مقدمه
در ايجاد کافه کتاب ، فرض بر اين نهاده مي شود که يک انسان هر چه بيشتر بداند فرد مفيدتري به حال جامعه خود خواهد بود و از اين رو براي همه افراد يک جامعه بايد امکاناتي فراهم آورد تا مطابق نيازهاي خويش، خواندن آنچه را به حال خود مفيد مي دانند، در دسترس داشته باشند. در هر صورت براي دانستن و خواندن نياز به اشتياق و جذب و فضايي صميمي با دارا بودن تمام شاخصه هاي يک کتابخانه است که اين مهم در طرح کافه کتاب بدست خواهد رسيد
در قرن حاضر که همه فضاها به سمت مينيمال شدن و سادگي پيش ميرود به طوري که انسان تبديل به ماشيني متحرک شده طراحي فضاهاي فرهنگي با رويکرد تفريحي مي تواند مشکلات بسياري از روش زندگي اين دوره حل کند

رساله معماری طراحی کافه کتاب,پروپوزال معماری کافه کتاب,رساله کافه کتاب,مطالعات معماری کافه کتاب,رساله معماری کافه کتاب,برنامه فیزیکی کافه کتاب,پایان نامه معماری کافه کتاب,دانلود رساله کافه کتاب,ریزفضاهای طراحی کافه کتاب,ظوابط و استانداردهای طراحی کافه کتاب,نقشه کافه کتاب,پلان کافه کتاب

بيان موضوع طراحي کافه کتاب
کافه کتاب و کلا مجموعه هاي کتابخانه ايي گردآورنده تلاش هاي فرهنگي، هنري، علمي و فني بشر و قلب نظام اطلاع رساني يک جامعه است. و با توجه به جايگاه محوري ارتباطات و اطلاع رساني در تمدن کنوني کافه کتاب نهادي است که در عين حفظ ميراث ديروز نقشي فعال در شکل دادن به امروز و تغيير جامعه به سوي فرداي متعالي دارد. و به اين اعتبار کمتر نهادي را مي توان يافت که چنين پيوند اساسي با وضع حال و سرنوشت آينده نسبتاً دور يک ملت داشته باشد.
از اين رو کافه کتاب که نه همانند کافي شاپ يا کافي نت که کتابخانه ايي صميمي بهمراه فضاهاي علمي هنري و تفريحي با رويکردي فرهنگي مي باشد تا جائي که براي انجام يک مطالعه جامع و مناسب براي يک موضوع، مي توان به ان مراجعه و در فضايي خاطره انگيز به کسب علم پرداخت
از جنبه ديگر، وجود مراکز دانشگاهي و تعداد زياد دانشجوياني که دسترسي به منابع اطلاعاتي جديد و دست اول، يکي از حقوق اوليه آنان است، ضرورت وجودي اين مسئله را بارزتر مي کند.
از سوي ديگر به منظور صرفه جويي در وقتي که در مسير رفت و آمد چند کتابخانه اصلي شهر صرف مي شود، پيشنهاد مي شود کافه کتاب هايي در مناطق مختلف شهر ساخته شوند تا علاوه بر رفع نياز علاقه مندان، مکاني براي ترغيب سايرين به اين مهم باشند.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

ضرورتهاي طراحي کافه کتاب
به طور قطع وجود کافه کتاب بزرگ و مجهز با مقياس کارکردي شهري و حتي فراشهري، با توجه به موقعيت شهر تهران، براي تأمين نيازهاي عملي، فرهنگي و … اقشار مختلف، الزامي است.
اما با توجه به نياز جامعه امروز که تقويت فرهنگ مطالعه در ميان توده مردم است، شايد بهتر باشد علاوه بر تجهيز هر چه بيشتر کتابخانه تخصصي، در فکر ايجاد کافه کتاب هايي با فضايي هماهنگ و آميخته با فضاهاي شهري و زندگي روزمره توده مردم به منظور ترويج فرهنگ کتابخواني باشيم.

اهداف طراحي
در اين پژوهش جهت خلق يک پروژه معماري سعي بر اين است که با تأمل و تحقيق پيرامون مباحث نظري موضوع امکان نگاهي عميق تر و صحيح تر را فراهم آوريم سعي بر اين است که اين جستجو زمينه ساز خلق فضايي با هويت گردد در يک ساختار کلي تلاش خواهد شد جهت:
• شناسايي جايگاه و وظايف کتابخانه ها و کافه هاي کتاب در جامعه ها امروز ما و اين ميسر نمي شود مگر با شناخنت و مقايسه گذشته، حال و افق هاي آينده اي فراروي ماست.
• شناسايي قابليت هايي که ابزارهاي زمانه امروز در اختيار کتابخانه ها و کافه هاي کتاب مي گذارند.
• و در نهايت ضمن شناسايي قابليت ها، محدوديت ها و خواسته هايي که موضوع پروژه در اختيار معماري مي گذارد سعي در خلق فضايي داريم که به بهترين روش به اين مطالبات پاسخ دهد.
به نظر مي رسد چيزي که به عنوان وجه تمايز در اين پروژه مدنظر قرار خواهد گرفت توجه خاص به بحث جايگاه فرهنگ و اصولاً فلسفه وجودي چنين فضاهايي است.
وجود کتابخانه ها و کافه هاي کتاب که جايگاه فرهنگي و اجتماعي خود را حفظ کرده اند، در کنار تکنولوژي جديد منطقي به نظر مي رسد. در اين مجموعه توازني بين مواد کاغذي منتخب، ارزشمند و پرمخاطب، در کنار منابع الکترونيکي جامع و قابل دسترس، شديداً مورد نياز است.
توجه به اين مسئله تقريباً تمام تعاريف و روابط را در معماري اين پروژه تحت تأثير قرار خواهد داد و با تمريني جديد در واقع سعي خواهيم کرد جهت ماندگاري فضا لباس زمانه را بر تن موضوعي بپوشانيم که بي شک جايگاه عظيم و متعالي خويش را در جوامع انساني حفظ خواهد کرد.

مطالعات پايه
بخش اول : ارتباط و کتابخانه

تعريف ارتباط
ارسطو فيلسوف بزرگ يوناني شايد اولين دانشمندي باشد که 2300 سال پيشنخستين بار در زمينه ارتباط سخن گفتن . او در کتاب مطالعه معاني بيان که معمولا آن را مترادف ارتباط مي دانند، در تعريف ارتباط
مي نويسد:
“ارتباط عبارت است از جستجو براي دست يافتن به کليه وسايل و امکانات موجود براي ترغيب و اقناع ديگران”
در فرهنگ و بسترcommunication عمل ارتباط برقرار کردن تعريف شده ودر توضيح فارسي آن معادل هايي نظير رساندن ،بخشيدن، انتقال دادن ، آگاه گردن ،مکالمه و مراوده استفاده شده است.در فرهنگ لغت در مورد لغت فوق اضافه شده که عمل برقرار کردن ارتباط مي تواند از طريق کلمات، حروف ، پيام ها ، مکاتبه ها و ديگر راهها انجام گيرد.
به دليل گسترده بودن دانش ارتباطات و از طرفي تغيير نگاه بشر به مقوله ارتباط در زمان هاي متفاوت ، تعريف مشخص و ثابتي از آن وجود ندارد و در هر رشته ، متناسب با مباني شناختي مربوط به آن تعريف ميشود.

ارتباط و هوشيار سازي اجتماعي
با وجود برداشت هاي تازه مطالعات ارتباطي، آثار متعلق به ديدگاه قديمي اين مطالعات که ارتباط را به عنوان وسيله انتقال اطلاعات ، مورد نظر قرار مي دهد باقي مانده است. در مجموع گرايش عمومي ارتباط گران و کارگزاران اجتماعي ، متخصصان آموزش ، کارشناسان تبليغات بازرگاني و سياست گزاران، همچنين براي ارتباط جهشي و انگيزش فکري استوار است.
در کشورهاي جهان سوم اين برداشتها از نتايج طبيعي ديدگاه غربي توسعه اجتماعي لست که راه پيشرفت اين کشورها را در نوسازي آنها معرفي مي کند.
در دو دهه اخير ، عده زيادي از دانشمندان و متخصصان ارتباطي کشورهاي غربي و جهان سوم به باز نگري نظريه ها و الگوهاي حاکم غربي در زمينه رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي و نيز نقش ارتباطات در نوسازي کشورهاي عقب مانده پرداخته اند و جنبه هاي منفي آن را يادآوري کردند.
اصول پنج گانه پائولو فريره براي نظام جديد پيشنهاديش که وي آن را آموش عمومي معرفي مي کند عبارتند از :
• اعتقاد به توانايي افراد براي يادگيري ، دگرگوني و رهايي از شرايط سرکوب کننده جهل و فقر واستثمار.
• تماس مستقيم فراگيرندگان با واقعيت هاي خاص زندگي و مسائل مربوط به آن، تجزيه و تحليل فشارها و محدوديت هاي تحميل شده به آنان از سوي ساختار اجتماعي و ايدئولوژي رسمي بر اساس کنش هاي اجتماعي .
• طرد تفاوت هاي موجود بين آموزش دهنده و آموزش گيرنده.
• گفت وشنود آزاد.
• مشارکت در کوشش هاي رهايي دهنده
تحت تاثير پژوهش هاي پائولو فريره و همچنين ايليچ : نويسنده معروف کتاب آموزش بدون مدرسه عده ديگري از انديشمندان انتقاد گر معاصر، بسياري از متخصصان ارتباط ، به اين نتيجه رسيده اند که ارتباط را به عنوان فراگردي جدا نشدني از ساير فراگردهاي اجتماعي و سياسي ضروري براي توسعه و استقلال ملي بايد مورد نظر قرار دهد.
اين امر به توسعه فضاهاي فرهنگي و کتابخانه ها و همچنين ترغيب مردم به کتابخواني همراه است و تنها بدين شکل آموزش بدون مدرسه ممکن مي شود.
انديشمندان انتقاد گر جهان سوم معتقدند که براي مقابله با عوارز تبعيض آميز شيوه هاي نو سازي غربي که فقط به قشر هاي مرفه اجتماعي توجه دارند و و اکثريت افراد را در شرايط فقر و محروميت نگاه مي دارند ، بايد سازماندهي وسيع اجتماعي را به ترتيبي که تمام قشرهاي محروم جامعه را در بر گيرد ،گسترش داد و از اين طريق براي تسهيل اقدامات دسته جمعي توسعه بخشي ، گروههاي قدرتمند پديد آورد .
کافه کتاب چیست
کافه کتاب متشکل از محوطه ایی بزرگ از فضاهای سبز و مجموعه هایی ساختمانی از هم جد و نه به صورت بافت متراکم که در این ساختمانها استفاده کنندگان به طرق مختلف به کتاب دسترسی خواهند داشت در این مجموعه که دریاچه ، کافه کتاب ، کتابخانه باز شهری ، مسیرهای کتابخوانی که در آن تابلوهایی درست شده از صفحات کتاب هستند وجود خواهد داشت
مسئله تفرج در کافه کتاب با تفریح در پارک و محلهای بازی و سرگرمی کاملا متغییر است لذا در کافه کتاب ضوابط خاصی برای کتابخانها و آرامش محیط و استفاده کنندگان این فضاها وجود خواهد داشت

کتابخانه و فرايند ارتباط:
کتابخانه و فرايند ارتباط حاصل ضروريات واقعي تمدن امروزي بوده است که اينک خود به يک واحد ضروري بافت اجتماعي شده است.
فرايند ارتباط از سه بخش : منبع ( در اين مرحله ، همه فعاليت هاي مرتبط با خلق اثر صورت مي گيرد.) کنال ارتباطي ( در اين مرحله ، فرايند انتقال پيام اتفاق مي افتد.) و مقصد ( دريافت کننده) تشکيل مي شود.اما جايگاه کتابخانه در فرايند ارتباط ، در کدام بخش معنا مي يابد؟ به يک معنا مي توانيم کتابخانه را منبع اطلاع بدانيم. بسياري از کساني که از کتابخانه ها استفاده مي کنند کتابخانه را به همين معنا مي گيرند و گفته هاي اين افراد در موقع اشاره به کتابخانه ها گواه همين مطلب است.
يک کتاتبخانه بايد انبوح عظيمي منبع و کارمند داشته باشد تا اين منابع را سازمان بخشد و نبايد از ياد برد که همواره به عوامل بيرون از سازمان خود نظير صنعت نشر و وضعيت سياسي ، اجتماعي حاکم بر جامعه (عناصر ايجاد کننده اصطکاک مسير در فرايند ارتباط ) وابسته است .
کتابخانه مسئول ساختن ، اضافه کردن و نگهداري فهرست خويش است. فهرست کتابخانه اعم از اينکه به شکل برگه باشد يا به شکل پيوسته (کامپيوتري) معرف وجود کتابخانه است و نشان دهنده مايملک آن. امروزه اقدام هاي زيادي در زمينه بسط و گسترش کتابخانه ها بعنولن منبع اطلاعاتي انجام شده است که نقش اين واحد ضروري اجتماعي را در جايگاه منبع اطلاعاتي در فرايند ارتباط افزايش مي دهد.
اسفاده از ماهواره هاي اطلاعاتي به منظور اتصال منابع کتابخانه هاي جهان به يکديگر و امکان استفاده دانشپژوهان از منابع کاملتر از جمله اين تلاش ها است.

کتابخانه، نهادي اجتماعي
کتابخانه هميشه بعنوان نهادي پرورشي و گاه مذهبي و ديني در خدمت جوامع بشري بوده و سبب رشد و توسعه فرهنگ ها و ارزش ها گرديده است.بدين معنا که از ابتداي شکل گيري اجتماع و بوجود آمدن خط و استفاده از رسانه هاي مختلف براي مکتوب کردن دانش و حافظه بشري ، کتابخانه جزء لاينفک جوامع بشري محسوب مي شود. با توجه به ويژگي هاي نهاد، نهاد کتابخانه داراي اين ويژگي ها است:
• نهاد کتابخانه براي برآوردن و رفع نيازهاي خاصي از جامعه بوجود آمده و اين نيازها در طول تاريخ و در جوامع مختلف متفاوت بوده است. گاهي اين نياز حفظ دانش و ميراث مکتوب بشري بوده است و در دوره اي ديگر دسترس پذيري و رفع نيازهاي اطلاعاتي. در حال حاضر رفع نيازهاي متفاوت اطلاعاتي اعم از آموزشي، پرورشي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و … به عهده نهاد کتابخانه است.
• نهاد کتابخانه در اجتماع چنان ارزش هايي دارد که به طور مثال استفاده از کتابخانه يا کار کردن در آن ارزش اجتماعي محسوب مي شود. در حال حاضر در اکثر جوامع استفاده از کتابخانه نوعي ارزش اجتماعي است. همانطور که ممکن است در اکثر جوامع اعتقادات ديني نيز ارزش اجتماعي محسوب گردد.
• نهاد کتابخانه در طول تاريخ آنچنان پايدار بوده وهست که الگوهاي رفتاري و استفاده از آن به صورت بخشي از سنت و فرهنگ هر جامعه محسوب مي شود. نهاد کتابخانه در طول زمان آنچنان جايگاه و گستردگي اجتماعي پيدا کرده است که هر گونه تغيير چشمگير کمي و کيفي در آن سبب تاثير در ديگر نهادها خواهد شد. بدين معنا که اگر نهاد کتابخانه بتواند به خوبي نقش خود را ايفا کند، نهاد خوانواده و ارزش ها در جامعه اعتلا و ارتقا خواهد يافت. تصویر اين مطلب نيز صادق است.
• آرمان اصلي نهاد کتابخانه خدمت به جامعه و رشد و اعتلاي آن است. چنين آرماني را بخش عظيم و گسترده اي از اجتماع پذيرفته اند. ممکن است اعضاي جامعه خود در شکل گيري چنين اجتماعي نقشي نداشته باشند ولي به طور سنتي و نهادينه شده چنين آرماني را پذيرفته اند.

کارکردها و مسئوليت هاي اجتماعي کتابخانه
هدف اصلي کتابداري و کتابخانه که خدمت به مردم و جامعه است، کارکردهاي اصلي آن را بعنوان نهادي اجتماعي ترسيم مي کند. در اين چهارچوب کتابخانه مسئول غنا بخشيدن به زندگي اجتماعي از طريق فراهم کردن امکان دسترسي به دانش مضبوط در کتابخانه ها و ساير موارد است. ولي اگر بخواهيم به صورت عيني تر کارکردها و مسئوليت هاي اجتماعي کتابخانه را ترسيم کنيم، موارد زير را مي توان ذکر کرد:
• کمک به آموزش و پژوهش: اين امر مي تواند از طريق کتابخانه هاي آموزشگاهي و دانشگاهي و کتابخانه هاي تخصصي و پژوهشي صورت گيرد.
• کمک به توسعه اجتماعي ، فرهنگي و علمي، کتابخانه هاي عمومي در اين مورد نقش اساسي تري ايفا مي کنند.
• تغيير و توسعه ارزش ها
• گسترش آزادي و حق دانستن در سطح جامعه
• ايجاد سرگرمي هاي سالم اجتماعي
• گسترش اخلاق در سطح جامعه
• گسترش عادت مطالعه

نقش کتابخانه در سواد آموزي
هنگامي که فردي خارج از نظام آموزش رسمي، خواندن، نوشتن و کار کردن با اعداد را ياد گرفت، به وي سواد آموزي يا نو آموزي مي گويند. بنابراين تمام کساني که از طريق آموزش هاي رسمي به تحصيل مي پردازند شامل اين گروه نمي شوند. سواد آموز اگر به حال خود رها شود ومطالب جذاب و مناسبي برايش ارائه نشود ، ظرف مدت کوتاهي قدرت خواندن و نوشتن را از دست مي دهد. پس بايد از طرق مختلف مطالب خواندني ارائه شود. از آنجا که بيشتر سواد آموزان از گروه هاي اجتماعي پايين و از روستاييان هستند لازم است تا کتابخانه ها در اين زمينه بيشتر فعاليت کنند زيرا سواد آموزان معمولا از نظر زماني و مالي دچار تنگناهايي هستند.
در واقع کتابخانه هاي روستايي، عمومي و مساجد مي توانند با ارائه خدمات ويژه به اين گروه آنها را به طور دائم و مستمر از نظر خواندن و توسعه مهارت هاي مورد نياز ياري کنند. پس بايد با همکاري کارشناسان و مؤسسات سواد آموزي و کتابخانه هاي عمومي ، روستايي و مساجد ، مواد و منابع مورد نياز تهيه و به نحو مطلوبي در اختيار سواد آموزان کذاشته شود. هيات امناي کتابخانه هاي عمومي کشور و معاونت ترويج و مشارکت هاي مردمي وزارت جهاد سازندگي ، نهضت سواد آموزي و آموزش پرورش از جمله نهادها و مؤسساتي هستند که مي توانند با همکاري خود نقش مهمي در سواد آموزي و تداوم آن ايجاد کنند.

 

و…..

 

 

فهرست مطالب:

تقديم به : 2
سپاسگزاري : 2
مقدمه 11
بيان موضوع طراحي کافه کتاب 12
ضرورتهاي طراحي کافه کتاب 13
اهداف طراحي 13
مطالعات پايه 14
کافه کتاب چیست 17
فرهنگ در لغت 23
تعريف فرهنگ 23
فرهنگ عمومي 25
اجزاي فرهنگ يک جامعه و نقش کتابخانه 26
رابطه فرهنگ و تمدن: 29
فصل 1 : آشنايي با کافه کتاب 30
تعريف کافه کتاب 32
انواع كتابخانه ها و وظايف آنها 32
كتابخانه ملي 32
كتابخانه هاي عمومي 33
وظايف كتابخانه هاي عمومي 34
كتابخانه هاي دانشگاهي 34
كتابخانه هاي تخصصي 36
كتابخانه هاي پژوهشِِي 37
كتابخانه هاي آموزشگاهي 37
وظايف کتابخانه عمومي به شرح زير است : 38
كتابخانه اختصاصي 39
انواع ديگر کتابخانـه ها در ايران 42
کافه کتاب 42
کافه چيست؟ 43
کافه: 44
و اما کافه کتاب؛ 46
فصل 2 : ساختار کافه کتاب 48
الگوهاي مختلف در طراحي کافه کتاب 49
معماري كتابخانه و کافه کتاب و سير تحول آن 50
شيوه عرضه محصولات 66
2ـ1ـ3ـ1 فضاهاي مورد نياز در سيستم باز 66
2ـ1ـ3ـ1 فضاهاي مورد نياز در سيستم بسته 69
2ـ1ـ3ـ3 فضاهاي حداقل يك کافه کتاب 74
2ـ2 قسمتهاي اساسي يك کافه کتاب و احتياجات آن، 76
2ـ2ـ1 قسمتهاي عمومي كتابخانه” فلو چارت برنامه فيزيکي” 80
بخش مرجع 80
حوزه کتابخواني 81
حوزه اطلاع رساني 81
حوزه تجاري نمايشگاهي 82
2ـ2ـ2 بخش هاي مربوط به كاركنان کافه کتاب 82
2ـ3 فضاهاي مورد نياز در يك کافه کتاب 85
دياگرام فضاها 86
فصل 3 قواعد و معيارها 86
3ـ1 اصول طراحي فضاهاي داخلي کافه کتاب 87
موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي آموزشي: 88
جلوگيري از اتلاف حرارت: 89
جلوگيري از گرم شدن فضا در فصل گرم: 91
مصالح ساختماني: 92
3ـ2 استانداردهاي وسايل و تجهيزات فضاهاي مختلف 94
3ـ3 استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران 95
استانداردهاي وسائل و تجهيزات فضاهاي مختلف 95
صندلي مطالعه : ابعاد صندلي استاندارد 98
برگه دان: 98
وسايل نمايش كتابهاي تازه: 99
1ـ فضاهاي در برگيرنده خدمات فني 101
2ـ سالن خدمات عمومي : 102
3ـ محل استراحت كارمندان 103
4ـ دستشويي و توالت، آبدارخانه ، رختكن ويژه كارمندان 104
وسائل مورد نياز در قسمتهاي اداري كتابخانه: 106
كتاب بر (چرخ كتاب): 106
وسايل فضاهاي ذخيره و حفظ كتاب و ساير منابع 107
آرايش فضاهاي نگهداري مجموعه 108
استانداردهاي کافه کتاب ايران 121
استاندارد يك : اهداف و وظايف 121
استاندارد دو : سازمان و مديريت 121
استاندارد سه: نيروي انساني 121
استاندارد چهار: مجموعه 122
3ـ3ـ9 تعريف کافه کتاب در نظام هاي متمركز و نيمه متمركز 130
براي گروه خاص خوانندگان نظير: ، جوانان ، روزنامه نگاران ، منتقدان ، هنرمندنان ، طرفداران حفاظت محيط زيست ، دندان پزشکان ، بازنشستگان ، زنان ، نابينايان و 130
فصل 4 : مطالعات تطبيقي : ب 131
نمونه هاي موردي خارجي 143
تصاویر طرح 144
سایر نمونه ها 152
کافه کتاب تلاویو 152
ریشه ها 154
چرا یک کتابخانه؟ 154
چرا Lewinsky پارک؟ 154
طراحی 154
کتاب ها 155
فعالیت های کافه کتابخانه 156
درباره ArTeam 156
کافه کتاب استقلال لوییزیانا 157
سایت پلان 158
پلانهای معماری مجموعه 159
فضاهای شهری و پارک کتابخانه در Torre پاچکو توسط Martín Lejarraga معماری 163
4ـ2ـ3 كتابخانه ملي فرانسه (دومينيك پرو) ـ 163
کتابخانه ملي اسپانيا 176
بخش اول : کتابخانه عمومي يوسرا، مادريد 183
بخش دوم : کتابخانه مرکزي سياتل 185
نتايج: 192
اهميت و کاربرد 194
نگاهي به روابط عمومي و ارتباطات 196
فصل 5 : مطالعات تكميلي 197
5ـ1 ملاحظات نورگيري فضاها 197
سالن قرائت 198
سالن مطالعه 199
5ـ2 ملاحظات توسعه پايدار و صرفه جويي در انرژي 202
5ـ3 ملاحظات تاسيساتي ويژه 204

فصل 6 : مطالعات اقلیمی 208
مطالعات محيطي 208

اهميت توسعه کتابخانه هاي عمومي در مشهد 209
موقعيت جغرافيايي شهر 209
شرايط اقليمي 210
• موقعيت جغرافيايي 210
• رطوبت نسبي 211
• ميزان بارندگي 211
• يخبندان 211
• تابش خورشيد 212
• جهت وزش باد 212
طول و عرض جغرافيايي شهر مشهد 214
مشهد پيش از اسلام 214
سابقه تاريخي شهر و بررسي روند توسعه فيزيکي 216
شناخت شهر 217
بررسي کالبدي شهر 220
الگوي آپارتماني: 221
کاربري هاي فرهنگي شهر مشهد 223
ضوابط و مقررات کاربري فرهنگي 223
مقررات محدوديت ارتفاع 224
فصل 7 ضوابط و مقررات عمومي ساختماني 224

تجزيه و تحليل ضوابط و پيشنهاد ضابطه 224

بررسي چند نمونه ازخدمات عمومي کافه کتاب  ها 224

ـ3ـ1 تعيين جمعيت هدف و نوع مخاطب کافه کتاب 225
7ـ3ـ4 محاسبه ظرفيت مجموعه 227
ويژگي هاي فضا: 235
ميدانچه اطلاع رساني 235
اجزاء فضا: 236
7ـ4 طرح جامع فيزيكي 236
جمع بندي مطالعات زمينه: 236
فصل 8 : مدارك معماري هدف از مداخله 239
نقشه سایت 242
کانسبت کافه کتاب 242
منابع و ماخذ 244

 

 

رساله با این موضوع:

رساله معماری طراحی باغ کتاب ۱۵۰ صفحه

 

 

 

تصاویر فایل:

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 26 مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.