درآمدی بر نجوم و کیهان‌شناسی
1. سر آغاز نجوم و کیهان شناسی
2. علم نجوم
3. تقسیمات علم نجوم
4. علم کیهان شناسی(Cosmology)
4. 1. فرضیه های پیدایش جهان
4. 1. 1. فرضيه جهان استاتيكStatique
4. 1. 2. فرضيه انفجار بزرگ
4. 1. 3. فرضيه جهان نوساني
5. نجوم و کیهان شناسی در مغرب زمین
6. نجوم و کیهان شناسی در ایران باستان
6. 1. نقش های سفالینه های پیش از تاریخ و زایش دانش ستاره شناسی
6. 2. مهرها و نقش های نجومی
6. 3. روحانیت و علم نجوم
6. 4. آئین مهر و نشانه های نجومی
6. 5. سقف هلالی مهرابه ها و تصویرهای حاشیه آنها :
6. 6. زیگوراتها
6. 7. زرتشت و نجوم
6. 8. دانش ستاره شناسی در ایران دوران هخامنشیان
6. 9. اختر شناسی و نجوم در عهد ساسانی
7. نجوم و کیهان شناسی بعد از اسلام
7. 1. نقش اسلام در ایجاد فضای مناسب برای پژوهش های نجومی
7. 2. دانشمند و ستاره شناس نامدار عبدالرحمن صوفی
7. 3. عصر بیرونی و فعالیت های نجومی وی
8. نجوم و کیهان شناسی در دنیای امروز
موزه
1.موزه
2. معانی و تعاریف موزه
2. 1. معنی لغوی موزه
2. 2. تعاریف موزه
3. تاریخچه موزه
3. 1. تاریخچه موزه در جهان
3. 2. تاریخچه موزه در ایران
4. طبقه بندی انواع موزه
4. 1. طبقه بندی بر اساس نوع و موضوع مجموعه ها
4. 2. طبقه بندی هویتی
4. 3. طبقه بندی عملکردی
4. 4. طبقه بندی جغرافیایی
4. 5. طبقه بندی براساس ایکوم
4. 5. 1. موزه هاي هنري
4. 5. 2. موزه هاي تاريخي
4. 5. 3. موزه هاي تخصصي
4. 5. 4. موزه هاي علمي
4. 5. 5. موزه هاي فني و صنعتي
4. 6. انواع موزه در ایران
4. 6. 1. موزه تاريخي و باستان شناسي
4. 6. 2. موزه فضاي باز
4. 6. 3. موزه هاي مردم شناسي
4. 6. 4. كاخ موزه ها
4. 6. 5. موزه هاي هنري
4. 6. 6. موزه علوم و تاریخ طبيعي
4. 6. 7. موزه هاي محلي يا منطقه اي:
4. 6. 8. موزه هاي سيار
4. 6. 9. پارك موزه ها
4. 6. 10. موزه هاي نظامي
4. 6. 11. موزه هاي انديشمندان ( خانه هنرمندان )
5. نقش موزه ها
5. 1. نقش اجتماعی
5. 2. نقش فرهنگی
5. 3. نقش آموزشی
5. 4. نقش اقتصادی و گردشگری
موزه نجوم و کیهان شناسی
1. تعريف موزه نجوم وكيهان شناسي
2. اهداف و كاركردهاي موزه نجوم و كيهان شناسي
3. موزه يا پارك موزه نجوم و كيهان شناسي
3. 4. ابزار های نجوم و کیهان شناسی
4. 1. تلسکوپ
4. 1. 1. تاریخچه تلسکوپ
4. 1. 2. تلسکوپ گالیله
4. 1. 3. مشخصات تلسکوپ
4. 1. 4. کاربردهای تلسکوپ
4. 1. 5. انواع تلسکوپ
4. 1. 5. 1. تلسکوپ شکستی
4. 1. 5. 2. لسکوپ بازتابی
4. 1. 5. 3. تلسکوپ رادیویی
4. 1. 5. 4. تلسکوپ اشعه ایکس
4. 1. 6. تلسکوپ در ایران
4. 2. رصد خانه
4. 2. 1. شرایط یک رصدخانه
4. 2. 2. رصدخانه های مهم جهان
4. 2. 3. رصدخانه های مهم ایران
4. 3. پلانتاریوم یا آسمان نما
4. 3. 1. تاریخچه آسمان نما
4. 3. 2. مباحث ساختاري پلانتاريوم
6. بررسی مصادیق و نمونه ها
6. 1. موزه کیهان و پلانتاريوم «آدلر»
6. 1. 1. معرفي ريز فضاهاي موزة فضا و پلانتاريوم«آدلر»
6. 2. موزة کیهان هنگ كنگ
6. 3. موزه نجوم و كيهان شناسي شيراز
6. 3. 1. برنامه ريزي فیزیکی موزه نجوم و کیهان شناسی شیراز
اصول و معیارهای طراحی موزه
1. عرصه بندی موزه
1. 1. عرصه معرفی
1. 2. عرصه اداری
1. 3. عرصه پژوهشی
1. 4. عرصه آموزشی
1. 5. عرصه خدمات رفاهی و عمومی
1. 6. عرصه خدمات پشتیبانی
2. اصول طراحی فضاهای موزه
2. 1. تالار ورودی
2. 2. گالریها یا تالار نمایش آثار
2. 2. 1. حرکت در گالریهای موزه
2. 2. 1. 1. مسيرهاي بازديد
2. 2. 2. نورپردازی در گالریهای موزه
2. 2. 3. ابعاد در گالریهای موزه
2. 3. آمفی تئاتر
2. 4. کتابخانه
2. 5. اداری
2. 6. پژوهشی
2. 7. آموزشی
2. 8. انبار
2. 9. تاسیسات
2. 10 پارکینگ
4. 3. نکاتی در باب معماری موزه
منابع