رساله معماری دانشگاه هنر,مطالعات معماری دانشگاه هنر,طرح نهایی معماری دانشگاه هنر

-1- تعریف هنر
هنر يك واژه كهن اوستائي است و در زبان فارسي از پيشوند «هو» بمعني خوب و واژه «نر» بمعني مردانگي و توانايي پيوند يافته و «هونر» بمعني «خوب تواني» بكار رفته است. بيش از هزار سال است كه پيشينه واژه هنر باين معني در زبان و شعر فارسي ديده ميشود فردوسي گفته:
چو پرسند پرسندگان ازهنر نبايد كه پاسخ دهي از گهر
هنر نـزد ايرانيانست و بس ندارند شيـر ژيــان را بكس

رساله معماری طراحی دانشگاه هنر 145 صفحه,رساله دانشگاه هنر,مطالعات دانشگاه هنر,طرح نهایی دانشگاه هنر,پایان نامه معماری دانشگاه هنر,برنامه فیزیکی دانشگاه هنر,پروپوزال دانشگاه هنر,نمونه موردی دانشگاه هنر,نمونه موردی داخلی دانشگاه هنر,نمونه موردی خارجی دانشگاه هنر,دانلود رساله دانشگاه هنر,دانلود مطالعات دانشگاه هنر,دانلود رساله معماری دانشگاه هنر,رساله معماری دانشگاه هنر,مطالعات معماری دانشگاه هنر

در زبان يوناني واژه براي هنر نيست و در زبانهاي فرنگي واژة «آرت» كه امروز بكار ميبرند بمعني صنعت است و در معني هنر تازه بكار رفته است و براي معني هنر رسا نيست. در زبان عرب نيز واژه براي هنر نيست و براي هنر واژه «الفن» را كه از فارسي گرفته اند بكار ميبرند و بدان« الفنون الجميله» گويند و به هنرمند «فنان». صنايع ظريفه و مستظرفه نيز از ساخته‌هاي فارسي زبانان است و اين معني‌ها نيز براي هنر رسا نيست. در زبانهاي اروپائي منظور از «آر» يا «آرت» بيشتر هنر نقاشي بوده است و بعد آنرا به پيكرسازي و شعر و موسيقي و رشته‌هاي ديگر گفته اند خلاصه آنكه هنر را داراي هفت رشته دانسته اند: نقاشي،موسيقي،رقص،نمايش،پي كرتراش وساختمان،شعر وخطابه. بهمين جهت براي هنر هفت فرشته قائل شده اند. هنر دوستي و حس زيبائي پرستي از آغاز با آدمي همراه بوده است.. هنر تجلي مدركات نيرومندي است كه انسان آنها را بدست آورد. يا بازده ذهني مشهودات به ديگران و بگفته ديگر هنرمند چنين تعريف ميشود: هنر به تواني نمايش انعكاسهاي جهان بروني در مغز آدمي است. هنر در گذشته براي هنر نبوده بلكه انگيزه‌هاي ديگر داشته اما امروز هنر براي هنر خود موقعيتي دارد. مكتبهاي هنري نيز در گذشته بيشتر بر حسب مقتضيات زمان و مكان پديد آمده است.
کلمه ساده هنر غالباً مربوط به آن هنرهایی است که ما آنها را به عنوان هنرهای تجسمی یا بصری می شناسیم، اما اگر درستش را بخواهیم باید هنر ادبیات و هنر موسیقی را نیز در برگیرد.