تماس با ما

گروه معماری پارساکد | مرجع معماری

پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

مطالعات تطبیقی موزه فرش,بررسی موزه فرش تهران,برنامه فیزیکی موزه فرش

مطالعات تطبیقی موزه فرش,بررسی موزه فرش تهران,برنامه فیزیکی موزه فرش,دانلود مطالعات موزه فرش,پایان نامه و طرح نهایی موزه فرش تهران

چکیده
مجموعه ای که پیش روی شماست شهر های تهران ،ورامین و طالقان را از جنبه جغرافیایی و تاریخی، ویژگی بافت و طرح و غیره را در ۴ فصل در بر می گیرد فصل اول شامل ۵ بخش است: بخش اول- موقعیت جغرافیایی تهران، بخش دوم- موقعیت تاریخی تهران، بخش سوم- صنایع دستی تهران، بخش چهارم- هنرستان عالی هنرهای ایران، بخش پنجم- شرکت سهامی فرش، فصل دوم دارای ۴ بخش است: بخش اول- سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران، بخش دوم- طرح فرش تهران، بخش سوم: رنگ آمیزی، بخش چهارم: بافت، در فصل سوم که در۶ بخش تشکیل شده بخش اول شامل: موقعیت جغرافیایی ورامین، بخش دوم: موقعیت تاریخی ورامین، بخش سوم: طرح ورامین، بخش چهارم: رنگ آمیزی، بخش پنجم: مواد اولیه، بخش ششم: دست بافته های ورامین، که با کوچاندن عشایر از نقاط مختلف ایران به ورامین بافته شده اند می شود .

 

فهرست مطالب
فصل اول ۱
بخش اول ۱
موقعیت جغرافیایی تهران ۱
بخش دوم ۴
موقعیت تاریخی تهران ۴
تهران دوره پیش از عهد صفویان ۵
عهد صفویان ۶
تهران دوره ی قاجاریه ۷
تهران دوره پهلوی ۸
بخش سوم ۹
صنایع دستی استان تهران ۹
بخش چهارم ۱۱
هنرستان عالی هنرهای ایران ۱۱
بخش پنجم ۲۲
شرکت سهامی فرش ۲۲
فصل دوم ۲۵
بخش اول ۲۵
سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران ۲۵
بخش اول ۲۹
طرح فرش تهران ۲۹
چهره بافی ۳۰
نقش گلدانی ۳۱
نقش بته ۳۶
طرح سجاده ای یا محرابی ۳۷
نمازی ۴۴
بخش سوم ۵۰
رنگ آمیزی ۵۰
مواد اولیه ۵۰
بخش چهارم ۵۱
ویژگی بافت : ( نوع گره، رجشمار ) ۵۱
فصل سوم ۶۸
بخش اول ۶۸
موقعیت جغرافیایی ورامین ۶۸
بخش دوم ۶۹
موقعیت تاریخی ورامین ۶۹
بخش سوم ۷۳
ویژگی طرح ورامین ۷۳
بخش چهارم ۷۷
رنگ آمیزی ۷۷
بخش پنجم ۷۸
مواد اولیه ۷۸
بخش ششم ۸۳
ویژگی دست بافته های عشایر ورامین ۸۳
فصل چهارم ۹۸
بخش اول ۹۸
ویژگی تاریخی و جغرافیایی طالقان ۹۸
بخش دوم ۱۰۰
ویژگی فرش طالقان ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۵
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
منابع تصاویر……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

 

فهرست تصاویر
۱- طرح ترنجی برای قالی تبریز، کار طاهرزاده ی بهزاد، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۷۵:۹۱
۲- طرح برای قالی ساروق که توسط طاهرزاده ی بهزاد ترسیم شده، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۱۷۲
۳- طرحی برای قالی تبریز، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۹۲
۴- طرح یک قالی محالی که توسط طاهرزاده ی بهزاد ترسیم شده، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۱۶۷
۵- فرش با طرح و بافت مرحوم رسام عرب زاده، صوراسرافیل، آشنایی با طرح فرش های ایران و جهان ۲، ۱۳۷۹ : ۱۵۷
۶- فرش فردوسی نامه بافت رسام عرب زاده، صوراسرافیل، طراحان بزرگ فرش ایران، ۱۳۸۱ : ۴۲۹
۷- قالیچه ی گلدانی، گزیده قالیچه های نفیس موزه دفینه، ۱۳۷۳ : ۱۱۱
۸- قالیچه ی سجاده ای تهران نقش گلدانی، هانگلدین، ۱۳۷۵ : ۹۸
۹- قالیچه سجاده ای تهران،‌یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۵
۱۰- قالیچه سجاده ای تهران، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۰
۱۱- قالیچه سجاده ای تهران، نقش محرابی ستوندار قندیلی، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۳
۱۲- قالیچه تهران، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۱
۱۳- قالیچه لچک ترنج مرغی، دادگر، ۱۳۸۰ : ۸۵
۱۴- قالیچه ی محرابی گلدانی درختی حیواندار، دادگر ۱۳۸۰ : ۸۳
۱۵- قالی تهران، نقش سرتاسری، اشنبرنر، ۱۳۷۴: ۱۲۷
۱۶- قالی تهران نقش سرتاسری، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۴
۱۷- قالی تهران نقش سرتاسری،‌ اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۵
۱۸- قالیچه نقش درختی تهران، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۱۲۹
۱۹- طرح درختی، نصیری، سیری در هنر قالی بافی ایران ۱۳۷۴ : ۱۷۰
۲۰- قالیچه ی ترنجی، مجله ی گره، ۲۰۰۴، شماره ی ۳۶ : ۱
۲۱- قالی کار تهران با طرح چهار گوش و گل و بوته ادواردز، ۱۳۶۸ : ۳۷۰
۲۲- قالی کار تهران با طرح رواق، ادواردز، ۱۳۶۸ : ۳۶۹
۲۳- قالی ابریشم ورامین، نقش میناخانی ترنجدار، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۷
۲۴- قالیچه با طرح میناخانی، صوراسرافیل، آشنایی با طرح های فرش ایران و جهان ۲، ۱۳۷۹ : ۱۶۲
۲۵- قالی پشمی ورامین نقش بوته سرتاسری، هانگلدین، ۱۳۷۵‌: ۱۰۴
۲۶- قالیچه های ورامین با طرح های متفاوت، یساولی، مقدمه ای بر شناخت قالی ایران، ۱۳۷۴ : ۲۵۸
۲۷- قالیچه ی ورامین، یساولی، مقدمه ای بر شناخت قالی ایران ۱۳۷۴ : ۲۵۹
۲۸- قالیچه ی پشمی لر گرمسار، تناولی، ۱۳۸۰ : ۳۲
۲۹- قالیچه ی لُر، تناولی، ۱۳۸۰ : ۳۳
۳۰- سفره ی لر، تناولی، ۱۳۸۰ : ۵۲
۳۱- خورجین کرد خراسان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۷۴
۳۲- خورجین کرد، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۲
۳۳- نمکدان کرد خراسان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۰
۳۴- نمکدان کرد، تناولی‌، ۱۳۸۰ : ۱۰۲
۳۵- جوان شاهسون، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۳
۳۶- نمکدان افشار کرمان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۴
۳۷- نمکدان شاهسون، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۳
۳۸- مفرش عرب، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۶
۳۹- نقوش مورد استفاده در دستبافته های طالقان، فکری نژاد، ۱۳۷۷ : ۲۰
۴۰- نقوش مورد استفاده در دستبافته های طالقان، فکری نژاد، ۱۳۷۷ : ۲۱

مطالعات موزه فرش تهران ۱۲۰ صفحه – ,رساله موزه فرش,طرح نهایی موزه فرش,نقشه موزه فرش

مطالعات موزه فرش,رساه موزه فرش,پایان نامه موزه فرش,طرح نهایی موزه فرش,نقشه موزه فرش,دانلود مطالعات موزه فرش تهران,موزه فرش,دانلود رساله موزه فرش,دانلود پایان نامه موزه فرش,برنامه فیزیکی موزه,مطالعات تطبیقی موزه فرش

چکیده
مجموعه ای که پیش روی شماست شهر های تهران ،ورامین و طالقان را از جنبه جغرافیایی و تاریخی، ویژگی بافت و طرح و غیره را در ۴ فصل در بر می گیرد فصل اول شامل ۵ بخش است: بخش اول- موقعیت جغرافیایی تهران، بخش دوم- موقعیت تاریخی تهران، بخش سوم- صنایع دستی تهران، بخش چهارم- هنرستان عالی هنرهای ایران، بخش پنجم- شرکت سهامی فرش، فصل دوم دارای ۴ بخش است: بخش اول- سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران، بخش دوم- طرح فرش تهران، بخش سوم: رنگ آمیزی، بخش چهارم: بافت، در فصل سوم که در۶ بخش تشکیل شده بخش اول شامل: موقعیت جغرافیایی ورامین، بخش دوم: موقعیت تاریخی ورامین، بخش سوم: طرح ورامین، بخش چهارم: رنگ آمیزی، بخش پنجم: مواد اولیه، بخش ششم: دست بافته های ورامین، که با کوچاندن عشایر از نقاط مختلف ایران به ورامین بافته شده اند می شود .

 

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
5000 تومان خريد

 

 لیست تمام پایان نامه ها

فهرست مطالب
فصل اول ۱
بخش اول ۱
موقعیت جغرافیایی تهران ۱
بخش دوم ۴
موقعیت تاریخی تهران ۴
تهران دوره پیش از عهد صفویان ۵
عهد صفویان ۶
تهران دوره ی قاجاریه ۷
تهران دوره پهلوی ۸
بخش سوم ۹
صنایع دستی استان تهران ۹
بخش چهارم ۱۱
هنرستان عالی هنرهای ایران ۱۱
بخش پنجم ۲۲
شرکت سهامی فرش ۲۲
فصل دوم ۲۵
بخش اول ۲۵
سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران ۲۵
بخش اول ۲۹
طرح فرش تهران ۲۹
چهره بافی ۳۰
نقش گلدانی ۳۱
نقش بته ۳۶
طرح سجاده ای یا محرابی ۳۷
نمازی ۴۴
بخش سوم ۵۰
رنگ آمیزی ۵۰
مواد اولیه ۵۰
بخش چهارم ۵۱
ویژگی بافت : ( نوع گره، رجشمار ) ۵۱
فصل سوم ۶۸
بخش اول ۶۸
موقعیت جغرافیایی ورامین ۶۸
بخش دوم ۶۹
موقعیت تاریخی ورامین ۶۹
بخش سوم ۷۳
ویژگی طرح ورامین ۷۳
بخش چهارم ۷۷
رنگ آمیزی ۷۷
بخش پنجم ۷۸
مواد اولیه ۷۸
بخش ششم ۸۳
ویژگی دست بافته های عشایر ورامین ۸۳
فصل چهارم ۹۸
بخش اول ۹۸
ویژگی تاریخی و جغرافیایی طالقان ۹۸
بخش دوم ۱۰۰
ویژگی فرش طالقان ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۵
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
منابع تصاویر……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

 

فهرست تصاویر
۱- طرح ترنجی برای قالی تبریز، کار طاهرزاده ی بهزاد، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۷۵:۹۱
۲- طرح برای قالی ساروق که توسط طاهرزاده ی بهزاد ترسیم شده، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۱۷۲
۳- طرحی برای قالی تبریز، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۹۲
۴- طرح یک قالی محالی که توسط طاهرزاده ی بهزاد ترسیم شده، مدرسه ی هنرهای زیبا، ادواردز، ۱۳۵۷ : ۱۶۷
۵- فرش با طرح و بافت مرحوم رسام عرب زاده، صوراسرافیل، آشنایی با طرح فرش های ایران و جهان ۲، ۱۳۷۹ : ۱۵۷
۶- فرش فردوسی نامه بافت رسام عرب زاده، صوراسرافیل، طراحان بزرگ فرش ایران، ۱۳۸۱ : ۴۲۹
۷- قالیچه ی گلدانی، گزیده قالیچه های نفیس موزه دفینه، ۱۳۷۳ : ۱۱۱
۸- قالیچه ی سجاده ای تهران نقش گلدانی، هانگلدین، ۱۳۷۵ : ۹۸
۹- قالیچه سجاده ای تهران،‌یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۵
۱۰- قالیچه سجاده ای تهران، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۰
۱۱- قالیچه سجاده ای تهران، نقش محرابی ستوندار قندیلی، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۳
۱۲- قالیچه تهران، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۱
۱۳- قالیچه لچک ترنج مرغی، دادگر، ۱۳۸۰ : ۸۵
۱۴- قالیچه ی محرابی گلدانی درختی حیواندار، دادگر ۱۳۸۰ : ۸۳
۱۵- قالی تهران، نقش سرتاسری، اشنبرنر، ۱۳۷۴: ۱۲۷
۱۶- قالی تهران نقش سرتاسری، یساولی، قالیها و قالیچه های ایران، ۱۳۷۴ : ۱۴
۱۷- قالی تهران نقش سرتاسری،‌ اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۵
۱۸- قالیچه نقش درختی تهران، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۱۲۹
۱۹- طرح درختی، نصیری، سیری در هنر قالی بافی ایران ۱۳۷۴ : ۱۷۰
۲۰- قالیچه ی ترنجی، مجله ی گره، ۲۰۰۴، شماره ی ۳۶ : ۱
۲۱- قالی کار تهران با طرح چهار گوش و گل و بوته ادواردز، ۱۳۶۸ : ۳۷۰
۲۲- قالی کار تهران با طرح رواق، ادواردز، ۱۳۶۸ : ۳۶۹
۲۳- قالی ابریشم ورامین، نقش میناخانی ترنجدار، اشنبرنر، ۱۳۷۴ : ۳۷
۲۴- قالیچه با طرح میناخانی، صوراسرافیل، آشنایی با طرح های فرش ایران و جهان ۲، ۱۳۷۹ : ۱۶۲
۲۵- قالی پشمی ورامین نقش بوته سرتاسری، هانگلدین، ۱۳۷۵‌: ۱۰۴
۲۶- قالیچه های ورامین با طرح های متفاوت، یساولی، مقدمه ای بر شناخت قالی ایران، ۱۳۷۴ : ۲۵۸
۲۷- قالیچه ی ورامین، یساولی، مقدمه ای بر شناخت قالی ایران ۱۳۷۴ : ۲۵۹
۲۸- قالیچه ی پشمی لر گرمسار، تناولی، ۱۳۸۰ : ۳۲
۲۹- قالیچه ی لُر، تناولی، ۱۳۸۰ : ۳۳
۳۰- سفره ی لر، تناولی، ۱۳۸۰ : ۵۲
۳۱- خورجین کرد خراسان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۷۴
۳۲- خورجین کرد، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۲
۳۳- نمکدان کرد خراسان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۰
۳۴- نمکدان کرد، تناولی‌، ۱۳۸۰ : ۱۰۲
۳۵- جوان شاهسون، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۳
۳۶- نمکدان افشار کرمان، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۴
۳۷- نمکدان شاهسون، تناولی، ۱۳۸۰ : ۱۰۳
۳۸- مفرش عرب، تناولی، ۱۳۸۰ : ۹۶
۳۹- نقوش مورد استفاده در دستبافته های طالقان، فکری نژاد، ۱۳۷۷ : ۲۰
۴۰- نقوش مورد استفاده در دستبافته های طالقان، فکری نژاد، ۱۳۷۷ : ۲۱

پل سازی در ایران – پیشینه و تاریخ پل سازی در ایران – معماری پل

عنوان : پل سازی در ایران

موضوع :  پیشینه و تاریخ پل سازی در ایران

ارسال شده از : آرشیو سایت

پیش گفتار

پل ها و آب بند ها از بناهای غیر مذهبی هستند که در ادوار گذشته در مسیرجاده های کاروانی ،راه های

ورودی و رود ها ایجاد می شده اند.مهمترین پل ها در مسیر جاده های کاروانی و مکان هایی که طغیان

آب رود خانه ها غیر قابل کنتر ل بوده ،بنا شده است.

از ادوار بسیار کهن ،هنگامی که بشر توانست آب را مهار کند و مسیر آن را مشخص سا زد و از تنه ی

درختان برای عبور و مرور از عرض رود خانه استفاده کند ، کار پل سازی آغاز شده است.

معماری ایرانی در احداث پل ها علاوه بر تسهیل امر عبور و مرور ایجاد آب بند ها را در نظر داشته

اند.مشاهده ی قدیمی ترین پل ها

۱_پل بردیده در جلگه ی مرو دشت                                از دوره ی هخامنشیان

۲_پل بیستون در کر مانشاه                                          از دوره ی سا سا نیان

۳_بند امیر در فارس                                                  از دوره ی آل بو یه

۴_پل خواجو در اصفهان                                            از دوره ی صفویان

پل - تصویر پل - تصویر معماری - اسکیس - علی شفیع زاده - سایت معماری - معماری

امیدوارم از این پروژه که از آرشیو سایت ارسال شده راضی باشید.

از همینجا از شما عزیزان درخواست دارم هر اطلاعاتی که در ارتباط با رشته معماری و عمران در اختیار دارید برایم ارسال کنید تا با نام خودتان در سایت انتشار بدم و بقیه دوستان هم استفاده کنند.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…