مطالعات معماری طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی – اوتیسم ۱۴۸ صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی

چکیده
این اثر می کوشد ابعاد مختلفی از نیازهای جامعه معلولیت ذهنی کودکان را در نظر گرفته و با توجه به این دسته نیازها تسهیلات مکانی مناسبی برای این کودکان ایجاد نماید تا بدین وسیله بتوان در تربیت و آموزش ناتوانان ذهنی و بازگرداندن آن ها به حیات جامعه قدمی هر چند اندک برداشت. این مرکز برای کودکان آموزش پذیر و تربیت پذیر کودکان و ارائه خدمات به صورت روزانه می باشد. باتوجه به روحیات این، کودکان و نیاز به فضای آرام جهت پرورش آنان و همچنین نظر به ضوابط سازمان بهزیستی، در محیطی آرام با منظر عالی به دور از بافت متراکم مسکونی انتخاب گردیده، همچنین با توجه به کمبود مرکز روزانه نگهداری کودکان معلول ذهنی در این منطقه ایجاد چنین مرکزی ضرورت می یابد.

رساله معماری مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی - اوتیسم,مطالعات معماری مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی - اوتیسم,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی اوتیسم,نمونه موردی داخلی و خارجی مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی اوتیسم,پروپوزال معماری مجموعه فرهنگی آموزشی کودکان کم توان ذهنی - اوتیسم,ظوابط و برنامه فیزیکی مجموعه آموزشی کودکان کم توان ذهنی

در پرداختن به مسئله فوق تحقیق را با مطالعه کتابخانه ای و سپس پیگیری از طریق سازمان بهزیستی (معاونت توانبخشی، دفتر امور فنی و مهندسی بهزیستی کشور)، بازدید از مراکز، مصاحبه با کارشناسان ذیربط صورت داده، و در تدوین رساله ابتدا به مبحث شناخت کودک، استانداردهای مرتبط با آنان و ویژگی های کودک معلول ذهنی، معماری و دنیای کودک پرداخته، سپس به شناخت انواع مراکز نگهداری کودکان معلول ذهنی و استانداردهای مرتبط با معلولین پرداخته و درآخر فرایند طراحی و رسیدن به طرح نهایی مد نظر می باشد.

کلید واژه ها
توانبخشی- مرکز توانبخشی- کودکان- کم توان ذهنی

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…