1-مقدمه
بامطالعه تاريخ جوامع مختلف مشاهده مي کنيم که انسانها در دوران هاي مختلف همواره متوجه ساخت بناهايي بمنظور مداواي بيماران بوده اند و از سالها قبل در شهرها و مراکز جمعيتي ساختمانهايي باعنوان درمانگاه احداث مي شده است .
امروزه با پيشرفت علم پزشکي نياز به فضاهاي درماني به مراتب بيشتر شده و در همه شهرها ساختمانهايي تحت عنوان بيمارستان ساخته مي شوند که به فعاليتهاي پزشکي مي پردازند .
بيمارستانها نيز بايد بتوانند جوابگوي نيازهاي مردم باشند و به اين دليل بايد مطالعات آماري صورت گرفته و سرانه نياز به تخت بيمارستاني در شهر ها و جوامع انساني مشخص شود که البته چنين مطالعاتي انجام پذيرفته است .
عليرغم اين مسئله پيشرفت تکنولوژي پزشکي مسبب آن است که فضاهاي بيمارستاني بايد خود را با اين پيشرفتها هماهنگ کنند بنابراين هر زماني که تصميمي براي
طراحي و ساخت يک بيمارستان اتخاذ مي شود مي بايستي که مطالعاتي راجع به نيازمنديهاي فضايي آن بيمارستان انجام پذيرد تا ساختمانهاي جديد بتوانند جوابگوي
تکنولوژي جديد باشند .

مطالعات کلینیک تخصصی و درمانی - طرح نهایی کلینیک تخصصی و درمانی - رساله کلینیک درمانی - پایان نامه کلینیک تخصصی و درمانی - نقشه کلینیک درمانی
 

 نياز به بيمارستان در كشور

نظام درماني ايران درچهار دهه اخير دستخوش تغييرات مهمي بوده است مهمترين تحول در ساختار سارماني نظام درماني کشور تشکيل ورازت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در سال 1364د. به موجب تحول فوق، وزارت بهداشت و بهداري سابق به يک سازمان متمرکز و عظيم تبديل شد که علاوه بروظايف بهداشتي و درماني ،آموزش پزشکي و حرفه اي ذيرربط را نيز بر عهده گرفت . ترديدي نيست که تحول فوق خواه و نا خواه روند احداث و توزيع تخت هاي بيمارستاني را نيز تحت تآثيرقرارداد .
با روشن شدن وظايف دولتها در قبال تامين سلامت مردم و ضرورت ايجاد يک شبکه بهداشتي درماني در سطح کشورو اقدامات ،اصلاحات و تحولاتي در جهان صورت گرفته است که حاصل تلاشهاي مذکور عمدتاًبه بررسي نياز جوامع تحت پوشش به خدمات بيمارستاني و توزيع منطقي تختها بر اساس حداقل نيازها در سطح کشور مي پردارد .

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

اين شبکه که با توجه به جمعيت روستايي و شهري و امکانات دولت در جهت تامين نيروي انساني استقرارمي يابد شامل شبکه گسترده از واحدهاي بهداشتي کوچک در سطح روستا تا مراکز درماني بزرگتردر سطح شهرها که با تناسب به جمعيت تنظيم و تعيين مي گردد خواهد بود و در نهايت در راس استان شبكه ببمارسنانهاي تخصصي و ي ضمن ارائه خدمات بهداشتي و درمان تخصصي به کار آموزش و تامين کادر متخصصين و پيشبرد امر پزشکي خواهد بود .
لازم به ذکر است اختصاص هر يك از بخشهاي كه در نظر گرفتن کليه عوامل موثر از جمله رشدجمعيت ن پرسنل ،کارآيي هاي موجود ،شبکه ارتباطي مرکز درماني موجودو ويژگيها و بيماريها و بيماريهاي بومي –منطقه اي خواهد بود .
با توجه به اين مسئله که جمعيت شهر نشين به طور متوسط 2% بيمار روزانه دارند و از هر 1000نفر 20بيمار در روز و بالطبع 7000بيمار در سال خواهند داشت با توجه به نرخ رفرال 5% بستري مراجعين و به (ضريب بستري مراجعين در روز ) اگر ميزان بستري با شرايط نوين توسط يک تا دو روز به طول بيانجامد براي يک شهر با جمعيت حدود 40000نفر به يک بيمارستان 40-30تختخواب احتياج خواهدبود .
اين برنامه به صورت واحدهاي کوچک بهداشتي درماني در سطح روستا ها ست که عمدتا به مسائل پيشگيري و درماتي سرپايي مي پردازد در مرحله بعدي شهرستانهاي کوچک با مراکز درماني 30-40تختخوابي است که با پيش بيني يک کلينيک کوچک و امکانات تشخيصي با دستگاه هاي محدود و همچنين بخشهاي پشتيبان درماني نظير جراحي و زايمان جوابگوي نيازهاي شهرهاي کوچک به انضمام بيماريهاي ارجاعي از سطح روستا خواهد بود لازم به ذکر است اختصاص بيمارستان به مناطق کشور حاصل تحقيقات وسيع پايه اي و با در نظر گرفتن کليه عوامل موثر از جمله رشد جمعيت برنامه ريزي جهت تامين پرسنل ،کار آيي تخت هاي موجود ،شبکه ارتباطي بين مراکز درماني موجود ويژگيها و بيماريهاي بومي و …خواهد بود .
هم اکنون روند تخصصي شدن در بيمارستان هاي بزرگ موجود در شهرهاي بزرگ نظير تهران آغاز کده و همچنين رشد ايجاد مراکز تخصصي / تحقيقاتي همانند ساير شهرهاي بزرگ جهان شناخت بيشتري يافته است اين الگو که با توجه به حمعيت بالا و حضور نيروي متخصص پزشکي عملي و امکان پذيراست قادر خواهد بود علاوه بر ارائه خدمات بهداشتي و درماني در زمينه هاي تخصصي و تحقيقاتي به فعااليت بپردازد و بار عمده آموزش وتاَُمين نيروي انساني متخصص را بر دوش کشد .
با نگاهي به جمعيت شهرهاي ايران و دسته بندي آنها تعداد 5 شهر با جمعيت بالاي يک ميليون و 47کشور با جمعيت بالاي صد هزار نفر و 455شهر زير 100هزار نفر جمعيت خواهيم داشت و از آنجا که نياز عمده به خدمات درماني عمدتاً در شهرهاي کوچک چشمگير است .همچنين به دليل قرارگيري اين شهرها بعد از روستاها و حجم بيماردهي روستا به علت نياز به خدمات تشخيص جراحي و احياناً بستري افزايش يافته و لزوم ايجاد مراکز درماني يا ظرفيت 40تخت را ضروري مي سا زد و لذا ايجاد و تکميل بيمارستانهاي کوچک در شهر هايي که فاقد خدمات درماني اولين و موثر ترين گام در جهت حل معضل درمان و بهداشت کشور خواهد بود .
لازم به ذکر است اين بيماريها به دليل برخورداري از فضاهاي کافي درمان سرپايي ،تشخيص و مکمل درماني نظير جراحي و زايمان ،…قابليت توسعه تا 60-50تخت بستري را بدون افزايش قسمتهاي فوق ،خواهند داشت نتيجتاً پيش بيني توسعه در زون بستري در طراحي مقدماتي ضروري مي باشد .

1-بررسی نحوه توزیع منطقی تختهای بیمارستانی در کشور ،تالیف سازمان برنامه و بودجه ،بیژن دفتری ،نشریه 29 خرداد1353
هم اكنون با اثر حفظ و ادامه الگوهاي قديمي طراحي بيمارستان خصوصاً در زمينه تجهيزات و تاسيسات ،مشكلات تامين نيروي انساني ،عدم پاسخگويي به تكتولوژي و روشهاي درماني نوين دائما از بهره وري اين مراكز كاسته خواهد شد .لذا در اين مقطع لزوم باز نگري الگوهاي قديمي با توجه به تجارت كشورهاي پيشرفته و امكانات و ويژگيهاي شرايط كشور احساس مي‌گردد.
در برنامه ريزي فيزيكي بيمارستان ها، عدم توجه به برنامه ريزي حداقل فضاي مورد نياز براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني علاوه بر تحميل هزينه از نظر ساخت و ساز ،موجب افزايش بارز هزينه‌هاي تجهيزاتي ،نگهداري ،نيروي انساني و در نهايت موجب كاهش بهره وري از بيمارستان خواهد بود كه پيامدهاي اين مسدله در دراز مدت خصوصاًدر زمينه‌هاي تاسيساتي كاملاًمحسوس خواهدبود.
با توجه به آمار اعلام شده در مورد تعداد پزشكان و همچنين شاخص تعداد تخت ‌هاي بيمارستاني موجود در كشور (به ازا هر 1000نفر5%پزشك و به ازا هر 1000نفر 7/1تخت بيمارستاني )كه در مقايسه با استانداردهاي جهاني (به ازاي هر 1000نفر 3پزشك و به ازا هر 1000نفر 15تخت بيمارستاني )و با توجه به عدم كارايي بالاي اين بيمارستانها هنوز فاصله زيادي بين اين معيارها باقيست كه مي‌بايست با يك برنامه ريزي درست و سريع به حداقل خود‌ برسد ضمن اين كه با توجه به رشد جمعيت كه در دراز مدت مي تواند به عميق تر شدن اين خلا بينجامد لازم است ارائه طريق به تحوي باشد كه اين معضل هر چه سريعتر با اجراي پروژه‌هايي كه ساخت و ساز آنها ضمن كوتاه‌ترين مدت با پايين‌ترين هزينه و بالاترين بهره وري عملي است كه انجام پذيرد .
بيمارستانهاي كوچك 40تا 30تختخوابي به دليل برخورداري از مساحت كم و استقرارشان در شهر كوچك كه مشكل محدوديت زمين ندارند مي‌توانند به صورت گسترده و در نتيجه داراي الگوهاي ساخت ساده باشند .ضمن اين كه اين گستردگي امكان استفاده از نور و تهويه طبيعي را فراهم ساخت و تا حدودي از هزينه‌هاي اضافي تاسيساتي و تجهيزاتي خواهد كاست .اكنون با توجه به هزينه هاي بالاي تجهيز و نگهداري دراز مدت تايسيات بيمارستان مي‌توان با بررسي شرايط اقليمي منطقه و مصالح موجود عملي ترين و با صرقه ترين سيستم را ارائه نمود .
در مرحله تعدي با تكميل و توسعه بيمارستانها در شهرستانهايي با جمعيت بالاي 100هزارنفر كه با تناسب جمعيت از 100تا 200تختخواب متفير ميباشد مي‌توان خدمات بيشتري در زمينه بهداشت درمان و ختي آموزش پزشكي در اختيار مردم قرار دارد .اين بيمارستانها با امكانات وسيع‌ترني در زمينه‌هاي تشخيص نظير سي تي اسكن ، آنژيوگرافي ،…..و با جراحي هاي تخصصي تر قادرند ضمن كاهش بيماردهي به شهرهاي بزرگ كه پاسهگوي نيازهاي شهرستاهاي كوچك نيز باشند .
درشرايطي كه عمدتاًبار مراجعات مكرر به بيمارستانها ناشي از عدم رعايت به بهداشت ،فقرغذايي ،آلودگي محيط و عدم آشنايي مردم با مسائل بهداشتي است و با توجه به شاخصهاي مراجعه به خدمات بهداشتي با درماني با درنظر گرفتن 1000نفر در طول يك سال در ايران و مقايسه آن با استاندارد جهاني (مراجعه 2500بار در طول يك سال در ايران و 4000بار در جهان در زمينه خدمات بهداشتي )و (مراجعه 7000بار در طول يك سال در ايران و 5000بار در جهان در زمينه خدمات درماني )به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه يكي از معضلات اصلي در اين زمينه كمبود فضاهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي در جامعه مي‌باشد كه درنهايت بار سنگيني را بر دوش خدمات درماني مي‌نهد اكنون با توجه به لزوم اولويت بهداشت بر درمان و درمان سرپايي بر درمان بستري تاكيد بر درمان بستري تاكيد بر ايجاد فضاهايي با عملكرد خدمات بهداشتي كه عمدتا بستگي زيادي به وسائل و تجهيزات پزشكي ندارد .مي‌تواند فدم موثري در زمينه حل اين مسئله باشد .
با توجه به آمار اعلام شده از سوي وزارت بهداشت ،و آموزش پزشكي ،هزينه نگهداري هر تخت بيمارستاني به علت بهره وري كامل به 15ميليون ريال در سال مي‌رسد .
امروز با توجه به توسعه تكنولوژي پزشكي و تجهيزات نوين نزديك به 70درصد معالجات به درمانهاي سرپايي تخفيف يافته اند. كوتاه شدت مدت بستري بعد از عمل در سالهاي اخير با استفاده از شيوه‌هاي نوين تشخيص و جراحي نظير لاپارسكوپي سنگ سالهاي اخيربا استفاده از شيوه‌هاي نوين تشخيص و جراحي نظير لاپارسكوپي سنگ شكن ،آنژيوپلاستي همچنين استفاده از ليزر در جراحي‌ها در تغيير و تحول الگوهاي قديمي بي تاثير نيست .در زمينه خدمات تشخيص ممكن است باتوجه به تجهيزات جديد نظير سي‌تي‌اسكن / سونوگراقي / ام آر اي و….با افزايش فضاي فيزيكي روبرو باشيم با توجه به پيامدهاي تشخيص سريع از مشكلات موانع بعدي كاسته‌ايم .
اكنون با طرح رومينك –اين (نگهداري نوزاد در اتاق مادر )تا حدود زيادي به بخش نوزادان كاهش يافته است .
همچنين حهت اجتناب از بستريهاي غير ضروري و طولاني كه يكي از پر هزينه‌ترين بخشهاي بيمارستان است با آموزش همراهان و طرحهاي بستري در منزل مي‌توان اين زمان را به حداقل رساند از آنجايي كه عمده خدمات پشتيباني بيمارستان معطوف به بخش بستري است لذا با كاهش بستري ها بخش خدمات
پشتيباني نظير رختشويخانه ،آشپزخانه ،تاسيسات ،…كاهش چشمگيري خواهدداشت . [1]

1-بررسی نحوه توزیع منطقی تختهای بیمارستانی در کشور ،تالیف سازمان برنامه و بودجه ،بیژن دفتری ،نشریه 29 خرداد

برآوردنياز به تخت بيمارستاني و پزشك :

با مراجعه به آمار نتيجه گيري مي‌شود كه درسال 1376تعداد بيمارستانها و موسسات پزشكي 681 و تعداد تخت ثابت بيمارستاني 96148و تعداد تخت فعال بيمارستاني 82588تخت كه در جمع 178736تخت بوده و نتيجه گرفته مي‌شود كه درازا 65000000 نفر جمعيت به ازا هر تخت بيمارستاني 363نفر2جمعيت وجود دارد.بنابراين با جمعيت فعلي ايران در سال 1381كه 65000000 نفر مي‌باشد و با در نظر گرفتن رشد توسعه تعداد تخت به ازا هر 100نفر جمعيت يك تخت بيمارسناني لازم خواهدبود يعني 650000=100÷65000000تخت بيمارستاني و اگر فرض بر اين باشد كه بيمارستانها 200تختخوابي باشند در حال حاضر تعداد 3250بيمارستان 200تختخوابي لازم مي‌باشد كه نشانگر اين است كه 2569بيمارستان 200تختخوابي كمبود وجود دارد .
جمع كل پزشكان اعم از دكتراي تخصصي و پزشك عمومي و پيرا پزشكان 172028نفر مي‌باشد كه به ازاهر سه تخت بيمارستاني يك پزشك لازم است بنابراين بيش از 216000=3÷650000 نفر پزشك فعال براي رفع نيازهاي بهداشتي و درماني لازم بوده كه حدود 45000نفر پزشك در حال حاضر كمبود است .
به اين ترتيب براي دستيابي به معيار مناسب براي هر نفر جمعيت مي‌بايست 084متر مربع زيربناي ساختماني به عنوان شاخص منظور نمود كه با احتساب 65000000 نفر جمعيت 54600000 متر مربع زيربناي ساختماني بيمارستان لازم مي‌باشد . [1]

و……………………………….

 

فهرست مطالب :


بخش های مورد مطالعه :

1- ) بخش آزمایشگاه :
2-   بخش کلینیک :
3-   بخش تشخیصی :
4-  بخش دندانپزشکی
 5-  بخش فضاهای جانبی :
 6-  بخش تاسیسات :
7-  ترجهه :
 8-   بررسی نمونه ها :

دانشجويان :
گروه 1) بخش آزمایشگاه :
احمد شاکر اردکانی
محمد رضا ابراهیمی
آرشام نعیمی
گروه 2) بخش کلینیک :
منصوره کریمی
فرحناز ضیایی فر
سمیرا سروش
گروه 3) بخش تشخیصی :
راهله رزوان
انسیه عروجی
گروه 4) بخش دندانپزشکی :
الهه حق بین
منیره فقهی
ندا ملازاده
مهرنوش بابایی
گروه 5) بخش فضاهای جانبی :
سعیده نگارستانی
مهناز رشیدی
زهرا قنبری
گروه 6) بخش تاسیسات :
بهناز بیگی شهرستانی
بنت الهدی طهماسبی نژاد
سیده فاطمه گورنگی
الهام امیری
گروه7) ترجهه :
نازنین پیر ریش سفید
فاطمه مظاهری
روه 8) بررسی نمونه ها :
رضا عبدی
محسن شبانی
فهرست  مطالعات

1- بخش  آزمایشگاه
آشنایی با عملکرد آزمایشگاه ……………………………………………6
معرفی بخش های تشخیصی  …………………………………………..9
بخش بیوشیمی  ………………………………………………………….9
بخش باکتریولوژی  ………………………………………………………..10
بخش هموتولوژی (خون شناسی) ……………………………………..10
بخش انگل شناسی (پاراستیولوژی) …………………………………..10
بافت شناسی (هیستولوژی) …………………………………………..10
بخش آسیب شناسی (پاتولوژی) ……………………………………..11
بخش ویروس شناسی (ویرولوژی) ……………………………………..15
بخش سرم شناسی خون (سرلوژی) …………………………………..15
عناصر و فضاهای تشکیل دهنده ………………………………………… 16
برنامه فیزیکی ………………………………………………………………18
فضاهای بیماران ……………………………………………………………18
فضاهای آزمایشگاهی ……………………………………………………..19
دیاگرامها و نمونه های پیشنهادی …………………………………………19
پشتیبانی ………………………………………………………………….20
سیرکولاسیون در آزمایشگاه ……………………………………………21

2- بخش  کلینیک
الزامات کلی مجموعی و نمونه ها ……………………………………… 23
اجزای فضایی ………………………………………………………………24
بخش قلب …………………………………………………………………26
بخش چشم پزشکی ……………………………………………………..28
بخش اطفال ………………………………………………………………..31
بخش گوش و حلق و بینی ………………………………………………31
بخش بیماریهای داخلی …………………………………………………31
بخش شنوایی سنجی …………………………………………………32
بخش زنان …………………………………………………………………35
بخش ارتوپدی …………………………………………………………….37
بخش درمانگاه شبانه روزی ……………………………………………..37
برنامه فیزیکی …………………………………………………………….38

3- بخش تشخيصي
واژه نامه …………………………………………………………………….39

معرفی آزمایشها و دستگاه های مرتبط با بخش تشخیصی  وضوابط آنها
رادیو لوژی ………………………………………………………………….39
ماموگرافی ………………………………………………………………….40
سی تی اسکن ……………………………………………………………40
اصول مربوط به تهیه و نگهداری فیلم های رادیولوژی و تاریکخانه………41
دپارتمان هاي راديولوژي44…………………………………………………….
برنامه فیزیکی ………………………………………………………………51
دیاگرام ……………………………………………………………………..52

4- بخش دندانپزشکی
فهرست عناوین…………………………………………………………..54
فضاهای بخش دندان پزشکی …………………………………………55
برنامه فیزیکی …………………………………………………………….56
مقررات بهداشتی …………………………………………………………57
نمایش دتایلها ……………………………………………………………..58
مصالح مناسب و کاربردی در بخش دندانپزشکی ……………………61
دیاگرام ها ……………………………………………………………….63
سیرکولاسیون ………………………………………………………….64

5- بخش  فضاهای جانبی
برنامه …………………………………………………………………..66
پذیرش ………………………………………………………………….66
هال و سرسرای  انتظار ……………………………………………..67
برنامه فیزیکی ………………………………………………………….68
صندوق ……………………………………………………………….68
داروخانه ……………………………………………………………….70
بخش اداری ………………………………………………………….70
فضاهای مرتبط با پرسنل ………………………………………….71
فضاهای خدماتی …………………………………………………75
بررسی نمونه های موجود و جمع بندی ……………………….92

6- بخش  تاسیسات کلینیک
معرفی و نحوه کار تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در کلینیک103………..
فن کویل ……………………………………………………….103
دستگاه هوا ساز ……………………………………………..108
چیلر ………………………………………………………………112
موتور خانه …………………………………………………………..115
تجهیزات تولید سرما (برودت) ………………………………..117

7- ترجمه فصل دوازده روشهای ساختار و سيستم ساختمانی
گرمای؛ تهويه و تهويه مطبوع…………………………………119
کنترل بوها …………………………………………………119
سیستم لوله کشی ………………………………..120
گازهای پزشکی …………………………………………..120
کنترل صدا …………………………………………………….120
سیستم های ارتباطی ………………………………………121
پارتیشن ها …………………………………………………122
درها و مفاصل …………………………………………….122
سیستم های مکانیکی ……………………………………123
جنبه های بصری ……………………………………….124
8- بررسی نمونه ها
ارایه نمونه ها ………………………………………

************************************************************************************

برای خرید آنلاین از زیر اقدام نمائید.

مطالعات کلینیک تخصصی و درمانی:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

مطالعات بیمارستان – قسمت اول

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

مطالعات بیمارستان – قسمت دوم

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

نقشه های بیمارستان و کلینیک

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

 

  •  فرمت رساله: pptx – word
  • فرمت نقشه: dwg
  • حجم فایل ها: 24 مگابایت

************************************************************************************

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.