آن استفاده از امکانات مجهز برای آموزش پایه و اصولی و ایجاد انگیزه در نوجوانان وکودکان می باشد.

1- 4- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح
سایت مورد نظر در استان مازندران شهرستان بابل و در کمربندی غربی بابل واقع شده است که مساحت آن 9080مترمربع می باشد.این سایت در طرح تفضیلی به چهار قسمت تقسیم شده است دو قسمت آن به کاربری مسکونی اختصاص داده شده و یک قظعه کاربری ورزشی و قطعه دیگر به فضای سبز اختصاص داده شده است.

1-5- نتیجه گیری
با توجه به افزایش نیروی انسانی جوان و با در نظر گرفتن بقیه اقشار کشور و نیاز آنان به سلامتی
(جسمانی و روانی) و تفریح که پرداختن به فعالیت های ورزشی این نیاز را رفع می کند و همچنین کسب مدال های مرغوب و شرکت در رقابت های ورزشی قاره ای و جهانی و المپیک که باعث افزایش غرور ملی و ایجاد همبستگی ملی می شود به عنوان بخشی از سیاست های کلان کشور که در چشم انداز 20سال آینده کشور به تصویب مراجع قانونی رسیده است.از جمله از کارهای مهم در این حیطه پرورش و آموزش اصولی بازیکنان فوتبال-تربیت مربیان و داوران و نیروهای متخصص می باشد.بنابراین وجود چنین مدارس فوتبالی در شهر به عنوان یک فضای شهری محسوس می باشد.

 

 

و….

 

 

 

فهرست مطالب:

عنوان مطالب صفحه
فصل اول
1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2-تعریف طرح …………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-3-دلایل انتخاب طرح ……………………………………………………………………………………………………. 2
1-3-1-ﻫﺪف طرح ………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3-2- اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………….. 3
1- 4- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح ……………………………………………………………………………… 3
1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم
2-1- گردآوری قوانین و نمونه ها …………………………………………………………………………………….. 7
2-1-1- سیر تحول تاریخی موضوع……………………………………………………………………………………. 8
2-1-1-1-سیر تحولی مدرسه فوتبال در ایران…………………………………………………………………………. 8
2-1-1-2- نخستین رقابت های داخلی ………………………………………………………………………………… 8
2-1-2- بررسی استانداردها و ظوابط طراحی…………………………………………………………………….. 12
2-1-2-1-آیین نامه مدارس فوتبال و استانداردهای زمین بازی برای بازیکننان زیر 8 سال……………….. 12
2-1-2-2- استانداردهای زمین بازی برای بازیکنان زیر10سال ……………………………………………………. 13
2-1-2-3- استانداردهای زمین بازی برای بازیکنان زیر12سال ………………………………………………… 15
2-1-2-4- امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای تاسیس مدرسه فوتبال ………………………………………… 16
2-1-2-5- وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪارس ﻓﻮﺗﺒﺎل …………………………………………………………………………………… 16
2-1-2-6- درجه مدارس فوتبال…………………………………………………………………………………….. 17
2-1-2-7- دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻣﺪارس ﻓﻮﺗﺒﺎل ……………………………………………………………….. 18
2-1-2-8- ظوابط طراحی استخر و جکوزی ………………………………………………………………………. 26
2-1-2-8-1- استخر………………………………………………………………………………………………….. 26
2-1-2-8-2- جکوزی …………………………………………………………………………………………………..28
2-1-3- بررسی ظوابط شهرسازی موثر بر طرح……………………………………………………………………….. 29
2-1-3-1-بافت همجوار ……………………………………………………………………………………………… 29
2-1-3-2- بررسی وضع ساختمانهای شهربابل ………………………………………………………………….. 30
2-1-3-3- کاربری های پیشنهادی مصوب در شهر بابل……………………………………………………………. 32
2-1-3-4- میزان سطح اشغال کاربری ورزشی در طرح تفضیلی شهر بابلسر ………………………………….. 33
2-1-4- مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی و نقد حداقل 2نمونه………………….. 33
2-1-4-2- آکادمی مدرسه فوتبال در پکن ……………………………………………………………………… 40
2-1-4-3- مدرسه فوتبال ایلیا ……………………………………………………………………………………..46
2-1-4-4- تصویر مجموعه ورزشی دلاوران …………………………………………………………………… 48
2-2- بستر طرح………………………………………………………………………………………………….. 50
2-2-1- اقلیم بابل …………………………………………………………………………………………………… 50
2-2-1-1- موقعیت شهرستان بابل دراستان مازندران ……………………………………………………………. 50
2-2-1-2- درجه حرارت …………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-1-3- جهت و شدت وزش باد و طوفان ………………………………………………………………………… 51
2-2-1-4- دما ………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-2-1-5- جهت استقرار ……………………………………………………………………………………………. 52
2-2-1-6- حجم و فرم ساختمان ………………………………………………………………………………. 52
2-2-2- تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………………… 53
2-2-2-1- دسترسی ها ………………………………………………………………………………………….. 53
2-2-2-2- همسایگی ………………………………………………………………………………………………..54
2-2-2-3- نور و باد مطلوب …………………………………………………………………………………………….55
2-2-3- گونه شناسی الگوهای معماری منطقه ……………………………………………………………… 56
2-2-4- مطالعات آداب اجتماعی فرهنگی اقتصادی محدوده طرح …………………………………………….. 56
2-2-4-1- غذاهای محلی ………………………………………………………………………………………………. 56
2-2-4-2- پوشاک ………………………………………………………………………………………………………… 57
2-2-4-3- بازارهای سنتی …………………………………………………………………………………………….. 57
2-2-4-4- اماکن تاریخی ومذهبی ……………………………………………………………………………………… 58
2-3- بررسی نمونه ای فن آوری مصالح سازه و تاسیسات مرتبط با موضوع ……………………………….. 59
2-3-1- مصالح ………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-3-1-1- کامپوزیت …………………………………………………………………………………………………… 59
2-3-1-2- تاريخچه و مختصري راجع به ورق هاي کامپوزيت پنل …………………………………………….59
2-3-1-3- مزایای استفاده از کامپوزیت…………………………………………………………………………… 59
2-3-1-4-ورق های کامپوزیت از نظر مقاومت در برابر آتش………………………………………………………. 60
2-3-1-5- کامپوزیت نما سنگ و صخره ای ……………………………………………………………………… 60
2-3-1-6- مزایای پوشش سنگ نما ………………………………………………………………………………. 61
2-3-2- سازه ……………………………………………………………………………………………………………….62
2-3-3- تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………..65
2-3-3-2- روش تهویه با پمپ حرارتی مکانیکی………………………………………………………………. 66
فصل سوم
3-1- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………… 68
3-1-1- ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیات و شناخت موضوع ………………………………………. 69
3-1-2- ارائه مصادیق طرح……………………………………………………………………………………… 69
3-1-3- نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح ………………………………………………………………………… 70
3-2- برنامه ریزی کالبدی و تهیه طرح شماتیک…………………………………………………………….. 72
3-2-1 ارائه برنامه فیزیکی در خصوص فضاها و سطوح لازم زیر بنا و نحوه توزیع آنها با نمودار لازم……………….. 72
3-2-2- ارائه حداقل 3 ایدئوگرام در سطح افقی در نحوه کاربری زمین و بنا……………………………… 74
3-2-3- تحلیل و نقد گزینه ها و انتخاب گزینه نهایی……………………………………………………… 77
3-2-4- پیشنهاد مصالح . سازه و تاسیسات ……………………………………………………………. 77
3-2-4-1- مصالح …………………………………………………………………………………………….. 77
3-2-4-2- سازه……………………………………………………………………………………………… 78
3-2-4-3- تاسیسات ……………………………………………………………………………………… 78
فصل چهارم
4-1 ارائه مدارک طرح ……………………………………………………………………………………….80
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………… 81

 

فهرست تصاویرها
عنوان صفحه
فصل اول
تصویر1-1 زمین پروژه………………………………………………………………………………………..4
تصویر1-2 محدوده زمین پروژه …………………………………………………………………………. 5
فصل دوم
تصویر2-1محاسبه عمق استخر ……………………………………………………………………….. 26
تصویر2-2تاسیسات جکوزی……………………………………………………………………………29
تصویر2-3 شماتیک جکوزی ……………………………………………………………………………… 29
تصویر2-4 بافت همجوار……………………………………………………………………………………… 30
تصویر2-5 سطح اشغال کاربری ورزشی که با رنگ سبز-قرمز نشان داده …………………….. 33
تصویر2-6 نمای مدرسه فوتبال……………………………………………………………………….. 33
تصویر2-7 سایت پلان مدرسه فوتبال……………………………………………………………………….. 34
تصویر2-8 پلان طبقه اول مدرسه فوتبال……………………………………………………………… 35
تصویر2-9 پلان طبقه دوم مدرسه فوتبال………………………………………………………………… 36
تصویر2-10 پلان طبقه سوم مدرسه فوتبال …………………………………………………………… 37
تصویر2-11 مدرسه فوتبال …………………………………………………………………………… 38
تصویر2-12 مدرسه فوتبال ……………………………………………………………………………… 38
تصویر2-13 مدرسه فوتبال ……………………………………………………………………………….. 39
تصویر2-14 مدرسه فوتبال ………………………………………………………………………………. 39
تصویر2-15 مدرسه فوتبال …………………………………………………………………………….. 40
تصویر2-16 روند طراحی 1مدرسه فوتبال پکن ……………………………………………………….. 41
تصویر2-17 روند طراحی 2مدرسه فوتبال پکن ……………………………………………………… 42
تصویر2-18 پلان طبقه اول و دوم مدرسه فوتبال پکن …………………………………………………. 43
تصویر2-19 پلان طبقه سوم مدرسه فوتبال پکن …………………………………………………………. 44
تصویر2-20 مقطع مدرسه فوتبال پکن ………………………………………………………………… 45
تصویر2-21 مقطع مدرسه فوتبال پکن ………………………………………………………………… 45
تصویر2-22 مقطع مدرسه فوتبال پکن ……………………………………………………………….. 45
تصویر 2-23 نما مدرسه فوتبال ایلیا ………………………………………………………………….. 46
تصویر2-24 اتاق مدیریت و بوفه …………………………………………………………………… 47
تصویر2-25 سالن سرپوشیده چمن مصنوعی ………………………………………………………… 47
تصویر2-26 مجموعه ورزشی دلاوران ……………………………………………………………….. 48
تصویر2-27 مجموعه ورزشی دلاوران ………………………………………………………………. 48
تصویر2-28 مجموعه ورزشی دلاوران………………………………………………………………. 49
تصویر2-29 مجموعه ورزشی دلاوران ………………………………………………………………. 49
تصویر2-30 نقشه مازندران ………………………………………………………………………………. 51
تصویر 2-31 دسترسی به سایت ……………………………………………………………………. 53
تصویر 2-32 همسایگی………………………………………………………………………………….. 54
تصویر 2-33 نور و باد مطلوب …………………………………………………………………………. 55
تصویر2- 34 سالن المپیک وایکینگ…………………………………………………………………. 64
تصویر2- 35 سالن المپیک……………………………………………………………………………. 64
تصویر 2-36 سالن المپیک وایکینگ …………………………………………………………………… 64
تصویر2-37 سالن المپیک وایکینگ………………………………………………………………….. 64
تصویر 2- 38دیاگرام جریان هوای تاسیسات استخر در روش تهویه با پمپ حرارتی مکانیکی……….. 66
فصل سوم
تصویر 3-1 روند طراحی1 بخش ورزشی ……………………………………………………………70
تصویر 3-2 روند طراحی2 بخش ورزشی ……………………………………………………………….. 70
تصویر 3-3 روند طراحی3 بخش ورزشی ………………………………………………………….. 70
تصویر3-4 روند طراحی4 بخش ورزشی ……………………………………………………………………70
تصویر3-5 روند طراحی1 رستوران کافی شاپ ………………………………………………….. 71
تصویر3-6 روند طراحی2رستوران کافی شاپ ……………………………………………………….. 71
تصویر 3-7 روند طراحی3 رستوران کافی شاپ ………………………………………………………….. 71
تصویر3-8 روند طراحی4 رستوران کافی شاپ ……………………………………………………. 71
تصویر 3-9 روند طراحی5 رستوران کافی شاپ ……………………………………………………. 71
تصویر 3-10 ایدئوگرامA بخش اداری……………………………………………………………………. 75
تصویر3-11ایدئوگرام Aرستوران و کافی شاپ ……………………………………………………….. 75
تصویر 3-12 ایدئوگرامA ساختمان ورزشی……………………………………………………………. 75
تصویر3-13ایدئوگرامBبخش اداری …………………………………………………………………….. 75
تصویر3-14 ایدئوگرامBرستوران و کافی شاپ……………………………………………………….. 75
تصویر3-15 ایدئوگرامBساختمان ورزشی …………………………………………………………….. 76
تصویر3-16حجم اولیه ………………………………………………………………………………….. 76
تصویر3-17دیاگرام جریان هوای تاسیسات استخر در روش تهویه با پمپ حرارتی مکانیکی ………….. 78

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال ……………………………………………………… 20
جدول 2-2 – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال ……………………………………………………….21
جدول 2-3 – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال………………………………………………………. 22
جدول 2-4 – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال ……………………………………………………….. 23
جدول 2-5 – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال………………………………………………………. 24
جدول 2-6 – فرم ارزشیابی مدارس فوتبال ………………………………………………………. 25
جدول2-7 ابعاد قانونی استخر در سیستم امریکا……………………………………………….. 27
جدول2-8 ابعاد واستاندارد استخر در سیستم si ………………………………………………… 28
جدول 2-9:کیفیت بنا درسطح کل شهربابل ……………………………………………………….. 31
جدول 2-10:نوع مصالح درسطح شهربابل………………………………………………………….. 31
جدول 2-11:تعدادطبقات درسطح شهربابل………………………………………………………… 32
جدول 3-1 فضاهای اصلی …………………………………………………………………………….72
جدول 3-2 برنامه فیزیکی پیشنهادی ……………………………………………………………….. 73

 

 

 

 

تصاویر فایل:

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 8 مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.