مطالعات موزه باستان شناسی شهر دزفول ۱۶۱ صفحه

لینک خرید  بزودی……

 

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف از انتخاب موضوع :
هدف از انتخاب سایت مورد نظر:
بخش اول
شناخت شهر دزفول
فصل اول: مطالعات شهر دزفول
روند شکل گیری شهر دزفول:
تاریخ جغرافیای دزفول:
فصل دوم
مطالعات جغرافیایی واقلیمی شهرستان دزفول
فصل دوم
مطالعات جغرافیایی واقلیمی شهرستان دزفول
۱-۲-۲ بررسی عوامل اقلیمی:
۱-۲-۲-۱- میزان بارندگی سالیانه:
۱-۲-۲-۳-رطوبت نسبی:
۱-۲-۲-۴-بادها:
۱-۲-۲-۵- تابش خورشید:
۱-۲-۲-۶ پوشش گیاهی :
نتیجه گیری از عوامل اقلیمی:
طراحی ساختمان و اقلیم:
نیازهای ساختمان در اقلیم گرم وخشک:
ساختمانهای مخصوص آب وهوای گرم و خشک:
فرم کالبدی ساختمان:
وضعیت پلان:
دیوارها و بامها:
بازشوها:
فیلترهای طبیعی:
وابط اساسی در طراحی اقلیمی:
بخش دوم
بررسی الگوهای معمارانه معماری بومی خوزستان
فصل اول: معبد چغازنبیل:
فصل دوم : کاخ شوش
معماری:
نیارش:
ارایه:
فصل سوم
معرفی اشیاء باستانی منطقه
بخش سوم
مبانی نظری
تعریف فرهنگ:
ضرورت شناخت فرهنگ:
ضرورت حفظ فرهنگ:
ضرورت رشد و اعتلای فرهنگ:
ضرورت آموزش فرهنگ:
نتیجه گیری:
مبانی نظری:
مبانی نظری معماری:
بحران عملکردی موزه های باستان شناسی ایران
پرسش های فراروی موزه های فردا
موضوع موزه و گستره آن چیست؟
کار کرد موزه ها؟
مخاطبان موزه ها؟!
اهداف موزه؟
معماری موزه: دیروز وامروز
نگاه به موزه
معماری موزه
نمایشگاه موقت وانبار
مقدمه
نیازها وعوامل حاکم درطراحی ویترین موزه
طراحی ویترین ، نیاز فرهنگی
موزه “هوشمند” چیست ؟
پیشینه
مفاهیم معماری موزه
ارائه دو نمونه در زمینه شبکه (سازی ) داخلی
فصل اول : معرفی یک شرکت
شرکت ورنر جانسون و مشاوران
بخش چهارم

 ضوابط موزه ها

۴-۱- انتخاب سایت در موزه ها
۴-۲- نورگیرهای جانبی
۴-۲-۱- نور و روشنایی از بالا
۴-۳- استفاده و تقسیم بندی فضا
فصل دوم: استانداردهای مربوطه فضاها
۴-۲-۱- بخش اداری
۴-۲-۱-۱- ساختار اداره
۴-۲-۲- مغازه و فروشگاه ها
۴-۲-۳- کارگاه های هنری و استودیوی طراحی
۴-۲-۴- اتاق هایی برای رسم، نقاشی و مدل سازی زنده
۴-۲-۵- اتاق های مجسمه سازی و سفالگری
۴-۲-۶- گالری ها
۴-۲-۷- کتابخانه ها
۴-۲-۸- استودیوهای طراحی و نقشه کشی
۴-۲-۹- تجهیزات اساسی
۴-۲-۱۰- تالارهای سخنرانی
۴-۲-۱۱- اصول آکوستیک و نورپردازی
۴-۲-۱۲- رستوران ها ، آشپزخانه های رستوران و فضاهای مورد نیاز
آشپزخانه های رستوران
۴-۲-۱۳- محاسبات : محل های کار با کامپیوتر
بخش پنجم
تحلیل نمونه های مشابه
فصل اول –موزه باستان شناسی
تصویر۵-۱-۱
تصویر۵-۲-۱
تصویر۵-۱-۳
تصویر۵-۱-۴
تصویر۵-۱-۵
تصویر۵-۱-۶
تصویر۵-۱-۷
تصویر۵-۱-۸
تصویر۵-۱-۹
فصل دوم –موزه تصویر
تصویر۵-۲-۱
تصویر۵-۲-۲
تصویر۵-۲-۳
تصویر۵-۲-۴
بخش ششم
معرفی سایت طراحی وتحلیل سایت
معرفی زمین طرح:
کاربری های اطراف سایت- تصویر ۱-۶
تصویر۲-۶– دسترسی های اصلی به سایت
تصویر ۳-۶ – دید منظر اطراف سایت
بخش هفتم
بسط ایده وروند طراحی
۷-۱ فرم
۷-۲ سازمندهی فضا:
۷-۳ دید ومنظر و جهت گیری ساختمان
۷-۴ دسترسی ها
۷-۵ استفاده بهینه از عواملی اقلیمی:
۷-۶ سازه مجموعه
بخش هشتم
برنامه فیزیکی
بخش نهم
روند طراحی و ارائه نقشه های طرح