رساله معماری با موضوع طراحی کانون معماری

مطالعات معماری طراحی کانون معماری

كانون معماري :
هنر معمارى را مى توان كاربردى ترين هنر تصويرى دانست كه همه انسانها بصورت بسيار وسيعتر و گسترده تر از ساير هنرها با آن سروكار دارند. در حقيقت يك اثر هنري، شكل يا تصوير دو مفهوم كلي دارد. اولين آن ساختار يك اثر است كه ميتوان آن را جداي از فرهنگ و هنر مورد بررسي قرار داد و دومين آن مفهوم ادراكي يك اثر هنري است كه مربوط خواهد بود به فرهنگ عمومي يك جامعه، سنتها، آگاهيها، سليقه‌هاي فردي و گروهي محيط.
بنابراين، در جايي كه يك اثر هنري يا تصويري، گوياي واقعيتهاي بسياري است، چگونه محيط زندگي خود را توجيه مي كنيم و با مفاهيم و ادراكات منطقي، چگونه مي توان زمان خود را تعريف كرد؟ آيا براي نشان دادن ارزشها بايد به دور اشاره كرد و زيبايي، جلال و عظمت و ماندگاري را در گذشته جستجو كرد يا از زماني كه در دوران اسلام پس از آن، كه با تكيه بر جهان بيني غني اسلام، معماري ما بر معماري و هنرهاي ساير ممالك تأثير مي گذاشت؟ يا پس از آن كه در حال حاضر از شيوه پست مدرن بكارگيري صرف مي شود؟

رساله کانون معماری,مطالعات کانون معماری,پایان نامه کانون معماری,طرح نهایی کانون معماری,پروپوزال کانون معماری,دانلود رساله معماری کانون معماری,برنامه فیزیکی کانون معماری,ظوابط و ریزفضاهای کانون معماری,طراحی کانون معماری,رساله معماری کانون معماری,مطالعات معماری کانون معماری,دانلود رساله پایان نامه کانون معماری,رساله معماری با موضوع کانون معماری,نمونه موردی کانون معماری,نمونه موردی خارجی کانون معماری,مقاله معماری کانون معماری
هيچ يك از اشارات از دور تا امروز، آنچه را كه ما براي زندگي فعليمان نيازمنديم به ما نخواهد داد پس بهتر است اكتفا كنيم به گفتن اينكه چه بوديم و بعد بيايم و نشان دهيم كه چه بايد باشيم…
يكي از مهمترين علل كمبود در زمينه معماري، در حال حاضر عدم وجود يك كانون مستقل معماري و ادبيات معماري است. كانوني كه در بر گيرنده تمامي فعاليتهاي مربوط به معماري اين مرزوبوم باشد و فرهنگ عمومي را در اين زمينه توسعه بخشد و اين در حالي است كه تصميمات اجرائي شهرها غالباً بدون برنامه ريزي و هماهنگي از وزارت خانه ها، شهرداري ها، نظامها و شوراهاي مربوط انجام مي گيرد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…