دیدگاههای قابل استفاده جهت رسم تصویری کامل و منطقی از مدیریت پروژه عبارتند از:

الف) سطوح سیستمهای مدیریت پروژه

ب) فازهای مدیریت پروژه

ج)موارد اصلی مورد توجه در مدیریت پروژه

اهداف دوره

شناساندن و شرح زیر مجموعه اي از دانش مدیریت پروژ ه (این موضوع به مفهوم آن نیست که دانش وراهکارهاي توصیف شده باید بطور یکسان در تمامی پروژه ها بطور یکسا ن به کار رود. همیشه تیم مدیریت پروژه مسئول مشخص سازي این نکته میباشد که در هر پروژه معین چه الگویی را متناسب با ویژگیهاي پروژه بکار بندد.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…