رساله کارشناسی معماری 

مطالعات معماری طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 181 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکی

طراحي معماري کلينيک چشم
معرفي حدود و دامنه
هدف
در روند برنامه ريزي وطراحي معماري بيمارستان , نياز به آشنايي کامل در عملکرد هاي کل بيمارستان و بخش ها و قسمت هاي مختلف آن ميباشد.
هدف اين مطالعات , بررسي و پژوهش همه جانبه در مورد عملکرد بخش هاي بستري چشم و جراحي هاي آن از زواياي گوناگون ميباشد مانند:
هدف بررسي هاي صورت گرفته عملکرد بخشها و رابطه آن ها با اتاق هاي عمل درمانگاهها و ساير بخش هاي پاراکلينيکي و خدماتي ميباشد که ميتواند مبناي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان فوق تخصصي چشم قرار گيرد.
مطالعات انجام شده مبتني بر آخرين متون تحقيقاتي منتشر شده که از طرف موسسات پژوهشي برخي از کشورهاي پيشرفته در مورد بيمارستان و بخش هاي آن مي باشد .

رساله معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,پایان نامه معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,برنامه فیزیکی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,جداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکی

بيمارستان تخصصي
بيمارستان تخصصي بيمارستاني است که در آن تشخيص , مراقبت ,درمان و خدمات توانبخشي به صورت تخصصي و جامع براي يک يا چند گروه خاص از بيماران ارائه ميشود.
مطالعات انجام شده در مورد معماري بخش هاي بستري , جراحي و پاراکلينيکي تخصصي و فوق تخصصي چشم است که وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مي باشد که با اين تفاصيل يک بيمارستان قطبي آموزشي شمرده ميشود که قادر به پوشش جمعيتي بيش از ششصد هزار نفر ميباشد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخش ها , واحدها و قسمت هاي بيمارستان تخصصي چشم
درمانگاهها
درمانگاه اورژانس
درمانگاه عمومي
درمانگاه تخصصي
درمانگاه تحقيقاتي
پاراکيلينيک
بررسي ميدان بينائي
ارزيابي طول قدامي-خلفي كره چشم در عمل كاتاراكت
بررسي قرنيه
بررسي شبكيه و عروق خوني آن
بررسي بينائي
بخش هاي بستري
اتاق هاي عمل
قسمت آموزش پزشکي و پرستاري
قسمت اداري مجموعه

مفاهيم کلي طبقه بندي مطالعات
مطالعات مربوط به عملکرد بيمارستان از زواياي مختلفي انجام گرفته است که به شرح زير مي باشد.
بررسي بيماريهاي شايع و مشخصات فيزيکي بيماران مبتلا
بررسی شرايط مختلف پذيرش بيماران
بررسي خدمات و وظايف گرو ههاي مختلف حرفه اي که از طرف بيمارستان به بيماران سرويس ميدهند .
بررسي شرايط مناسب محيط بيمار
بررسي سيستم کنترل عفونت در بخش هاي بستري و جراحي شامل:
تعريف کنترل عفونت , منابع عفونت , انتقال عفونت , موارد پيشگيري از انتقال عفونت , بررسي سيستم کنترل عفونت در برنامه ريزي و طراحي معماري بخش هاي بستري و جراحي
بررسي و مطالعه مواردي از موضوع ايمني که در برنامه ريزي و طراحي معماري تاثير عمده دارد مانند ايمني جان بيماران در برابر آتش و دود ( تخليه افقي , راه هاي فرار و منطقه بندي آتش ) , ايمني در برابر زلزله و ايمني در برابر خطرات فيزيکي داخل فضاها
بررسي تاثير آموزش پزشکي در عملکرد و ابعاد اتاقها و فضاها و بررسي فضاهاي جديدي که به دليل سيستم آموزش پزشکي در بخش هاي مختلف بايد در نظر گرفته شوند.
بررسي ارتباط بخشهاي مختلف از جمله بخش هاي بستري , اتاق هاي عمل درمانگاهها و ساير بخش ها پاراکيلينيکي و خدماتي و غيره مانند :
ترکيب بندي بخش هاي بستري , درمانگاهها , اتاق هاي عمل و ساير بخشهاي پاراکيلينيکي و خدماتي
ظرفيت يک بخش بستري
ارتباط بخش هاي مختلف
بررسي تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشکان و پرستاران
بررسي روابط داخلي فضاها که نهايتا به شکل گيري کل طرح منجر خواهد شد.
بررسي عملکرد اتاق به اتاق در کليه بخش ها و زير بخش ها , در اين بررسي عملکرد هر اتاق , مبلمان و تجهيزات اصلي آن مورد بررسي قرار ميگيرد.
بر اساس مطالب نوشته شده براي عملکرد هر اتاق نقشه بسياري از فضاها با اندازه گذاري کامل ترسيم شده است.
در اين نقشه ها آن دسته از مبلمان و تجهيزاتي که در نقشه ها ترسيم شده است به منظور تعريف عملکرد آن اتاق و شکل گيري و ابعاد و اندازه هاي آنهاست .
و سپس برنامه فيزيکي تک تک بخش های بيمارستان تخصصي چشم با رويکرد قطبي آموزشي نوشته شده است که بر اساس تعاريف عملکردي فضاهاي آن شکل گرفته است.
در انتها با بررسی سیستم اداری مجموعه و روند اداره, هدایت و راهبری بیمارستان به شکل گیری فضاهای اداری میرسیم.

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه
پیشگفتار
معرفي حدود و دامنه
کلينيک فوق تخصصي
بخش ها , واحدها و قسمت هاي کلينيک تخصصي چشم
مفاهيم کلي طبقه بندي مطالعات
بيماريهاي شايع چشم
پذيرش بيمار
خدمات عمومي
3-1).گروه پرستاري
3-1-2).شرح وظايف مدير خدمات پرستاري
3-1-2). شرح وظايف سرپرستار
3-1-3).شرح وظايف سرپرستار اطاق عمل
3-1-4).وظايف گروه پرستاري بخش بستري
3-1-2). بهيار
3-2).گروه پزشكي
3-2-2). تخصص هاي پزشكي در کلينيک فوق تخصصي چشم
3-3).گروه تكنسين هاي پزشكي
3-3-2). تكنسين هاي آزمايشگاه تشخيص پزشكي :
3-4-2). وظايف منشي بخش
3-5). گروه بهداشت چشم
3-5-2).گروه بهداشت محيط کلينيک تخصصي چشم عبارتند از :
3-6). گروه پشتيباني
3-6-2). وظايف كاركنان خدماتي داخل هر بخش
3-6-2).وظايف كاركنان بخش هاي پشتيباني
ايجاد فضاي مناسب براي بيماران و كاركنان
4-2- موارد ايجاد محيط مناسب
4-2-2- نور مصنوعي
4-2-3-1- محل استقرار ساختمان کلينيک تخصصي
4-2-3-2- پوسته خارجي ساختمان کلينيک تخصصي
4-2-4- رنگ و فضاي معماري
4-2-4-2- طراحي مناسب معماري بخش ها
4-2-4-3- رنگ
-3-4-2-4-1 روان‌شناسي رنگ‌هاي مختلف
كنترل عفونت و برنامه ريزي فضايي آن
5-1- عفونت در کلينيک تخصصي
5-1-1- منبع عفونت
5-1-2- حامل عفونت
5-1-3- انتقال عفونت
5-2-2- استقرار بيمار
5-2-4- محافظت از سيستم تنفسي، چشم و صورت
5-2-5- روپوش و نظافت كاركنان
5-2-7 جمع آوري رخت کثيف
8-2-5نظافت بخشها
5-2-9 ظروف غذا خوري
ضد عفوني کردن اتاق ها و تجهيزات
سم پاشي کلينيک تخصصي
رابطه کنترل عفونت با برنامه ريزي و طراحي کلينيک تخصصي
5-3-1 اتاق يک تختخوابي ايزوله
اتاق بستري يک تختخوابي
اتاق بستري چند تختخوابي
5-3-4- اتاق معاينه و درمان
5-3-5- اتاق دارو و كار تميز
5-3-6- اتاق كار كثيف
5-3-7- اتاق جمع آوري كثيف
5-3-8- آبدارخانه
5-3-9- سرويس هاي بهداشتي و حمام ها
5-3-10- اتاق نظافت
5-3-11- انبار تجهيزات
5-3-12- انبار رخت تميز
5-3-13 – دستشويي کلينيک تخصصيي
5-3-14 – نازک کاري
ايمني
6-1 – حدود و دامنه
6-2 – ايمني در برابر آتش سوزي
– راه هاي فرار
6-2-3- منطقه بندي آتش
6-3- ايمني در برابر زلزله
6-3-1- ديوارهاي داخلي بخش ها
6-3-2- سقف هاي کاذب
6-3-3- پنجره هاي داخلي
6-3-4 – چارچوب درها
6-3-5 – عناصر تاسيساتي و برقي
6-3-6- تجهيزات يا مبلمان
6-4 – ايمني بيماران در برابر خطرات فيزيکي داخل بخش
6-4-1- پنجره
6-4-3- ساير ملاحظات ايمني بيماران در بخش بستري
آموزش پزشكي و برنامه ريزي فضايي آن
7-3- بررسي رشته تخصـصي چشم پزشکي
7-3-1- تعريف تخصـص
7-3-2- مدير برنامة‌ دستياري‌
7-3-3- اعضاي‌ هيأت علمي‌
7-3-4- ساير كاركنان‌ برنامة‌ دستياري‌
7-4-1-2- ظرفيت‌ پذيرش‌ دستيار
7-4-2- نظارت‌
7-5-2-2- واحد(هاي) تشخيصي لازم
7-5-2-3-واحد اپتيك و رفركشن
7-5-2-4- اتاق عمل
7-5-2-5- واحد ليزر
7-5-2-6- امكانات بستري
7-5-2-7- امكانات جراحي روزانه (day-care service)
7-5-4-1- كتابخانه
7-5-3-2- مدارك‌ پزشكي‌
7-6- روند آموزش پزشكي
برنامه فيزيكي کلينيک فوق تخصصي چشم
بررسي نمونه موردي – کلينيک فوق تخصصي فارابي
بررسي نمونه موردي – کلينيک فوق تخصصي نور
مرکز پزشکي UCSD،
کلينيکهاي چشم
کلينيک اورژانس
کلينيک عمومي
9-4- کلينيک ليزرتراپي
9-5- کلينيک عينک
9-6- کلينيک لنز
9-7- اورتپتيک
9-8- کلينيک استرابيسم
9-9- کلينيک يووييت
9-11- کلينيک قرنيه
-12- کلينيک گلوکوم
9-13- کلينيک نوروافتالمولوژي (سردرد)
9-15- ديابت
9-16- کلينيک مشاوره رتين
9-17- الکتروفيزيولوژي
9-18- تجهيزات عمومي کلينيکها
خدمات تشخيصي چشم
-1- فضاهاي مشترک کلينيکهاي تشخيصي
11-1- 1 روال كار جراحي
استانداردهای فضایی
منابع و ماخذ

 

 

 

رساله از نظر نگارش ، منابع ، نمونه های موردی ، برنامه فیزیکی و جداول ریزفضاها و… کامل می باشد.

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,پایان نامه معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,برنامه فیزیکی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,جداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکیپایان نامه معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,برنامه فیزیکی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,جداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکیجداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکی

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل