مطالعات موزه باستان شناسی شهر دزفول 161 صفحه

لینک خرید  بزودی……

 

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف از انتخاب موضوع :
هدف از انتخاب سایت مورد نظر:
بخش اول
شناخت شهر دزفول
فصل اول: مطالعات شهر دزفول
روند شکل گیری شهر دزفول:
تاریخ جغرافیای دزفول:
فصل دوم
مطالعات جغرافیایی واقلیمی شهرستان دزفول
فصل دوم
مطالعات جغرافیایی واقلیمی شهرستان دزفول
1-2-2 بررسی عوامل اقلیمی:
1-2-2-1- میزان بارندگی سالیانه:
1-2-2-3-رطوبت نسبی:
1-2-2-4-بادها:
1-2-2-5- تابش خورشید:
1-2-2-6 پوشش گیاهی :
نتیجه گیری از عوامل اقلیمی:
طراحی ساختمان و اقلیم:
نیازهای ساختمان در اقلیم گرم وخشک:
ساختمانهای مخصوص آب وهوای گرم و خشک:
فرم کالبدی ساختمان:
وضعیت پلان:
دیوارها و بامها:
بازشوها:
فيلترهای طبیعي:
وابط اساسی در طراحی اقلیمی:
بخش دوم
بررسی الگوهای معمارانه معماری بومی خوزستان
فصل اول: معبد چغازنبیل:
فصل دوم : کاخ شوش
معماری:
نیارش:
ارایه:
فصل سوم
معرفی اشياء باستانی منطقه
بخش سوم
مبانی نظری
تعریف فرهنگ:
ضرورت شناخت فرهنگ:
ضرورت حفظ فرهنگ:
ضرورت رشد و اعتلای فرهنگ:
ضرورت آموزش فرهنگ:
نتیجه گیری:
مبانی نظری:
مباني نظري معماري:
بحران عملکردی موزه های باستان شناسی ایران
پرسش های فراروی موزه های فردا
موضوع موزه و گستره آن چیست؟
کار کرد موزه ها؟
مخاطبان موزه ها؟!
اهداف موزه؟
معماری موزه: دیروز وامروز
نگاه به موزه
معماری موزه
نمایشگاه موقت وانبار
مقدمه
نیازها وعوامل حاکم درطراحی ویترین موزه
طراحی ویترین ، نیاز فرهنگی
موزه “هوشمند” چیست ؟
پیشینه
مفاهیم معماری موزه
ارائه دو نمونه در زمینه شبکه (سازی ) داخلی
فصل اول : معرفی یک شرکت
شرکت ورنر جانسون و مشاوران
بخش چهارم

 ضوابط موزه ها

4-1- انتخاب سایت در موزه ها
4-2- نورگیرهای جانبی
4-2-1- نور و روشنایی از بالا
4-3- استفاده و تقسیم بندی فضا
فصل دوم: استانداردهای مربوطه فضاها
4-2-1- بخش اداری
4-2-1-1- ساختار اداره
4-2-2- مغازه و فروشگاه ها
4-2-3- کارگاه های هنری و استودیوی طراحی
4-2-4- اتاق هایی برای رسم، نقاشی و مدل سازی زنده
4-2-5- اتاق های مجسمه سازی و سفالگری
4-2-6- گالري ها
4-2-7- كتابخانه ها
4-2-8- استوديوهاي طراحي و نقشه كشي
4-2-9- تجهيزات اساسي
4-2-10- تالارهاي سخنراني
4-2-11- اصول آكوستيك و نورپردازي
4-2-12- رستوران ها ، آشپزخانه هاي رستوران و فضاهاي مورد نياز
آشپزخانه هاي رستوران
4-2-13- محاسبات : محل هاي كار با كامپيوتر
بخش پنجم
تحلیل نمونه های مشابه
فصل اول –موزه باستان شناسی
تصویر5-1-1
تصویر5-2-1
تصویر5-1-3
تصویر5-1-4
تصویر5-1-5
تصویر5-1-6
تصویر5-1-7
تصویر5-1-8
تصویر5-1-9
فصل دوم –موزه تصویر
تصویر5-2-1
تصویر5-2-2
تصویر5-2-3
تصویر5-2-4
بخش ششم
معرفی سایت طراحی وتحلیل سایت
معرفی زمین طرح:
کاربری های اطراف سایت- تصویر 1-6
تصویر2-6– دسترسی های اصلی به سایت
تصویر 3-6 – دید منظر اطراف سایت
بخش هفتم
بسط ایده وروند طراحی
7-1 فرم
7-2 سازمندهی فضا:
7-3 دید ومنظر و جهت گیری ساختمان
7-4 دسترسی ها
7-5 استفاده بهینه از عواملی اقلیمی:
7-6 سازه مجموعه
بخش هشتم
برنامه فیزیکی
بخش نهم
روند طراحی و ارائه نقشه های طرح