نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

مطالعات مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران 237 صفحه

طرح مساله و اهميت موضوع:

پيشگفتار

موضوع: ( توضيح طرح )
مجتمع درماني فوق تخصصی بیماران سرطانی
اين مجموعه شامل بخش هايي از قبيل فضاهاي مشاوره و روان درماني ، گردهمايي و کنفرانس، آموزشي و پژوهشي ، بستري موقت، فضاي استراحت پزشکان ، فضاهاي نقاشي بیماران سرطانی ، فضاي سرگرمي بیماران سرطانی ، فضاي مطالعه بیماران سرطانی ، سمعي و بصري، کافي شاپ ، رستوران ، فضاهاي مشاوران ،مددکاران و پرستاران ، فضاهاي اداري و مديريت وسالن خيريه مي باشد.

مطالعات مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران 237 صفحه,رساله مرکز نگهداری کودکان سرطانی,رساله مرکز فرهنگی درمانی کودکان سرطانی,مطالعات بیمارستان کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,دانلود رساله معماری مرکز درمانی کودکان سرطانی,طوابط طراحی مرکز درمانی کودکان سرطانی,ریزفضاهای مرکز درمانی کودکان سرطانی,ریزفضاهای مجموعه درمانی کودکان سرطانی,پروپوزال مرکز درمانی کودکان سرطانی,پروپوزال مجتمع درمانی کودکان سرطانی,دانلود پایان نامه مجموعه درمانی کودکان سرطانی

شناخت موضوع و مراحل و روش تحقيق :
جهت تهيه مباني نظري طراحي مجتمع درمانی بیماران سرطانی و براي شناخت کلي مسئله به دليل خاص و چند جنبه ايي بودن موضوع
ابتدا به شناخت بیماران سرطانی و موشکافي در فضاي زندگي آنها و سپس به شناخت سرطان و فضاي مناسب براي تجمع و زندگي بيماران سرطاني و چگونگي رفتار با بیماران سرطانی در آخر به ترکيب اين دو بخش فضاهاي مناسب براي بیماران سرطانی را مشخص مي نماييم .
سپس به شناسايي فضاهاي موجود که در اين بخش فعالند مي پردازيم (نمونه هاي موردي) و به نوعي کمبودها نقاط ضعف و قوت اين فضاها را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
در آخر به نتيجه گيري و طراحي فضا خواهيم رسيد

رساله مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران 237 صفحه

طرح مساله و اهميت موضوع:

پيشگفتار

موضوع: ( توضيح طرح )
مجتمع درماني فوق تخصصی بیماران سرطانی
اين مجموعه شامل بخش هايي از قبيل فضاهاي مشاوره و روان درماني ، گردهمايي و کنفرانس، آموزشي و پژوهشي ، بستري موقت، فضاي استراحت پزشکان ، فضاهاي نقاشي بیماران سرطانی ، فضاي سرگرمي بیماران سرطانی ، فضاي مطالعه بیماران سرطانی ، سمعي و بصري، کافي شاپ ، رستوران ، فضاهاي مشاوران ،مددکاران و پرستاران ، فضاهاي اداري و مديريت وسالن خيريه مي باشد.

رساله مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,مطالعات مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,پایان نامه مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,طرح نهایی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ايران,نمونه موردی مجموعه درمانی کودکان سرطانی,دانلود رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,برنامه فیزیکی بیمارستان کودکان سرطانی

شناخت موضوع و مراحل و روش تحقيق :
جهت تهيه مباني نظري طراحي مجتمع درمانی بیماران سرطانی و براي شناخت کلي مسئله به دليل خاص و چند جنبه ايي بودن موضوع
ابتدا به شناخت بیماران سرطانی و موشکافي در فضاي زندگي آنها و سپس به شناخت سرطان و فضاي مناسب براي تجمع و زندگي بيماران سرطاني و چگونگي رفتار با بیماران سرطانی در آخر به ترکيب اين دو بخش فضاهاي مناسب براي بیماران سرطانی را مشخص مي نماييم .
سپس به شناسايي فضاهاي موجود که در اين بخش فعالند مي پردازيم (نمونه هاي موردي) و به نوعي کمبودها نقاط ضعف و قوت اين فضاها را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
در آخر به نتيجه گيري و طراحي فضا خواهيم رسيد