چکیده
معماري سنتي راه حل ها و شيوه هايي منطقي جهت فراهم نمودن شرايط آسايش انسان را ابداع نموده است. يكي از سمبل هاي معماري پايدار، معماري سنتي ايراني است كه به موضوع هاي اكولوژيكي و كارايي انرژي، هم به لحاظ پايين بودن قيمت اوليه و هم به لحاظ پايين بودن قيمت جاري و كاركردي بنا، پاسخگو بوده است. در بررسي بناهاي سنتي و بومي، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير همچون جريان هوا، نور، حرارت آفتاب و … در ساخت و سازها مد نظر سازندگان بوده است، همچنين سعي شده است تا ساخت بنا كم ترين تأثير منفي را بر محيط زيست داشته باشد. مهم ترين نكته در معماري جديد استفاده بيش از حد از انرژي هاي غير قابل تجديد )فسيلي( است كه علت اصلي آن استفاده از مصالح نامناسب و حمل و نقل آنها و طراحي اشتباه بنا با استفاده از وسائل گرم كننده و خنك كننده با توجه به شرايط منطقه است. در اين مقاله سعي گرديد تا ويژگي هاي معماري ايران اسلامي در هنرستان هنر و معماري مورد بررسي قرار گيرد تا بدين طريق به ارتباط معماري گذشتگان در جهت استفاده بهينه از انرژي و پايداري محيط آن اشاره شود .
کلمات کلیدی: طراحي معماري، هنرستان، هنر و معماري، معماري ايراني اسلامي.

 تحقیق طراحی مدرسه معماری با رویکرد معماری اسلامی – ایرانی,مقاله مدرسه معماری با رویکرد معماری ایرانی اسلامی,پروژه درس معماری اسلامی,دانلود مقاله پاورپوینت درس آشنایی با معماری اسلامی,مقاله معماری اسلامی,مقاله پاورپوینت مدرسه معماری,تحقیق پاورپوینت معماری اسلامی,

مقدمه
معماري در ايران از سابقه اي كهن برخوردار است و در هر زمان دست هاي توانا، ذهن خلاق و ذوق و سليقه مردم هنر دوست اين سرزمين، پديده هاي شگرفي بوجود آورده كه در بسياري از موارد، اصول آن ريشه هنر معماري جهان شده است. پاره اي از اين آثار در گوشه و كنار كشور پهناور ايران حكايت از معماري باشكوه ادوار هزارساله را در قامت هاي استوار بناها نگهداري مي كنند. در معماري سنتي ايران بناها با توجه به هويت و فرهنگ ايراني و قومي شكل گرفته اند و هيچ گاه تركيب و معماري بنا بر خلاف باورهاي فرهنگي، ديني وقومي مردم آن ناحيه نبوده است .

حتي تزيينات به كار برده شده نيز كه از اركان فرعي معماري به شمار مي آيند، از اين قاعده مستثنا نبوده اند. در اين بناها، ضمن حفظ هويت هاي فرهنگي در ساخت وساز، همواره پنج اصل مردم واري، پرهيز از بيهودگي، درونگرايي، نيارش )به كار بردن تزئينات در بنا( و استفاده از مصالح بو مي رعايت شده است. بنابراين با استفاده از مصالح موجود در محيط و استفاده خردمندانه از زمين و محيط، ساخت وساز اين خانه ها نيز در نهايت دقت و توجه بوده و از جنبه اقتصادي نيز با توجه به باورهاي ديني و فرهنگي در جلوگيري از اسراف، نهايت دقت وكوشش به عمل مي آمده است تا كار و هزينه اضافي بر صاحب كار تحميل نشود . آنچه در اينجا شايان توجه است اين است كه، بيش تر اصولي كه در معماري پايدار نوين در قرن بيستم مطرح شد، در معماري سنتي و قديمي اين مرز و بوم در اقليم هاي مختلف رعايت مي شد، كه خود مؤيد تاثير صحيح فرهنگ، دين و سنت هاي مردم ايران بر چگونگي ساخت و ساز و معماري در سده هاي پيشين بوده است. امروزه به رغم مطرح شدن مباحث پايداري ، عملاً تمامي اين اصول توسط پيشينيان ما به كار گرفته مي شد. معماران پيشين ناگريز از تكيه بر منابع طبيعي و انرژي هاي پاك بوده اند كه پايان ناپذيرند. اين بهره گيري از طبيعت در سطوح مختلف ارتفاعي و از منابع گوناگون بوده است.

پرداختن به موضوع طراحي مراكز آموزش حرفه اي كه داراي نقشي انكار پذير در آموزش افراد حرفه اي براي ورود به جامعه و تبديل آن به يك جامعه حرفه اي و در حقيقت تزريق مهارت در همه سطوح كاربردي آن، مسئله اي است كه با توجه و دقت در نظم وسازمان دهي و فضاهاي اينچنين كه مشابه كارگاه هاي كوچك اما با يك سيستم آموزشي مدون در جامعه موجود مي باشند، الزامي مي باشد. يكي از اهداف كمي در برنامه چهارم توسعه در شاخه فني و حرفه اي رسيدن به 19/2 درصد بود یعنی 19/2 درصد بود یعنی 19/2 درصد دانش آموزان دوره متوسطه در شاخه فني و حرفه اي و 25/2 درصد در شاخه كاردانش تحصيل كنند. در سطح كشور 440 هزار دانش آموز در شاخه كاردانش و 024 هزار نفر در شاخه فني و حرفه اي در كشور تحصيل مي كنند.
يكي ازمهمترين بخش هاي نظام آموزشي هر كشور ،نظام آموزشي فني حرفه اي است و توجه به آن از جمله خط مشي هاي اساسي كشورها براي تربيت نيروي انساني در سطح پيش از دانشگاه به شمار مي آيد هنرستان هاي فني حرفه اي با اهداف مختلف، به ويژه تدارك زمينه هاي هدايت دانش آموزان به اشتغال و ادامه تحصيل تاسيس شده اند. اما كيفيت پايين آنها و نبود ظرفيت هاي لازم در جامعه و وجود انواع نابرابري هاي جنسيتي در بازاركار، موانعي جدي در راه تحقق اين اهداف در هنرستان ها ايجاد كرده است.وجه حائز اهميت ديگري كه در اين زمينه مي توان آن را مورد توجه قرار داد تاثير مكان ها و فضاهاي آموزشي بر مخاطبانش ميباشد زيرا اين فضاها به طور ذاتي تاثير گذار بر دانشجويان درگير با اين فضاها مي باشند لذا اين امر حساسيت موضوع را چند برابر مي كند. فضاي آموزش معماري بدليل ذات معماري بودنشان از سويي تاثير پذير از محيط و شرايط اجتماعي و اقتصادي و از سوي ديگر تاثير گذار بر آفرينندگان معماري آينده و سازندگان يكي از بخش هاي خلاق پيكره جامعه مي باشند . با توجه به مطالب فوق و كمبودهاي فراوان در زمينه ي فضاي آموزشي و بصورت خاص هنرستان ها آموزشي معماري اين رساله در نظر دارد به طراحي فضاي آموزش معماري در قالب هنرستان بپردازد.

هدف از طراحی
در تعبيري كه گيل(GAIL) از مدرسه دارد، مدرسه يك موسسه اجتماعي است كه در آن ارتباط از يك سو به تحقق وظيفه هاي
رسمي مدرسه، اخذ تصميم، هماهنگي، تامين قدرت براي رفع نيازها و شكل گيري رابطه هاي غير رسمي ياري مي رساند و از سوي ديگر، به پيشبرد هدفهاي تربيتي درباره جريان هاي اجتماعي مانند همكاري، سازگاري و توافق مي انجامد.همچنين از ديدگاه مدرنيسم، مدارس نهادهايي اند كه در اجتماعات واقعي داراي موقعيتي خاص هستند، پس زندگي و دوام آن به انجام دامنه وسيعي از كاركرد هاي متفاوت اجتماعي وابسته است. مدارس خواستار تربيت دانش آموزاني اند كه هم داراي تجربه و مهارت هاي مفيد و كامل براي موفقيت در زندگي اجتماعي هستند و هم با جمع شدن اين تجربه ها امكان شكل گيري يك جامعه آرماني به شكلي كه مدرنيسم ترسيم مي كند وجود دارد.

 

 

و… ادامه دارد

 

 

تصاویر فایل:

 تحقیق طراحی مدرسه معماری با رویکرد معماری اسلامی – ایرانی,مقاله مدرسه معماری با رویکرد معماری ایرانی اسلامی,پروژه درس معماری اسلامی,دانلود مقاله پاورپوینت درس آشنایی با معماری اسلامی,مقاله معماری اسلامی,مقاله پاورپوینت مدرسه معماری,تحقیق پاورپوینت معماری اسلامی,مقاله مدرسه معماری با رویکرد معماری ایرانی اسلامی,پروژه درس معماری اسلامی,دانلود مقاله پاورپوینت درس آشنایی با معماری اسلامی,مقاله معماری اسلامی,مقاله پاورپوینت مدرسه معماری,تحقیق پاورپوینت معماری اسلامی,پروژه درس معماری اسلامی,دانلود مقاله پاورپوینت درس آشنایی با معماری اسلامی,مقاله معماری اسلامی,مقاله پاورپوینت مدرسه معماری,تحقیق پاورپوینت معماری اسلامی,

مقاله معماری اسلامی,مقاله پاورپوینت مدرسه معماری,تحقیق پاورپوینت معماری اسلامی,

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل