موضوع پروژه
اهمیت و ضرورت موضوع
بیان مسئله
اهداف
فصل اول – مطالعات پایه
تحقیق و پژوهش
ضرورت های پژوهش
فواید پژوهش
اهداف و مقاصد پژوهش
ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فناوری
رابطه علم و تکنولوژی با پژوهش
اهداف کلی آموزش مفاهیم علمی به کودکان
دیدی شناختی – عاطفی از یادگیری کودک
کنجکاوی و هیجان
هیجان و علاقه به یادگیری
افزایش یادگیری با استفاده از شیوه های گوناگون
کارگزاری نیمکره مغزی
دو روش کسب دانش
گزارشی از وضعیت پژوهش در آموزش و پرورش
تقویت زیر ساختهای آموزش و پرورش
معلم زیر بنای فرهنگ توسعه
هدف بالفعل کردن روحیه پژوهش است
آموزش و پرورش و توسعه در عصر فناوری
توسعه و ضرورت اصلاح
راهبردها در فرآیند توسعه
تحلیلی بر روند پژوهش در آموزش و پرورش
ضرورت تحقیق و پژوهش در کلاس و مدرسه
مقدمه
– نقش نظام آموزشی کشور در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس
– نقش معلمان در توسعه فرهنگ پژوهش درمدارس
– نقش خانواده در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس
– نقش کتابداران و کتابخانه
– نقش تبلیغات
نتیجه
تعیین سن کودک
دوره اول دبستان 9-6 سالگی
دوره دوم دبستان 12-9 سالگی
ویژگی کودکان 12-9 سال
مهمترین وظایف و تکالیف رشد دوره دوم ( 12-9 سالگی )
خصوصیات کودکان 12-9سال در جدول ذیل خلاصه شده است
فلسفه آموزش لذت بخش
خلاقیت
نتیجه گیری
پژوهشسرای دانش آموزی
ضرورت
اهداف
وظایف پژوهشسرا
نحوه اداره پژوهشسرا
واجدین شرایط عضویت در پژوهشسرا
فصل دوم – مطالعات تکمیلی
بررسی تاثیر نظام آموزشی برعملکرد فضاهای آموزشی
مقایسه روش های آموزشی کلاسیک و سنتی
تاثیر اهداف آموزشی بر عملکرد فضاهای آموزشی
الف تصوری جدید نسبت به آموزش و روند یادگیری
ب توجهی خاص نسبت به پرورش خصوصیات روحی و شخصیتی دانش آموز
ویژگی هایچنین محیط آموزشی عبارتند از
نکاتی که در طراحی محیط آموزشی باید بدان توجه شود
سازمان اجتماعی کلاس
الگوی سازماندهی رقابتی
الگوی سازماندهی مشارکتی
الگوی سازماندهی انفرادی
سازماندهی محیط فیزیکی
– سازماندهی ردیفی – ستونی
– سازماندهی دایره ای
– سازماندهی انفرادی و گروهی
کودک و مدرسه
کودک و فضای شهری
– خصوصیات شخصیتی و علایق کودک
– نحوه قرارگیری کودک
– خصوصیات کیفی محیط
نقاط مکث دانش آموزان اطراف مدرسه ( نمونه موردی مدرسه قدس )
کودک و اجزای معماری
کودک و پنجره
برخی از گفته های کودکان در مورد پنجره های مختلف
کودک و در
از پیشنهادهای روانشناسانه تا فضاسازی در معماری
احترام به سوالات عادی و غیر عادی
هدایتگربودن پاسخ ها
احترام به عقاید عادی و غیرعادی
یادگیری بدون ارزشیابی
مشاهده اشیاء از نزدیک
احترام به حواس کودک
احترام به تخیلات کودک
نقش معماری درپرورش فکری کودکان
نتیجه گیری
کودک و معمار
مدرسه فضا باز
مفهوم فضا باز
-دیوارهای ثابت
ویژگی های ساختمان مدارس فضا باز
– تقسیم کردن یا شکل دادن فضای باز
فضای باز چگونه عمل می کند ؟
دانش آموز در مدرسه فضا باز
معلم در مدرسه فضا باز
معلم در مدرسه فضا باز می گوید
مدیر در مدرسه فضا باز
مدرسه بدون دیوار
مقدمه
به سوی مدرسه بدون دیوار
دیاگرام ارتباط مدرسه بدون دیوار در همسایگی ها
در جست و جوی شاخصه های طراحی
نمونه یک الگوی مدرسه بدون دیوار Early Childhood Center
شاخصه های مدرسه بدون دیوار در یک نمونه
در مواجهه با اندیشه های مدرسه بدون دیوار
نتیجه
فصل سوم – مطالعات تطبیقی
نمونه های داخلی
پردیس دانش ( فضایی علمی , آموزشی , تربیتی مبتنی بر تکنولوژی آموزشی )
کانون نیاوران
ویژگی های نمونه از نگاه پروژه
محاسن
معایب
فرهنگسرای خاوران
ویژگی های نمونه از نگاه پروژه
محاسن
معایب
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مرکز شماره 16 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نمونه های خارجی
Saint Benno Catholic School
Dresden,Germany 1996
Behnisch,Behnish Partner
شهر بچه ها در دبی ( children city , Dubai )
مرکز علمی تویوما
معماری ساختمان مدرس / هانس شارون
مدرسه Geschwister Schoolدر لونن , وستفالیا
مدرسه متوسطه , وین / هنکه و شرایک
موسسه مستغلات فدرال اتریش , به عنوان کارفرما
مدرسه آتریوم – باز و شفاف
فصل چهارم- مطالعات اقلیم و زمینه
الف) مطالعات محيطی شهر تهران
1ـ1ـ موقعيت جغرافيايی
نقشه (1ـ1) موقعيت استان تهران در نقشهکشور
نقشه (2ـ1) استان تهران به تفکيك شهرستان
2ـ1 موقعيت طبيعی
1ـ2ـ1 توپوگرافي و ناهمواريهاي شهر تهران
2ـ2ـ1 منابع آب شهر تهران
الف ) آب های جاری
ب ) آبهای زير زمينی
جدول(1-1) سطح سفره هاي آب زيرزميني ( مأخذ مهندسين مشاور باوند ، 5،1373 )
3ـ2ـ1 پوشش گياهی شهر تهران
4ـ2ـ1 خصوصيات زمين ساختی ( مرتبط با زلزله ) شهر تهران
ـ گسل شمال تهران
ـ گسل مشا
ـ گسل کهريزک
ـ گسل شمال ری
ـ گسل جنوب ری
3ـ1 ويژگيهای اقليمی
1ـ3ـ1 تاثير طراحی اقليمی در صرفه جويی انرژی
2ـ3ـ1 تجزيه و تحليل عوامل اقليمی
الف ) دما و رطوبت
ب) بارندگی
ج) وزش باد
تصوير (1-1) نمودارهاي جهت و سرعت وزش باد در فصول مختلف
تصوير (2-1) بررسي جهت قرار گيري ساختمان و خيابانها با توجه به جهت وزش باد
د) تابش
ه ) يخبندان
جدول (2-1) ميانگين آمار 10 سال ايستگاه هواشناسی شميران استان تهران
3ـ3ـ1 بررسی نمودار بيو کلماتيک شهر تهران
جدول(3-1) نتايج حاصل از بررسی نمودار بيوکليماتيک شهرتهران ( مأخذگلنبی ، 1383 ،24)
4ـ3ـ1 بررسی نمودار بيوکلماتيک انسانی شهر تهران
5ـ3ـ1 بررسی نمودار بيوکليماتيک ساختمانی شهر تهران
6ـ3ـ1 نتايج حاصل از جداول ماهونی شهر تهران
3-1 تعيين نوع اقليم شهر تهران
8ـ3ـ1 تعيين جهت و فرم ساختمان با توجه به اقليم
الف ) جهت گيری ساختمان با توجه به تابش
تصوير (3-1) جهت ساختمان در رابطه با اقليم ( ترسيم مجدد از نسخه کسمايي ، 1363، 217 )
تصوير (5-1)مسير تابش آفتاب در زمستان
تصوير (6-1) مسير حرکت خورشيد در تابستان وزمستان
ب ) جهت گيری ساختمان با توجه به جهت وزش باد
توضيح تصوير (14-1) قرار دادن ديوار در جلوی مسير باد نيروی محرکه آن را از بين خواهد برد هيچ اتاقی تهويه مناسب ندارد
ج) فرم ساختمان در رابطه با اقليم
تصوير (16-2) تاثير وجود درخت در كنار ساختمان
تصوير (17-2) تاثير وجود درخت در كنار ساختمان
تصوير (18-2) تاثير وجود درخت در كنار ساختمان
تصوير (19-2) تاثير وجود درخت در كنار ساختمان
تصوير (20-2) تاثير وجود درخت در كنار ساختمان
تصوير (21-2) تاثير وجود درخت در كنار ساختمان
د) تعيين فرم ساختمان‌های بزرگ با توجه به اقليم
9ـ3ـ1 انتخاب نوع مصالح با توجه به اقليم
تصوير (22-1) تاثير استفاده از مصالح منعكس كننده در زمستان
تصوير (23-1) تاثير استفاده از مصالح منعكس كننده در تابستان
10ـ3ـ1 نتيجه گيری و تعيين تدابير طراحی اقليمی
مروری بر تاریخچه کوی نصر
محور گیشا
محله گیشا
تصویر شماره 1
محدوده منطقه دو را به همراه کلیه بافت های ناحیه های موجود در آن نمایش می دهد
تصویر شماره 2
بزرگنمایی بخشی از محله کوی نصر شامل ( بخشی از بوستان گفتگو و بخش های مسکونی و بزرگراه چمران ) را نمایش می دهدکه مسیل اوین – درکه را نیز در آن می بینیم
موقعیت قرارگیری سایت
دلایل انتخاب سایت
همجواری های سایت
سلسله مراتب شبکه دسترسی
* دسترسی اصلی درجه یک
* دسترسی های فرعی
بررسی دسترسی های از لحاظ ترافیک
دید هایی نسبت به سایت مورد نظر
تصویر شماره 1 دید از شمالی ترین نقطه سایت , از جهت جنوب شرقی به شمال شرقی
تصویر شماره 2دید ازجهت جنوب شرقی سایت به شمال شرقی که کوشک ایرانی واقع در بوستان گفتگو و برج میلاد و قسمتی از سایت را نمایش می دهد
تصویر شماره 3 دید از جهت جنوب شرقی به شمال شرقی
تصویر شماره 4 دید از جهت شمال شرقی به جنوب شرقی , که مسیل , زمین بایر و بزرگراه چمران را نمایش می دهد
تصویر شماره 5 دید درشرق سایت از جهت جنوب شرقی به شمال شرقی
تصویر شماره 6 دید در شمال شرقی سایت از جهت جنوب شرقی به شمال شرقی
تصویر شماره 7 دید در منتهی الیه جنوب سایت از جهت جنوب شرقی به شمال شرقی
تصویرشماره 8 ادامه تصویر شماره 7
تصویر شماره 9 دید در جنوبی ترین قسمت سایت در جهت جنوب شرقی
تصویر شماره 10 دید در جنوبی ترین قسمت سایت در جهت شمال
تصویر شماره 11 ادامه تصویر شماره 10
تصویر شماره 12 دید از خیابان اصلی نصر به مسیل که تصویر روبروی آن بازار بزرگ نصر است که این مسیل از زیر بازار بزرگ نصر نیز عبور می کند
فصل پنجم-اصول طراحی
تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان
– اثرات نور و روشنایی
استفاده از نور طبیعی خورشید
روشنایی مصنوعی
اثرات سر و صدا
روش های کنترل نوفه
رابطه تقریبی میانگین افت صوتی جداره های یکپارچه با چگالی سطحی آن
میزان تقریبی افت صوتی حاصل از لایه هوا در جداکننده های صوتی
ترافیک
عملکرد شبکه ترافیک شهری
تفاوت بین سطوح مورد نیاز به ترتیب درجه اهمیت
شبکه دسترسی
سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیرمحلی دارد عبارتند از
سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه محلی دارند عبارتند از
تاثیر جداره ها بربعد طولی خیابان
آلودگی صوتی توسط وسائط نقلیه
آرام سازی ترافیکی در محدوده های شهری
توجه به شرایط آکوستیکی
تهویه
شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
جدول فوق تاثیرات سرعت حرکت هوا بر انسان را نمایش می دهد
میزان تقریبی تعداد دفعات تعویض هوا در یک فضا
شرایط حرارتی
شرایط کالبدی
رنگ
فرم
جنس
تزیینات
استاندارد ها
استاندارد کلاس های درس
ابعاد و اندازه وسایل مورد نیاز
استاندارد سالن اجتماعات و تسهیلات نمایشی
ارتفاع مناسب میز و صندلی با نیمکت برای گروه های مختلف سنی
فصل ششم – طراحی
اصول طراحی
سازه
تاسیسات
تقسیم بندی نهایی اهداف و ارائه راهکارها
طرح جامع فیزیکیمعرفی حوزه ها
می توان برنامه فیزیکیمجموعه را بر اساس مطالعات به عمل آمده به صورت زیر تدوین نمود
دسترسی ها به صورت 25 درصد از فضای کل محاسبه می شود
مبانی طرح
برگرفته از مبانی نظری
اهداف عبارتند از
اصول برگرفته از مطالعات زمینه
برگرفته از ضوابط, معیارها و استاندارد ها
سازماندهی فضایی
چیدمان فضاها با توجه به موارد زیر صورت گرفته است
نحوه برخورد زمین پروژه با فضای سبز
جانمایی عناصر اصلی پروژه ( لکه گذاری )
ایده اولیه
موارد دیگری که در طراحی مربوطه بکار رفتند به شرح ذیل می باشند
در این پایان نامه طراحی برای کودکان 12-9 ساله در نظر گرفته شده است
در زیر دیاگرام های روابط فضایی طبقات مختلف را می بینیم
منابع
کتابها
پایان نامه ها
تصاوير