معـرفـي اثـر :
مسجـد جـامـع كـاشـان در محلـه ميــدان كهنـه ودر ميــان بـافت قــديـم كـاشــان ودر واقـع در هستـه اوليــه شهــر قــرار دارد .
ايـن مسجـد داراي سـر در رفيـع ورودي و صحـن بـزرگ و دو شبستـان وسيـع بـا پـايـه هـاي قطـور و مقصـوره و گنبـدخـانـه رفيعـي است كـه در سـالهـاي اخيـر محـراب گچـي دوران سلجـوقـي كـه بخشـي از آن سـالـم است در شبستـان ضلــع غـربـي كشـف شـده است و همينطــور در شبستـان تحتـانـي آن در حفـاريهـاي بـاستـان شنـاسـي در ســالهـاي اخيــر آثــار كـوره هـاي سفـال هـويـدا شـده است كـه نشـان از قـدمت بـالاي مسجـد دارد .
منـاره آجـري آن داراي كتيبـه آجـري مـورخ قـرن پنجـم بـه ســال : 466 هجـري قمـري نشـان از قـدمت سلجـوقـي بنـا دارد .

 نقشه مسجد جامع کاشان,بناهای تاریخی کاشان,تصویر های کاشان,دانلود پروژه های معماری اسلامی,پروژه معماری اسلامی,آشنایی با معماری اسلامی,بناهای تاریخی ایران,بناهای قدیمی کاشان,نقشه بناهای قدیمی کاشان,خانه بروجردی های کاشان,نقشه خانه های قدیمی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…