رساله کارشناسی معماری 

مطالعات معماری طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی ۱۸۱ صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکی

طراحی معماری کلینیک چشم
معرفی حدود و دامنه
هدف
در روند برنامه ریزی وطراحی معماری بیمارستان , نیاز به آشنایی کامل در عملکرد های کل بیمارستان و بخش ها و قسمت های مختلف آن میباشد.
هدف این مطالعات , بررسی و پژوهش همه جانبه در مورد عملکرد بخش های بستری چشم و جراحی های آن از زوایای گوناگون میباشد مانند:
هدف بررسی های صورت گرفته عملکرد بخشها و رابطه آن ها با اتاق های عمل درمانگاهها و سایر بخش های پاراکلینیکی و خدماتی میباشد که میتواند مبنای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان فوق تخصصی چشم قرار گیرد.
مطالعات انجام شده مبتنی بر آخرین متون تحقیقاتی منتشر شده که از طرف موسسات پژوهشی برخی از کشورهای پیشرفته در مورد بیمارستان و بخش های آن می باشد .

رساله معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,پایان نامه معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,برنامه فیزیکی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,جداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکی

بیمارستان تخصصی
بیمارستان تخصصی بیمارستانی است که در آن تشخیص , مراقبت ,درمان و خدمات توانبخشی به صورت تخصصی و جامع برای یک یا چند گروه خاص از بیماران ارائه میشود.
مطالعات انجام شده در مورد معماری بخش های بستری , جراحی و پاراکلینیکی تخصصی و فوق تخصصی چشم است که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی می باشد که با این تفاصیل یک بیمارستان قطبی آموزشی شمرده میشود که قادر به پوشش جمعیتی بیش از ششصد هزار نفر میباشد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخش ها , واحدها و قسمت های بیمارستان تخصصی چشم
درمانگاهها
درمانگاه اورژانس
درمانگاه عمومی
درمانگاه تخصصی
درمانگاه تحقیقاتی
پاراکیلینیک
بررسی میدان بینائی
ارزیابی طول قدامی-خلفی کره چشم در عمل کاتاراکت
بررسی قرنیه
بررسی شبکیه و عروق خونی آن
بررسی بینائی
بخش های بستری
اتاق های عمل
قسمت آموزش پزشکی و پرستاری
قسمت اداری مجموعه

مفاهیم کلی طبقه بندی مطالعات
مطالعات مربوط به عملکرد بیمارستان از زوایای مختلفی انجام گرفته است که به شرح زیر می باشد.
بررسی بیماریهای شایع و مشخصات فیزیکی بیماران مبتلا
بررسی شرایط مختلف پذیرش بیماران
بررسی خدمات و وظایف گرو ههای مختلف حرفه ای که از طرف بیمارستان به بیماران سرویس میدهند .
بررسی شرایط مناسب محیط بیمار
بررسی سیستم کنترل عفونت در بخش های بستری و جراحی شامل:
تعریف کنترل عفونت , منابع عفونت , انتقال عفونت , موارد پیشگیری از انتقال عفونت , بررسی سیستم کنترل عفونت در برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری و جراحی
بررسی و مطالعه مواردی از موضوع ایمنی که در برنامه ریزی و طراحی معماری تاثیر عمده دارد مانند ایمنی جان بیماران در برابر آتش و دود ( تخلیه افقی , راه های فرار و منطقه بندی آتش ) , ایمنی در برابر زلزله و ایمنی در برابر خطرات فیزیکی داخل فضاها
بررسی تاثیر آموزش پزشکی در عملکرد و ابعاد اتاقها و فضاها و بررسی فضاهای جدیدی که به دلیل سیستم آموزش پزشکی در بخش های مختلف باید در نظر گرفته شوند.
بررسی ارتباط بخشهای مختلف از جمله بخش های بستری , اتاق های عمل درمانگاهها و سایر بخش ها پاراکیلینیکی و خدماتی و غیره مانند :
ترکیب بندی بخش های بستری , درمانگاهها , اتاق های عمل و سایر بخشهای پاراکیلینیکی و خدماتی
ظرفیت یک بخش بستری
ارتباط بخش های مختلف
بررسی تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران
بررسی روابط داخلی فضاها که نهایتا به شکل گیری کل طرح منجر خواهد شد.
بررسی عملکرد اتاق به اتاق در کلیه بخش ها و زیر بخش ها , در این بررسی عملکرد هر اتاق , مبلمان و تجهیزات اصلی آن مورد بررسی قرار میگیرد.
بر اساس مطالب نوشته شده برای عملکرد هر اتاق نقشه بسیاری از فضاها با اندازه گذاری کامل ترسیم شده است.
در این نقشه ها آن دسته از مبلمان و تجهیزاتی که در نقشه ها ترسیم شده است به منظور تعریف عملکرد آن اتاق و شکل گیری و ابعاد و اندازه های آنهاست .
و سپس برنامه فیزیکی تک تک بخش های بیمارستان تخصصی چشم با رویکرد قطبی آموزشی نوشته شده است که بر اساس تعاریف عملکردی فضاهای آن شکل گرفته است.
در انتها با بررسی سیستم اداری مجموعه و روند اداره, هدایت و راهبری بیمارستان به شکل گیری فضاهای اداری میرسیم.

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه
پیشگفتار
معرفی حدود و دامنه
کلینیک فوق تخصصی
بخش ها , واحدها و قسمت های کلینیک تخصصی چشم
مفاهیم کلی طبقه بندی مطالعات
بیماریهای شایع چشم
پذیرش بیمار
خدمات عمومی
۳-۱).گروه پرستاری
۳-۱-۲).شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری
۳-۱-۲). شرح وظایف سرپرستار
۳-۱-۳).شرح وظایف سرپرستار اطاق عمل
۳-۱-۴).وظایف گروه پرستاری بخش بستری
۳-۱-۲). بهیار
۳-۲).گروه پزشکی
۳-۲-۲). تخصص های پزشکی در کلینیک فوق تخصصی چشم
۳-۳).گروه تکنسین های پزشکی
۳-۳-۲). تکنسین های آزمایشگاه تشخیص پزشکی :
۳-۴-۲). وظایف منشی بخش
۳-۵). گروه بهداشت چشم
۳-۵-۲).گروه بهداشت محیط کلینیک تخصصی چشم عبارتند از :
۳-۶). گروه پشتیبانی
۳-۶-۲). وظایف کارکنان خدماتی داخل هر بخش
۳-۶-۲).وظایف کارکنان بخش های پشتیبانی
ایجاد فضای مناسب برای بیماران و کارکنان
۴-۲- موارد ایجاد محیط مناسب
۴-۲-۲- نور مصنوعی
۴-۲-۳-۱- محل استقرار ساختمان کلینیک تخصصی
۴-۲-۳-۲- پوسته خارجی ساختمان کلینیک تخصصی
۴-۲-۴- رنگ و فضای معماری
۴-۲-۴-۲- طراحی مناسب معماری بخش ها
۴-۲-۴-۳- رنگ
-۳-۴-۲-۴-۱ روان‌شناسی رنگ‌های مختلف
کنترل عفونت و برنامه ریزی فضایی آن
۵-۱- عفونت در کلینیک تخصصی
۵-۱-۱- منبع عفونت
۵-۱-۲- حامل عفونت
۵-۱-۳- انتقال عفونت
۵-۲-۲- استقرار بیمار
۵-۲-۴- محافظت از سیستم تنفسی، چشم و صورت
۵-۲-۵- روپوش و نظافت کارکنان
۵-۲-۷ جمع آوری رخت کثیف
۸-۲-۵نظافت بخشها
۵-۲-۹ ظروف غذا خوری
ضد عفونی کردن اتاق ها و تجهیزات
سم پاشی کلینیک تخصصی
رابطه کنترل عفونت با برنامه ریزی و طراحی کلینیک تخصصی
۵-۳-۱ اتاق یک تختخوابی ایزوله
اتاق بستری یک تختخوابی
اتاق بستری چند تختخوابی
۵-۳-۴- اتاق معاینه و درمان
۵-۳-۵- اتاق دارو و کار تمیز
۵-۳-۶- اتاق کار کثیف
۵-۳-۷- اتاق جمع آوری کثیف
۵-۳-۸- آبدارخانه
۵-۳-۹- سرویس های بهداشتی و حمام ها
۵-۳-۱۰- اتاق نظافت
۵-۳-۱۱- انبار تجهیزات
۵-۳-۱۲- انبار رخت تمیز
۵-۳-۱۳ – دستشویی کلینیک تخصصیی
۵-۳-۱۴ – نازک کاری
ایمنی
۶-۱ – حدود و دامنه
۶-۲ – ایمنی در برابر آتش سوزی
– راه های فرار
۶-۲-۳- منطقه بندی آتش
۶-۳- ایمنی در برابر زلزله
۶-۳-۱- دیوارهای داخلی بخش ها
۶-۳-۲- سقف های کاذب
۶-۳-۳- پنجره های داخلی
۶-۳-۴ – چارچوب درها
۶-۳-۵ – عناصر تاسیساتی و برقی
۶-۳-۶- تجهیزات یا مبلمان
۶-۴ – ایمنی بیماران در برابر خطرات فیزیکی داخل بخش
۶-۴-۱- پنجره
۶-۴-۳- سایر ملاحظات ایمنی بیماران در بخش بستری
آموزش پزشکی و برنامه ریزی فضایی آن
۷-۳- بررسی رشته تخصـصی چشم پزشکی
۷-۳-۱- تعریف تخصـص
۷-۳-۲- مدیر برنامه‌ دستیاری‌
۷-۳-۳- اعضای‌ هیأت علمی‌
۷-۳-۴- سایر کارکنان‌ برنامه‌ دستیاری‌
۷-۴-۱-۲- ظرفیت‌ پذیرش‌ دستیار
۷-۴-۲- نظارت‌
۷-۵-۲-۲- واحد(های) تشخیصی لازم
۷-۵-۲-۳-واحد اپتیک و رفرکشن
۷-۵-۲-۴- اتاق عمل
۷-۵-۲-۵- واحد لیزر
۷-۵-۲-۶- امکانات بستری
۷-۵-۲-۷- امکانات جراحی روزانه (day-care service)
۷-۵-۴-۱- کتابخانه
۷-۵-۳-۲- مدارک‌ پزشکی‌
۷-۶- روند آموزش پزشکی
برنامه فیزیکی کلینیک فوق تخصصی چشم
بررسی نمونه موردی – کلینیک فوق تخصصی فارابی
بررسی نمونه موردی – کلینیک فوق تخصصی نور
مرکز پزشکی UCSD،
کلینیکهای چشم
کلینیک اورژانس
کلینیک عمومی
۹-۴- کلینیک لیزرتراپی
۹-۵- کلینیک عینک
۹-۶- کلینیک لنز
۹-۷- اورتپتیک
۹-۸- کلینیک استرابیسم
۹-۹- کلینیک یووییت
۹-۱۱- کلینیک قرنیه
-۱۲- کلینیک گلوکوم
۹-۱۳- کلینیک نوروافتالمولوژی (سردرد)
۹-۱۵- دیابت
۹-۱۶- کلینیک مشاوره رتین
۹-۱۷- الکتروفیزیولوژی
۹-۱۸- تجهیزات عمومی کلینیکها
خدمات تشخیصی چشم
-۱- فضاهای مشترک کلینیکهای تشخیصی
۱۱-۱- ۱ روال کار جراحی
استانداردهای فضایی
منابع و ماخذ

 

 

 

رساله از نظر نگارش ، منابع ، نمونه های موردی ، برنامه فیزیکی و جداول ریزفضاها و… کامل می باشد.

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,پایان نامه معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,برنامه فیزیکی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,جداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکیپایان نامه معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,برنامه فیزیکی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,جداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکیجداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکی

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل