مطالعات تطبیقی موزه فرش,بررسی موزه فرش تهران,برنامه فیزیکی موزه فرش,دانلود مطالعات موزه فرش,پایان نامه و طرح نهایی موزه فرش تهران

چکیده
مجموعه ای که پیش روی شماست شهر های تهران ،ورامین و طالقان را از جنبه جغرافیایی و تاریخی، ویژگی بافت و طرح و غیره را در 4 فصل در بر می گیرد فصل اول شامل 5 بخش است: بخش اول- موقعیت جغرافیایی تهران، بخش دوم- موقعیت تاریخی تهران، بخش سوم- صنایع دستی تهران، بخش چهارم- هنرستان عالی هنرهای ایران، بخش پنجم- شرکت سهامی فرش، فصل دوم دارای 4 بخش است: بخش اول- سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران، بخش دوم- طرح فرش تهران، بخش سوم: رنگ آمیزی، بخش چهارم: بافت، در فصل سوم که در6 بخش تشکیل شده بخش اول شامل: موقعیت جغرافیایی ورامین، بخش دوم: موقعیت تاریخی ورامین، بخش سوم: طرح ورامین، بخش چهارم: رنگ آمیزی، بخش پنجم: مواد اولیه، بخش ششم: دست بافته های ورامین، که با کوچاندن عشایر از نقاط مختلف ایران به ورامین بافته شده اند می شود .

 

فهرست مطالب
فصل اول 1
بخش اول 1
موقعیت جغرافیایی تهران 1
بخش دوم 4
موقعیت تاریخی تهران 4
تهران دوره پیش از عهد صفویان 5
عهد صفویان 6
تهران دوره ی قاجاریه 7
تهران دورة پهلوی 8
بخش سوم 9
صنایع دستی استان تهران 9
بخش چهارم 11
هنرستان عالی هنرهای ایران 11
بخش پنجم 22
شرکت سهامی فرش 22
فصل دوم 25
بخش اول 25
سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران 25
بخش اول 29
طرح فرش تهران 29
چهره بافی 30
نقش گلدانی 31
نقش بته 36
طرح سجاده ای یا محرابی 37
نمازی 44
بخش سوم 50
رنگ آمیزی 50
مواد اولیه 50
بخش چهارم 51
ویژگی بافت : ( نوع گره، رجشمار ) 51
فصل سوم 68
بخش اول 68
موقعیت جغرافیایی ورامین 68
بخش دوم 69
موقعیت تاریخی ورامین 69
بخش سوم 73
ویژگی طرح ورامین 73
بخش چهارم 77
رنگ آمیزی 77
بخش پنجم 78
مواد اولیه 78
بخش ششم 83
ویژگی دست بافته های عشایر ورامین 83
فصل چهارم 98
بخش اول 98
ویژگی تاریخی و جغرافیایی طالقان 98
بخش دوم 100
ویژگی فرش طالقان 100
نتیجه گیری 105
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………..106
منابع تصاویر……………………………………………………………………………………………………………….108

 

فهرست تصاوير
1- طرح ترنجي براي قالي تبريز، كار طاهرزاده ي بهزاد، مدرسه ي هنرهاي زيبا، ادواردز، 1375:91
2- طرح براي قالي ساروق كه توسط طاهرزاده ي بهزاد ترسيم شده، مدرسه ي هنرهاي زيبا، ادواردز، 1357 : 172
3- طرحي براي قالي تبريز، مدرسه ي هنرهاي زيبا، ادواردز، 1357 : 92
4- طرح يك قالي محالي كه توسط طاهرزاده ي بهزاد ترسيم شده، مدرسه ي هنرهاي زيبا، ادواردز، 1357 : 167
5- فرش با طرح و بافت مرحوم رسام عرب زاده، صوراسرافيل، آشنايي با طرح فرش هاي ايران و جهان 2، 1379 : 157
6- فرش فردوسي نامه بافت رسام عرب زاده، صوراسرافيل، طراحان بزرگ فرش ايران، 1381 : 429
7- قاليچه ي گلداني، گزيده قاليچه هاي نفيس موزه دفينه، 1373 : 111
8- قاليچه ي سجاده اي تهران نقش گلداني، هانگلدين، 1375 : 98
9- قاليچه سجاده اي تهران،‌يساولي، قاليها و قاليچه هاي ايران، 1374 : 15
10- قاليچه سجاده اي تهران، يساولي، قاليها و قاليچه هاي ايران، 1374 : 10
11- قاليچه سجاده اي تهران، نقش محرابي ستوندار قنديلي، اشنبرنر، 1374 : 33
12- قاليچه تهران، يساولي، قاليها و قاليچه هاي ايران، 1374 : 11
13- قاليچه لچك ترنج مرغي، دادگر، 1380 : 85
14- قاليچه ي محرابي گلداني درختي حيواندار، دادگر 1380 : 83
15- قالي تهران، نقش سرتاسري، اشنبرنر، 1374: 127
16- قالي تهران نقش سرتاسري، يساولي، قاليها و قاليچه هاي ايران، 1374 : 14
17- قالي تهران نقش سرتاسري،‌ اشنبرنر، 1374 : 35
18- قاليچه نقش درختی تهران، اشنبرنر، 1374 : 129
19- طرح درختي، نصيري، سيري در هنر قالي بافي ايران 1374 : 170
20- قاليچه ي ترنجي، مجله ي گره، 2004، شماره ي 36 : 1
21- قالي كار تهران با طرح چهار گوش و گل و بوته ادواردز، 1368 : 370
22- قالي كار تهران با طرح رواق، ادواردز، 1368 : 369
23- قالي ابريشم ورامين، نقش ميناخاني ترنجدار، اشنبرنر، 1374 : 37
24- قاليچه با طرح ميناخاني، صوراسرافيل، آشنايي با طرح هاي فرش ايران و جهان 2، 1379 : 162
25- قالي پشمي ورامين نقش بوته سرتاسري، هانگلدين، 1375‌: 104
26- قاليچه هاي ورامين با طرح هاي متفاوت، يساولي، مقدمه اي بر شناخت قالي ايران، 1374 : 258
27- قاليچه ي ورامين، يساولي، مقدمه اي بر شناخت قالي ايران 1374 : 259
28- قاليچه ي پشمي لر گرمسار، تناولي، 1380 : 32
29- قاليچه ي لُر، تناولي، 1380 : 33
30- سفره ي لر، تناولي، 1380 : 52
31- خورجين كرد خراسان، تناولي، 1380 : 74
32- خورجين كرد، تناولي، 1380 : 92
33- نمكدان كرد خراسان، تناولي، 1380 : 100
34- نمكدان كرد، تناولي‌، 1380 : 102
35- جوان شاهسون، تناولي، 1380 : 93
36- نمكدان افشار كرمان، تناولي، 1380 : 104
37- نمكدان شاهسون، تناولي، 1380 : 103
38- مفرش عرب، تناولي، 1380 : 96
39- نقوش مورد استفاده در دستبافته هاي طالقان، فكري نژاد، 1377 : 20
40- نقوش مورد استفاده در دستبافته هاي طالقان، فكري نژاد، 1377 : 21