۱-مقدمه
بامطالعه تاریخ جوامع مختلف مشاهده می کنیم که انسانها در دوران های مختلف همواره متوجه ساخت بناهایی بمنظور مداوای بیماران بوده اند و از سالها قبل در شهرها و مراکز جمعیتی ساختمانهایی باعنوان درمانگاه احداث می شده است .
امروزه با پیشرفت علم پزشکی نیاز به فضاهای درمانی به مراتب بیشتر شده و در همه شهرها ساختمانهایی تحت عنوان بیمارستان ساخته می شوند که به فعالیتهای پزشکی می پردازند .
بیمارستانها نیز باید بتوانند جوابگوی نیازهای مردم باشند و به این دلیل باید مطالعات آماری صورت گرفته و سرانه نیاز به تخت بیمارستانی در شهر ها و جوامع انسانی مشخص شود که البته چنین مطالعاتی انجام پذیرفته است .
علیرغم این مسئله پیشرفت تکنولوژی پزشکی مسبب آن است که فضاهای بیمارستانی باید خود را با این پیشرفتها هماهنگ کنند بنابراین هر زمانی که تصمیمی برای
طراحی و ساخت یک بیمارستان اتخاذ می شود می بایستی که مطالعاتی راجع به نیازمندیهای فضایی آن بیمارستان انجام پذیرد تا ساختمانهای جدید بتوانند جوابگوی
تکنولوژی جدید باشند .

مطالعات کلینیک تخصصی و درمانی - طرح نهایی کلینیک تخصصی و درمانی - رساله کلینیک درمانی - پایان نامه کلینیک تخصصی و درمانی - نقشه کلینیک درمانی
 

 نیاز به بیمارستان در کشور

نظام درمانی ایران درچهار دهه اخیر دستخوش تغییرات مهمی بوده است مهمترین تحول در ساختار سارمانی نظام درمانی کشور تشکیل ورازت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۴د. به موجب تحول فوق، وزارت بهداشت و بهداری سابق به یک سازمان متمرکز و عظیم تبدیل شد که علاوه بروظایف بهداشتی و درمانی ،آموزش پزشکی و حرفه ای ذیرربط را نیز بر عهده گرفت . تردیدی نیست که تحول فوق خواه و نا خواه روند احداث و توزیع تخت های بیمارستانی را نیز تحت تآثیرقرارداد .
با روشن شدن وظایف دولتها در قبال تامین سلامت مردم و ضرورت ایجاد یک شبکه بهداشتی درمانی در سطح کشورو اقدامات ،اصلاحات و تحولاتی در جهان صورت گرفته است که حاصل تلاشهای مذکور عمدتاًبه بررسی نیاز جوامع تحت پوشش به خدمات بیمارستانی و توزیع منطقی تختها بر اساس حداقل نیازها در سطح کشور می پردارد .

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

این شبکه که با توجه به جمعیت روستایی و شهری و امکانات دولت در جهت تامین نیروی انسانی استقرارمی یابد شامل شبکه گسترده از واحدهای بهداشتی کوچک در سطح روستا تا مراکز درمانی بزرگتردر سطح شهرها که با تناسب به جمعیت تنظیم و تعیین می گردد خواهد بود و در نهایت در راس استان شبکه ببمارسنانهای تخصصی و ی ضمن ارائه خدمات بهداشتی و درمان تخصصی به کار آموزش و تامین کادر متخصصین و پیشبرد امر پزشکی خواهد بود .
لازم به ذکر است اختصاص هر یک از بخشهای که در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر از جمله رشدجمعیت ن پرسنل ،کارآیی های موجود ،شبکه ارتباطی مرکز درمانی موجودو ویژگیها و بیماریها و بیماریهای بومی –منطقه ای خواهد بود .
با توجه به این مسئله که جمعیت شهر نشین به طور متوسط ۲% بیمار روزانه دارند و از هر ۱۰۰۰نفر ۲۰بیمار در روز و بالطبع ۷۰۰۰بیمار در سال خواهند داشت با توجه به نرخ رفرال ۵% بستری مراجعین و به (ضریب بستری مراجعین در روز ) اگر میزان بستری با شرایط نوین توسط یک تا دو روز به طول بیانجامد برای یک شهر با جمعیت حدود ۴۰۰۰۰نفر به یک بیمارستان ۴۰-۳۰تختخواب احتیاج خواهدبود .
این برنامه به صورت واحدهای کوچک بهداشتی درمانی در سطح روستا ها ست که عمدتا به مسائل پیشگیری و درماتی سرپایی می پردازد در مرحله بعدی شهرستانهای کوچک با مراکز درمانی ۳۰-۴۰تختخوابی است که با پیش بینی یک کلینیک کوچک و امکانات تشخیصی با دستگاه های محدود و همچنین بخشهای پشتیبان درمانی نظیر جراحی و زایمان جوابگوی نیازهای شهرهای کوچک به انضمام بیماریهای ارجاعی از سطح روستا خواهد بود لازم به ذکر است اختصاص بیمارستان به مناطق کشور حاصل تحقیقات وسیع پایه ای و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر از جمله رشد جمعیت برنامه ریزی جهت تامین پرسنل ،کار آیی تخت های موجود ،شبکه ارتباطی بین مراکز درمانی موجود ویژگیها و بیماریهای بومی و …خواهد بود .
هم اکنون روند تخصصی شدن در بیمارستان های بزرگ موجود در شهرهای بزرگ نظیر تهران آغاز کده و همچنین رشد ایجاد مراکز تخصصی / تحقیقاتی همانند سایر شهرهای بزرگ جهان شناخت بیشتری یافته است این الگو که با توجه به حمعیت بالا و حضور نیروی متخصص پزشکی عملی و امکان پذیراست قادر خواهد بود علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه های تخصصی و تحقیقاتی به فعاالیت بپردازد و بار عمده آموزش وتاَُمین نیروی انسانی متخصص را بر دوش کشد .
با نگاهی به جمعیت شهرهای ایران و دسته بندی آنها تعداد ۵ شهر با جمعیت بالای یک میلیون و ۴۷کشور با جمعیت بالای صد هزار نفر و ۴۵۵شهر زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت خواهیم داشت و از آنجا که نیاز عمده به خدمات درمانی عمدتاً در شهرهای کوچک چشمگیر است .همچنین به دلیل قرارگیری این شهرها بعد از روستاها و حجم بیماردهی روستا به علت نیاز به خدمات تشخیص جراحی و احیاناً بستری افزایش یافته و لزوم ایجاد مراکز درمانی یا ظرفیت ۴۰تخت را ضروری می سا زد و لذا ایجاد و تکمیل بیمارستانهای کوچک در شهر هایی که فاقد خدمات درمانی اولین و موثر ترین گام در جهت حل معضل درمان و بهداشت کشور خواهد بود .
لازم به ذکر است این بیماریها به دلیل برخورداری از فضاهای کافی درمان سرپایی ،تشخیص و مکمل درمانی نظیر جراحی و زایمان ،…قابلیت توسعه تا ۶۰-۵۰تخت بستری را بدون افزایش قسمتهای فوق ،خواهند داشت نتیجتاً پیش بینی توسعه در زون بستری در طراحی مقدماتی ضروری می باشد .

۱-بررسی نحوه توزیع منطقی تختهای بیمارستانی در کشور ،تالیف سازمان برنامه و بودجه ،بیژن دفتری ،نشریه ۲۹ خرداد۱۳۵۳
هم اکنون با اثر حفظ و ادامه الگوهای قدیمی طراحی بیمارستان خصوصاً در زمینه تجهیزات و تاسیسات ،مشکلات تامین نیروی انسانی ،عدم پاسخگویی به تکتولوژی و روشهای درمانی نوین دائما از بهره وری این مراکز کاسته خواهد شد .لذا در این مقطع لزوم باز نگری الگوهای قدیمی با توجه به تجارت کشورهای پیشرفته و امکانات و ویژگیهای شرایط کشور احساس می‌گردد.
در برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان ها، عدم توجه به برنامه ریزی حداقل فضای مورد نیاز برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بر تحمیل هزینه از نظر ساخت و ساز ،موجب افزایش بارز هزینه‌های تجهیزاتی ،نگهداری ،نیروی انسانی و در نهایت موجب کاهش بهره وری از بیمارستان خواهد بود که پیامدهای این مسدله در دراز مدت خصوصاًدر زمینه‌های تاسیساتی کاملاًمحسوس خواهدبود.
با توجه به آمار اعلام شده در مورد تعداد پزشکان و همچنین شاخص تعداد تخت ‌های بیمارستانی موجود در کشور (به ازا هر ۱۰۰۰نفر۵%پزشک و به ازا هر ۱۰۰۰نفر ۷/۱تخت بیمارستانی )که در مقایسه با استانداردهای جهانی (به ازای هر ۱۰۰۰نفر ۳پزشک و به ازا هر ۱۰۰۰نفر ۱۵تخت بیمارستانی )و با توجه به عدم کارایی بالای این بیمارستانها هنوز فاصله زیادی بین این معیارها باقیست که می‌بایست با یک برنامه ریزی درست و سریع به حداقل خود‌ برسد ضمن این که با توجه به رشد جمعیت که در دراز مدت می تواند به عمیق تر شدن این خلا بینجامد لازم است ارائه طریق به تحوی باشد که این معضل هر چه سریعتر با اجرای پروژه‌هایی که ساخت و ساز آنها ضمن کوتاه‌ترین مدت با پایین‌ترین هزینه و بالاترین بهره وری عملی است که انجام پذیرد .
بیمارستانهای کوچک ۴۰تا ۳۰تختخوابی به دلیل برخورداری از مساحت کم و استقرارشان در شهر کوچک که مشکل محدودیت زمین ندارند می‌توانند به صورت گسترده و در نتیجه دارای الگوهای ساخت ساده باشند .ضمن این که این گستردگی امکان استفاده از نور و تهویه طبیعی را فراهم ساخت و تا حدودی از هزینه‌های اضافی تاسیساتی و تجهیزاتی خواهد کاست .اکنون با توجه به هزینه های بالای تجهیز و نگهداری دراز مدت تایسیات بیمارستان می‌توان با بررسی شرایط اقلیمی منطقه و مصالح موجود عملی ترین و با صرقه ترین سیستم را ارائه نمود .
در مرحله تعدی با تکمیل و توسعه بیمارستانها در شهرستانهایی با جمعیت بالای ۱۰۰هزارنفر که با تناسب جمعیت از ۱۰۰تا ۲۰۰تختخواب متفیر میباشد می‌توان خدمات بیشتری در زمینه بهداشت درمان و ختی آموزش پزشکی در اختیار مردم قرار دارد .این بیمارستانها با امکانات وسیع‌ترنی در زمینه‌های تشخیص نظیر سی تی اسکن ، آنژیوگرافی ،…..و با جراحی های تخصصی تر قادرند ضمن کاهش بیماردهی به شهرهای بزرگ که پاسهگوی نیازهای شهرستاهای کوچک نیز باشند .
درشرایطی که عمدتاًبار مراجعات مکرر به بیمارستانها ناشی از عدم رعایت به بهداشت ،فقرغذایی ،آلودگی محیط و عدم آشنایی مردم با مسائل بهداشتی است و با توجه به شاخصهای مراجعه به خدمات بهداشتی با درمانی با درنظر گرفتن ۱۰۰۰نفر در طول یک سال در ایران و مقایسه آن با استاندارد جهانی (مراجعه ۲۵۰۰بار در طول یک سال در ایران و ۴۰۰۰بار در جهان در زمینه خدمات بهداشتی )و (مراجعه ۷۰۰۰بار در طول یک سال در ایران و ۵۰۰۰بار در جهان در زمینه خدمات درمانی )به طور کلی می توان نتیجه گرفت که یکی از معضلات اصلی در این زمینه کمبود فضاهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی در جامعه می‌باشد که درنهایت بار سنگینی را بر دوش خدمات درمانی می‌نهد اکنون با توجه به لزوم اولویت بهداشت بر درمان و درمان سرپایی بر درمان بستری تاکید بر درمان بستری تاکید بر ایجاد فضاهایی با عملکرد خدمات بهداشتی که عمدتا بستگی زیادی به وسائل و تجهیزات پزشکی ندارد .می‌تواند فدم موثری در زمینه حل این مسئله باشد .
با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ،و آموزش پزشکی ،هزینه نگهداری هر تخت بیمارستانی به علت بهره وری کامل به ۱۵میلیون ریال در سال می‌رسد .
امروز با توجه به توسعه تکنولوژی پزشکی و تجهیزات نوین نزدیک به ۷۰درصد معالجات به درمانهای سرپایی تخفیف یافته اند. کوتاه شدت مدت بستری بعد از عمل در سالهای اخیر با استفاده از شیوه‌های نوین تشخیص و جراحی نظیر لاپارسکوپی سنگ سالهای اخیربا استفاده از شیوه‌های نوین تشخیص و جراحی نظیر لاپارسکوپی سنگ شکن ،آنژیوپلاستی همچنین استفاده از لیزر در جراحی‌ها در تغییر و تحول الگوهای قدیمی بی تاثیر نیست .در زمینه خدمات تشخیص ممکن است باتوجه به تجهیزات جدید نظیر سی‌تی‌اسکن / سونوگراقی / ام آر ای و….با افزایش فضای فیزیکی روبرو باشیم با توجه به پیامدهای تشخیص سریع از مشکلات موانع بعدی کاسته‌ایم .
اکنون با طرح رومینک –این (نگهداری نوزاد در اتاق مادر )تا حدود زیادی به بخش نوزادان کاهش یافته است .
همچنین حهت اجتناب از بستریهای غیر ضروری و طولانی که یکی از پر هزینه‌ترین بخشهای بیمارستان است با آموزش همراهان و طرحهای بستری در منزل می‌توان این زمان را به حداقل رساند از آنجایی که عمده خدمات پشتیبانی بیمارستان معطوف به بخش بستری است لذا با کاهش بستری ها بخش خدمات
پشتیبانی نظیر رختشویخانه ،آشپزخانه ،تاسیسات ،…کاهش چشمگیری خواهدداشت . [۱]

۱-بررسی نحوه توزیع منطقی تختهای بیمارستانی در کشور ،تالیف سازمان برنامه و بودجه ،بیژن دفتری ،نشریه ۲۹ خرداد

برآوردنیاز به تخت بیمارستانی و پزشک :

با مراجعه به آمار نتیجه گیری می‌شود که درسال ۱۳۷۶تعداد بیمارستانها و موسسات پزشکی ۶۸۱ و تعداد تخت ثابت بیمارستانی ۹۶۱۴۸و تعداد تخت فعال بیمارستانی ۸۲۵۸۸تخت که در جمع ۱۷۸۷۳۶تخت بوده و نتیجه گرفته می‌شود که درازا ۶۵۰۰۰۰۰۰ نفر جمعیت به ازا هر تخت بیمارستانی ۳۶۳نفر۲جمعیت وجود دارد.بنابراین با جمعیت فعلی ایران در سال ۱۳۸۱که ۶۵۰۰۰۰۰۰ نفر می‌باشد و با در نظر گرفتن رشد توسعه تعداد تخت به ازا هر ۱۰۰نفر جمعیت یک تخت بیمارسنانی لازم خواهدبود یعنی ۶۵۰۰۰۰=۱۰۰÷۶۵۰۰۰۰۰۰تخت بیمارستانی و اگر فرض بر این باشد که بیمارستانها ۲۰۰تختخوابی باشند در حال حاضر تعداد ۳۲۵۰بیمارستان ۲۰۰تختخوابی لازم می‌باشد که نشانگر این است که ۲۵۶۹بیمارستان ۲۰۰تختخوابی کمبود وجود دارد .
جمع کل پزشکان اعم از دکترای تخصصی و پزشک عمومی و پیرا پزشکان ۱۷۲۰۲۸نفر می‌باشد که به ازاهر سه تخت بیمارستانی یک پزشک لازم است بنابراین بیش از ۲۱۶۰۰۰=۳÷۶۵۰۰۰۰ نفر پزشک فعال برای رفع نیازهای بهداشتی و درمانی لازم بوده که حدود ۴۵۰۰۰نفر پزشک در حال حاضر کمبود است .
به این ترتیب برای دستیابی به معیار مناسب برای هر نفر جمعیت می‌بایست ۰۸۴متر مربع زیربنای ساختمانی به عنوان شاخص منظور نمود که با احتساب ۶۵۰۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۵۴۶۰۰۰۰۰ متر مربع زیربنای ساختمانی بیمارستان لازم می‌باشد . [۱]

و……………………………….

 

فهرست مطالب :


بخش های مورد مطالعه :

۱- ) بخش آزمایشگاه :
۲-   بخش کلینیک :
۳-   بخش تشخیصی :
۴-  بخش دندانپزشکی
 ۵-  بخش فضاهای جانبی :
 ۶-  بخش تاسیسات :
۷-  ترجهه :
 ۸-   بررسی نمونه ها :

دانشجویان :
گروه ۱) بخش آزمایشگاه :
احمد شاکر اردکانی
محمد رضا ابراهیمی
آرشام نعیمی
گروه ۲) بخش کلینیک :
منصوره کریمی
فرحناز ضیایی فر
سمیرا سروش
گروه ۳) بخش تشخیصی :
راهله رزوان
انسیه عروجی
گروه ۴) بخش دندانپزشکی :
الهه حق بین
منیره فقهی
ندا ملازاده
مهرنوش بابایی
گروه ۵) بخش فضاهای جانبی :
سعیده نگارستانی
مهناز رشیدی
زهرا قنبری
گروه ۶) بخش تاسیسات :
بهناز بیگی شهرستانی
بنت الهدی طهماسبی نژاد
سیده فاطمه گورنگی
الهام امیری
گروه۷) ترجهه :
نازنین پیر ریش سفید
فاطمه مظاهری
روه ۸) بررسی نمونه ها :
رضا عبدی
محسن شبانی
فهرست  مطالعات

۱- بخش  آزمایشگاه
آشنایی با عملکرد آزمایشگاه ……………………………………………۶
معرفی بخش های تشخیصی  …………………………………………..۹
بخش بیوشیمی  ………………………………………………………….۹
بخش باکتریولوژی  ………………………………………………………..۱۰
بخش هموتولوژی (خون شناسی) ……………………………………..۱۰
بخش انگل شناسی (پاراستیولوژی) …………………………………..۱۰
بافت شناسی (هیستولوژی) …………………………………………..۱۰
بخش آسیب شناسی (پاتولوژی) ……………………………………..۱۱
بخش ویروس شناسی (ویرولوژی) ……………………………………..۱۵
بخش سرم شناسی خون (سرلوژی) …………………………………..۱۵
عناصر و فضاهای تشکیل دهنده ………………………………………… ۱۶
برنامه فیزیکی ………………………………………………………………۱۸
فضاهای بیماران ……………………………………………………………۱۸
فضاهای آزمایشگاهی ……………………………………………………..۱۹
دیاگرامها و نمونه های پیشنهادی …………………………………………۱۹
پشتیبانی ………………………………………………………………….۲۰
سیرکولاسیون در آزمایشگاه ……………………………………………۲۱

۲- بخش  کلینیک
الزامات کلی مجموعی و نمونه ها ……………………………………… ۲۳
اجزای فضایی ………………………………………………………………۲۴
بخش قلب …………………………………………………………………۲۶
بخش چشم پزشکی ……………………………………………………..۲۸
بخش اطفال ………………………………………………………………..۳۱
بخش گوش و حلق و بینی ………………………………………………۳۱
بخش بیماریهای داخلی …………………………………………………۳۱
بخش شنوایی سنجی …………………………………………………۳۲
بخش زنان …………………………………………………………………۳۵
بخش ارتوپدی …………………………………………………………….۳۷
بخش درمانگاه شبانه روزی ……………………………………………..۳۷
برنامه فیزیکی …………………………………………………………….۳۸

۳- بخش تشخیصی
واژه نامه …………………………………………………………………….۳۹

معرفی آزمایشها و دستگاه های مرتبط با بخش تشخیصی  وضوابط آنها
رادیو لوژی ………………………………………………………………….۳۹
ماموگرافی ………………………………………………………………….۴۰
سی تی اسکن ……………………………………………………………۴۰
اصول مربوط به تهیه و نگهداری فیلم های رادیولوژی و تاریکخانه………۴۱
دپارتمان های رادیولوژی۴۴…………………………………………………….
برنامه فیزیکی ………………………………………………………………۵۱
دیاگرام ……………………………………………………………………..۵۲

۴- بخش دندانپزشکی
فهرست عناوین…………………………………………………………..۵۴
فضاهای بخش دندان پزشکی …………………………………………۵۵
برنامه فیزیکی …………………………………………………………….۵۶
مقررات بهداشتی …………………………………………………………۵۷
نمایش دتایلها ……………………………………………………………..۵۸
مصالح مناسب و کاربردی در بخش دندانپزشکی ……………………۶۱
دیاگرام ها ……………………………………………………………….۶۳
سیرکولاسیون ………………………………………………………….۶۴

۵- بخش  فضاهای جانبی
برنامه …………………………………………………………………..۶۶
پذیرش ………………………………………………………………….۶۶
هال و سرسرای  انتظار ……………………………………………..۶۷
برنامه فیزیکی ………………………………………………………….۶۸
صندوق ……………………………………………………………….۶۸
داروخانه ……………………………………………………………….۷۰
بخش اداری ………………………………………………………….۷۰
فضاهای مرتبط با پرسنل ………………………………………….۷۱
فضاهای خدماتی …………………………………………………۷۵
بررسی نمونه های موجود و جمع بندی ……………………….۹۲

۶- بخش  تاسیسات کلینیک
معرفی و نحوه کار تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در کلینیک۱۰۳………..
فن کویل ……………………………………………………….۱۰۳
دستگاه هوا ساز ……………………………………………..۱۰۸
چیلر ………………………………………………………………۱۱۲
موتور خانه …………………………………………………………..۱۱۵
تجهیزات تولید سرما (برودت) ………………………………..۱۱۷

۷- ترجمه فصل دوازده روشهای ساختار و سیستم ساختمانی
گرمای؛ تهویه و تهویه مطبوع…………………………………۱۱۹
کنترل بوها …………………………………………………۱۱۹
سیستم لوله کشی ………………………………..۱۲۰
گازهای پزشکی …………………………………………..۱۲۰
کنترل صدا …………………………………………………….۱۲۰
سیستم های ارتباطی ………………………………………۱۲۱
پارتیشن ها …………………………………………………۱۲۲
درها و مفاصل …………………………………………….۱۲۲
سیستم های مکانیکی ……………………………………۱۲۳
جنبه های بصری ……………………………………….۱۲۴
۸- بررسی نمونه ها
ارایه نمونه ها ………………………………………

************************************************************************************

برای خرید آنلاین از زیر اقدام نمائید.

مطالعات کلینیک تخصصی و درمانی:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل

مطالعات بیمارستان – قسمت اول

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل

مطالعات بیمارستان – قسمت دوم

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل

نقشه های بیمارستان و کلینیک

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل

 

  •  فرمت رساله: pptx – word
  • فرمت نقشه: dwg
  • حجم فایل ها: ۲۴ مگابایت

************************************************************************************

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.